Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-26 / 96. szám

2017. ÁPRILIS 26., SZERDA A boldog házasság titka az egymásra figyelés Esküvőre készülve, reménnyel, szeretve Mindenki úgy mondja ki a boldogító „igent", hogy bízik benne, az majd egy egész életre szól Fotó: Mártonfai Dénes Mi lehet a boldog házasság titka? A törődés a fő irány a nyugdíjas­szervezetben TOLNA - A kapcsolatok fő anya­ga a törődés. - Ezzel a Popper Péter-megállapítással foglalta össze a Tolna Város Nyugdíjas Egyesületének feladatait, célja­it a szervezet keddi közgyűlé­sén az egyesület elnöke. Káko­­nyi Bertalanná szerint ahhoz, hogy segíteni tudják a város­ban élő időseket, kapcsolatai­kat tovább kell szélesíteni. Ennek egyik jele, hogy csat­lakoznak a Szomszédok Egy­másért Mozgalomhoz (SZEM), amelynek lényege, hogy a résztvevők jobban figyeljenek egymásra, különösen a hátrá­nyos helyzetben levőkre. Ez pedig találkozik a nyugdíjas­egyesület céljaival is. Ebbe a vonulatba illeszke­dik, hogy a szervezet a tolnai Idősek Otthonával is megálla­podást kötött, amelynek révén az otthon lakóit is igyekeznek bekapcsolni az egyesület vér­keringésébe. Idén például öt Az egyik cél az, dehogy még jobban figyeljenek egy­másra az egyesü­let tagjai nagyobb kirándulást tervez­nek, többek között Gödöllőre és a Krisna-völgybe. Ebben az év­ben voltak már közösen szín­házban, programot csinálnak a gyaloglónapra is. A szervezet tagjai között ta­lálhatóak a helyi kulturális és közéleti rendezvények legaktí­vabb résztvevői. Nyitott, közér­dekű fórumokat is rendeznek, természetesen nem maradnak el a saját tagságnak szóló ün­nepi rendezvényeik és klub­programok sem. Az idősek ügyes-bajos dolga­inak intézésében továbbra is szerepet vállal a szervezet. Eh­hez megfelelő információáram­lás is kell, amelynek kapcsán igyekeznek a modern techni­ka és az internet nyújtotta le­hetőségeket is kihasználni. Eb­ben segít, hogy az Alisca Terra által meghirdetett egyéves hul­ladékgyűjtő akció során a szor­galmas tagok révén 125 ezer forint gyűlt össze, amelyből az egyesület tavaly új laptopot és nyomtatót vásárolt. S. K. 12 MEGYEI KÖRKÉI Ki tudja miért, májusban van a legtöbb esküvő a me­gyében. A helyszínt, a ze­nekart, az anyakönyveze­­tőt legalább egy évvel előt­te illik „lefoglalni”. Az ada­tok szerint nőtt a házasu­­lási kedv, még akkor is, ha napjainkban minden máso­dik frigy válással végződik, többnyire egy-egy új fellán­golás miatt. Mauthner Ilona ilona.mautner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Nyolc éve, az­az 2009-ben volt a mélypont a megyében, már ami a há­zassági kedvet illeti, ebben az évben mindössze 775 pár kötött házasságot, míg tavaly 1093. Az utóbbi két évben azonban egyre többen köte­leződnek el és a válások szá­ma is csökkent. A házasság­­kötés azonban nem csak sze­relem és elhatározás kérdése, sokat számít az is, ki, meny­nyi pénzt hajlandó rá áldozni. Egy közepes méretű - 60-70 fő násznépes - esküvő, mely­ben nincs semmi rendkívüli, például limuzin, sátras lagzi, vőfély, tűzijáték és hasonlók, szerényen számolva is leg­alább egymillió forintba ke­rül. Ebből a legnagyobb tétel az étel-ital, ami fejenként szá­molva 12-16 ezer forint, plusz a terembér, a zenekar, a virá­gok, a torták és még sorolhat­nánk, kinek, milyen igénye merül fel. A házasságkötés két ember tartós együttélésének a szim­bóluma. A KSH Népességtu­dományi Intézetének munka­társai megállapították, hogy az első tartós párkapcsola­toknak csupán egytizede jön létre házastársiként, míg ki­­lenctizedük a kilencvenes évek óta egyre elterjedtebb élettársi kapcsolatként, ame­lyek közül később minden második házassággal végző­dik. Változott az élettársi kap­csolatban élők köre, míg évti­zedekkel ezelőtt inkább a vá-A szerelemnek nincs definíci­ója, mondja Kovácsné Kaszás Beatrix szekszárdi pszicholó­gus. Ezért nehéz meghatároz­ni magát az érzést. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen él­jük át, melyben szerepet ját­szik az életkorunk, az adott lel­kiállapotunk. Van, aki a fel­lángolást is szerelemként éli meg, míg más magába a sze­relembe szerelmes, állandóan az izgalmat keresi, ha ez mó­lóban van, máris új után néz. Hiba az is, hogy nagyon köny­nyen bánunk a szavakkal, ér­zelmekkel. Sokan kétheti is­meretség után összeköltöz­nek, majd csodálkoznak, hogy hosszabb távon nem tudnak együtt élni. Más-más kultu­rális közegben szocializálód­tak, eltérő az értékrendjük, hi­ába gondolja egyik a másikról, hogy majd én megváltoztatom, ez ritkán szokott beválni. A bol­dog házasság titka a párkap­csolati szakaszok megélése és az ezekre való felkészülés, ál­lítja a szakember. lást vagy a megözvegyülést követően választották ezt az együttélési formát, addig ma­napság a házasságot megelő­ző vagy azt helyettesítő meg­oldásként tekintenek rá. A tudatosan egyedüllé­tet választók csoportja a 30- 49 évesek között csak három százalék, ugyanakkor ennek a korcsoportnak a 22 száza­léka nem rendelkezik tartós párkapcsolattal, kétharma­duk viszont korábban már élt házasságban. Közülük min­den másodiknak gyermeke is született: az e körbe tarto­zó férfiak 9, a nők ól százalé­ka egyedülálló szülő. A 25 éves szekszárdi Novák Krisztina és vőlegénye, a 28 éves Budai Jenő öt éve számí­tanak egy párnak, annak el­lenére, hogy mindketten kü­­lön-külön a szüleikkel él­nek. Mint elmondták, sok vi­ta volt emiatt a szülőkkel, fő­leg Krisztáéknál, hogy össze­­költözhetnek-e, végül beletö­rődtek a szülők akaratába. Májusban lesz az esküvőjük, melyre nagyon komolyan ké­szülnek. Egyházi esküvőt is szeretnének, hiszen mindkét család vallásos. Jegyesokta­tásra is jártak, ami számuk­ra is meglepő, de nagyon ér­dekes volt. Sok olyan dolog hangzott el ott, ami elgondol­kodtató, például az, hogy kö­zös életük során vegyék majd figyelembe, hogy más-más szokásokat, értékrendet, vi­selkedési mintákat tanultak eddig, amelyekből most egy újat, közöset, önállót kell ki­alakítaniuk maguknak. Az elmúlt 15 évben az el­ső házasságukat kötők átlag­­életkora jelentősen, öt évvel nőtt, ma már harmincéves kor körül vannak azok, akik először nősülnek vagy men­nek férjhez. Az először háza­sulok aránya az összes meg­kötött házassághoz viszonyít­va másfél évtizede 66-71 szá­zalék között mozog, a válások száma pedig 2008 óta folya­matosan csökken. Összművészeti jubileumi pályázatot hirdet a város B0NYHÁD Összművészeti pá­lyázatot hirdet Bonyhád Vá­ros Önkormányzata és a Soly­már Imre Városi Könyvtár. A pályázat apropója a település várossá válásának negyven­éves jubileuma. A megméret­tetésen bármilyen, a várossal kapcsolatos szabadon válasz­tott képzőművészeti alkotás­sal lehet indulni. A kiírás szerint azon fog­lalkozástól, lakóhelytől, élet­kortól függetlenül bárki részt vehet. Az alkotásokat postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a városi könyvtár cí­mére (7150 Bonyhád, Perczel u. 50.). A beadványokat egé­szen 2017. november 15-ig vár­ják. A zsűri által legjobbnak