Tolnai Népújság, 2017. március (28. évfolyam, 51-76. szám)

2017-03-28 / 73. szám

2017. MÁRCIUS 28., KEDD KITEKINTŐ g TV-AJÁNLÓ Varázslatos Robin Hoodok Az Ocean's so­rozat után ke­vesen gon­dolták volna, hogy Hollywo­od képes újat előhúzni a ka­lapból a trükkös tolvajlás te­rén. Erre végül 2013-ban ke­rült sor, amikor megalkot­ták a hatalmas csavarokkal telepakolt Szemfényvesztő­ket. A film előbb bemutatja a későbbi Négy lovast, aki­ket egy napon valaki össze­hív, és terveivel a csúcsra re­pít. A csapatban van egy fő­leg kártyatrükkökben jártas bűvész (Jesse Eisenberg), egy a szabadulóművészet­ben verhetetlen nő (Isla Fis­her), egy mentalista (Woo­dy Harrelson) és egy zsebtol­vajlásban tapasztalt ember is (Dave Franco). A világ leg­jobb illuzionistáivá válásuk után egy Las Vegas-i show közben rabolnak bankot, de nem is akárhogyan: a min­denkit megtévesztő műsor­számuk végeztével a közön­ség sorai közé szórják a meg­szerzett pénzt. Ekkor ismerhetjük meg a fő­szereplővé előlépő FBI-ügy­­nököt (Mark Ruffalo), aki el­szántan üldözi az újra és újra csodával határos mó­don bankot robbantó ban­dát, próbálva visszafejteni trükkjeiket, melyhez segítsé­get kér a varázslatok hivatá­sos leleplezőjétől is (Morgan Freeman). Ha a pörgős, meglepő, elva­rázsoló történet nem lenne elég, a készítők hihetetlen látványossággal tették fel a pontot az i-re. K. B. Szemfényvesztők: Film+, 21:00 Erősebbre kell fűzni a magyar-magyar kapcsolatokat Potápi Árpád János azon fáradozik, hogy a magyar szervezeteket összefogásra buzdítsa Fotó: V. T. Küldetésének tekinti hivatását Jelentős változáson ment keresztül a nemzetpoliti­ka az elmúlt években. Na­gyon sok új program indult el. A nemzetpolitikai állam­titkár, Potápi Árpád János, ezek előmozdítása mellett azon dolgozik, hogy az ellen­téteket elsimítva együttmű­ködésre sarkallja a magyar szervezeteket, pártokat vi­lágszerte. Vida Tünde tolnai.nepujsag@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Minap írtuk meg, hogy Potápi Árpád nemzetpo­litikai államtitkár ajánlására talált egymásra Tengelic és a Kárpátalján fekvő szinte szín­magyar község, SzóTősgyula. A testvértelepülési szerződés megkötését - hogy az ünne­pi eseményt szebbé varázsol­ják - az államtitkárság 500 ezer forinttal támogatta. Potá­pi Árpád János, elmondta la­punknak, hogy az államtitkár­ság egyik - talán legfontosabb - feladata, hogy a magyar-ma­gyar kapcsolatrendszert szoro­sabbra fűzze. Ennek egyik esz­köze a testvértelepülési kap­csolatok erősítése, amihez pá­lyázat is társul, idén már 150 millió forintos kerettel, amire magyarországi önkormányza­tok pályázhatnak, hogy új kap­csolatokat kössenek, vagy erő­sítsék a már meglévőket. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az elmúlt néhány évben a nemzetpolitikában jelentős át­törés valósult meg, több szim­bolikus törvény született. Ki­emelte ezek közül a kettős ál­lampolgárságra vonatkozót, amelynek nyomán már körül­belül 940 ezren kérték a ma­gyar állampolgárságot szerte a világból. Nagyon sok új progra­mot valósítottak meg. Jó példa ezekre a határon túli magyar oktatási és szociális intézmé­nyek, köztük egyetemek, fő­iskolák fenntartásának finan­szírozása Felvidéken, Kárpát­alján, Erdélyben. Két éve Újvi­déken kollégiumot avattak, de Kárpát-medence-szerte általá­nos iskolákat is segítenek, az év végén pedig elindult az óvo­daprogram, amiből 215 óvodát újítanak fel, és több mint hat­van óvodát, bölcsődét építenek. Fontos, hogy előbb a szakkép­zés éve, majd a fiatal vállalko­zások éve, idén pedig a külhoni magyar családi vállalkozások éve keretében segítik a szülő­földön való boldogulást. - Egy­re több energiát fordítunk er­re, a gazdaság erősítésére Ma­gyarországon, a magyar gaz­daság erősítésére a Kárpát-me­dencében - mondta. Potápi Árpád azt mondja, nem 2014-ben, államtitkárrá tör­tént kinevezésével kezdődött számára ez a küldetés, már ta­nárként, majd képviselőként is hasonló szellemben dolgozott. - Megvan a jól kialakult világ­képem, de mind az egyéni kör­zetben, mind a nemzetpoliti­kában is próbálok pragmatiku­san gondolkodni, és azon ügy­ködni, hogy a sok ellentétet, amely mindenhol tapasztalha­tó, kibékítsem, és próbálom a magyar szervezeteket, párto­kat az összefogásra buzdítani. Némely esetben sikerült, volt, ahol nem, de ott sem adtam fel. Nem vagyunk olyan sokan, hogy az energiáinkat a széthú­zásra fecséreljük - hangsúlyoz­ta. Mint mondta, nagyon sok élménnyel is jár ez a munka. Ilyen volt a legelső honosítás 2012-ben Mohácson, amikor a dél-baranyai magyar vezetők tettek esküt, vagy az, amikor ezt Las Vegasban Wass Albert fia, Miklós tette meg. De feled­hetetlen volt a minap Edmon­­tonban látni szépen magyarul szavalni egy olyan kicsi lányt, aki alig látszott még a színpad­ra felállva is. Az idén sem maradt el a hagyományos felvidéki mesemondó verseny Még Hajósról is jöttek résztvevők BONYHÁD Ismét megrendezte a Felvidéki Mesemondó Ver­senyt a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár és a Felvidéki­ek Egyesülete. Az általános is­kolásoknak meghirdetett meg­mérettetésre huszonöt gyer­mek jelentkezett Bonyhádról a Széchenyi István és a Vörös­marty Mihály általános iskolá­ból, Kakasdról, Szekszárdról, Mórágyról, Hajósról és Harc­ról. A tanulókat két korcsoport­ba osztották a március 21-i ver­seny során, amelynek megnyi­tóján a bonyhádi felvidéki kó­rus énekelt, köszöntőt Kolozsi­­né Gergely Cecília, a bonyhádi Felvidékiek Egyesületének el­nöke mondott. A 2. osztályosok között első Ferger Zsófia (Ba­ka István Ált. Isk., Szekszárd), második Bechtel Gerda (Vörös­marty Mihály Ált. Isk.), harma­dik Komjáti Nikolett (Zombai ált. isk. harci tagiskolája) lett. Különdíjat Győrfi Liza, a bony­hádi Vörösmarty iskola tanuló­ja érdemelt ki. A 4-8. osztályosok között el­ső Kövesdi Marcell (Baka Ist­ván Ált. Isk., Szekszárd, ó. oszt.), második Palkó Teréz (Mórágy, 8. osztály), harmadik Haris Zita (Hajós, 7. oszt.) lett. Különdíjas Sebestyén Zalán 5. osztályos kakasdi diák lett. H. E. Szépen szerepeltek az ifjú mesemondók Beküldött kép PROGRAMSOROLÓ KEDD MOZI SZEKSZÁRD: A szépség és a ször­nyeteg 3D (amerikai musical), 16.30. Kincsem (magyar történel­mi kalandfilm), 19 óra. INTERNET FIESTA SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: utazás az inter­netvilágában, 10 óra. SZEKSZÁRD Gyermekkönyvtár: Báli - avagy a sült malactól a ke­­csak táncig. Gruber László világ­utazó pedagógus interaktív elő­adása, 14 óra. KIÁLLÍTÁS TOLNA MAG-Ház: Húsvét foltok­ban - a Tolnai Foltocska Klub és Pete Jánosné Csuhéfonó Népi Iparművész foltvarrás- és csuhé­­kiállítása. Megnyitja Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere, közremű­ködik Szabó Nándor (gitár), Sal­­lai Melinda és Sallai Balázs (vers), 17 óra. A kiállítás április 19-ig lá­togatható. SZERDA MOZI SZEKSZÁRD: A szépség és a ször­nyeteg 3D (amerikai musical), 16.30. Kincsem (magyar történel­mi kalandfilm), 19 óra. INTERNET FIESTA SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Zarándoklat a borhoz. Cs. Varga István - beszél­getőtársak: Bíró László püspök és Heimann Zoltán borász, 17 óra. MÚZEUMI ESTÉK SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Szétszakadt orszá­gok, szétesett birodalmak című előadás-sorozat. Hornyák Árpád: A második Jugoszlávia felbomlá­sa, 15 óra. HANGVERSENY BÁTASZÉK Kanizsai Dorottya Ál­talános Iskola aula: jótékonysági hangverseny a zeneiskola javára, 17 óra. TRAFFIPAX . 04:00-06:00 61-es főút 30. km 05:00-07:00 Cos főút 113. km 0800-1100 Szakáty, Fő u. 26, 0900-1100 60s főút 147. km 09:00-1100 60s főút 145. km 0900-1130 NI6 jobb 134. km 09:30-1130 Bátaszék, Budai u. 86. 0900-1130 60s főút 100, km 12:30-14:00 6«s főút 127. km 13:00-15:30 M6 jót* 113. km 13:30-15:30 M6 bal 153. km 1330-1530 Bős főút 93. km 14:00-1600 61-es főút 60. km 1400-1700 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 14:30-16:00-60s főút 133. km 16:30-17:30 60s főút 136. km 16:30-18:30 M6 jobb 153. km 1700-1800 6 60s főút 49. km 1730-19:30 &os főút 100. km 1800-1900 60s főút 148. km 1800-2100 Tolna, Alkotmány u. 117. 2100-2300 ______________60s főút 113. km 21:00-0000 M6 jobb 108. km 2130-2330 55ősfőútl20.km KEDD Dombóvár, Kórházi véradó 8.00- 14.00 Szekszárd Ady Középiskola 9.00- 13.00 SZERDA Paks Kulturális Központ 9.00- 16.00 ^ *'V Dunaföldvár 98 cm, Paks 276 cm, Dombori 341 cm, Árvízkapu 711 cm, Baja 442 cm. A Sió Palánknál 168 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom