Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-09 / 34. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK Vasvillával, baltával, kaszával fenyegetőzött a vádlott SZEKSZÁRD-KOCSOLA Hiva­talos személy elleni erőszak bűntette és kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség egy 44 éves, büntetett előéletű ko­­csolai férfi ellen, tájékozta­tott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtó­­szóvivője. A vádlott élettársa tavaly október 6-án este tett beje­lentést, miszerint a vádlott azzal fenyegette, hogy meg­öli. A Dombóvári Rendőrka­pitányság járőrei 19 óra kö­rül érkeztek meg Kocsolára a vádlott házához. A két rendőr járőrt az erősen ittas vádlott azzal fenyegette meg, hogy megöli őket, miközben egyik kezében egy 9,5 cm élhosszú­ságú fém baltát, a másikban pedig egy 20 cm pengehosz­­szúságú, recézett élű kony­hakést tartott. Ezekkel az eszközökkel az utcán köze­ledett a rendőrök felé, hátrá­lásra kényszerítve őket, majd az eszközöket a földre dobva visszament a házba. Ezután a vádlott egy né­gyágú, egyenként 28 cm ág­hosszúságú vasvillával a ke­zében ment ki újra az utcá­ra, és ezzel hadonászva az­zal fenyegetőzött, hogy „rá­húzza őket a vasvillára”. A vasvillával többször ráütött az egyik rendőrautóra, betör­te a felső féklámpa bóráját, a karosszériát pedig megkar­colta. A rongálással a megyei főkapitányságnak közel 110 ezer forint kárt okozott. Utóbb a vasvillát is eldobta és visszament a házba, majd amikor megint előjött, az el­dobott eszközeit kereste, de addigra a rendőrök azokat biztonságos távolságra he­lyezték. Ezt követően a vád­lott egy 78 cm élhosszúságú kaszát hozott elő az udvarból, és azzal fenyegette tovább a rendőröket. Amikor azt is le­tette, akkor a rendőrök elfog­ták, majd a mentők kórházba vitték. A vádlottal szemben bör­tönben végrehajtandó sza­badságvesztést és közügyek­től eltiltást szorgalmaz az ügyészség. 1.1. A megszokottól eltérő szertartást a gyászolók nem fogadják el A program lenyűgözte a gyere­keket Fotó: Vida Tünde A fiatalabb korosztályok ritkábban járnak temetőbe Fotó: MW Változóban vannak a kegye­leti szokások, de az embe­rek fenntartják felmenőik temetési helyét. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TOLNA MEGYE - Kis mértékben változnak a kegyeleti szokások- mondta Nyakas Gábor, a Pan­teon Kegyeleti Kft. ügyvezetője.- A 2011 és 2016 közötti adatok alapján a hamvasztás aránya csak 7 százalékkal nőtt. Van­nak települések, ahol a ham­vasztás a gyakoribb - jellem­zően a városokban. A hamvasz­­tásokból elvitt urnák aránya 9 százalék. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi urnát vittek haza, mert ebben olyan urnák is ben­ne vannak, amelyeket az ország távolabbi részében, vagy külföl­di temetőben helyeztek el. Ha a szertartások módját, menetét nézzük, akkor a megye külön­böző részein, vagy a szomszé­dos Bács-Kiskun megyében te­rületenként eltérő szokások ál­landóak. Nem is lehet változtat­ni a megszokott renden, mert a megszokottól eltérő szertartás­menetet a hozzátartozók nem fogadják el. A sírhelyek megváltása folyamatosnak mondható- Csökkenést nem látok eb­ben. lellemzően halottak napja környékén, illetve az újságban megjelenő újraváltási felszólítá­sok után szaporodik meg a vál­tások száma. Az emberek több­sége igyekszik fenntartani a felmenői temetési helyét, amíg csak tudja. Az általunk üzemel­tetett temetőkben minden év­ben (a 145/1999. évi kormány­­rendeletben foglaltak szerint) hirdetményt jelentetünk meg, amelyben felhívjuk a figyelmet az újraváltásokra - hangsúlyoz­ta a cégvezető. Meg is lehet felezni az újra­váltási időt, Ezt főként idősek kérik. Összefüggésben van az anyagi helyzetükkel, sokan a síremlékeken kénytelenek spó­rolni. Rövidebb időre is meg lehet váltani a temetési helyet- 2013. szeptember 1-jétó'l le­het rövidebb időre újraváltani a temetési helyeket - tájékoz­tatott Nyakas Gábor. - Fontos, hogy első megváltásnál nem le­het rövidebb időre megváltani a temetési helyet, csak az újra­­váltásoknál. Ez sír, urnasírbolt esetében minimum 10 év, sír­bolt esetében minimum 30 év, urnafülke, urnasír esetén mi­nimum 5 év. Rövidebb újravál­tási idő esetén az újraváltás dí­ja nem lehet magasabb a meg­váltási díj időarányosan csök­kentett részénél. A rövidebb új­raváltási időszakot - legyen szó városról vagy kistelepülésről - kevesen választják. A síremlékek nem képeznek értéket A hozzátartozó feladata figye­lemmel kísérni a sírhely meg­váltását.- Ha a felhívás ellenére nem váltják meg a temetési helyet, akkor a temetési hely felszá­molható - közölte a cégvezető. - Sírok újratemetése esetében a maradványok mélyebbre he­lyezhetők, csontkamrában le­het elhelyezni, vagy hamvasz­tani, és a hamvakat a temető ki­jelölt területén szétszórni, urná­ba helyezni. Urna esetén marad a csontkamra, illetve a temető arra kijelölt részén szét lehet szórni. A Panteon Kft. az általa üzemeltetett temetőkben csont­kamrába helyezi az elhamvasz­tott maradványokat, urnákat. Ha a rendelkezésre jogosult, illetve annak örököse a kiürí­tésre megjelölt időpontig a sír­jel elszállításáról nem intézke­dik, a megjelölt időpontot köve­tő egy év elteltével a sírjelet a te­mető tulajdonosa értékesítheti. A síremlékek nem képeznek ér­téket, így megsemmisítésre ke­rülnek. A beszedett díjakat fenntartásra fordítják Az üzemeltető által besze­dett díjakat (megváltás, újravál­tás, ravatalhasználat) a temető fenntartására kell fordítani.- Önkormányzati temető ese­tén ezt a kegyeleti közszolgál­tatási szerződés rögzíti, egyhá­zi temető esetén pedig az üze­meltetésre vonatkozó megálla­podás. Köztemető esetén az ön­­kormányzat a szükséges és in­dokolt költségek alapján állapít­ja meg az alkalmazandó díjak fajtáját és mértékét. Ezeket he­lyi rendeletben kell rögzíteni, és évente felülvizsgálni. Azért vagyunk, hogy ezt a gátat szelíd módszerekkel áttörjük PAKS A szabad alkotás örömét is megtapasztalhatták azok a gyerekek, akik tegnap részt vettek a Paksi Képtár Bemu­tatkozunk sorozatának újabb állomásán. Ezúttal a szintén modern gyűjteménnyel ren­delkező Veszprémi Művésze­tek Háza vendégeskedett az intézményben, ahol az elmúlt héten nyílt meg Albert Ádám impozáns kiállítása. A vendé­gek nem érkeztek üres kéz­zel, egy állandó kiállításukból származó alkotást tárgyi való­jában, egy másikat virtuálisan hoztak magukkal. Kreatív be­mutatkozásuk elejétől a végéig lenyűgözte a gyerekeket. Tévhit, hogy nem ér­tik az emberek a kortárs művészetet Környei Ágota múzeumpe­dagógus elmondta, hogy ez az első múzeumpedagógiai be­mutatkozásuk, de nagyon jó és régi a kapcsolatuk a Paksi Képtárral. A Veszprémi Múze­umok Háza múzeumpedagógi­ai foglalkozásait főként óvodá­sok, általános iskolások láto­gatják, de van egyetemisták­nak, felnőtteknek szóló prog­ramjuk is. Környei Ágota sze­rint tévhit, hogy nem értik az emberek a kortárs művésze­tet. - Mindenki érti, csak azt hiszik, hogy nem. Mi pedig azért vagyunk, hogy ezt a gá­tat szelíden áttörjük - fogal­mazott. Hozzátette, az alkotó­munka korosztálytól függetle­nül alapja munkájuknak. V. T. Egy eltűnő világ lenyomatai BONYHÁD Blénesi János festményeiből nyílt kiállítás a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban. Az al­kotó több mint negyven éve tagja a Bonyhádi Képzőművészeti Körnek, eddig 34 tárlata volt. Képei nem egy képzőművészeti elemzés tárgyai, hanem a régi ablakok, a szódásüvegek, petróleumlámpák, rádiók csak egy eltűnőben levő világ lenyomatai az alkotó megfogalmazása szerint. Fotó: Makovics K. Busóálarccal készültek a gyerekek a farsangra SZEKSZÁRD A Wosinsky Mór Megyei Múzeum „Régi ésszel - gyermekkézzel” sorozatának keretein belül február 7-én és 8-án 10 gyermekcsoport vehe­tett részt a farsangi készülő­désen. A foglalkozások elején a gyerekek interaktív előadás so­rán ismerkedhettek az ünnep szerepével, hagyományaival. Nagy megrökönyödést okozott például, hogy leginkább kocs­mákban tartották ezeket a bá­lokat. Alkalomhoz illő kézmű­ves foglalkozással is készültek a szervezők, idén busóálarcot készíthettek a gyerekek. K. B. Mindenki élvezte az álarckészítést Fotó: Mártonfai Dénes

Next

/
Oldalképek
Tartalom