Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-15 / 88. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2017. ÁPRILIS 15., SZOMBAT Paks célja az olcsó áram biztosítása a lakosságnak Az erőmű építése össznemzeti ügy Az erőmű építésnek viták felett kell állnia - hangsúlyozta Lázár János (középen). Balról Süli János, jobbról Aszódi Attila Fotó: Vida T. HÍREK Húsvéti díszben a belváros SZEKSZÁRD A tavalyi díszítő elemeket újragondolva ismét húsvéti hangulatba öltöztet­ték Szekszárd történelmi bel­városát, tájékoztatott Rohr Adrienn, városüzemelteté­si ügyintéző. A Garay térre lá­togatókat az ünnep fő motí­vumaként egy több mint két méter magas húsvéti tojás fogadja, körülötte kilencven kisebb tojással. A csobogót százhúsz apró tojás, a téren található virágládákat barka­ágak és további kézzel meg­munkált elemek díszítik. B. K. Összeütközött két személyautó SZEKSZÁRD Egy közlekedési baleset helyszínén intézked­tek április 12-én Tolna me­gyében a rendőrök. Délután 13 óra 10 perckor Szekszár­­don, a Pollack Mihály utcá­ban a gyalogos-átkelőhely előtt megállt egy személy­­gépkocsi, a mögötte haladó személygépkocsi pedig neki­ütközött. A közlekedési bal­eset során egy személy meg­sérült, akit a mentők kórház­ba vittek. A baleset körülmé­nyeit a Szekszárdi Rendőrka­pitányság vizsgálja. 1.1. Színház volt a könyvtárban 80NYHÁD A költészet napja alkalmából a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Szí­nes Mimes színjátszó köre lépett fel a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár­ban szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Kut­­nyánszkyné Bacska Eszter művészeti vezető irányításá­val felkészült csapat egy kö­zel egy órás, Falak címmel meghirdetett versszínházi produkcióval örvendeztette meg a nagyérdeműt. H. É. Új szakaszba, a megvalósí­tás szakaszába lép az atom­erőmű-építés ügye. Vida Tünde tolnai.nepujsag@mediaworks.hu PAKS A beruházás, a majdani üzembe helyezés és a térség fejlesztésének koordinálására Süli Jánost, Paks polgármeste­rét kérte fel a miniszterelnök - mondta Lázár János, aki a Paksi Társadalmi Tanács ülé­sére érkezett Paksra. Aszódi Attila kormánybiztos az előkészítés jelenlegi állásáról számolt be. Úgy tájékoztatott, hogy megvan az első fokú kör­nyezetvédelmi és a telephely engedély, a következő feladat a létesítési engedély megszer­zése lesz. Sikerrel tárgyaltak az orosz féllel és az Európai Bizottsággal is - tette hozzá. Süli János úgy értékelte, hogy az elmúlt két évben Lázár Já-Nagy esély Paks a térség, és nagy esély az energiaszek­tor számára, hogy a kormány egy jó szakemberrel gyarapo­dik - fogalmazott a Miniszter­­elnökséget vezető miniszter Pakson. Lázár János szavai szerint napok kérdése, hogy a kormányfő által felkért Sü­li János kinevezése megtör­ténjen, május 2-án pedig leteheti az esküt. Süli János ki­váló szakember, élvezi a pak­siak bizalmát - szögezte le. Miniszterként feladata lesz az nos hathatós segítségével a térségfejlesztés kapcsán is je­lentős előrelépések történtek. - Köszönöm azt az energi­át, amit támogatásomra for­dított, hogy közösen tudjuk előmozdítani az atomerőmű ügyét - fogalmazott a minisz­terjelölt. Munkája során to­vábbra is számít dr. Aszódi At­tila szakértelmére - fűzte hoz­zá végezetül Süli János. erőműépítés és majdani üzem­be helyezés koordinálása mel­lett a térség felkészítése. En­nek kapcsán további jó hírrel is szolgált a miniszter: e cél­ra idén újabb másfélmilliárd forintos forrást biztosítanak, amelyhez a környező települé­sek a Jövőnk Energiája Térség­­fejlesztési Alapítvány pályáza­ta útján juthatnak hozzá. A kormány célja, hogy az atomerőmű biztosítsa a jövő­ben is a hazai villamosener­­gia-felhasználás 50 százaié­kát, a fennmaradó részt pedig megújuló forrásokból, elsősor­ban napenergiából fedezné. - Paks célja az olcsó áram ga­rantálása a lakosság és a ma­gyar gazdaság számára, hi­szen ez a versenyképesség zá­loga - fűzte hozzá. Lázár János azt mondta, ez egy állami atomerőmű lesz, magyarok fogják üzemeltet­ni. Rámutatott: az atomerő­mű építése össznemzeti ügy, pártérdekek és viták felett kell, hogy álljon. Programok a gyermekek jogainak érdekében SZEKSZÁRD A megyeszékhe­lyen járt az Integrált Jogvé­delmi Szolgálat „Gyere-K-ép­­be” elnevezésű országos ren­dezvénysorozata. A hónapon keresztül tartó roadshow har­madik állomására 350 gyer­mekotthonban és nevelőszü­lőknél élő gyermek és kísérő­je látogatott el, ahol egész nap hasznos gyermekjogi isme­retterjesztő és szakmai prog­ramokon vettek részt. A felállított jogpontokon