Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-07 / 32. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. FEBRUÁR 7., KEDD Több közösségi oldal szolgálhatja ki az összes igényt Mindenkinek más eszközről kényelmes a közösségi „lét" Fotó: MW Heisler Judit tavaly óta a Hősök Tere Program követe Fotó: a szerző felvétele Társadalmi norma legyen hazánkban az együttérzés PAKS Nemcsak rendó'rként, bűnmegelőzési előadóként, hanem tavaly óta a Hősök Tere Program követeként is igyek­szik arra ösztönözni minden­kit Heisler Judit, hogy tegye­nek másokért, tegyenek a kö­zöny ellen. A Paksi Rendőrka­pitányság munkatársa a Hő­sök Tere civil kezdeményezést egy a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésé­ben zajló tréningen ismerte meg. A Hősök Tere Kezdemé­nyezést 2014-ben indították azzal a céllal, hogy Magyaror­szágon társadalmi norma le­gyen az együttérzés. Terjeszti az „Az vagy, amit teszel!” gondolatot. Elvük, miszerint tegyünk a közöny ellen, vállaljunk fele­lősséget tetteinkért és máso­kért, számára a mindennapok alapvetése, hiszen munkája, bűnmegelőzési előadása so­rán ugyanezeket tűzi zászlajá­ra, ugyanerre ösztönzi a gye­rekeket. Azt, hogy 2016 nya­rán a Hősök Tere követe lett, azért tartja fontosnak, mert a kezdeményezés - sok máshoz hasonlóan - fővárosközpon­tú. Judit azon kevesek egyike, akik vidéken terjesztik az „Az vagy, amit teszel!” gondolatot. Heisler Judit, A1 Ghaoui Hesna riporter, külpolitikai újságíró oldalán elsőként lesz a vendé­ge február 8-án egy új sorozat­nak, amelyet a budapesti Bá­lint Ház hirdetett meg Hétköz­napi hőseink címmel. Vida Tünde Napjainkban egyre több kö­zösségi oldal jön létre, melyek szeretnének a Facebook babérjaira törni, a legna­gyobb portál azonban folya­matos megújulásával meg tudja tartani felhasználói bá­zisa nagy részét. Kvanduk Bence bence.kvanduk@partner.mediaworks.hu Korunk közösségi oldal válasz­tékában még mindig a Facebo­ok a legismertebb, legnagyobb bázissal rendelkező, annak el­lenére is, hogy sokan próbál­koztak hasonló oldal létreho­zásával. Ha nem akarunk na­gyon elrugaszkodni, rögtön ott van a Google+, mely a Pica­­sa képtár és a Youtube magá­hoz csatolásával próbált az első helyre lépni. Ezért sem lepőd­tünk meg, amikor az általunk megkérdezett fiatalok, főleg a fiúk a Facebook mellett tették le a voksukat. A hölgyek kicsit másképpen álltak az ügyhöz, ők egyszerre használnak töb­bet. Az is nagyon változó, hogy ki, miről böngészi ezeket, mi számára a legkényelmesebb. Simon Boglárka gimnazis­ta, Facebookot, Instagram­­mot, Snapchatet használ nap mint nap, de Tumblr-ön is né­ha olvasgat. - Ott keresem az érzéseimet kifejtő idézeteket és szövegeket - mondta. A Fa­cebookot és az Instagrammot is telefonról használja, és a Snapchatet is arról szeretné, csak ahhoz több tárhely kéne. Tumblr-özni tabletről vagy laptopról szokott. Úgy látja a vele közel egykorúak körében utóbbi a legnépszerűbb. Hasznos funkció a csoportok létrehozása Ihos Iringó, gimnazista a Twittert nagyon ritkán használ­ja, mert nem elterjedt az ország­ban, inkább csak a „sztárokat” követi rajta. Facebookot nap mint nap használ, és rendkívül hasznosnak véli, ha az ember a megfelelő oldalát veszi igény­be. Például mobil nettel ingyen hívhatja a barátait, de hasznos funkció a csoportok, mint pél­dául az osztálycsoport, ahol ha­mar át tudják adni az informá­ciót, órai anyagokat, megbeszél­ni a házi feladatot. Kedvenc ol­dala azonban az Instagram. A munkája is az internethez köti Sebestyén Edina kérdé­sünkre elmondta, leggyakrab­ban a Facebookot használja, ami a munkájából is adódik, mivel online felületeket szer­keszt, így ez elkerülhetetlen, illetve ugyanezen oknál fog­va az Instagrammon is elég sokat lóg, de Twittert példá­ul nem használ, mert nem el­terjedt Magyarországon. Hoz­záfűzte, az Instát munkán kí­vül is sokat használja. Imádja a videókat, amiket feltesznek oda. Ezeken kívül Tumblr-t használ még, melynek régeb­ben „megszállottja” volt, mert nagyon jó képek vannak rajta, de már csak ritkán lép fel rá idő hiányában. Ezeket általá­ban asztali számítógépen bön­gészi, mert sokkal kényelme­sebbnek tartja, de sok esetben használja a telefonos alkalma­zásaikat is. Keveset kommunikálunk személyesen A Kaspersky Lab által ké­szített legújabb kutatás sze­rint az emberek harmada ke­vesebbet beszél személyesen a hozzátartozóival. Azt is meg­figyelték, hogy a lájkvadászat érdekében az emberek hajla­mosak olyan fotókat megosz­tani magukról vagy mások­ról, ami kényes, ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a közösségi média hatással le­het a valós, offline kapcsola­tokra is. Minden ötödik szülő szembesült már azzal a prob­lémával, hogy romlott a gye­rekeikkel a viszonyuk, mert előnytelen helyzetben jelen­tek meg a közösségi médiá­ban. Ezzel szemben a szülők csupán 14%-a számolt be ar­ról, hogy bosszantotta gyere­ke online viselkedése. A fel­mérésben részt vevők 16%-a vallotta be, hogy megingott házastársi vagy élettársi vi­szonya a közösségi médiában megjelent bejegyzések miatt. Számokra lebontva elmond­ható, hogy a megkérdezettek 31%-a a szüleivel, 33%-a a gye­rekeivel, 23%-a a partnerével és 35%-a a barátaival beszél kevesebbet szemtől szemben, mivel a közösségi médián ke­resztül könnyebben tud kap­csolatot tartani. Támogatják a Paks II. beruházást TOLNA MEGYE Információval, kapcsolatrendszerével kívánja elősegíteni a MKIK Magyar- Orosz Tagozatán belül létre­jött Paks szekció azt, hogy a magyar ipar, a helyi vállalko­zók minél nagyobb arányban részt vegyenek a Paksi Atom­erőmű bővítésében. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új munkacsoportja Budapes­ten alakult meg mintegy öt­ven magyar vállalat részvéte­lével. Az alakuló ülésen a szek­ció ötfős elnökséget választott, a munkacsoportot Tóth Imre, az MKIK Magyar-Orosz Ta­gozatának tiszteletbeli elnö­ke vezeti, alelnök lett Petró Ta­más, a Projektmenedzsment Szerviz Kft. ügyvezető igazga­tója, és Rózsa Imre, az MKIK Magyar-Orosz Tagozat elnök­ségi tagja. A szekció elnöksé­gébe választották Cziczer Já­nost, a Tolna Megyei Keres­kedelmi és Iparkamara alel­­nökét és Schleining Andrejt, a Csongrád megyei Land-Biz Kft. ügyvezetőjét. Elősegítenék a ma­gyar vállalkozások részvételét. Cziczer János azt mondta, egy akciótervet kívánnak ki­dolgozni, hogy elősegítsék a magyar vállalkozások részvé­telét a beruházásban. Ennek érdekében először szeretnék felmérni a Paks II. beruházás üzleti lehetőségeit. Tervük, hogy felveszik a kapcsolatot az orosz szövetségi kamarával, a Roszatom állami konszernnel. Cziczer János véleménye sze­rint a kamara a szakemberkép­zés terén tud szerepet vállalni. Ennek fontosságáról a szek­ció vezetője is beszélt. Tóth Im­re arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar vállalkozáso­kat, a hazai munkaerőt fel kell készíteni, mert az atomerőmű­építésre szigorú szabályok vo­natkoznak. Szerinte jó lenne, ha a magyar szakmunkások lehetőséget kaphatnának arra, hogy az Oroszországban épülő atomerőművekben már most dolgozhassanak, ezáltal mun­katapasztalatot szerezhesse­nek. A munkacsoport vezetője az alakuló ülés után hangsú­lyozta, hogy az MKIK támogat­ja a Paks II. beruházás megva­lósulását. Vida Tünde Komoly döntés előtt állnak SZEKSZÁRO Szalagtűző ünnepséget tartott pénteken a Garay János Gimnázium. Heilmann Józsefné igazgató elmondta, hogy négy osztály 105 végzőse kapta meg a középiskola-évek lezárásátjelző sza­lagot. És ahogy arra beszédében is emlékeztette a fiatalokat, életük első komoly döntése előtt állnak, hiszen a továbbtanulási szándékaikról kell határozniuk. H. E. Fotó: M. D. Vissza-visszatérő elem az antik görög kultúra PAKS Nagy érdeklődés mellett nyílt meg az elmúlt pénteken a Paksi Képtár két új kiállítása. A földszinti kiállítótérben Albert Péter Dekonstruált jelentés me­lankóliája című tárlata látható, a másik bemutatkozó képzőmű­vész pedig a legfiatalabb gene­rációhoz tartozó Tranker Kata, akinek érzékeny alkotásaiban a vizuális élmény mély gondo­latisággal párosul. Kisméretű elemekből építkező, részletgaz­dag, finom munkái intim köze­get teremtve járják körül min­dennapjaink kérdéseit. A mű­veken keresztül Tranker Ka­ta a „minden emberre jellem­ző törvényszerűségeket” kere­si. Teszi mindezt az alkotáshoz szokványosán felhasználan­dó anyagok és technikák szé­les repertoárjával: a papírból és fából készült részletek gyak­ran talált tárgyakkal, könyvek­kel, törött tányérral, éremmel, gyertyával egészülnek ki, ame­lyek a sík- és a tér mezsgyéjén egyensúlyoznak. A kiállításon szereplő munkákon - még a műanyag flakonokból, pozdor­­jából készült installáción is - vissza-visszatérő elem az antik görög kultúra. Vida T. Érdekes installációk Fotó: VT

Next

/
Oldalképek
Tartalom