Tolnai Népújság, 2017. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

2017-01-26 / 22. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. JANUÁR 26., CSÜTÖRTÖK Megyeszerte megkezdték vagy már be is fejezték a nádvágást Jót tesznek az élővizekkel Összeállt a bátaapáti Nő Klub programterve BÁTAAPÁTI Összeállította egész éves programtervét legutób­bi összejövetelén a bátaapá­ti Nő Klub. Schnellenperger­­né Vodli Anikó, a szervezet el­nöke elmondta, februárban a hagyományoknak megfelelő­en farsangolni fognak, márci­usban megülik a nőnapot, és köszöntik a negyedéves név­naposokat. Áprilisban a húsvé­ti előkészületekkel foglalkoz­nak majd, valamint egy rend­őrségi előadást is meghallgat­nak. Májusra erdei túrát ter­veznek Grábócra, júniusban pedig várhatóan egy helyi ren­dezvényen közreműködnek majd, és köszöntik a névnapo­sokat. A programterv jelen ál­lása szerint júliusra tervezik az éves nagy kirándulásukat, augusztusban pedig a faluna­pi programokban közremű­ködnek. Szeptemberben tart­ják meg kétévente esedékes gasztronómiai estjüket. Ok­tóberben nemcsak névnapoz­nak, de születésnapot is ünne­pelnek, mégpedig a klub fenn­állásának évfordulóját. No­vemberre Márton-napi progra­mot szerveznek az iskolások­nak, decemberben pedig ismét házhoz megy a Mikulásuk és évzáró összejövetelt is tarta­nak, ahol köszöntik a névna­posokat. Természetesen a klub programterve az aktualitások­nak megfelelően még változhat az év folyamán. H. É. A nád vágásához vastag jég­réteg, és ebből következően nagy hideg kell. A jelenlegi idő alkalmas erre a munká­ra, a vágás pedig a vízminő­ség javítását célozza, egyút­tal megújul, egészségesebb lesz maga a növény is. Kvanduk Bence bence.kvanduk@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE A nád egyfaj­ta biológiai szűrőként viselke­dik, hiszen növekedése során a vízből felveszi és testébe épí­ti a különböző tápanyagokat. A nád lekaszálásával és a meder­ből való eltávolításával renge­teg tápanyagot vonnak ki on­nan. A nádvágás tehát jót tesz a „túltáplált” természetes vizek­nek, javítja azok minőségét. Té­len a hó letöri, belenyomja ezt a növényt a vízbe, mely rothad­ni kezd. Ettől kevesebb lesz a vízben az oxigén, és az élővi­lágra káros gázok szabadulnak fel. Természetesen az aratáskor nem arról van szó, hogy kiirt­ják a nádat, a vágás a növény megújulását segíti. A part nem­csak szebb lesz, de a horgászok is könnyebben kialakíthatják horgászhelyeiket. Napjainkban jellemzően már nagy teljesítményű gépekkel, de sok helyen még rövid kaszá­val (kocér) vagy kézi erővel mű­ködtetett vágógéppel történik az aratás. A meder alján haladó gép nem jó választás, mert ká­rosítja a gyökereket, az úszó vá­góberendezések pedig csak bi­zonyos vízmélység megléte ese­tén használhatók. Maga a két­kezi vágás igazán nehéz fizi­kai munka, jelentős izomerőt kíván, és a dermesztőén hi­deg vízzel is meg kell küzde­ni, ugyanis ha nincs jég, akkor a munkásoknak a vízben állva kell dolgozniuk. Gecse Lajos, a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsé­gének elnöke elmondta, már ré­gen, 2006-2007 óta nem végez­tek nádvágást a szálkai tavon, mert a jég vastagsága nem tet­te ezt lehetővé, nem lehetett rá­menni. Idén már megkérték az engedélyeket, mert a tartós mí­nuszok miatt elég vastag lett a jégréteg. A következő két hétben szeretnék is megkezdeni a mun­kálatokat. Nem teljes nádaratás­ra készülnek, csak a horgász helyek kitisztítására, fazoniga­zításra, hogy ne borítsák fel a tó ökológiai egyensúlyát. A több száz négyzetméteren végzendő munkálatot idén mindenkép­pen elvégzik, ha enyhül az idő és felolvad a jég, más technikát választanak a munkálatokhoz. Mihálovics István, a faddi Sporthorgász Egyesület tógaz­dája tájékoztatta lapunkat ar­ról, hogy ahol a jég engedte, már elvégezték a vágást, de a nádasban alapvetően kevés­bé stabil a fagyott réteg, nap­sütésben ugyanis a növény fel­­melegszik, és körülötte olva­dás, kásásodás kezdődik, így ezeken a helyeken könnyen be­szakad a jég, ezért inkább nem is kockáztatják az ilyen helye­ken a munkát. A munkákat 15- 20 fő végezte a saját stégjeik környékén, míg a lakóházakat nem érintő területeken további 5 ember dolgozott. Az eddig el nem ért részek igazításával to­vább próbálkoznak. Klein Antal, a Thelena KFT. ügyvezetője elmondta, két hete, amikor