Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-28 / 50. szám

2017. FEBRUAR 28., KEDD MEGYEI KÖRKÉP g A népcsoport arculatának megőrzéséért dolgozik Megfogta a kultúra Asztalos Zoltánt is magába szippantotta a bukovinai székely kultúra Fotó: TN-archív TV-AJÁNLŐ Nagy Sándor nyomában Több mint ötezer évig volt az Óxosz-folyó egy rejtélyes, ókori civilizáció éltető ele­me. Forrásától, amely vala­hol a világ tetején van, Kö­­zép-Ázsia sivár vidékein és a háború dúlta Afganisztá­non át halad a folyó a Kasz­­pi-tenger felé. Szinte teljesen felfedezetlen vidék ez. David Adams fotóriporter első íz­ben fedezi fel az Óxosz-folyó mentének 2500 km-ét, és visszamegy az időben, hogy megtudja: a folyó viharos ter­mészeti és emberi történel­me miként alakította vilá­gunk történetét. Az út egyút­tal kutatás Nagy Sándor el­veszett világa után, amikor ő és harcosai a folyó egész hosszát bejárták. Nem minden részt láttam, de amelyiket igen, az na­gyon érdekes volt. Számunk­ra idegen és gyakran veszé­lyes tájakat, távoli, ám még­is ismerős kultúrákat mutat be a fotós. Az aktuális rész­ben visszatérve Afganisztán­ba Adamsnek van még két további felderítendő váro­sa. Ugyan eltéved egy siva­tagi homokviharban, de vé­gül eljut egy távoli rendőr­őrsre a tálibok területén lévő Kunduz-deltában. A rend­őrök elviszik a fotóriportert mélyen a folyó deltájába egy hatalmas erődítmény­hez, melyet Qy-i-Zalnak hív­nak, és úgy hiszik, egyike le­het Nagy Sándor erődjeinek. Adams itt egy banális felfe­dezést tesz. Adams szünte­lenül akadályokba ütközik, lerombolt hidak, megáradt folyók kerülnek az útjába, de mindennek ellenére eléri a várost. B. K. Kutatás Nagy Sándor elveszett viága után Viasat History 21.00 60 ÉVE Ötszáz kötetes bőripa­ri műszaki könyvtár volt a Si­­montomyai Bőrgyárban. A kül­földről, zömmel Nyugat-Né­­metországból érkező szak­könyveket és folyóiratokat Vil­lányi Jánosné fordította német, francia és angol nyelvről. A Bolgár Nőszövetség há­rom tagja látogatta meg Decs és Tolna községet. Előbbi helyszínen a decsi tánccso­port sárközi nótákkal és tán­cokkal szórakoztatta őket. Ezután meglátogatták a de­csi óvodát és átadtak egy cso­magot, melyet a bolgár asz­­szonyok küldtek a gyerme­keknek. Tolnán a csecsemő­­otthonnak adtak ajándékot. Bonyhád nyerte a középiskolás férfi kosárlabda-bajnokságot. 50 ÉVE Bogár Istvánnak, a sárpilisi népi együttes veze-Két évig volt a Bukovinai Székelyek Országos Szövet­ségének (BSZOSZ) elnöke Asztalos Zoltán, aki értékel­te ciklusát. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TEVEL - Hagyományőrzőként már az elnöksége előtt is sze­repet vállalt az irányító tes­tületben. Első emberként ho­gyan tudta érvényre juttatni a bukovinai székelység kultúrá­jának átörökítését?- Csibi Krisztina és Csíki Béla voltak azok, akik a leg­nagyobb hatást gyakorolták rám, de természetesen a töb­bi elnökségi tagtól is rengete­get tanultam - mondta Aszta­los Zoltán. - A BSZOSZ ernyő­szervezetként próbál olyan kereteket teremteni, amelyek a bukovinai székelyeket érin­tő, sorsfordító eseményekről emlékeznek meg, illetve vala­mi pluszt adni, ami hűen mu­tatja be kultúránkat. Nagy fe­lelősség hárul tagegyesüle­teinkre, hisz ők az első vo­nal: náluk a családok, illetve az egyén szintjén kezdődik a hagyományőrző munka. Mi igyekeztünk ezt összefogni. A Szövetség nagyrendezvényei megmutatják, hogy kik is va­gyunk, és mi az, amit tovább tudunk adni. Elnökként a leg­fontosabb célom volt, hogy tőjének tollából könyv jelent meg „20 év dallal, tánccal” cím alatt, mely az