Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-01 / 77. szám

2017. ÁPRILIS 1„ SZOMBAT Kult Imréné (balról) munkáját Filóné Ferencz Ibolya köszönte meg Fotó: Vízin Balázs Kult Imrénét is köszöntötték a testületi ülésen Támogatásokról hoztak döntéseket Kult Imrénét, a könyvtár nyugdíjba vonuló igazgató­ját búcsúztatták, és huszon­két napirendi pontról dön­töttek a bonyhádi képvise­lők csütörtöki ülésükön. Munkatársunktól tolnai.nepujsag@mediaworks.hu BONYHÁD Kult Imréné köszön­tésével kezdődött csütörtökön a város képviselő-testületének tanácskozása - tette közzé Ví­zin Balázs, az önkormány­zat kommunikációs munka­társa. A Solymár Imre Váro­si Könyvtár nyugállományba vonuló igazgatójának munká­ját Filóné Ferencz Ibolya pol­gármester köszönte meg. A be­számoló szerint a nyílt ülésen 22 napirendi pontról döntöt­tek a képviselők. Többek kö­zött elfogadták a város köz­rend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót, amit a helyszínen dr. Soczó László dandártábornok, Tolna megye rendőrfőkapitánya, va­lamint dr. Marcsek Sándor ez-A nyílt ülés végén Filóné Fe­rencz Ibolya azt is elmondta a tájékoztató szerint, hogy az ön­­kormányzat az év során olyan sikeres városi rendezvénye­ken ünnepli meg a 40 éves ju­bileumot, amelyek által széles körben, a lehető legtöbb em­ber lehet részese mindennek. redes, Bonyhád rendőrkapitá­nya egészített ki. Mindketten a város és a rendőrség jó kap­csolatáról, hatékony együtt­működéséről számoltak be - amit a polgármester is meg­erősített. A hagyományoknak megfelelően a márciusi ülésen döntöttek a képviselők a civil Ezek közé tartozik a Sportma­jális (május 1.), a Völgységi Könyvfesztivál (június 16-18.), a Múzeumok Éjszakája (júni­us 24.), a Tarka Marhafesztivál (augusztus 11-12.), a Bonyhád Lexikon könyvbemutatója (de­cember 14.), és még számos meglepetéssel is készülnek. szervezetek, valamint a sport­egyesületek támogatási kere­tének felosztásáról. Idén is ösz­­szesen 30 millió forinttal járul hozzá a város a működésük­höz. A polgármester hozzátet­te, minden érintett vezető hi­vatalos értesítést kap a döntés­ről, és arról, hogy április 11-én 15 órakor lesz a Városházán a szerződések ünnepélyes alá­írása, átadása. Kult Imréné nyugállomány­ba vonulásához kapcsolódott a 7. napirendi pont, amely a Solymár Imre Városi Könyv­tár igazgatói állásáról szóló kiírást tartalmazta. Zöld utat adtak a képviselők az előter­jesztésnek - akárcsak a töb­bi -, így a közös hivatal mun­kájáról szóló beszámolónak is. Meglepetésekkel is készülnek MEGYEI 3 Alakváltó lényeket láthattunk már egy mulatságos ame­rikai filmben: a lelkileg mindenre felkészült főszereplő nem is csodálkozott, amikor egykori, kiképzőőrmester­­szigorúságú tanító nénijéről is kiderült, hogy egy távoli csil­lagrendszerről dobták át a Földre. Ugyanebbe a csoportba tar­tozott a világhírű színész is, jóllehet akkor még innen volt bűn rossz filmjeinek újabb sorozatán. Ami a moziban csak egy bizarr - ám jól Fizető - ötlet, az ná­lunk akár a mindennapok valóságának is része. A híres ze­nész-énekes például meggyőződéssel vallja és ahol csak tehe­ti, hirdeti is, hogy ezek a lényeg ténylegesen köztünk élnek. De annyira köztünk, hogy sze­mély szerint erőt is merít be­lőlük és általuk. Ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk - legyint­­hetünk szelíden, ha valaki­nek így jó, akkor legyen így. Ráadásul, ha végigtekintünk napjaink közéletén, bár más tárgyú, de majdhogynem hasonló kaliberű és megingathatat­lan hiedelmekkel ugyancsak találkozhatunk. Melyek, erősít­ve az amúgy is jelentős megosztottságot, enyhén szólva súlyos károkat okozhatnak társadalomtól kezdve az egyénig minden szinten. Akkor inkább jöjjenek azok az alakváltó lények! Ezek ugyan riogathatnak bennünket a mozivásznon, avagy a kevésbé tudományos, mint inkább fantasztikus könyvek lap­jain, de azért tudjuk róluk: a valóságban nem árthatnak ne­künk. Bajt csak az hozhat a fejünkre, komoly kárunkra csak az lehet, félnünk csak attól kell, ami vagy aki - evilági. Vevőjére talált a vízmű ingatlana SZEKSZÁRD Eladja Csonka ut­cai ingatlanát a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. A tár­saság hirdetés útján próbál­ta az ingatlant értékesíteni, melyre először 30 millió forint plusz áfás érdemi vételi aján­lat érkezett. Időközben azonban újabb je­lentkező akadt, aki harminc­hatmillió forint plusz áfa ösz­­szeget ígért. A közgyűlés ez utóbbi ajánlatot fogadta el szerdai ülésén. Figyelemmel arra, hogy a Szekszárdi Víz­mű Kft. tevékenysége az Él­ményfürdőben lévő büfé és ét­terem működtetésére, továbbá ingatlanok bérbeadására szű­kült, ezért indokolt a Cson­ka utcai ingatlan értékesíté­se. Ehhez azért szükséges az önkormányzat hozzájárulása, mert az ügyleti érték megha­ladja a 10 millió forintot. Kér­désként merült fel, hogy a Víz­mű kérte-e értékbecslő közre­működését. Artim Andrásné ügyve­zető igazgató arról számolt be, hogy természetesen fel­­becsültették az ingatlant, a szakember 30 millió forintos árat jelölt meg. B. K. HIRDETÉS A játékos az SMS elküldésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a játékos megadott adatait marketing kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések érdekében felhasználja. Az adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból addig kezeli, amíg a játékos az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja. JÁTSSZON VELÜNK, ÉS NYERJEN NAPONTA 5 X10 000 FT ÉRTÉKŰ, VAGY AKÁR HETI 150 000 FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT! Figyelje a lapot, és nyerjen mindennap! Egy SMS elküldésével ön automatikusan részt vesz a heti nyeremények sorsolásán is! MIT KELL TENNIE? Küldje el a napilapban található aznapi kódot, valamint a nevét SMS-ben az alapdíjas 06-30-344-4421-es számra! Figyelem, a kód naponta változik! Minta SMS1: Xllll*MintaPál A nyertesek nevét és a játékról bővebb információt a www.teol.hu/nyeronapok internetes oldalon talál. A nyereményjáték 2017. április 1-30. között tart. 1 Az újságban található aznapi kód és az ön neve, csillaggal elválasztva, szóköz nélkül. TÖBBET ADUNK! Igazán félnünk csak attól kell, aki nagyon is evilági Alakváltozás Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom