Tolnai Népújság, 2017. március (28. évfolyam, 51-76. szám)

2017-03-07 / 56. szám

2017. MÁRCIUS 7., KEDD KITEKINTŐ g A lemosó permetezés ideje már elérkezett TOLNA MEGYE Máris lehet kez­deni a kertekben a lemosó per­metezést. Hiába volt hideg a tél, a kórokozók támadnak. Sajnos az atkák és egyéb ro­varok is túlélték a legnagyobb mínuszokat is, így ellenük vé­dekezni kell. A pajzstetvek 80 százaléka nem pusztult el a mínusz 15 fokos hőmérsék­letek ellenére, mondta az ál­talunk megkérdezett kertész. Ahol nyáron gondot okoztak a rovarok, atkák, ott az idén is el kell végezni az olajos tava­szi lemosó permetezést. A rézszulfátot már csak lomb­trágyaként szerezhetik be, de számos, mésszel már a gyárban összekevert változatban is meg­vásárolható: Bordói Por, Bordói Extra, Bordóilé Neo SC, vagy a Bordóimix DG, Cuprogard DG, stb. Sok éve használjuk a réz­­oxiklorid hatóanyagot is. Ezek mellett néhány éve megjelentek új molekulákat tartalmazó, na­gyon finom őrlésű rezek is. Las­sabban bomlanak, tovább védik a növényeket és nagyobb levél­felületet képesek lefedni. A Cuproxat FW lemosás után csonthéjasokban, sőt az ősziba­rackban is engedélyezett taf­­rinára. Esőállósága és tartam­hatása nagyon jó. Csonthéja­sokban csak tavaszig vethető be, de sok más kerti növény­nél nyáron is alkalmazható. A rezes szerek esőállóságát nö­velhetjük tapadásfokozó hozzá­adásával. Javul az idő, nem lehet halogatni a permetezést Fotó: MW Aki együttes hatást szeretne elérni permetezésével rovarok­kal, atkákkal és gomba kóroko­zókkal szemben, az számtalan gyári kombináció közül választ­hat. Réz+olaj, kén+olaj, réz+kén­­+olaj és réz+kén összetételben is kaphatóak. Előnyük, hogy ké­nyelmesen, egy menetben több ellenséget is gyérítenek. M. I. Porga Ferenc szerint tartható költségvetést fogadtak el Fotó: Makovics Kornél Mindenre több pénz jut idén Tamásiban Több fajsúlyos napirendi pontról tárgyalt és döntött Tamási képviselő-testülete. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TAMÁSI A közgyűlés legfonto­sabb napirendi pontja a város 2017. évi költségvetésének tár­gyalása volt, amelynek főösz­­szege 2,5 milliárd forint.- A korábbiakhoz képest ez egy alacsonyabb főösszeg, en­nek oka, hogy az EU-s pályá­zatok esetében még nincs dön­tés - mondta el lapunknak Porga Ferenc polgármester. - Bízunk benne, hogy uniós for­rások elnyerésével a mostani­nál jóval nagyobb lesz, akár duplázódhat, triplázódhat az összeg. A büdzséről elhangzott, hogy jól összeállított, tartha­tó, végigvihető költségvetést fogadott el egyhangú szava­zás után a testület.- Az utóbbi néhány évben a helyi adóbevétel - különösen az iparűzési adó - folyamato­san növekedett, ez lehetővé tette, hogy az önkormányza­ti intézmények kiadásai a ko­rábbiakhoz képest nagyobb ütemben növekedjenek - tet­te hozzá Porga Ferenc. - Több jut a könyvtárnak, a művelő­dési háznak, és természete­sen a hivatal működésére és a város üzemeltetésére is. 2017- ben komolyabb összeget ter­veztünk a pályázatok előké­szítő költségeire - a TOP-os ki­írásokat alapul véve -, illetve a szükséges önrészre. Ezek a vállalások megközelítik a 250 millió forintot. A város vezetője kiemelte, az előkészítő díjtételek - a tá­mogatott beruházások eseté­ben - realizálódnak majd a költségvetésben.- A büdzsé biztosításában komoly fedezetet jelent, hogy általános tartalékként 4, cél­tartalékként pedig 30 millió forint került betervezésre - jegyezte meg a polgármester. - Néhány saját erős beruhá­zással is számolunk. Szeret­nénk folytatni a városközpont felújítását; a kommunális adó terhére elkezdtük a járdaépí­tési-felújítási programot, ezt is tovább csináljuk, erre 24 mil­lió forintot különítettünk el - zárta Porga Ferenc. Kereskedelmi tévét vesznek A képviselők döntöttek arról, hogy Tamási megveszi a Dra­­vecz Média Kft. üzletrészét. A Koppány Televízió 2004 óta működő kereskedelmi televí­zió. A társaság fő tevékenysé­ge televíziós műsorok készíté­se, de reklám- és referencia­filmek, úti filmek gyártásával is foglalkoznak. A közszolgála­ti tevékenységet folytató médi­umnak 6 településsel van szer­ződése - Tamásival mindig jó volt az együttműködés, a vá­rosi rendezvényekről szóló tu­dósítások megjelentek a mű­sorkínálatban a település vezetői elkötelezettek, hogy ez megmaradjon, sőt, a jövő­ben bővüljön az adáskörzet. A tamási stúdióban szerkesz­tett műsorok kábelrendszeren a kistérség mintegy négyezer háztartásába jutnak el. Katolikus általános iskolai osztály indul A Pécsi Egyházmegye megke­reste a várost, hogy általános iskolai osztályt indítana. A cso­port a gimnázium tagintézmé­nyeként a Würtz-iskola épüle­tében kap helyet, s felmenő rendszerben bővül majd négy­­osztályosra. Ezzel lezárulhat a folyamat, hogy a katolikus egy­ház a közoktatás minden szint­jén megjelenjen a városban, hisz 2015-ben a Béri Balogh Ádám Gimnázium fenntartói jogát átvette az egyház, tavaly pedig két csoporttal elindult az óvoda. Természetesen meg­marad a tagintézmény profil­ja, a helyi tanterv, a megszo­kott tanári kar, míg az egyház a helyi oktatási rendszert szí­nesítve adja át kétezer éves pedagógiai tapasztalatát, ez­zel is gazdagítva a város okta­tási életét. Idén egy engedélyt kértek árusításra, de a hivatal ezt megtagadta Hóvirágot eladni csak engedéllyel lehet TOLNA MEGYE Jó pár évvel ez­előtt nőnapkor elképzelhetet­len volt, hogy ne egy csokor hó­virággal köszöntsék a hölgye­ket a férfiak. Ez 2005 óta tilos, ugyanis azóta védett növény a hóvirág. Oltalom alá azonban csak a vadon élő növények tar­toznak, a kertünkben termesz­tett virágokat nem csak le­szedni, hanem - engedéllyel - még árusítani is lehet. A saját ültetvény meglétét természete­sen ellenőrzi a hatóság az en­gedély kiadása előtt. Az elmúlt tizenkét évben az emberek nem csak megszok­ták, hogy hóvirágot nem árul­nak a piacon, de nem is na­gyon vásároltak, még akkor sem, ha az árus bizonygatta, hogy van engedélye, attól tar­tottak ugyanis, hogy megbün­tetik őket, ha vásárolnak be­lőle. Tény, hogy a vadon termő hóvirág évek óta védett nö­vény. A szigorításnak és az ol­talomba vételnek komoly oka volt: a mutatós virág koráb­ban igen nagy népszerűség­nek örvendett, természetjárók és az utcán is árusító nénikék szedték nagy lelkesedéssel. A gond mégsem velük volt első­sorban, hanem azokkal a ke­reskedőkkel, akik ipari mére­tekben termelték ki a hóvirá-A kertünkben nőtt hóvirágot természetesen le lehet szedni Fotó: MW got. Ha csak egy szál hóvirá­got is leszakít az ember az er­dőben, a büntetés akár tízezer forint is lehet. Nagyobb meny­­nyiség pedig már