együttes születéséről, fáradságos gyűj­tő, és szórakoztató munkájá­ról szól. Amellett, hogy végig élvezetes, és itt-ott humoros formában írta meg Bogár Ist­ván a sárpilisi népi együttes történetét, nagy értéke, hogy nagyszerűen bevált módszert nyújt a népi hagyományok gyűjtéséhez. A Csepeli Vasas rendezte az év első országos mezei ver­senyét, amelyen 47 sportkör 700 indulója vett részt. Me­gyénkből a bátaszékiek indul­tak a jól sikerült országos ver­senyen. A férfi serdülő hár­mas járőrversenyben a báta­székiek Lajter, Szebényi, Vil­lányi összeállítású csapata a második helyet szerezte meg. rendezvényeink közösségépí­tőjelleggel bírjanak, illetve ki­emelten fontosnak tartottam, hogy valóban tudatosuljon, ki székely, ki bukovinai székely. A gyökerek ugyanazok, ren­geteg átfedés van, de mégsem mosható teljesen össze.- A fiatalabbak mennyire fogé­konyak az identitás megőrzé­sének üzenetére?- Összetett kérdés. Kit te­kintünk a hagyományőr­zés szempontjából fiatalnak? A mesemondó gyerekeket, a tánchagyományt éltető tízen­­húszonéveseket, vagy az egye­sületeket vezető negyvenese­ket? A mai világban a tradici­onális értékek, ha nem is kive­szőben, de erősen halványodó­ban vannak. A legfontosabb, hogy a gyerek saját családjá­ban olyan impulzusokat kap­jon kiskorától kezdve, hogy helyén, értékén tudja kezel­ni a hagyományok adta lehe­tőségeket. Ha ez hiányzik, ak­kor később sem lesz fogékony. Másrészt idősebb korban érik meg az ember arra, hogy ősei kultúrája iránt érdeklődjön.- Egyik fő törekvése volt, hogy nyissanak a fiatalok felé. Hogy érzi, sikerült?- Voltak és vannak prog­ramok, amelyek kifejezet­ten őket célozzák meg. De lát­nunk kell, hogy nem feltétle-A női járőrversenyben a Zen­­tai, Pomsár, Tibai összeállítá­sú csapat, a Budapesti Előre, a nül a bukovinai székely kultú­ra az, ami szabadidejüket ki­teszi. Hála istennek vannak, akik fontosnak tartják, és részt vesznek az évente meg­rendezett néprajzi táborban, felveszik a viseletűnket saját településük hagyományőrző rendezvényein, fesztiválokon. Andrásfalvy Bertalan szerint a néprajz a jövő tudománya, mert megmutatja, mi az ami jó volt, és ma is hasznosítha­tó. Ezt kommunikáljuk a fia­talok felé is. Ha sikerült köze­lebb hozni valakihez ezt a kul­túrát, akkor magával ragadja, nehezen engedi el. Ezt saját példámból mondom.- Határon innen és túl a szé­kelység összefogása mennyivel könnyebb feladat most, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt volt?- Egy évtizeddel ezelőtt nem gondoltam, hogy egyszer jóma­gam lehetek az, akinek ez lesz a feladata. A világ nyitva van, bárkit nagyon könnyű elérni, a személyes kapcsolatok viszont megsínylik ezt. Szervezési szempontból talán könnyebb az információkat eljuttatni a világ bármely székely érzelmű emberéhez, gyorsabban érte­sülünk egymás programjairól. Úgy gondolom, sok egyéb mel­lett például ennek is köszönhe­tő, hogy tagegyesületeink so­rába lépett egy marosludasi Csepel csapata mögött a har­madik helyet szerezte meg. Bonyhádon a filmszínházban egyesület, vagy hogy szoro­sabbra fűzhettük kapcsolata­inkat népcsoportunk születé­sének helyével, Madéfalvával.- Milyen rendezvényekkel, „eszközökkel” lehet megtarta­ni, bővíteni a szellemi, tárgyi örökséget?- Tájházak, néprajzi gyűjte­mények sokasága, a népcso­port történetét, népi kultúrá­ját feldolgozó kiadványok áll­nak rendelkezésre. A Buko­vinai Találkozások Nemzet­közi Folklórfesztiválon közel 30 éve mutatkozhatnak be az egykoron Bukovina területén élt népcsoportok. Néprajzi tá­borunk minden évben más helyszínen gyűjti a még fellel­hető tárgyi emlékeket. Érté­kesnek tartom a Bukovina Ki­adó tevékenységét, amely régi kötetek reprint kiadásán fá­radozik. A népcsoport eltűn­ni nem fog, ettől nem tartok. Azt mondják, bukovinai szé­kely már nem születik, csak temetik. Bukovinában való­ban nem születik már szé­kely, viszont sokan ismerik fel gyökereiket. Feladatunk, hogy a népcsoport ne veszít­se el arculatát: nagyon vi­gyázzunk arra, hogy megje­lenésünkben, rendezvényein­ken a lehető legautentikusabb módon képviseljük bukovinai székely - magyar - öntuda­tunkat. került sor a forradalmi ifjúsá­gi filmnapok megyei megnyi­tójára. A rendezvényen részt vett Kovács István, a Kárpá­­thy Zoltán című film főszerep­lője, aki elbeszélgetett a fiata­lokkal. 25 ÉVE A szekszárdi uszoda adott otthont Tolna-Somogy- Baranya megyék korosztá­lyos versenysorozata második fordulójának. A viadalon az 1977-78-as születésű lányok és fiúk a 200 méteres bajno­ki számokban mérték össze gyorsaságukat. A szekszár­di lányok az egy korosztállyal idősebbek bajnokságában is remekül helytálltak. A legsikeresebb a szekszár­di Radva Dóra volt, aki első lett 200 méter háton, pillan­gón, valamint második 133 m vegyesen. K. B. PROGRAMSOROLO KEDD MOZI Szekszárd: Pofoncsata (amerikai vígjáték), 17 óra. Arany (amerikai kalandfilm), 19 óra. SZERDA Szekszárd: Pofoncsata (amerikai vígjáték), 17 óra. Arany (amerikai kalandfilm), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Pető Csilla „Lélektánc a Caminón” című könyvének él­ménybeszámolóval egybekötött bemutatója, 17 óra. KÖNYVTÁRI PROGRAM Szekszárd, Tolna Megyei Illyés Gyula: Tavasszal a könyvtárban - a vendég Endrei Judit, 17 óra. ELŐADÁS Szekszárd, Művészetek Háza: A művészettörténet európai évszá­zadai I. A középkor és a koraújkor művészete. A földre szálló angya­lok. A román kor és a gótika - dr. Aknai Tamás egyetemi tanár elő­adása, 17.30. \ TRAFFIPAX 04:0006:00 61-esföút30.km 05000700 $«6 főút 113. km 0800-1100 Sokak. Fó utca 26. osaonao 6« főút 153. km 09:00-11:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. oaoo-iiao M6bd£Lkm 09-30-1130 0930-1130 Bátaazék, Budai u. 86. 606 fóut 100. km 12:00-1500 56-os főút 20. km 12:30-1400 Zomba« Rákóczi u. 56. 1300-1530 M6 jobb 108. km 1330-1530 M6 bal 153. km 13:30-1530 80s főút 93. km 1400-1800 61-es tőét 60. km 14:30-1600 1530-1830 1630-18:30 Bonyhád, Perczei u. 123. Várdomb, Km» u. 50/a. M6 jobb 153. km 1700-1800 6os főút 148. km 17 00-18 X] 65osfóút59.km 1730-1930 < OS lóét 100.1« 2100-2300 &os főút 113. km 2100-0000 M6 bal 108. km 2130-233C 55-ös főút 120. km VÉRADÁS KEDD Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Győré Művelődési Ház 11.30-13.30 Nagymányok Művelődési Ház 14.30-17.30 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 orakor: 1 Dunaföldvár 167 cm. Paks 345 cm, Dombori 412 cm, Árvízkapu 782 cm. Baja 493 cm. A Sió Palánknál 333 cm. Ozorai pincészet bemutatója TAMÁSI Szőlészeti-borászati szakmai előadássorozat indult február elején. A művelődé­si központban tartandó prog­ramokra várják a város és vá­roskörnyék szőlősgazdáit, bo­rászait és mindazokat, akik érdeklődnek a téma iránt. Az előadásokon számos érdekes és hasznos információt kaphat­nak a résztvevők. Lehetőségük van kóstoltatására, és tanácso­kat kérhetnek a borok kezelé­séhez. A sorozat múlt heti elő­adásán Szappanos Zsolt ozorai borász mutatta be családi pin­cészetét. B. L. Szekszárdon, a Béla téren oltanak egy autót. A parkolóból kifelé menet gyulladt be a gépkocsi motortere '92-ben. Fotó: TN-archív

Next

/
Oldalképek
Tartalom