a ta­nuláshoz való jogról és a kap­csolattartás jogáról szóló in­teraktív foglalkozások mel­lett a gyerekek betekintést nyerhettek a rendőrség, a mentők, a katasztrófavéde­lem és a Vöröskereszt helyi szervezeteinek munkájába is. A résztvevők hasznos infor­mációkkal gazdagodhattak a bűnmegelőzés vagy az elsőse­gélynyújtás területeiről, míg a Tolna Megyei Kormányhi­vatal Népegészségügyi Fő­osztályának közreműködé­sével az egészségkultúra fej-A programsorozat június 8-án zárul Budapesten lesztése, a Tolna Megyei Csa­lád, Esélyteremtési és Önkén­tes Ház segítségével pedig az egyenlő bánásmódhoz va­ló jog is középpontba került. Nagy sikere volt a rendez­vény kísérőprogramjának, a regionális labdarúgó-baj­nokságnak, amelyet a szolgá­lat azzal a céllal szervezett a résztvevő lányoknak és fiúk­nak, hogy felhívja a figyelmet az egymás iránti tisztelet és az egészséges életmód fontos­ságára. A szervezet jogelődje, az OBDK e célból indította útjá­ra 2015-ben a „Gyere-K-épbe” elnevezésű rendezvénysoro­zatát, amely a gyermekottho­nokban, nevelőszülőknél élő gyerekeket és kísérőiket szó­lítja meg. Az idei roadshow az ország 7 helyszínén - Győr­ben, Gyulán, Salgótarjánban, Szolnokon, Szekszárdon, Ta­tabányán és Budapesten - egy-egy szombati napon biz­tosít hasznos programokat és egész napos kikapcsolódást a résztvevőknek. 1.1. Miniszterként is a térségért dolgozik- Harmincegy évig dolgoztam az atomerőműben, mindig sze­rettem volna még egyszer gu­micsizmában járni a területen. Ez egy hatalmas munka, de ha­talmas élmény is lesz - fogal­mazott Süli János. Megerősí­tette, miniszterként is Paks és a térség érdekeit tartja szem előtt. Felkérésénél fontos szem­pont volt, hogy élvezi a lakos­ság bizalmát, éppen ezért sze­retné ezt a bizalmat megőriz­ni. Hangsúlyozta, hogy az ő si­kere és a város sikere elválaszt­hatatlanok egymástól, ezért nagy jelentősége van annak is, hogy a várost a jövőben is hoz­záértő ember vezesse. A válasz­tók figyelmébe ajánlotta Szabó Péter alpolgármestert, mond­ván, hogy a közös munka során meggyőződött arról, hogy alkal­mas erre a feladatra. A létesítési engedély következik Oktatási célokat szolgáló központ létrehozását tervezik Megemlékezés Bonyhádon Bázisintézmény lett a Belvárosi iskola BONYHÁD A holokauszt áldo­zataira emlékeztek csütörtö­kön Bonyhádon, a volt neológ zsinagóga épületében, ahol a Mensch Nemzetközi. Alapít­vány kulturális központ létre­hozását tervezi. Az egykori templom előtt álló Soá emlékműnél tartandó megemlékezésen, amelyet a Mensch Alapítvány és a bony­hádi Soha Többé Soá! Alapít­vány rendezett, részt vett Filó­­né Ferencz Ibolya, a város pol­gármestere és Heisler András, a Mazsihisz elnöke is. Köszön­tőt mondott Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója, Geiger András, a Mensch Alapítvány alapítója, Pasitka Hermann, az emlék­mű tervezője. Ezt követően a zsinagógá­ban imát mondtak, majd jelké­pesen egy tóratekercset is be­mutattak, amelyre több mint fél évszázada nem volt példa az imaházban. Brácsán ját­szott Bársony Péter Liszt-dí­jas művész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye­tem professzora; rövid beszé­det Heisler András mondott. Szenes Hanna Eli, Eli című da­lát Ambláczky Eszter énekelte el. A temetőben kádist Darvas István rabbi olvasott, énekelt Fekete László főkántor. B. L. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója Fotó: M. K. DOMBÓVÁR Jó gyakorlatainak köszönhetően bázisiskola lett a Dombóvári Belvárosi Álta­lános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szenyériné Szabolcs­­ka Julianna igazgató nemrégi­ben az Oktatási Hivatal szak­mai napján vehette át az elis­merő oklevelet. A cím három évre szól, ez idő alatt az intéz­mény szoros együttműködést folytat a kaposvári Pedagógiai és Oktatási Központtal. A pedagógusok három szak­területen szakmai továbbkép­zéseken, nyílt napokon ad­ják át tapasztalataikat a Tol­na és Somogy megyei nevelé­si-oktatási intézményekben dolgozó kollégáiknak.Az is­kolában idegen nyelvből szer­vezett nyelvi vizsgával, újság­szerkesztő-újságíró műhely­­lyel, valamint ökoiskolai jó gyakorlatokkal próbálják él­ményforráshoz juttatni a gye­rekeket a tanítási-tanulási fo­lyamatban. Erdősné Fedeles Zita peda­gógus elmondta, hogy a jó gya­korlatok ismertetésekor arra törekednek, hogy tájékoztas­sák az érdeklődő szakembe­reket és a szülőket a tehetség­­gondozó programok részletei­ről, hogy azok melyik korosz­tálynak szólnak, mely tehet­ségterületeket fejlesztik. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom