Tolnai Népújság, 2017. március (28. évfolyam, 51-76. szám)

2017-03-08 / 57. szám

2017. MÁRCIUS 8., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP g Jelentősen megemelte sportkeretét Tamási TAMÁSI Mint ahogy azt megír­tuk, idén több pénz jut a város­ban kultúrára, a hivatal műkö­désére és a város üzemeltetésé­re is. A felsorolásból természe­tesen nem maradhat ki sport sem: a közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyi 5,3 millió forint­ról 9,7 millióra növeli az egye­sületek támogatását. Mindig aktív sportélet folyt a városban, a jelenleg működő 18 szakosz­tály 14 sportágat fed le. A klu­bok vezetői mindig egyeztet­nek a város képviselőivel, közö­sen alakítják ki az önkormány­zat sporttámogatási alapelveit - húzta alá Porga Ferenc polgár­­mester. Számos sportinfrastruktú­­ra-fejlesztés van napirenden Tamásiban. A város sikeresen pályázott a Magyar Kézilab­da Szövetség tornaterem-fel­újítási programjára. A kiírás­nak köszönhetően a gimnázi­um tornacsarnoka teljesen új belsőt kap. A tao-támogatásból idén elkészül a nagy műfüves Új belsőt kap a Béri Balogh Ádám Gim­názium csarnoka focipálya. Hazai forrásból újul meg a Sport utca végén talál­ható kerékpárospálya - amely a budapesti Millenáris Velod­rome mellett az ország egyet­len ilyen létesítménye 28 mil­lió forintos támogatásából a kör új betonburkolatot kap, amely­nek eredményeként az eddig 4,3 méter széles kerékpárpá­lya belül 75 centiméterrel, kül­ső ívén pedig 50 centiméterrel szélesedik. A József Attila lakó­telepen aktív sportpark kialakí­tására nyert támogatást a város. Porga Ferenc bízik benne, hogy a TOP-os pályázatok pozitív el­bírálása esetén megépül a spor­tok háza. A szabadidős létesít­ményben a gyerekeknek játszó­ház, felnőtteknek fitneszterem, konditerem kerülne kialakítás­ra. A szabadidősport szerelme­seinek jó hír, hogy a Siófok-Pécs kerékpárutat kormányhatáro­zatba emelték, s legkésőbb 2019-re megépül. Ha elkészül, zöld környezetben, biztonságos környezetben el lehet jutni a Ba­latonhoz, vagy akár Dombóvá­ron keresztül Pécsre is. B. L. Mindennap felmegy a kétszáz lépcsőn a toronyba Lányi Miklós és a Duna elválaszthatatlanok A város egyik emblematikus személyisége Lányi Miklós. Ő és a Duna szinte elválaszt­hatatlanok immár nyolcvan esztendeje. Hétvégén or­szágos elismerést kapott a MOHOSZ-tól, mint a Paksi Sporthorgász Egyesület ala­pítója, tiszteletbeli elnöke. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS Lányi Miklós Lyuboje­­vits Miklós néven 1930. au­gusztus 29-én született Pak­son. Hétéves korában kezdett horgászni. Ennek 80 esztende­je, annak pedig 70, hogy ifjú­sági horgászként ő is részt vett a Paksi Sporthorgász Egyesü­let alapításában. 1959. novem­ber 29-től 1961 decemberéig a paksi révőrsön teljesített szol­gálatot. Foglalkozását tekint­ve önálló iparosként órásmes­ter volt 1963-tól, nyugdíjazá­sáig. Ahogy a horgászattól, úgy az óráktól sem búcsúzott el, máig ő gondoskodik a kato­likus templom toronyórájáról, ami annyit tesz, hogy minden­nap elsétál a templomig, majd fel a toronyba s vissza. Ez kö­zel kétszáz lépcső. 85 éves ko­rában még előadást tartott a Bezerédj iskolásoknak, akik­kel többször is felmászott a toronyba, ami bizonyára a gyerekeknek is emlékezetes. Miklós bácsi mindenesetre nevetve mondja, hogy edzés­ben van, és tréfásan azzal rio­gatja családtagjait, hogy a kö­vetkező születésnapját a Mo­unt Everesten ünnepli, mert neki annak megmászása ilyen kondiban meg sem kottyan. Deák Ferenc utcai háza a Dunára néz Életének minden napja a sze­retett folyóhoz köti. Deák Fe­renc utcai háza a Dunára néz, amit a parttól csak a 6-os főút választ el, itt élte le eddigi éle­tét, ide született. A horgászat­ban ma már korlátozza egész­ségi állapota. Tavaly egyszer lement a partra, megbillent egy Miklós bácsi rendszerezi a horgászegyesület múltjával kapcsola­tos információkat A szerző felvétele Feeder után a rákos bot jön Lányi Miklós 1960 óta az egye­sület vezetőségi tagja, jelen­leg tiszteletbeli elnök. Hosz­­szú éveken keresztül segédke­zett a horgásztársak utánpót­lásának nevelésében, vizsga­­bizottságok tagjaként és elnö­keként vizsgáztatta az új belé­pőket. Folyamatosan részt vett az egyesület versenysportjá­nak szervezésében is. Mindig szívén viselte a Duna sorsát, felhívta a figyelmet a szennye­zettségre, eliszapolódásra, a kormoránok halpusztító tevé­kenységére. A horgász szak­­irodalom tanulmányozása és a Magyar Horgász állandó figye­lemmel kísérése most is min­dennapjainak része. Szenvedélye már-már meg­szállottság, amit hűen tükröz, hogy a 80. születésnapjára be­szerzett feeder bottal igyeke­zett haladni a fejlődéssel, is­merkedett a horgászat új és divatos ágazatával. Viccesen megjegyezte, hogy 90. szüle­tésnapján a rakós bot követ­kezik. kő, ő pedig derékig a vízbe csú­szott. Ez jelezte számára, hogy a horgászatról le kell mondania. Azt is elmesélte, hogy sokáig tartotta a 28 éves korában fel­állított rekordot: március 31-e volt az év első napja, amikor fürdött a Dunában. Igaz, nem önszántából. Elbámészkodott a ladikban, ami egy tuskónak fu­tott, ő pedig a vízben kötött ki. Néhány éve hasonló fiaskó ér­te. Kihúzta a ladikját, hogy be­­leugorjon(l), de csak az egyik lába érte el a ladikot. Feje búb­jáig elmerült a vízben, majd amikor partra került, harsány nevetésben tört ki arra gondol­ván, hogy lám, nyolcvanévesen sikerült egy nappal megdönte­­nie saját rekordját. Miklós bá­csi huncut mosollyal elmesélte, hogy élete során 107 ladikot, 11 motorcsónakot készített. - Most már elmesélhetem, el­évült - teszi hozzá. Annak ide­jén - mint mondta - 14 torony­órát javított. Mára egy maradt. Gyakorta hajol az írógépe fölé S hogy mivel tölti idejét? A negyvenes évek eleje óta min­dent feljegyez nap mint nap. A víz és a levegő hőmérsékletét, a vízállást. S ami a legmegle­pőbb, a feljegyzett adatokból temérdek mennyiségűt képes szinte azonnal előhívni a me­móriájából, kezdve attól, hogy hány fillér volt a horgászjegy, egészen addig, hogy egy em­lékezetesebb napon hány re­pülő jelent meg a város légte­rében. Miklós bácsi gyakorta hajol írógépe fölé, hol a város, vagy éppen a horgászegyesü­let múltjával kapcsolatos infor­mációkat rendszerezi, hol ho­roszkópot ír. Ez utóbbi egy vé­letlen folytán kerül szóba, ami­kor arról beszélt, hogy augusz­tus végén 87 éves lesz. - Szűz jegyű vagyok - jegyezte meg, majd hozzátette, rengeteget ta­nulmányozta ezt a kérdést, és komoly mennyiségű szakiro­dalmat halmozott fel, s az így szerzett ismeretek birtokában horoszkópot ír. A család- és gyermekjóléti észlelő- és jelzőrendszer szakemberei találkoztak A működés és kapcsolatok erősítése a cél PROGRAMOK SZERDA Szekszárd: Állati csetepata (orosz animációs családi film), 17 óra. John Wick: 2. felvonás (amerikai thriller), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Rell Kata textil-kép kiál­lításának megnyitója és Tűvel-tollal című verseskötetének bemutatója. A kiállítást Zala István nyitja meg, közreműködik Babosné Nagy Zsu­zsanna és Amnet Ottó, 17 óra. A tárlat a hónap végéig látható. NŐKRŐL NŐKNEK Bátaszék Petőfi Sándor Művelő­dési Ház: nőnapi előadások, 17 órától. Előadók: Potyondi Ildikó stylist, stílustanácsadó, Mészáros Vilmosné az egészséges táplálko­zásról, Balogh Mihályné a termé­szetes bőrápolásról és Izsák Mó­nika a Theta Healingről. Majd kon­zultációs lehetőség nyílik az ér­deklődők számára. NÉPSZERŰ TUDOMÁNY Dunaföldvár Művelődési Ház: Életképek egy orvos életéből - dr. Késmárky András, a Debrece­ni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport vezetőjének elő­adása, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Tékasztorik (magyar vígjáték), 16 óra. Jackie (fran­cia-amerikai életrajzi film), 18 óra. John Wick: Második felvonás (amerikai akció-thriller), 20.30. Szekszárd: Rock csont (kínai ani­mációs családi film), 15 óra. Lo­gan - Farkas (amerikai akciófilm), 16.30. Trainspotting 2 (angol drá­ma), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Ady Endre Szakkép­ző Iskola, Székely Galéria: Far­kas Péter könyvszobrász, tervező kiállítását Juhász Gábor igazga­tó nyitja meg, közreműködnek a Szekszárdi Szakképzési Centrum tanulói és Tóth István, 15 óra. A tárlat március 31-ig látogatható. TRAFFIPAX 04:0007:00 61-es főút 77. km 05000700 Sóstóét 113 km 05:300630 Sós főút 145. km 0730-1130 M6 jobb 134. km 0900-11:00 Nagymányok, Petőfi u. 112. 0930-1130 5 Eh* főút 120. tan 09:301130 6-os főút 100. km 09301130 61-es főút 84. fen 13001500 Bonyhád, dkói út 33. 1330US:30 M6 bal 108. km 13:3015:30 60s főút 93. km 14:301630 M6 jobb 153 km 15:301630 56102-es mellékút 2. km 15301830 Pőthöly, Bajai utca 71 16001730 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 17001830 Bonyhád, Rákóczi u. 144. 17001900 M6 jobb 164. km 17:301930 60s főút 120. km 19:0021:00 M6 bal 119. km 20002300 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 21002300 60s főút 100. km 21:002300 Kapospula, Rákóczi u. 52. 21:3023:30 __________Bátaszék, Budai utca 86. VÉRADÁS SZEKSZÁRD Szakmai Tanács­kozást tartott kedden a szek­szárdi Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermek­­jóléti Szolgálata. A szervezők Szekszárd, Decs, Őcsény, Szál­ka, Szedres, Pörböly, Várdomb észlelő- és jelzőrendszeréhez kapcsolódó szakembereit vár­ták. A megjelentek a köszöntő­ket követően beszámolót hall­hattak a szolgálat tavalyi mű­ködésének eredményeiről, ta­pasztalatairól, a felvetődött problémákról Fábián Anita szakmai vezetőtől. A Család- és Gyermekjóléti Központ - a szolgálat és a központ 2016. január elsejével vált szét - ed- Hét település szakembereit várták a szekszárdi tanácskozásra Fotó: Mártonfai Dénes digi tapasztalatait Szabó Aliz, annak vezetője ismertette, míg a gyámhatóság tevékeny­ségéről Kémenes András, a já­rás gyámügyi osztályvezető­je adott tájékoztatást. Szunyi Beáta, az Ifjúsági Közösségi Tér Szekszárd vezetője pedig a korosztályról adott gyorsje­lentést. A tanácskozás célja, hogy a szakemberek közötti kapcso­latot elmélyítse, alkalmat ad­jon a tapasztalatcserére, ezál­tal is megerősítve a jelzőrend­szer működését annak érde­kében, hogy minél hatéko­nyabbak legyenek a segítség­re szorulók elérésében. H. É. SZERDA Decs Faluház 11.00-13.30 ŐcsényIKSZT 14.30-16.30 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Sárszentlőrinc Művelődési Ház 9.00-12.00 Kajdacs Teleház 13.00-16.30 j VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 11 cm, Paks 172 cm, Dombori 230 cm, Árvízkapu 607 cm, Baja 327 cm. A Sió Palánknál 314 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom