Tolnai Népújság, 2017. március (28. évfolyam, 51-76. szám)

2017-03-01 / 51. szám

I 2017. MÁRCIUS 1., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP g Le lehet mondani a facebookozásról, a sorozatról, a nassolásról Ma kezdődik a böjt, a befelé fordulás ideje Az idén március 1-én, ham­vazószerdán kezdődik a hús­vét előtti negyvennapos böjt. Az ezt megelőző na­pon, húshagyókedden, több településen is télbúcsúzta­tóval és bállal zárták a na­pot, így készülve a böjtre. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE Hamvazószer­dán kezdődik az egyházon be­lül a 40 napos böjti időszak, a nagyböjt, mondta Kürtösi Krisztián atya, bátaszéki plé­bános. A böjtöt vállaló hívő egyszerre emlékezik meg a 40 nap idején a názáreti Jézus ke­­resztútjáról és szenvedéséről, lelkének, hitének mélyére kon­centrál. Készül az ünnep misz­tériumára. Mit jelenthet egy szekulari­zált világban a böjti kultúra egy nem vallásos ember szá­mára? Böjtölhetünk-e hit nél­kül, tette fel a kérdést Kriszti­án atya. Sokan rávághatják a választ, hogy persze, a fogyó­kúrázó nők sokaságára gon­dolva. Ők azonban tévednek, a böjt nem azonos a fogyókúrá­val, nem egyszerű önsanyar­gatás a fogyás kedvéért. Míg a dietetikus elsősorban a tes­tünkben felszaporodó káros anyagokra gondol, addig a lel­kipásztor - hivatásához hűen - a lélekre koncentrál. Nem vallási elemekbe csomagolt fo­gyókúra tehát, hiszen teljesen más a fogyókúrás folyamat cél­ja és más a hozzáállás is. Min­denki saját gyengeségéhez vagy szükségleteihez szab­va alakíthatja ki böjti fogadal­mát. Le lehet mondani a face­bookozásról, a nassolásról, a sorozatnézésről vagy vállalni lehet valami pluszt, önkéntes munkát, több miselátogatást és imádságot, több együttlétet szeretteinkkel és így tovább. A böjtölés akaraterőt, határozott egészségtudatot, önmagunkra A különböző val­lásokban más és más böjtölési szo­kások alakultak ki az idők során. szánt időt, áldozatvállalást, hő­siességét is jelent, és ha a böjt sikeres, akkor önbizalmunkat is megnöveli. A sikeres böjtö­lés valóban rengeteg energi­át követel meg az embertől, mert kezdetben rengeteg ener­giát emészt föl. Egy hosszú tá­vú befektetés, amit nem le­het napi rohanás, rengeteg fel­adat mellett mosolyogva elvé­gezni. A lelki edzettség a böj­tölésben is gyakorlottabbá te­het bennünket és jártasakká válhatunk az önfegyelemben is. A böjt célja az volna, hogy egy megrendültebb állapotban átéljem a saját gyöngeségemet, amit nem valami táplálékkal vagy élvezettel akarok betölte­ni, hanem tudjak Istenhez for­dulni kiüresedett, hiányokkal teli helyzetemben, magyaráz­ta a bátaszéki plébános. Nem hiszem, hogy a böjt egyetlen értelmezése az erénygyakorlat vagy aszketizmus, bár úgy is hordozhat értéket. Edzettebbé válhatunk, el is juthatunk va­lamiféle tapasztalatra, de így e folyamat eredményessége nagyon kétséges. Kutatások­ból tudjuk, hogy ha az ember függőségben van valamitől (kávé, tea, internet vagy bármi egyéb), és megtartóztatja ma­gát tőle, az a függőséget nem­hogy gyógyítaná, hanem elmé­lyíti, mert utána még nagyobb éhséggel fog ráugrani mind­arra, amiben böjtöt tartott. A böjt valódi spirituális üzene­te nem önmagában az aszke­­tikus gyakorlat, hanem az ar­ra való nyitottság, hogy az éle­temben Isten jelenvaló legyen, akár úgy is, hogy alapvető szükségleteim maradnak ki­­elégítetetlenül. Azért emelek ki az életemből bizonyos dol­gokat, hogy ne legyenek aka­dályok Istennel való találko­zásomban. A böjtnek óriási je­lentősége van az Isten-kapcso­latunk személyessége szem­pontjából. Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános Fotó: Makovics Kornél Mára jelentősen enyhült a böjti szigor A katolikusok számára húsvét ünnepe előtt, a Krisztus feltá­madását megelőző negyven napon keresztül tart a böjt. A hamvazószerda és nagypén­tek közötti időszakot, főleg vi­déken, egykor szigorúan meg­tartották. Naponta kétszer ét­keztek, ebédre olajos levest, bojtos süteményt, vékony pitét ettek, vacsorára nyers káposz­tát, diót és mézet. Napjainkra sokat enyhült az egyház szigo­ra, először a zsírral való főzés tilalma, majd a húsfogyasztás negyvennapos tilalma szűnt meg. A hamvazószerda és a nagypéntek szigorú böjt a val­lásos emberek számára, ezt a 40 nap alatt a pénteki napo­kat is megtartják. Ilyenkor el­várás a hústól való tartózko­dás, és naponta egyszer sza­bad csak jóllakni. Az intézményi egészségnevelő program része volt a nagysikerű rajzpályázat A bátaszéki óvodások alkotásaikon ábrázolták a természet szépségeit BÁTASZÉK Hegyen-völgyön ál­tal, háton hátizsákkal cím­mel nyílt rajz- és plakátkiállí­tás a múlt hét végén, Bátaszé­­ken, a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde aulájában. Herbszt Katalin óvodavezető-helyet­tes elmondta, a rajzverseny egy egészségre nevelő prog­ram része, amelyre pályáz­tak a BAP MOK (Bátaszék, Alsónyék, Pörböly Mikrotér­­ség óvodái) óvodák. A kiállításra már hetekkel korábban készültek az óvo­dások az óvó nénik segítségé­vel, hiszen a természet szere­­tetére, a környezet és az élő­világ védelmére, a szabad le­vegőn való tartózkodás, a tú­ra vagy a kirándulás jóté­kony hatására és a testi-lel­ki egészségre szerették vol­na felhívni a kicsik a figyel­met. Az ovisok - 41-en vettek részt alkotásaikkal a rajz­versenyen - saját élményei­ket rajzolták meg, önállóan. Egy-egy rajzot több napig is lehetett készíteni. A műveket kéttagú zsűri, Bátki Erika ál­talános iskolai rajztanár és Szőcsné Rabacz Ildikó tanító­nő bírálta el. Két kategóriában hirdet­tek győzteseket, középső és nagycsoportban. A közép­csoportban Burger Lilla lett az első, második Felkert La­ra, harmadik Aradi Luca. Kü­­löndíjat kapott Kökönyei Bar­nabás. A nagycsoportban el­ső lett Fekete Ágoston, máso­dik Kardos Zsófia, harmadik Molnár Andrea. Különdíjat hat ovis kapott: Fekete Hédi Ilona, Hajdú Gerda, Péter Gá­bor, Máyer Anna, Lerch Szo­­fi, Aradi Lázár. Az óvodások által rajzolt képeket még két hétig lehet megtekinteni a Hunyadi ut­cai Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde aulájában. M. I Az óvodások rajzait még két hétig tekinthetik meg az érdeklődők Fotó: Kismődi Rita PROGRAMSOROLÓ SZERDA MOZI Szekszárd: Pofoncsata (amerikai vígjáték), 17 óra. Arany (amerikai kalandfilm), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Pető Csilla Lélektánc a Caminón című könyvének élmény­­beszámolóval egybekötött bemu­tatója, 17 óra. KÖNYVTÁRI PROGRAM Szekszárd, Tolna Megyei Illyés Gyula: Tavasszal a könyvtárban - a vendég Endrei Judit, 17 óra. ELŐADÁS Szekszárd, Művészetek Háza: A művészettörténet európai évszá­zadai I. A középkor és a koraújkor művészete. A földre szálló angya­lok. A román kor és a gótika - dr. Aknai Tamás egyetemi tanár elő­adása, 17.30. CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd: Állati csetepata (orosz animációs családi film) 3D 15 óra és 2D 17 óra. John Wick: 2. felvo­nás (amerikai thriller), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Kép-Tár-Ház (Rákóczi út 57.): „A föld népe - a földnek arca” (Népviseletek és portrék). A kiállítást Deák Éva, a Magyar Tu­dományos Akadémia Bölcsészet­tudományi Kutatóközpont Nép­rajztudományi Intézetének tudo­mányos munkatársa nyitja meg, közreműködik Németh Judit elő­adóművész, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Tamási, Könnyű László Városi Könyvtár: Partmann Tibor Refle­xió című könyvének bemutatója, 18 óra. Közreműködik Erdős Or­solya és Drávecz Ferenc. ELŐADÁS Bogyiszló Művelődési Ház: A nép nevében - A kommunizmus áldo­zatainak nevében. A Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadása, 17 óra. Előadók: Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magán­énekese, Pregun Tamás zongora­­művész és Kozma Milos színész hallgató. TRAFFIPAX 04:00-06:00 Pincehely, Gróf Széchenyi 1. u. 64. 05:00-06:30 HHHmi. 1 6«» főút 147. km 05:00-07:00 6-os főút 113. km 0800-11:00 65ös főút 59. km ■08:30-11:30 M6 jobb 108. km 09:30-11:00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 09:30-1130 6ds főút 100. km 0930-1130 09:30-11:30 653&ÖS mellékút 20. km 55ös főút 120. km 1200-500 Szekszárd, Tartsayu. 2. 12:30-14:30 Bonyhád, Cikói út 33. 1300-530 ___ M6 bal 119. km 13:15-15:15 6os főút Nagydorog. Kossuth u. 108. 14:00-1600 Tamasi, Szabadság u. 95. 14:30-16:30 M6 jobb 153. km 1530-1700 6os főút 146. km 17:00-18:00 65-os főút 24. km 17:00-1900 M6 jobb 164, km 1730-19:30 60s főút 93. km 18:00-19:00 5113-as mellékút 3. km 900-2130 M6 bal 108. km 21:00-2300 6es főút 100. km 2130-23:30 Bátaszék, Budai utca 86. VÍZÁLLÁS 1 A Dunán tegnap reggel 7 órakor: | Dunaföldvár 120 cm, Paks 303 cm, Dombori 377 cm, Árvízkapu 749 cm, Baja 473 cm. A Sió Palánknál 333 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom