Tolnai Népújság, 2017. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

2017-01-19 / 16. szám

4L MEGYEI KÖRKÉP 2017. JANUÁR 19., CSÜTÖRTÖK Útépítésre pályázik a település PÁLFA Pályázati lehetőség kí­nálkozik külterületi utak épí­tésére, ezért elkezdődött az előkészítő, tervező munka annak érdekében, hogy szi­lárd burkolatú utak épülhes­senek az Öreghegyre. Á Pál­­fai Öreghegyi Borkedvelők Baráti Köre már korábban lét­rehozott egy háromtagú szak­­bizottságot, ennek keretében kezdődött el a pályázat előké­szítés. Bóka András, Ferenczi Gergely és Horváth Nádor fel­adata, hogy felkutassa a pál­­fai szőlő- és bortermelést elő­mozdító lehetőségeket. Felvették a kapcsolatot az önkormányzattal, amely a mostani kezdeményezés mö­gé állt. A tervezés költségei­re idén, az önerőre jövőre sze­retnének pályázni a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál. Ferenczi Ger­gely elmondta, hogy vápás be­­tonutat építenének, ami egy­ben a vízelvezetést is megol­daná. Ha a költségeket jól be­csülték fel, 3,5 km-nyi út épí­tése fér a pályázati keretbe. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy minden út a pálfai szőlőhe­gyen szilárd burkolatot kap, de tekintélyes előrelépést je­lentene. - Az Öreghegy útja­inak 70 százaléka bekerül­het a tervekbe. Igyekeztünk minden olyan területet becsa­tolni, ahol aktivitást lehet ta­pasztalni - fogalmazott Fe­renczi Gergely. v. T. Könyvtárban mutatta be új könyvét BONYHÁD Jelmezbál című új köny­vét mutatta be kedden a Solymár Imre Városi Könyvtárban Gre­­csó Krisztián. A kötet cselekmé­nye egy hatvanas évekbeli gyil­kossághoz nyúlik vissza, és a ta­lányos bűnügyi történetből bom­lanak ki egy családregény moza­ikjai. A napjainkig nyúló történet szereplői unokák, nagymamák, asszonyok - nők. Élik az életü­ket, keresik egymást, önmagukat vagy épp a vér szerinü anyjukat. Elköltöznek, visszatérnek, sze­relem, árulás, alakoskodás, hit és féltékenység van az életük­ben. A darabkák bármennyi­re is összekeveredtek térben és időben, végül összeáll a nagy, drámai egész. H. E. i A múlt évet elemezve vissza­esésről számolt be a megye két nagy meghatározó építő­ipari cégének vezetője. Ke­vesebb volt a nagyobb épít­kezés, de sikerült leépíté­sek nélkül átvészelni 2016- ot. A két cégvezető abban bí­zik, az idei évben az uniós pályáztatásoknak köszönhe­tően - főleg a kis- és közép­­vállalkozók körében - több lesz a feladatuk, így a bevé­telük is. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE A múlt évben ja­nuár és szeptember között 550 alatt maradt a havonta meg­szűnő építőipari cégek száma, októberben és novemberben azonban 650-re ugrott. Mind­ez azt is jelenti, hogy a múlt év­ben sem országosan, sem a me­gyében nem kényeztették el az építőiparban érdekelt cége­ket. A Tarn Bau Kft. egyszemé­lyes magánvállalkozásból vált Tamási és térsége meghatáro­zó építőipari szereplőjévé az el­múlt 24 évben. A cég a gazda­sági nehézségek dacára is évről évre növekvő árbevételt produ­kál, mondta Kólya József igaz­gató. A múlt évet azonban har­minc százalékkal alacsonyabb árbevétellel zárták, mint az azt megelőzőt. Az idei évtől vi­szont azt remélik, hogy az uni­ós támogatások lehetősége ösz­tönözni fogja majd főleg a kis- és középvállalkozásokat, akik­nek a költségvetésük elkészíté­sében - amit be kell adni a pá­lyázathoz - segít a cég, mond­ta az igazgató. A fellendülést az év második felében várják. A magánépítkezések sajnos visz­szaestek, a Tam Baunál az ár­bevételnek csúpán tizenöt szá­zalékát teszik ki az ilyen jel­legű beruházások. Ezek is jel­lemzően az agráriumhoz kap­csolódnak, úgy tűnik, jelenleg ebben az ágazatban van még pénz. A lakossági építkezések, legyen az új családi ház vagy felújítás, garázs, gazdasági épület, ritkák mint a fehér hol­ló, mondta Kólya József. A cég­nél egyébként kilencvenen dol­goznak télen-nyáron, és ezt a létszámot szeretné az igazgató a jövőben is megtartani. Mind­emellett saját fejlesztésükre is sokat költöttek és költenek a jö­vőben is, új telephelyet építe­nek, amelynek a megvalósítá­sa jelenleg negyven százalék­nál tart. A mostani 220 négy­zetméteres kereskedelmi teret 1100 négyzetméterre, a 11 ezer négyzetméteres kültéri terüle­tet pedig 25 ezer négyzetméter­re bővítik. A vállalkozás akkre­­ditációjára is költenek, többek között a belső minőségellenőr­zést és az informatikai hálóza­tot fejlesztik. Az Alisca Bau Zrt. árbevétele a múlt évben a felére csökkent, mondta a cég műszaki igazga­tója, Werner Mihály. Uniós for­rások tavaly nem voltak és saj­nos a lakásépítkezések sem in­dultak be. Egy nagyobb beru­házása volt a cégnek, Tolnán, csarnokot építettek.- Előre menekültünk a ne­hézségek ellenére is, mondta a műszaki igazgató. A munkatár­sainknak bért emeltünk, hogy megtartsuk az állományt, plusz fejlesztettük a céget. Bízunk benne, hogy az idei év jobban sikerül, véleményem szerint a nagyobb beruházásokra a nyár közepéig várni kell. A fiatalok támogatására gyűjtenek SZEKSZÁRD Január 21-én, szombaton tartja hagyomá­nyos jótékonysági estjét a Ro­tary Club Szekszárd a Pécsi Tudományegyetem szekszár­di karának aulájában. Ebben az évben a rendezvény bevé­telét kiemelten fiatal tehetsé­gek támogatására szeretné fordítani a szervezet. A szervezők még várják az esten részt venni kívánók je­lentkezését. Ezt a szándékot Szrnka Pálnál, az RC Szek­szárd elnökénél, valamint Tóth Vilmos szervezőnél le­het jelezni a 20/970-5743, il­letve a 30/947-0396-os tele­fonszámon. A bál során a vendégek szó­rakoztatásáról a Bartina Nép­tánc Egyesület gondosko­dik a vacsora előtt, majd fel­lép Straub Dezső, Jászai Ma­ri-díjas színész is. A látoga­tók megtáncoltatásáért a Bra­vo zenekar felel majd. Akik nem tudnak részt ven­ni a bálon, de a kezdeményezés mellé állnának, a 11746005- 20097086-os bankszámlaszá­mon is hozzájárulhatnak, ha közleményben feltüntetik: tá­mogatói jegy. K. B. Kortárs darabokat adtak elő PAKS Három újabb kortárs da­rabot láthatott a közönség az Okuláré projekt keretében a Paksi Amatőr Színjátszók elő­adásában. Hefner Erika tanít­ványai aktív szereplői a hatá­rokon átívelő felolvasó-szín­házi programnak. A mosta­ni alkalommal a téma az ígé­ret volt. A Csengey Dénes Kul­turális Központ könyvtárgalé­riájában tartott előadásra so­kan voltak kíváncsiak. A szer­zők igencsak eltérő megköze­lítésben dolgozták fel a témát. Az eddig kéthavonta jelentke­ző Okuláré projekt a szervezők elképzelései szerint ettől az év­től havonta jelentkezik. A Pak­si Amatőr Színjátszók várják a februári alkalmat, amikor a kétely lesz a téma, de már ké­szülnek egy „best of Okuláré” előadásra is. A Kultúrházak éj­jel-nappal program keretében, február 11-én az eddigiek kö­zül a legkedveltebbeket mutat­ják be. Vida T. Kevés új ház vagy lakás épül Tolna megyében a múlt évben a lakásépítési teljesítmény stagnált. Az esztendő első ki­lenc hónapjában mindössze 25 új lakás használatbavételi engedélyét adták ki a hatósá­gok a megyében. Az átadott új lakások 40 százaléka Szék szárdon, 48 százaléka a töb­bi városban, a fennmaradó 12 százalék pedig a községek­ben került használatba. A la­kások 76 százalékát a lakos­ság, 24 százalékát vállalkozá­sok finanszírozták a statiszti­kai adatok szerint. Az új otthonok 52 százaléka saját használatra, 48 százalé­ka értékesítési céllal épült. A lakások átlagos mérete a la­kosság által építettek alap­területének 28 százalékos csökkenése miatt 159 négy­zetméterről 115-re mérséklő­dött. Egyre több használt la­kást kínálnak az ingatlanköz­vetítők, mert a kész lakások­ra nőtt meg a kereslet, főleg a nagyobb városokban. A la­káspiacon elsősorban a ki­sebb alapterületű ingatlano­kat keresik. Kicsi volt a forgalom a téglagyárban A Tolna megyei építkezé­si kedvet jól tükrözi a megye egyetlen kis méretű téglagyá­rának, a tevelinek a forgal­ma. Erős Pál igazgató lapunk­nak elmondta, míg egy aktí­vabb időszakában a téglagyár egyetlen nap alatt nem ritkán negyvenezer téglát adott el, addig később már csak átla­gosan napi tizennyolcezret ér­tékesítettek, az elmúlt évben pedig összesen a kétszázezer eladott téglát sem érték el. Szinte teljesen visszaesett az építkezési kedv. Hogy túlél­jék ezt az időszakot, ők is ala­kítottak egy építőipari brigá­dot. A csapat naponta ingá­zik a főváros és Tevel között, kisebb-nagyobb beruházá­sokban kapnak munkát, van, ahol alvállalkozóként. A tég­lagyár is működik, de nagyon kicsi forgalommal. A falvak­ban nem jellemző a családi házak felújítása, építése. Vi­déken sajnos egyre több az elhagyott ház, nem költenek rájuk, ha elöregedett, inkább elköltöznek a fiatalok a vá­rosba, albérletbe. Most 50 százalék kedvezmény a kúra alapárából PROMÓCIÓ Figyeljen egészségére! A mai rohanó vüág követelmé­nyei egészséges keringéssel ren­delkező szervezetet igényelnek. Hazánkban a halálozás 51 szá­zaléka keringési megbetegedés­re vezethető vissza. A stressz és a káros életmód, mint a cigaret­­tázás és a zsíros ételek romboló hatását már csak akkor vesszük észre, amikor a mindennapi éle­tünkben akadályt képez a vérel­látási zavar. Eleinte zsibbadnak a végtagjaink, aztán sétálás köz­ben hirtelen görcsök, fájdalmak jelentkeznek a vádüban vagy a comb tájékán, egyre kisebb távot tudunk megtenni. A verőérháló­zaton keresztül jutnak el szerve­inkhez a működéshez szükséges anyagok. Ha az ér beszűkül, arra Fontos a rendszeres és korai vizs­gálat, hisz a kezelés a betegség kezdetekor a leghatékonyabb a területre kevés tápanyag, oxigén jut. Ha megszűnik az áramlás, a szövet elhal, ennek a végtag am­putálása is lehet a vége. A Nashwan-Parasound eljá­rást már több mint 15 éve si­keresen használják Magyaror­szágon. Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhíté­sére vagy megszüntetésére. Je­lentkezzen be és vizsgáltassa meg magát INGYEN január 23- án a Szekszárd, Mátyás király u. 8. szám alatti rendelőben! A kú­ra alapárából 50% kedvezmény jár! www.medhungary.com, 06- 72/551-714,06-20/541-1466,06- 70/290-3216, 06-30/339-6963. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenn­tartja. 16 óra után, illetve hétvé­gén ügyeleti telefon: 06-20/495- 8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525 Félmillió értékű akácfát lopott a paksi tolvaj Bonyhádon fogták el BONYHÁD Közel félmillió forint értékű akácfát vágott ki az isme­retlen tettes február 20-a és 26- a között két paksi erdőterület­ről. A rendőrök a 60 éves cecei férfit gyanúsítják a bűncselek­mény elkövetésével, aki az el­ső kihallgatás után a rendőrsé­gen nem jelent meg és a felkuta­tására tett intézkedések sem ve­zettek eredményre, ezért elren­delték a körözését. A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatár­sai január 16-án igazoltatták, majd elfogták a cecei férfit, aki­ről kiderült, hogy több elfogató­parancs is érvényben volt elle­ne, ezért kihallgatását követően a Tolna Megyei Büntetés-végre­hajtási Intézetbe vitték. 1.1. Egyenesen a börtönbe vitték a rendőrök a gyanúsítottat

Next

/
Oldalképek
Tartalom