természet­­károsítási bűncselekménynek minősíthető. A hóvirág árusításával kap­csolatos alkalomszerű ellen­őrzéseket megyénkben a Tol­na Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal ag­rárügyi és környezetvédelmi főosztálya végzi. Tőlük lehet kérni az engedélyt is, az idén egy kérelem érkezett, de a va­don termő védett növény áru­sítására nem adható ki enge­dély. M. I. PROGRAMOK KEDD MOZI Szekszárd: Állati csetepata (orosz animációs családi film), 17 óra. John Wick: 2. felvonás (amerikai thriller), 19 óra. EMLÉKPROGRAM Bonyhád Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ: „Zene nélkül nincs teljes ember” - 135 éve született és 50 éve halt meg Kodály Zoltán. Móser Zoltán „Cantus Hungaricus” - Kodály Zoltánhoz vezető képek című kiállításának megnyitója, 17 óra. A tárlatot megnyitja dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke, a Magyar Művészeti Aka­démia rendes tagja, közreműkö­dik Kovács Gábor, Siklósi Krisztián, Szabó-Pohli Fanni és Szabó László. Előadás és hangverseny 17.30-tól. Kodályról személyesen és tárgyila­gosan - dr. Ittzés Mihály előadá­sa. A hangversenyen fellép Ábra­hám Soma (klarinét), a Felvidékiek Egyesületének énekkara, Ferenczi Sándor (zongora), Gaál-Martin El­vira (ének), Marcsek Máté Ferenc (zongora), a Petőfi Sándor Evangé­likus Gimnázium tanulói és a Szé­chenyi István Általános Iskola gyer­mekkórusa. SZERDA Szekszárd: Állati csetepata (orosz animációs családi film), 17 óra. John Wick: 2. felvonás (amerikai thriller), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: Rell Kata textilkép-kiállí­­tásának megnyitója és Tűvel-tollal című verseskötetének bemutatója. A kiállítást Zala István nyitja meg, közreműködik Babosné Nagy Zsu­zsanna és Amnet Ottó, 17 óra. A tárlat a hónap végéig látható. NŐKRŐL NŐKNEK Bátaszék, Petőfi Sándor Művelődé­si Ház: nőnapi előadások, 17 órától. Előadók: Potyondi Ildikó stylist, stí­lustanácsadó, Mészáros Vilmosné az egészséges táplálkozásról, Ba­logh Mihályné a természetes bőr­ápolásról és Izsák Mónika a Theta Healingről. Majd konzultációs lehe­tőség nyílik az érdeklődők számára. TRAFFIPAX 04:00-06:00 61-es főút 77. km 05:00-06:30 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 05:00-07:00 6-os főút 113. km 0730-09:30 M6 jobb 91 km 09:00-11:00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 0900-1200 Mi 6oe főút 147. km 09:30-11:30 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 09:30-11-30 60s főút 93. km 09:30-11:30 1230-1500 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 60s főút 145. km 1300-1500 M6 jobb 119. km 13:15-15:15 Nagydorog Kossuth Lajos u. 106 13:30-15:30 M6 bal 153. km 1400-1700 Dombóvár, Hunyadi tér 37. 14:00-17:30 Szedres, Rákóczi utca 77. 1600-1700 Hógjrész. Fó u. 26. 1600-1800 M6 jobb 164. km 1730-1830 6509 főút 24. km 17:30-19:30 60s főút 100. km 1900-2100 M6 jobb 106 km 2100-2300 60s főút 120. km 21:00-2300 Kapospula, Rákóczi u. 52. 2130-2330 55ös főút 120. km 22:00-00:00 M6 bal 108. km VÉRADÁS KEDD Dombóvár, Kórházi véradó 8.00-14.00 Decs Faluház Őcsény IKSZT SZERDA 11.00-13.30 14.30-16.30 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 30 cm, Paks 191 cm, Dombori 245 cm, Árvízkapu 618 cm, Baja 334 cm. A Sió Palánknál 317 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom