Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-10 / 35. szám

2017. FEBRUÁR 10., PÉNTEK KITEKINTŐ g Máté Réka: fotókon archiválja Bonyhád életét Megmutatja a várost úgy, ahogyan ő látja A Máté Réka képeiből nemrég nyílt tárlat február 24-ig tekinthető meg a bonyhádi művelődési központban Fotó: Makovics Kornél Munkáját több díjjal ismerték el Szinte minden bonyhádi ren­dezvényen ott van, a kö­zösségi élet egyik motorja, több civil szervezet vezetője vagy vezetőségének a tag­ja, és szinte mindig van nála fényképezőgép - ebből a helybeliek többségének már be is ugrott Kirchné Máté Réka neve. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu BONYHÁD Ha valaki rendsze­resen érdeklődik Bonyhád kö­zösségi, kulturális élete iránt, vagy valamely rendezvény­ről fotóra van szüksége, az ha­mar megtanulja, hogy az elsők között Kirchné Máté Rékához kell fordulnia. Ennek az az oka, hogy Réka két „lételeme” a fotó­zás és a közösségi élet. Mindig is közösségi ember volt, már a sűrűjében találta magát a Petőfi Sándor Evangé­likus Gimnáziumban is, ahol szociális energiáit elsősorban az atlétika kötötte le. Később aztán ehhez szépen lassan csat­lakozott sok-sok egyéb más, amihez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy a média vilá­gában tevékenykedik 1986 óta, főleg újságíróként és fotósként, de dolgozott rádiónak és televí­ziónak is. Jelenleg a Bonyhádi Atlétikai Club elnöke, a Bony­hádi Fotóklub vezetője, a Bony­hádi Öregdiák Szövetség kül­dötte, hírlevelük szerkesztője, részt vállal a Tarka Marhafesz­tivál szervezéséből, és mind­ehhez gyakran adódnak egyéb önkéntes munkák. Ilyen példá­ul az idén megjelenő Bonyhád lexikon, melynek a szócikkeit a kezdetektől, bő hét éve korrek­­túrázza, és közülük több mint harmincat maga írt. Volt kitől örökölni, Máté Gyula is nagy fotós volt A fotózáshoz való vonzódását és tehetségét édesapjától örö­költe. Máté Gyula is nagy hob­bifotós volt, ő is vezetett bony­hádi fotóklubot. Réka az első fényképezőgépét tíz éves korá-Kirchné Máté Réka képeit meg­közelítően háromévente önálló kiállításain, illetve a fotóklub tár­latain is megtekinthetik az ér­deklődők. Több kiadványban je­lentek meg fotói, saját kiadás­ban bonyhádi falinaptárakat és képeslapokat készített, és 2011 decemberében megjelent a „Képes mesék - mesés képek” című könyv, amelyben szintén az ő képei szerepelnek. Előszeretettel vesz részt fotó­­pályázatokon, más pályázato­kon pedig zsűrizésre kérik fel. Többek között első helyezett lett a „Hogyan ünnepeljük má­jus 1-jén EU-s csatlakozásun­kat” című fotópályázaton, máso­dik az „Energia” című fotópályá­zaton, és számos különdíjat ér­demelt ki. Az intézmény népsze­rűsítéséért átvehette 2007-ben a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár Veréb-díját is. Természetesen nem mellékes, hogy két felnőtt fiú, Szabolcs és Dávid édesanyja. Sokat köszön­het férjének, aki mindenben tá­mogatja. ban kapta. Eleinte persze első­sorban a családot, barátokat, osztálykirándulásokat örökí­tette meg, aztán szép lassan egyre változatosabb lett az ér­deklődése. A legnagyobb szen­vedélye az archiválás: rendsze­resen megörökíti szülőváro­sa látnivalóit, rendezvényeit és megőrzi a fotókat az utókornak. A folyamatos kísérletezés­nek és fejlődésének pedig re­mek teret ad a Bonyhádi Fotó­klub, ahol többek között Ritzel Zoltán - számos elismerést ki­érdemelt - természetfotóstól is sokat tanulhatnak a tagok. Legközelebb éppen „pancsol­ni” fognak, a legújabb projekt­jük ugyanis a víz gyűrűzésé­nek megörökítése. Bonyhád mellett sok izgalmas helyen járt- Az a legszebb a fotózásban, hogy hiába fényképezi több fo­tós ugyanazt a témát, soha­sem készül két egyforma kép. Ebben mutatkozik meg, hogy mennyire másként látják a vi­lágot az emberek - mondta a fotós. Hozzátette, számára jól­eső érzés, amikor például ké­pein keresztül megmutatja a helybelieknek, hogyan látja ő Bonyhádot, ők pedig rácsodál­koznak a helyre, ahol élnek, és amelyet abból a perspektívából még nem láttak, vagy egysze­rűen olyasmit, olyan szépséget látnak meg általa, ami mellett nap mint nap elrohantak, anél­kül, hogy észrevették volna. Természetesen Bonyhád mel­lett sok izgalmas témát kínáló helyen járt már, például visz­­szatérő vendég Erdélyben is, rendszeres résztvevője a Szé­kelyföldi Fotóművészeti Mes­terműhelynek, de a legtávo­labbi, és talán legegzotikusabb pont, ahol alkalma volt fotóz­ni, Izland. Közelebbi tervei kö­zött szerepel, hogy ellátogat a szerbiai Tara Nemzeti Parkba, ezenfelül, mivel Bonyhád jelen­tős fejlesztések előtt áll, szeret­ne légi felvételeket készíteni a megvalósulásuk előtti és utáni állapotról is. PROGRAMSOROK) PÉNTEK MOZI BÖLCSKE Ez csak a világ vége (ka­nadai-francia film), 16 óra. Várat­lan szépség (amerikai film), 18 óra. Utazók (amerikai kalandfilm), 20.30. ka kóstoló, 10-12 óráig. „Közös nevező" - kiállítás paksi alkotók műveiből, 16 óra. Felolvasószín­ház a hőközpontban, a zenekari árokban, a lépcsőfordulóban és a zsinórpadláson, 18 óra. Zseb­lámpával a pincétől a padlásig, 21 óra. Éjszakai filmklub, 23 óra. SZEKSZÁRD Lego Batman - A film 3D (amerikai animációs csa­ládi film), 15 óra. A sötét ötven ár­nyalata (amerikai romantikus drá­ma), 17 és 19 óra. NAPPAL DUNAFÖLDVÁR Művelődési Ház: „Film - Földvár” - Dunaföldváron forgatott filmek vetítése: A tönk meg a széle, 18 óra és Egy hét Pesten és Budán, 20 óra. PAKS Csengey Dénes Kulturális Központ: Gyermektáncház a Ve­tővirág Népzenei Együttessel és a ■Cserenyecz Katalin néptáncokta­tóval, 10-12 óráig. Bartina zene­kar, 18 óra. Retro farsang a Pak­si Városi Vegyeskar és a CSDKK szervezésében, 20 óra. SZEKSZÁRD Babits Mihály Kultu­rális Központ: az intézményben működő közösségek nyilvános próbái: Bartina Néptánc Egyesü­let Ifjúsági együttes, 15-18 óráig. Bartina Néptánc Egyesület Nagy­együttes, 18-21 óráig. Placc Ifjú­sági Közösségi Tér: klubfoglalko­zás 14-20 óráig. SZOMBAT BÖLCSKE Ez csak a világ vége (ka­nadai-francia film), 16 óra. Várat­lan szépség (amerikai film), 18 óra. Utazók (amerikai kalandfilm), 20.30. SZEKSZÁRD Lego Batman - A film 3D (amerikai animációs csa­ládi film), 15 óra. A sötét ötven ár­nyalata (amerikai romantikus drá­ma), 17 és 19 óra. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL PAKS Csengey Dénes Kulturá­lis Központ: Zsibongó a Tűzvirág Táncegyüttessel, 10 óra. Gasztro­nómia - farsangi fánk és pampus-SÁRKÖZI NAPOK DECS Faluház: kiállítás megnyitó 15 órakor Bogár István életútjá­tól és az 1969-70-es Röpülj pává­ról, illetve találkozó az 1969-70-es Röpülj páva népdaléneklési verse­nyen résztvevő decsi szólistákkal és Kiváló együttes címet elnyert Asszonykórussal. Majd a Fölszál­lotta páva című műsor fellépői ad­nak műsort. SZEKSZÁRD Babits Mihály Kul­turális Központ: az intézmény­ben működő közösségek nyilvá­nos próbái: a Magyar Éremgyűj­tők Egyesülete Tolna Megyei Szer­vezetének klubfoglalkozása, 9-11 óráig. A szekszárdi Szereojátszó Kör klubfoglalkozása, 9-17 óráig. Tücsök Zenés Színpad, 9-14 órá­ig. „Clark Ádám” Flottila elméleti foglalkozása, 11|12 óráig. HÁZASSÁG HETE DUNAFÖLDVÁR Művelődási Ház: Társas-Játék - vetélkedő házas­párok számára, 15 óra. FARSANG DOMBÓVÁR Könyvtár: kézműves foglalkozás 14 órától. Tinódi Ház, előtér: a Buborék együttes inter­aktív koncertje, 15 óra. TÁNCHÁZ BONYHÁD Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: táncház Kosnás Árpád vezetésével, zenél a Csurgó zenekar, 20.30. BALASSI-MISE BONYHÁD Katolikus templom: a XIII. Balassi-misét Kiss-Rigó Lász­ló püspök celebrálja, a zenei kí­séretet a Misztrál együttes és a Bonyhádi Katolikus Kórus adja, 18 óra. A szentmisét követően, 19 órakora Misztrál együttes koncer­tet ad a művelődési központban. ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET TRAFFIPAX 04:0007:00 Dombóvár, Rákóczi u. 48. 050007:00 55ós főút 120. km 050007:00 6-os főút 113. km 0900-1100 Tolna, Alkotmány u. 117. 0900-1130 M6 jobb 119. km 09:30-11:30 Bátaszék, Budai utca 86. 09:30-11:30 6-os főút 100. km 09:30-11:30 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 10:00-12:00 5Sős főút 120. km 12:00-14:30 13:00-15:30 Tolna, Bajcsy-Zsilinszkv u. 72. M6 jobb 108. km 13:00-16:00 13:30-15:30 Bátaszék, Budai utca 86. M6 bal 153. km 13:30-15:30 6os főút 93. km 14:00-17:30 61-es főút 84. km 15:00-17:00 6-os főút 136. km 16:30-18:30 Bátaszék, Budai utca 86. 16.30-2030 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 17:3018:30 6-os főút 146. km 17:3019:30 6-os főút 100. km 21:0023:00 6-os főút 120. km 21-0023:00 61-es főút 71. km 210000:00 M6jobbl34. km ÜGYELETEK 2016. február 10-én 16 órától 13-án reggel 8 óráig. SZEKSZÁRD: Felnőtt háziorvo­si ügyelet: Vörösmarty u. 5. Tele­fon: 74/318-104. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Tele­fon: 74/318-104. Fogászati ügye­let (szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szekszárd, Szent István tér 18. Telefon: 74/315-454. BÁTASZÉK: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. BONYHÁD: Rendelőintézet, Baj­­csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318-104. DOMBÓVÁR: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségé­ben. Telefon: 74/462-385. HŐGYÉSZ: Kossuth tér 6. (a mentő­­állomás mellett). Telefon: 74/488- 008. IREGSZEMCSE: Rákóczi u. 1. Tele­fon: 74/570-028. PAKS: Rákóczi u. 1. (Rendelőinté­zet). Telefon: 75/410-222. SIMONTORNYA: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318- 104. TAMÁSI: Dózsa Gy. u. 18-22. Tele­fon: 74/570-028. TOLNÁ: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: SZEKSZÁRD: Hársfa, Széchenyi u. 30. Tel.: 74/511-580. BONYHÁD: PatikaPlus, Völgység u. 8. Tel.: 74/550-291. DOMBÓVÁR: BENU Pelikán, Hunya­di tér 27. Tel.: 74/565-488. DUNAFÖLDVÁR: Amarilisz, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. HŐGYÉSZ: Szent Teréz, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. PAKS: Alma, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611. SIMONTORNYA: Sándor, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. TAMÁSI: DÁM, Szabadság u. 56. Tel.: 74/673-686. TOLNA: Tilia, Alkotmány u. 24. Tel.: 74/440-462. LELKISEGÉLY internetes szolgálat: sos.lelkiposta@gmail.com Hatósági állatorvosi szolgálat 2017. február 10-én 14 órától feb­ruár 13-án 8 óráig: Dr. Kosnás Attila Tamás, Bonyhád, Rákóczi u. 184. Tel.: 06-70/436- 4735. Dr. Gergely János, Zomba, Nagy­tormás puszta 8. Tel.: 74/433- 200, 06-70/436-4692. Magán állatorvosi ügyelet 2017. február 10-én 16 órától február Dr. Latkóczy Agnes, Gerjen, Sport tér 4. Tel.: 75/337-029, 06- 20/4466-246. Ügyeleti időben is kereshető még a Szekszárdi Állatkórház, a Mikes utca 14. alatt, telefon: 30/551- 4653. Dombóváron hívható a PE­­GI-VET Kft. Kisállat rendelő (Fé­szek u. 14.): 30/946-9244. Duna­földváron pedig a Túri Állatkórház nyújt 0-24 órás állategészségügyi készenléti ügyeletet, állandóan hív­ható mobilszáma: 30/209-6096. VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 1 Dunaföldvár-62 cm. Paks 77 cm, Dombori 119 cm, Árvízkapu 510 cm, Baja 510 cm. A Sió Palánknál 224 cm. SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 3. a 14.17.20.28,32 Kézi számsorsolás: 2,5,9,19,25,30.31 _____"I ^ Nyeremények: Héttalálatos ldb 92553535 Ft Hattalálatos 155 db 124470 Ft Ottalálatos 4385 db 4400 Ft Négytalálatos 53222 db 1145 Ft Jövő heti várható nyeremény: 40000000 Ft 13-án 8 óráig: Dr. Gergely János, Zomba,

Next

/
Oldalképek
Tartalom