befagyott a Duna, elvé­gezték a nádvágást. A munkála­tokat nyolcán végezték, a leara­tott nádat újrahasznosították. Bischof Attila, a Dombóvári Horgászegyesület elnöke szin­tén arról számolhatott be, hogy túl vannak már a Tüske-tavi nádvágáson, melyet az elmúlt hetekben hétvégente végeztek. A learatott nádat ők is újrahasz­nosították. Dr. Kiss Ernő, a Magyar Ma­dártani és Természetvédelmi Egyesület Tolna megyei szer­vezetének titkára kérdésünk­re elmondta, télen nem fészkel­nek a nádasban madarak. Mi­re a fészkelés időszaka meg­kezdődik, addigra az új nád megnő akkorára, hogy megfe­lelő helyet, élelemszerzési lehe­tőséget biztosít. Az év ezen sza­kában néhány cinege-, pinty-, sármányféle bújik meg a nád között, de a vágás után talál­nak maguknak új élőhelyet, ha szükséges. Ezek fényében az egyesület sem ellenzi a nád­vágást, melynek ökológiai elő­nyei vannak, azonban a nád­égetést nem támogatják. Ter­mészetesen ha védett területen aratna valaki nádat, azt az ille­tékes nemzeti parkkal engedé­lyeztetni kell. HIRDETÉS jjr **’ l4^At v UÁTZÁ&, A. Elérhető ár! Eredeti ár: 7^690'F't karátos aranyozás^ • 20f MÁTYÁS KIRÁLY EMLEKEREM 24 karátos arannyal és színezüsttel gazdagon bevonva! • Gazdagon aranyozva es ezüstözve Mátyás király hiteles képmása Reneszánszt idéző mesterveret 0 40 mm, 20 gramm Ajándék könyvvel! Kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvkiadvány. Figyelem! A legmagasabb minőségben vert érem és az ajándék könyv csak korláto­zott darabszámban érhető el! éremmé IGÉNYLÉSI SZELVÉNY 171207TON0126 Igen, a szelvény beküldésével előjegyzem a Mátyás a nagy király emlékérmet most csak 2.990 forintért 7.990 forint helyett. Egyúttal jogosultságot szerzek a Szent Korona évezrede című gyűjtemény új darabja­ira is. Háztartásonként egy érem rendelhető! A postaköltség 720 Ft. Név ..................................................................................................................................... Ir.szám Helység...................................................................................Ut, utca, tér Hsz., em., aj.................................................................... E-mail.................................... Telefon........................................................... Születési év.....................Aláírás X.. Kérjük, a kitöltött szelvényt küldje vissza az alábbi címre: I VÁRJ(JK . ■ , __ ; Érem Művészeti Kiadó Kft., 1675 Budapest, Pf.: 21 I (g) q6 40 111 www.eremtar.hu erem@eremtar.hu 1 •hewJLuflJ.l12°* Érem Művészeti kiadó Kft., 1191 Budapest. Török utca 7., Adószám: 11906591-2-13, Cégjegyzéksz.: 01-09-702459, szám Nyilv. tart. sz.: PR7663, Adatk. sz.: NAIH-50755/2012. Adatait az 1995. évi 119. törvény előírásainak megfelelően kezeljük. Ismét indul az egész éves versengés a könyvtárban Na, ki a BONYHÁD Ahogyan immár sok éve, úgy idén is olvasókirályo­kat hirdetett a Solymár Imre Városi Könyvtár a magyar kul­túra napjához kapcsolódóan. A verseny minden évben a kul­túra napjával kezdődik, majd egy év múlva azzal is fejeződik be. A most zárult megmérette­tés során a könyvtár megköze­lítően hatvan könyvet jelölt ki, amelyek elolvasásával ponto­kat lehetett elérni - tette köz­zé az intézmény. A huszonöt résztvevő gyer­mek átlagosan több mint tíz könyvet olvasott, a felső tago­zat könyvkirálya, Lőrincz Bar­nabás mintegy hatvan kötetet fogyasztott el. A korcsoport­ban elismerő oklevélben Szie­­bert Réka és Schnell Tamás ré­szesült. Az alsó tagozatosok között első Köő Iván, második Lő­rincz Boglárka, harmadik Koncz Kata lett. Elismerő okle­vélben részesült Baksa Jázmin, Fehérváry-Farkas Flóra, Szie­­bert Ádám, Fauszt Bernadett, Gungl András, Rónai Lilla Nó­ra, Rózsa Krisztina, Mischt Jo­hanna, Vass Lili. Elindult az idei verseny is, amelyhez év közben is csatla­kozhatnak az általános isko­lások. A változás az idei sze­zonra annyi, hogy a könyvtár állományából most nem csak kijelölt vagy ajánlott köny­vek elolvasásáért lehet tal­lért kapni, hanem bármelyik kötetért. Kiemelt köteteket most is megjelöltek, ezekért viszont egyszerre több tallért is be lehet gyűjteni. H. É. könyvkirály? Királynők és királyok, könyvekkel Az oklevéllel kitüntetett diákok A könyvtár vendégül is látta a szorgalmasan olvasó diákokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom