Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-03 / 78. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. ÁPRILIS 3., HÉTFŐ A húsvét előtti bevásárlás fizetés után kezdődik Kínálat már van, forgalom még nincs Sonkából és tojásból is bőséges volt a kínálat szombaton a szekszárdi piacon Fotó: Makovics Kornél Több mint kétszáz rajz a pályázaton PAKS A Városi Múzeumban talált otthonra a Bencze Bar­­nabás-emlékrajzverseny. A helyszín adta magát, hiszen mint azt dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna igazgató elmond­ta, Bencze tanár úr is állandó vendég volt, hiszen részt vett a múzeum alapításában, gazda­gította gyűjteményét. Horváth Zoltán képviselő, a Jobbik pak­si elnöke azt mondta, az idén arra voltak kíváncsiak, ho­gyan látják a gyerekek a Duna múltját, jelenét és jövőjét. A kö­zépiskolás korosztály nem volt olyan aktív, mint a szervezők várták, viszont a Bezerédj és a Balogh Antal általános isko­lákból nagyon sok pályamun­ka érkezett, tájékoztatott Hor­váth Zoltán, hozzátéve, ezút­tal 205 alkotás került a zsű­ri elé. A pályázók munkáját a Paksi Metszet kiállításra szó­ló belépővel, oklevéllel jutal­mazták, a díjazottak vásárlá­si utalványt kaptak. Az alsó tagozatos korosztályban Man­ga Edina, a Balogh Antal is­kola diákja végzett az első he­lyen, a második díjat iskolatár­sa, Petrik Hanna kapta, a har­madikat a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diák­ja, Németh Dorina. A felső ta­gozatosok közül Farkas Pan­na lett az első, a második Don­­kó Kata és a harmadik Kápol­­nás Zsófia, mindhárman a Be­zerédj iskola tanulói. A gim­nazisták közül Hernádi Ré­ka lett az első, a második Ha­­nuszka Vivien, a harmadik pe­dig Oláh Dorisz, mindhárman a Balogh Antal Katolikus Álta­lános Iskola és Gimnázium di­ákjai. Niki Márton a Mesevár tagóvodából, Bach Tímea a Be­zerédj és Nyisztor Bíbor, a Ba­logh Antal iskolából különdíjat vehetett át. A beküldött mun­kák egy hónapon át láthatóak a múzeumban. V. T. Két héttel húsvét előtt még nem érzik a boltok, élelmi­szerüzletek, hogy nagy len­ne a készülődés az ünne­pekre, legalábbis ezt mond­ták az általunk megkérde­zett vezetők. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE A szekszárdi, a paksi, a dombóvári és a bony­hádi nagyobb üzletekben arra számítanak, hogy nagy forga­lom náluk közvetlenül az ün­nepek előtt pár nappal vár­ható, a sok év tapasztalata ugyanis ez. A boltok korai kí­nálata azonban nem hiábava­ló, a megfontolt vásárló előre tud kalkulálni az árakkal. A kereskedők többsége úgy ta­pasztalta, a vásárlók egy ré­sze inkább kevesebbet, de a jobb minőségű termékek­ből vásárol. A húsvétra ké­szülődve amúgy van miből választani, az egyik legol­csóbb és mégis jó minőségű­nek tűnő füstölt, nyers kötö­zött sonka (sertésből) kilója az egyik nagyobb üzletlánc­nál 1100 forint. Természetesen drágább kí­nálat is van, parasztsonka, hasított sonka, házi jellegű sonka, kötözött sonka puly­kából, tarjából stb., ezek ára azonban boltonként változó, bár maximum pár száz fo­rintnyi az eltérés. A vásárlók egymás között arról beszél­nek, vajon kapnak-e még friss árut az üzletek, esetleg várha-Már jóval az ünnepek előtt, idén is az élelmiszer-ellenőrzé­si igazgatóság munkatársai a társszervezetekkel együtt jár­ják a piacokat, vásárokat, üz­leteket, feldolgozókat, állattar­tó telepeket. A piacokon nem csak az áruk eredetét, de a mi­nőségét, az árut kísérő doku­mentumokat is ellenőrzik. A kistermelőknek, őstermelők­nek 50 tojótyúkig nem kell pe­tó-e akció közvetlenül az ün­nepek előtt. Szekszárdon, a pi­acon, a füstöltáru-soron a kis­termelők egységesen 2200 fo­rintot kértek a sonka kilójáért, mindössze a mangalica lógott ki, amely 2500-2900 forint volt. A tojás ára is 26-42 forint között van a boltokban, a pi­acon 35 alatt nem lehet vá­sárolni. Az árusok szerint az ünnep közeledtével sem fog emelkedni az ár, most viszont még nyugodt körülmények között vásárolhatunk. csétet ütni a tojásra, akkor sem, ha azokat értékesítik, de a kereskedőktől ezt már elvár­ják. A következő hetekben a sonkát, a tojást és a sütemé­nyeket kiemelten ellenőrzik. Eddig több kisebb szabályta­lanságra hívták fel a figyelmet. A felügyelők azt is vizsgálják, hogy a pénztárnál annyit kell-e fizetni, mint amit a polcon az árcímkén feltüntettek. Megváltozott forgalmi rend a meghatározó BONYHÁD Megváltozott a for­galmi rend Bonyhádon a For­­berger utca 6-os számú főút, valamint Rákóczi utca közöt­ti szakaszán a rendőrség kez­deményezésére. Az új bekö­­tőúton az elmúlt időszakban több közlekedési baleset is tör­tént, amelyek gyakori oka volt, hogy a járművezetők rutinból közlekedtek, a megújult közle­kedési rendet figyelmen kívül hagyva nem adták meg az el­sőbbséget a védett úton közle­kedő járműveknek. A Bonyhá­di Rendőrkapitányság az elem­ző-értékelő munka eredmé­nyeként kezdeményezte a köz­lekedés rendjének megváltoz­tatását, majd 2017 márciusá­ban új rend lépett érvénybe. Az új bekötőúton, azaz a For­­berger utca új szakaszán, a 6-os számú főúttól a Rákóczi utcáig egyenesen közlekedők elsőbbséget élveznek. Az út­szakaszon közlekedők részére elsőbbséget kell adjanak a Bar­tók Béla utcából, a Tesco bekötő útról, valamint a Gyár utcából közlekedők. A Forberger utcá­ban közlekedők viszont elsőbb-Figyelmesen kell ^közlekedni a For­berger utcában séget kell adjanak a Rákóczi ut­cán közlekedőknek. A Forber­ger utca és a Rákóczi utca ke­reszteződésében a Rákóczi ut­cán közlekedők élveznek el­sőbbséget, az alárendelt úton közlekedőknek (Forberger ut­ca) „Állj! Elsőbbségadás köte­lező” közúti jelzésnek kell ele­get tenniük. A megállás helyét útburkolati jel is mutatja. A Forberger utcán a Piac fe­lől érkezők számára nehezítik az útkereszteződés belátható­ságát a Rákóczi Étterem előt­ti parkolóban álló járművek. A Forberger utca és a Gyár utca kereszteződésében a For­berger utcán közlekedők él­veznek elsőbbséget, az alá­rendelt úton közlekedőknek (Gyár utca) „Állj! Elsőbbség­adás kötelező” közúti jelzés­nek kell eleget tenniük. A megállás helyét útburkolati jel is mutatja. A megváltozott forgalmi rend kapcsán, a bal­esetek megelőzése érdekében fokozott ellenőrzéseket tart a rendőrség a Forberger utca új szakaszán. 1.1. A tojásokat már kilóra adják Március 20-ától lépett élet­be az a rendeletmódosítás, amely szerint a tojás darab­árával azonos méretben kell ezentúl feltüntetni a súlyra ve­tített egységárat is. A rendel­kezés indoklása szerint így a vásárlók számára azonnal ösz­­szehasonlítható lesz az elté­rő méretű és tömegű tojások darabára a súlyra vetített egy­ségárral. Az eddigi négy (S, M, L és XL) méretkategória sze­rint osztályozott tojásoknál ugyanis nem feltétlenül jelent meg a tényleges súly szerin­ti különbség. A húsvéti bevá­sárláskor egy pillantással el­dönthetjük, hogy melyik mé­retet is vegyük. Az árusok vi­szont azon bosszankodnak, hogy az XL-es tojásoknál a súlyhatár miatt nehéz kiszá­molni a kilónkénti árat. Az ellenőrök is járják a piacokat HIRDETÉS Kérdezze újságíróinkat! A Tolnai Népújság újságíró-olvasó találkozót tart április 4-én, kedden, 16 órától Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyv­tárban, a Perczel Mór u. 50. szám alatt. Jöjjenek el, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket a szerkesztőség és a kiadó munkatársainak! Tolnai Népújság WWW. TEOL .HU BONYHÁD A Völgységi Múzeum szombaton tartotta meg a „30 éves a Völgységi Múzeum, 40 éves a Város” program nyitórendezvényét. A várostörténeti időszaki kiállítást (Kis bonyhádi címertan) Szabó Tibor alpolgármester nyitotta meg. A közszemlére tett szimbólumo­kat egész hónapban ingyenesen lehet megnézni. A múzeum szüle­tésnapi ajándékként áprilisban kedvezményes belépést biztosít az állandó kiállítás megtekintésére. B. L. Fotó: Makovics Kornél Ittas állapotban vezette járművét SZEKSZÁRD A Szekszárdi Rendőrkapitányság ittas álla­potban elkövetett járműveze­tés vétsége miatt folytatott el­járást egy 42 éves férfi ellen. A rendőrök 2017. január 28-án 14 óra 25 perckor egy közleke­dési baleset helyszínén intéz­kedtek, ahol két személygép­kocsi összeütközött. A baleset következtében szerencsére nem történt sze­mélyi sérülés, de anyagi kár keletkezett. Az egyenruhások a járművek vezetőivel szem­ben légalkoholmérő készü­léket alkalmaztak, amely az egyik férfi esetében alkohol­­fogyasztást jelzett. Az érintett sofőrt ezért mintavétel céljá­ból az orvosi ügyeletre kísér­ték. A szakértői vizsgálatból kiderült, hogy a férfi ittasan vett részt a közúti közleke­désben, a szakvélemény bir­tokában ezért gyanúsított­ként hallgatták ki. Az autó vezetője a cselek­mény elkövetését beismerte, a továbbiakban szabadlábon védekezhet. A Szekszárdi Rendőrkapi­tányság Közlekedésrendésze­ti Osztály munkatársai a nyo­mozást befejezték, az ügy ira­tait vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek a na­pokban átadták. TN

Next

/
Oldalképek
Tartalom