ítélt munkák elismerésben ré­szesülnek, valamint a beérke­zett pályaművekből kiállítást rendeznek a városházán. A Facebookon közönségsza­vazásra is lesz majd lehetőség. Az eredményhirdetésre és a kiállításmegnyitóra 2017. de­cember 14-én kerül majd sor. Tájékozódni a www.pafi.hu, illetve a www.bokonyvt.hu címen lehet. H. É. Oktatófilmen a megrázó események TOLNA MEGYE Oktatófilm ké­szült a tavaly útjára indított „Értetek!” elnevezésű bal­eset-megelőzési bemutatóból, amelyet a Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Rendőr-főka­pitányság és az Országos Men­tőszervezet Dél-Dunántúli Ré­gió Tolna Megyei Kirendeltsé­ge, a Magyar Vöröskereszt és a Balassa János Kórház közö­sen szervezett. A filmmel mi­nél több fiatalt szeretnének megszólítani, felhívva a figyel­müket arra, mekkora tragédi­át tud okozni egy-egy felelőt­len, meggondolatlan döntés. Emellett a szervezők további településekre szeretnék elvin­ni a bemutatót - mondta el Bo­ros Brigitta, a katasztrófavéde­lem megyei szóvivője. A videót honlapunkon, a www.teol.hu-n is meg lehet tekinteni. H. E. Hőgyész volt a házigazdája a korcsoportos focídöntőnek A szekszárdi csapat győzött Tavaszköszöntő színes programmal HŐGYÉSZ A Tolna Megyei Diák­sport Tanács Hőgyészen ren­dezte az elmúlt héten a II. kor­­csoportos labdarúgó diákolim­pia megyei döntőjét. A telepü­lés nemrég felújított sporttele­pén két pályán párhuzamosan zajlottak a színvonalas, sport­szerű mérkőzések a nagyrészt szülők, hozzátartozók alkot­ta közönség szurkolása, buz­dítása mellett. A tornát - ka­pott gól nélkül - a PTE Gya­korló Általános Iskola Szek­­szárd csapata nyerte. Győztes­ként ők képviselik majd Tolna megyét a háromnapos, Fonyó­don megrendezésre kerülő or­szágos döntőn - nyilatkozta la­punknak Balaskó László test­nevelő, a versenybizottság el­nöke. A vendéglátó hőgyészi önkormányzat zsíros kenyér­rel és meleg teával vendégel­te meg a csapatokat. A tor­na végeredménye a követke­zőképpen alakult: első lett a PTE Gyakorló Általános Isko­la Szekszárd. Második a paksi Bezerédj Általános Iskola csa­pata, harmadik helyen a Bony­hádi Általános Iskola, Gimná­zium és Alapfokú Művésze­ti Iskola focistái végeztek. Ne­gyedik lett a dombóvári Szent Orsolya Iskolaközpont, ötödik pedig az őcsényi Perczel Mór Általános Iskola csapata. TN A győztes szekszárdi csapat Beküldött kép SIMONTORNYA A tavasz köszön­tése volt az apropója a BSZV Nyugdíjasklub legutóbbi ren­dezvényének. A Tó étterem­ben szépen megterített asztal várta a klub tagjait és a meghí­vott vendégeket egy vidám ösz­­szejövetelre. Mint arról Varga László, a város kommunikációs munka­társa tájékoztatott, a résztve­vőket üdvözölte Csőszné Kacz Edit polgármester, aki ezt kö­vetően röviden tájékoztatott a várost, a város lakóit érintő in­tézkedésekről, történésekről. A program szavalattal folyta­tódott, majd Koczkásné Mari­ka, a klub vezetője felköszön­tötte a névnaposokat, és azo­kat, akik betöltötték 70. és 75. életévüket. Ezt követően a klub tag­jaiból verbuválódott csapat nyugdíjasokról szóló dalokat adott elő ismert nóták dalla­mára, megalapozva ezzel a vi­dám hangulatot Fischli László zenei segítségével, aki egész délután és este szórakoztatta a résztvevőket. Utána megér­kezett a nagyon finom vacso­ra, amelyet - mint minden évben - a Hegyi család készí­tett, úgy is, mint klubtagok, és mint a klub lelkes támoga­tói. A remek programot zene és tánc zárta. V. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom