Tolnai Népújság, 2017. március (28. évfolyam, 51-76. szám)

2017-03-28 / 73. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2017. MÁRCIUS 28., KEDD Előzetesbe helyezik a szekszárdi tolvaj párost SZEKSZÁRD Harminc napra el­rendelte egy 16 éves szekszár­di lány és egy szintén szek­szárdi 28 éves férfi előzetes letartóztatását a Szekszárdi Járásbíróság a járási ügyész­ség indítványát elfogadva. Az előzetest a fiatalkorú lány ese­tében javítóintézetben hajtják végre, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Fő­ügyészség sajtószóvivője. A megalapozott gyanú sze­rint a fiatalkorú lány 2016. május 1. és 2017. március 18. között tizenöt bűncselek­ményt követett el, több alka­lommal egyedül, máskor pe­dig rokonával, a 28 éves fér­fivel együtt. Főként bolti lo­pásokat követtek el, de 2016 júliusában például a Séd-pa­tak betonozott medrébe dob­tak egy vegyes háztartási hul­ladékkal teli hűtőszekrényt. Ezért a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűn­tette miatt hallgatták ki őket gyanúsítottként. Tavaly au­gusztusban egy szekszárdi la-Élelmiszert és ru­hákat loptak a bol­tokból kóház bekerített udvaráról ke­rékpárt loptak el. A férfi az egyik szekszárdi általános is­kola udvaráról iskolatáskát is elvitt a benne lévő holmikkal együtt. A boltokból pedig első­sorban élelmiszert és ruházati cikkeket loptak. A fiatalkorú lány a bűncse­lekmények egy részét korábbi próbára bocsátás időtartama alatt, büntetett előéletű felnőtt társa pedig korábbi fegyház­büntetéséből a feltételes sza­badságra bocsátás időtartama alatt követte el. Utóbbi ellen egyébként további büntetőeljá­rások is folyamatban vannak. A járási ügyészség álláspont­ja szerint mindkét gyanúsított esetében fennállnak az előze­tes letartóztatás általános okai mellett annak különös okai is, mint például a bűnismétlés ve­szélye. Ezek mellett a fiatalko­rú lány esetében megállapít­ható a fiatalkorúak előzetes le­tartóztatásához a törvény által megkövetelt további feltétel, az úgynevezett különös tárgyi súly is. 1.1. Fontos, hogy magabiztos női sofőrök kerüljenek ki az utakra Fotó: Makovics Kornél Sok gyakorlás Az Angol Autóklub felmérései szerint a nőknek átlag 14,5 órával több gyakorlás szűk- • séges a jogosítvány megszer­zéséhez, mint a férfiaknak. Évekkel ezelőtt itthon is végez­tek egy felmérést: 1027 olyan nőt kérdeztek meg, akik 2002 és 2004 között szerezték meg jogosítványukat. Azt kutatták, hogy mi alapján választottak autósiskolát, mi volt a vélemé­nyük róla, hány órát vezettek, mennyi vizsgájuk volt, mik vol­tak a főbb problémáik a ta­nulás során. A hazai vizsgá­lat készítői arra jutottak, hogy hazánkban az oktatási szol­gáltatások tekintetében ne­héz helyzetben vannak a nők. A női sofőrök a megfigyelések szerint általában óvatosabbak és egyszerre több dologra is tudnak figyelni Másképp vezetnek a nők, mint a férfiak, a felkészíté­süknél más szempontokat kell figyelembe venni. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A balesetek szin­te teljes mértékben emberi okokra - 71 százalékban ész­lelési, 20 százalékban döntési hibára, 9 százalékban pedig a nem megfelelő beavatkozásra - vezethetők vissza. Bár egy­re több a női autóvezető, még mindig makacsul tartja magát az előítélet, hogy a nők kevés­bé ügyes sofőrök, mint a férfi­ak. Pedig ezt a baleseti statisz­tikák egyáltalán nem igazol­ják. Eszerint a nők és a férfiak egyenlő arányban nyújtanak jó és rossz teljesítményt a vo­lánnál. Ugyanakkor szánako­zó vagy számon kérő megjegy­zések, ingerült pillantások kí­sérik a nők vezetését, és olyan helyzet is akad, amikor a fér­fi „belenyúl” a kor­mányba, mintha a forgalomban való aktív jelenlét kizá­rólag férfiprivilégi­um lenne. A hölgyek óva­tosabbak, kevésbé vezetnek agresz­­szíven. A biztosí­tók adatai szerint tipikusan női balesetek a parkolás köz­ben és tolatáskor bekövetkező törések. Váratlan helyzetben viszont könnyebben esnek pánikba. Ugyanakkor jobban tudnak több dologra figyelni. Ezért több balesetet előznek meg vagy kerülnek el.- Privát véleményem, hogy az a nő, aki jól vezet, jobb mint egy férfi. Nem annyira dinamiku­sak ugyan - nem vállalnak be „meredek” szituáci­ókat -, de egyszer­re több dologra is képesek figyelni és sokkal körültekin­tőbbek. Csak sajnos kevés van belőlük - jegyezte meg az in­­kognitót választó, el­méleti felkészítéssel foglalkozó oktató.- Véleményem szerint a szte­reotípia nem állja meg a helyét - mondta el Piegl Ferenc, a Tem­pó Autósiskola oktatója. - Nem szeretek különbséget tenni női és férfi vezető között: vannak nagyon ügyes sofőrök a szebbik nem képviselői között, és kevés­bé ügyesek a férfi autós társada­lomban - de ez fordítva is igaz. A nők nem gyengébben, hanem másként vezetnek. Szerteága­zóbb a koncentrációjuk, odafi­gyelnek a vezetés elsajátítására. Jobban hallgatnak az oktatóra, a tanácsainkat megfogadják. A nők gyengébbnek vélt ve­zetési teljesítménye anatómiai és pszichés tényezőkön múlhat. A nők hallása és látása is más, mint a férfiaké. Ebben a speciá­lis helyzetben fontos, hogy a nők térlátása általában gyengébb, mint a férfiaké. Fontos a maga­­biztosság. A vezetésbeh is óriá­si szerepe van az egészséges ön­bizalomnak. Ezt pedig kizáró­lag a forgalomban lehet meg­szerezni. Az előítéle­tek még min­őig makacsul tartják ma- . gukat, szilárd alap nélkül Nem ügyetlenek a nők, legfeljebb bátortalanok A könyvtár és a nemzetiségi önkormányzat közös rendezvénye Német szépkiejtési verseny BONYHÁD A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár és a Bonyhádi Német Önkormányzat idén, március 22-én ismét meg­rendezte a német szépkiejté­si versenyt. A megmérettetés­re a 4-6. osztályos tanulókat vártak - tájékoztatta lapun­kat az intézmény. Összesen harminchármán jelentkeztek Bonyhádról, a Széchenyi Ist­ván és a Vörösmarty Mihály általános iskolából, Hidasról, Cikóról, Tévéiről, valamint Szászvárról. A diákok két ka­tegóriában versenyeztek sza­badon választott szövegek fel­olvasásával. A 4. osztályosok kategóriájában a zsűri, Götz Tamásné és Csíki Éva dönté­se értelmében az első helyen Szőts Ármin (Vörösmarty Mi­hály Ált. Isk., Bonyhád), a má­sodikon Zsók Adrienn (Szé­chenyi István Ált. Isk., Bony­hád), a harmadikon pedig Öt­­ves Erika (Perczel Mór Ált. Isk., Cikó) végzett. Az 5-6. osztályosok között Keller Mária és Udo Pörsch­­ke értékelése szerint Böröcz Flóra (Vörösmarty Mihály Ált. Isk., Bonyhád) lett az el­ső, őt Ozsváth Éva (Benedek Elek Német Nemzetiségi Is­kola, Hidas), majd Herner Kitti (Perczel Mór Ált. Isk., Cikó) követte. H. É. Két kategóriában mérettek meg a diákok A szerző felvétele Laci atya Mohácson szolgál áprilistól SZEKSZÁRIMMOHÁCS Meglepe­tésként érte a megyeszékhely lakóit - nem csak a katolikus híveket -, hogy Bacsmai Lász­ló atyát április 1-jei hatállyal dr. Udvardy György pécsi püs­pök Mohácsra helyezte plébá­nosnak, mivel ott van szük­ség a szolgálatára. Búcsúmi­séje április 2-án, vasárnap az esti 6 órás szentmise kereté­ben lesz. A mise után a közös­ségi házban személyesen is elköszönhetnek tőle a hívek. Helyére a sokak által is­mert Petkó Tamás atya ke­rül Dunaföldvárról, aki káp­lánként már teljesített szolgá­latot Szekszárdon. A múlt év végén, a Vállalkozók és Mun­káltatók Országos Szövetsé­ge Tolna megyei szervezeté­nek 12. Prima-díjátadó gálá­ján a közönségdíjat Bacsmai László plébános kapta. Ez is jelzi, hogy szerette a plébá­nost a város, a megye. Szintén tavaly, június 5-én Szekszárdon volt az ezüst­miséje, Laci atya akkor azt mondta, tizenhárom éve már, hogy itt szolgálja a híveket, ez idő alatt nagyon aktív, sok­színű lett a hitélet, melybe si­került bevonni sok fiatalt is. Ilyen a cserkészet, a házas hétvégések és a baba-mama klub foglalkozásai. M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom