Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-03 / 78. szám

2017. ÁPRILIS 3., HÉTFŐ GAZDASÁG Y Többen fontolgatják a magyar példa átvételét Eredményesen működik a határzár A megerősített déli határszakaszon eltűntek a migránsok Fotó: Kormány.hu Az adót csökkentve olcsóbb lett a benzin ára BUDAPEST Az autósoknak a térségben Magyarországon kell az egyik legalacsonyabb jövedéki adót fizetniük, az áp­rilis elsejei jövedékiadó-csök­­kentésnek köszönhetően pe­dig még olcsóbban lehet tan­kolni - mondta Varga Mihály. A gazdasági miniszter közöl­te, hogy miután szombat reg­geltől csökken az üzemanya­gok jövedéki adója, a benzi­nért 6,35 forinttal, a gázola­jért pedig 12,7 forinttal kell kevesebbet fizetni, ha a for­galmazók az adócsökkentés révén megspórolt teljes össze­get átengedik az autósoknak. A csökkentéssel a gázolaj és a benzin átlagára 349-349 fo­rintra mérséklődött. A Brent olaj átlagára 2017. január 1. és március 15. között 50 dollár fölött volt (55,105 dollár volt), ezért a törvény értelmében csökkent az üzemanyagok jö­vedéki adótartalma. A globá­lis árakat negyedévente vizs­gálja az adóhivatal. MW Elnököt választottak Szerbiában BELGRÁD A központi válasz­tási bizottság adatai szerint 18 óráig a választásra jogo­sultak 45 százaléka adta le a voksát a szerbiai elnökválasz­táson. Szerbiában valamivel több mint 6,7 millió állampol­gár szavazhat. A legnagyobb esélyesnek tartott Aleksandar Vucic, a jelenlegi kormány­fő, a kormánykoalíció jelöltje, aki reményét fejezte ki, hogy a választással Szerbia bizto­sítja a stabilitást és a gazda­sági reformok folytatását. Vu­cic a voksok 50-56 százalé­kát szerezheti meg. A közvéle­mény-kutatások szerint a má­sodik legtöbb szavazatra Sasa lankovic volt ombudsman szá­míthat. Ha az első fordulóban valamelyik jelölt megszerzi a voksok több mint 50 százalé­kát, akkor nem kell második kört tartani, ellenkező eset­ben 15 napon belül meg kell szervezni a második fordulót, amelybe a két legtöbb voksot szerző jelölt kerül be. MW Újabb útvonalakat keresnek a szakértők szerint az illegá­lis bevándorlók, miután jól működik a műszakin kívül a jogi határzár is a magyar-szerb szakaszon, ahol már megerősítették a vízi határszakasz védelmét is. Mediaworks-összeállítás kozpontiszereksztoseg@mediaworks.hu MAGYARORSZÁG Az uniós ve­zetők is kezdenek hangot adni annak, hogy aggasztó a mig­rációs helyzet, amelyre a leg­hatékonyabb megoldás az len­ne, ha Magyarország példá­ját követve határzárakat hoz­nának létre - hangoztatta az Ml-en a Migrációkutató In­tézet vezető kutatója. Speidl Biankát arról kérdezték, hogy az Európai Parlament néppár­ti elnöke, a német Die Welt­­nek menedékvárosok létreho­zásáról beszélt. Antonio Taja­­ni szerint ezek „átmeneti vá­rosok” lennének, ahol az em­berek ideiglenesen élhetné­nek, kórházakkal, gyermeklé­tesítményekkel. Speidl Bian­ka úgy vélte, Tajani azt sugall­ja, hogy a migrációs helyzet nagy aggodalomra ad okot. Az igazi áttörés szerinte viszont az lesz, amikor jogi határzár létesítésére hívják fel az unió tagállamait vagy „akár az ösz­­szes európai országot”. Kontrát Károly szombaton úgy értékelte, hogy jól, prob­lémák nélkül működik a meg­erősített jogi határzár. A Bel­ügyminisztérium államtitká­ra szerint az első tapasztala­tok kedvezőek, a határ szerb oldaláról eltűntek a migrán­sok, más útvonalakon próbál­koznak. A jogi határzár ha­tályba lépése óta senki sem tu­dott illegálisan Magyarország területére lépni. A hétvégén megerősítet­ték a magyar-szerb vízi ha­társzakasz védelmét is. Erre azért van szükség, mert a jo­gi határzár miatt elképzelhe­tő, hogy a migránsok itt pró­bálnak majd bejutni Magyar­­országra. Kilenc rendőrségi és két honvédségi, hőkamerával, radarral, éjjellátóval felszerelt hajó járőrözik a térségben. Georg Spöttle biztonságpo­litikai szakértő szerint a tö­kéletesen működő magyar ha­tárzár miatt az embercsempé­szek új útvonalakat keresnek, a tenger ellenőrizetlenebb, ott könnyebben lehet bejutni az EU-ba. Nógrádi György biz­­tonságpoltikai szakértő is úgy azt mondta, Európában egy­re elfogadottabb az a magyar álláspont, hogy a migránso­­kat Európán kívül kell tarta­ni, hot spotokat kellene létre­hozni Észak-Afrikában. Róma megállapodott líbiai törzsekkel A La Stampa tegnap azt írta, hogy békemegállapodást írtak alá egymással a Líbia déli tér­ségét uraló törzsek Rómában, és egyúttal kötelezettséget vállaltak arra, hogy ellenőr­zésük alá vonják az ország öt­ezer kilométer hosszú déli ha­tárát. Marco Minniti olasz bel­ügyminiszter szerint ez az eu­rópai migráció déli határának lezárását jelenti. Az olasz La Repubblica sze­rint az Európába induló be­vándorlók megmentésén fára­dozó, nem kormányzati szer­vezetek némelyike az ember­­csempészeknek kedvez és az Olaszországba tartó beván­dorlást ösztönzi azzal, hogy a migránsokat a líbiai partok­nál veszi hajóinak fedélzetére. Robbanóanyagot rejthetnek laptopokba is A brit biztonsági szolgála­tok terrorveszélyre figyelmez­tették a brit repülőtereket és atomerőműveket, és a bizton­sági intézkedések fokozására szólították őket, mert nőtt az elektronikus biztonsági rend­szereiket fenyegető veszély. A hírszerzés azt feltételezi, hogy a terroristák kifejleszt­hettek olyan módszereket, amelyekkel úgy tudnak rob­banóanyagot elrejteni a hor­dozható számítógépekbe (lap­top) és mobiltelefonokba, hogy a repterek biztonsági átvilágí­tási rendszere ne észlelje őket. Horváth József biztonság­­politikai szakértő szerint szá­molni kell azzal, hogy egy me­rénylő laptopba rejtett robba­nószerkezetet hoz működésbe egy repülőgép fedélzetén (ezt az Egyesült Államok bizonyos járatain már meg is tették), ezért indokolt az elektronikai eszközök használatának tiltá­sa a repülőgépeken. Soros az ő munkájukat tartja fontosnak MAGYARORSZÁG Kiemelten tá­mogatja a migránsokat segí­tő, úgynevezett jogvédő szer­vezeteket Soros György ame­rikai milliárdos alapítványa. Csak tavaly mintegy 20 mil­lió forintnak megfelelő dol­lárt ítélt meg a Magyar Hel­sinki Bizottságnak a „mene­dékkéréshez és menedékhez való jog védelmére” - közöl­te a Pestisracok.hu portál. Ez a szervezet kiemelten lobbi­zik a migráció mellett, és több ügyben is az emberi jogi bí­róságon perli a magyar álla­mot a migránsok jogai miatt. A „Migráns Segítség Magyar­­ország Egyesület” mintegy 3 millió forintnak megfelelő ösz­­szeget kapott. Soros György nem kevés pénzt szánt arra, hogy a Jog­riporter Alapítvány folytatni tudja a Drugreporter védjegy­gyei bejegyzett nemzetközi szervezet jogvédelmét, amely azért száll síkra, hogy legáli­san lehessen tudatmódosító szereket vásárolni. Különféle leszbikus és ho­moszexuális szervezetek ar­ra kaptak támogatást Soros Györgytől, hogy „tájékoztató és felvilágosító tevékenységet fejtsenek ki” Miskolcon, Deb­recenben, Pécsen és Kaposvá­ron. A Szexmunkások Érdekvé­delmi Egyesületének Sorosék például abban segítenek, hogy a szexmunkások jogait képvi­selje és védje. Soros támogat­ja a Szexmunkások Emberi Jo­gaiért Alapítványt is alapvető működési költségeinek fede­zésében. A Transvanilla Transznemű Egyesületet például azért se­gítette, hogy ezáltal lehetővé tegye a transznemű közössé­geknek emberi jogaik képvi­seletét. A Szivárvány Misszió Ala­pítványról sem feledkezett meg, akik az elnyert összeg­ből vidéki előadásokat tar­tanak a homoszexualitásról. Számos egyesület azért ka­pott pénzt, hogy az oktatási rendszerrel kapcsolatos bírá­ló gondolataikat propagálni tudják. Ezzel párhuzamosan olyan újságokat is támogat­nak Sorosék, amelyek a „kri­tikus gondolatokat” népszerű­sítik. MW Szigorúbb román határellenőrzés Péntektől Románia szigorítja a határellenőrzést valamennyi határátkelőjén a most életbe lépő új schengeni határellenőr­zési kódexe alapján, ami a hús­véti forgalomnövekedés körül­ményei között nagyobb vára­kozási időt okozthat a határát­lépésnél. A rendelet értelmé­ben az unióban szabad mozgá­si joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilé­péskor, és összevetni a Schen­geni Információs Rendszerrel, illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumainak adatbázisával, tisztázva, hogy az illető nem jelent-e biztonsá­gi kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kocká­zatot az Európai Unióban. Az autizmus a társadalom ügye is, nem csak az érintetteké Kékben MAGYARORSZÁG Az autisták segítéséhez gyógypedagó­giai szempontú megközelí­tésre van szükség, és mindig egyénre szabottan kell alkal­mazni - mondta tegnap Kő­vári Edit, az Autisták Orszá­gos Szövetségének elnöke az Ml-en az autizmus világnap­ján. Szerinte egy autista jogai csak akkor érvényesülhetnek, ha a társadalomnak és a szol­gáltatóknak elengedő ismere­tük van az autizmusról. A kormány elkötelezett az autizmussal élők segítésében, kiemelt figyelmet fordít a tá­mogatásukra - közölte a szoci­ális ügyekért felelős államtit­ragyogtak az épületek kárság. Az autizmus nemcsak az érintettek és családjuk, - hanem az egész társadalom ügye. Minden olyan kezdemé­nyezést támogatnak, amely azt segíti, hogy ne kerüljenek elszigeteltségbe sem az autis­ta gyereket nevelő családok, sem az autista felnőttek. Az ENSZ kezdeményezésé­re 2008 óta tartják meg ápri­lis 2-án az autizmus világnap­ját. A Ragyogj kéken! kam­pány keretében világszer­te kék fénnyel világítanak ki ikonikus épületeket, Magyar­­országon a Szabadság-szobor mellett az ország több neves épületét is. MW Budapesten sétát tartottak az autizmus világnapján Fotó: MTI E-szja: minél előbb küldje vissza! MAGYARORSZÁG Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az adóbevallás elküldését, külö­nösen annak a 800 ezer ma­gánszemélynek nem, akiknek visszajár pénz vagy jóváírás a pénztári számlájukon; az adóhivatal ugyanis legkésőbb a beküldéstől számított 30 na­pon belül fizeti ki a visszajáró összeget - közölte Tállai And­rás államtitkár, az adóhatóság vezetője. A NAV idén debütáló új szolgáltatása, az e-szja biz­tosítja azt, hogy „semmitte­véssel” is érvényes bevallássá válik május 22-én a tervezet. A NAV által elkészített vál­tozatot azonban mindenkép­pen érdemes mielőbb átnézni, mert ugyan a bevallás benyúj­tásának elmulasztásáért gya­korlatilag bírságot nem szab­hat ki az adóhivatal, de az to­vábbra is a magánszemély fe­lelőssége, hogy jövedelméről precíz bevallás készüljön, ne hiányozzon belőle semmi. A több mint félmillió, ön­kéntes pénztárba befizető ma­gánszemélynek is érdemes minél hamarabb elfogadnia a tervezetet, mert az az egész­ségpénztár tag, aki ma be­küldi a bevallását, már má­jus 2-án el is költheti a szám­lára visszautalt adó összegét - mondta Tállai. MW

Next

/
Oldalképek
Tartalom