Tolnai Népújság, 2017. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

2017-01-18 / 15. szám

2017. JANUÁR 18., SZERDA Második ütemben, a ki­sebb utcák tisztítását végzi az Alisca Terra. A síkosság­mentesítés hatékonysága és a biztonságos közleke­dés érdekében várják a la­kosság észrevételeit is. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu SZEKSZÁRD A nagy havazás el­lenére is zökkenőmentes volt a közlekedés a megyeszékhelyen, és járhatóak voltak a hegyi főút­vonalak is - hangsúlyozta Kő­vári Ildikó, az Alisca Terra Non­profit Kft. sajtószóvivője az ön­­kormányzati közmű cég keddi sajtótájékoztatóján. Mint mond­ta, a cég munkatársainak sike­rült letakarítaniuk a város ki­emelt, fő közlekedési útvonala­it, a helyi járatú buszok útvona­lait, a kórház telephelyeit, vala­mint a mentőállomás és a tűz­oltólaktanya környékét. Ezeken a területeken, ha jegesedést ta­pasztalnak, folyamatosan sóz­nak most is. jelenleg a második ütemben takarítandó, kisebb utcákat tisztítják. Kővári Ildikó arról is beszélt, hogy a két ügyeletvezetővel együtt, összesen harminckét munkatárs vett részt a síkoság­­mentesítésben, és tizenöt gép­jármű dolgozott Szekszárd út­jain. Ezek közül négy szórótar­tályos, tolólapos autó és hat ki­sebb méretű, tolólapos traktor tisztította a megyeszékhely út­jait. Mostanáig 250 tonna szó­róanyagot helyeztek ki. Ennek egy része abba a 240 köztéri só­szóróládába került, amelyeket dolgozóik szükség szerint fo­lyamatosan töltenek. Az Alisca Terránál a síkos­ságmentesítés hatékonysága és a biztonságos közlekedés érde­kében várják a lakosság észre­vételeit is az ingyenesen hívha­tó, 80/620-456-os zöldszámu­kon, vagy a cég egyéb elérhető­ségein. Kővári Ildikó hozzátet­te: kollégáik 24 órás ügyeletben dolgoznak a következő napok­ban is. A cég részéről arra is ki­tértek, hogy az egyéb, magán­ingatlannal nem határos, úgy­nevezett közterületi járdák, lépcsők, gyalogutak takarítása az önkormányzat feladata. A lakosságnak is megvan a feladata Ismét hideg hétvégére számíthatunk Szekszárdon rendelet szabá­lyozza, hogy az ingatlanhasz­náló kötelessége az ingatlan közterülettel érintkező, telek­határai mellett meglévő jár­daszakasz hó- és síkosság­mentesítése, mely magában foglalja a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkossá­gának csökkentésére, érde­sítésére irányuló tevékenysé­get. Szintén az ingatlantulaj­donos feladata tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megköze­lítésére és körüljárására szol­gáló terület, valamint az épü­letek alatti átjárók, árkádok tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá­lyozó anyagok és más hulla­dékok eltávolítása, hó- és sí­kosságmentesítése. Ezen túl­menően a szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedel­mi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más el­árusítóhelyek előtti járdasza­kaszt, továbbá az egység köz­vetlen környékét (két méter széles sávot figyelembe véve) a gazdálkodó szervezet köte­les megtisztítani és folyama­tosan tisztán tartani. A népi jóslat szerint, ha Piros­ka napján (január 18.) fagy, negyven napig el nem hagy. Ez alapján arra lehet számíta­ni, hogy még hosszú ideig ma­radnak a mínuszok. Az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálat fi­gyelmeztető előrejelzése sze­rint szerdán délnyugaton, első­sorban Baranya, Somogy, Tol­na és Bács-Kiskun megye déli részein folytatódik az általá­ban gyenge havazás. Legfel­jebb 3 centiméter hó valószí­nű, de Baranya megye déli ha­tárhoz közeli területein és So­mogy megye délkeleti részén 3-5 centiméter hó is hullhat. Később már délen, délnyuga­ton is csak helyenként lehet hószállingózás. Csütörtökön hajnalban foltok­ban zúzmarás köd képződ­het. Napközben nagyrészt na­pos idő lesz, de maradhatnak ködfoltok. Zord hideg várható: reggelre akár mínusz 10 fok alá is süllyedhet a hőmérsék­let. Pénteken rendkívüli hideg­re kell számítani, és nappal is marad a tartós fagy, ami kitart egész hétvégén. Zúzmara-le­rakódás és hószállingózás bár­hol előfordulhat. Flörtölő kukac Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu Európa és a kontinens egyes országainak leggyakoribb ut­caneveit gyűjtötte össze egy cseh nyelvész, Jakub Mari­an. Munkájából kiderül, hogy hazánkban rendkívül nép­szerűek a történelmi személyekről elnevezett közterek, így Ma­gyarországon Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és Rákóczi utcából van a legtöbb. A többi ország hozzánk képest fukarkodik sze­mélynevekkel. A vizsgált államok közül Olaszország az egyet­len, ahol szerepel a top háromban történelmi személy: Garibaldi és Marconi nevét viseli rengeteg utca, de a legtöbb köztér mégis csak a Római nevet kapta. Európai szinten az Iskola, a Templom és a Fő utca a leggyako­ribb, és a különböző országok legnépszerűbb elnevezéseit vizs­gálva akad néhány érdekesség. Lengyelországban például Me­ző, Erdő és Napos utcából akad sok, a hollandoknál nem megle­pő módon jó pár köztér a Malom megnevezést kapta, míg Finn­országban a Tengerpartról neveztek el szép számmal közteret. A leggyakoribb elnevezések közé aligha kerülnek be egy má­sik lista szereplői, amely Ma­gyarország legfurcsább utca­neveit összegzi. Budapest ke­rületei bővelkednek a szo­katlannak tűnő nevekben. Ilyen a Micimackó, a Sisakos sáska, a Fajansz és a Tejút ut­ca, valamint a legesmedve lejtő. De a gyömrői Puki és a mis­kolci Középszer utca is említést érdemel. A csömöri Kacér­giliszta utca pedig már sokak érdeklődését felkeltette, így a település honlapján arra is megadják a választ, létezik-e ka­cér giliszta. Létezik. Ez egy horgász csali, amelyet a külföl­di webáruházakban „Fiirt Worm”, vagyis szabad fordítás­ban „flörtölő kukac” néven árulnak. Budapesten Mici­mackó és Sisakos sáska utca is van. Kevesebb volt a szabálytalanság TOLNA MEGYE A megyei kor­mányhivatalok szakemberei - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz­tonsági hivatal koordinálásá­val - az év végi téli akció során a friss húst, a haltermékeket, a pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítményeket, az édes­ipari termékeket és a szezoná­lis zöldségeket és gyümölcsö­ket ellenőrizték. Figyelemmel kísérték továbbá az élő állatok szállítását is, e téren bírság ki­szabása az elmúlt évekhez ha­sonlóan nem történt, tájékoz­tatta lapunkat a Nébih sajtó­­osztálya. A korábbi tapasztala­tokhoz képest jelentősen csök­kentek (a 2015-ös 4,1 százalék­ról 2,5 százalékra) a higiéniai hiányosságok. Évről évre javu­lás tapasztalható a termékek minősége és nyomon követhe­tősége területén. Országosan mintegy 4800 létesítményt ellenőriztek, eb­ből 550 élelmiszer-előállító he­lyen, 1809 élelmiszer-forgal­mazásban, 688 pedig vendég­látóhelyen történt. A megvizs­gált termékek 7,5 százalékát, 1529 tételt, összesen 19223 ki­logramm élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, amely­nek értéke csaknem elérte a 4,9 millió forintot. Az akció so­rán feltárt szabálytalanságok miatt 61 alkalommal figyel­meztetést, 124 esetben bír­ság kiszabását alkalmazták szankcióként a szakemberek, összesen 11,8 millió forint ér­tékben. Hazánkban az élelmi­szerágazatban 200 ezer vál­lalkozás működik, ezek több mint 90 százaléka jogköve­tő magatartást tanúsít. Tolna megyében is jártak az ellen­őrök: 29 élelmiszerbiztonsá­gi ellenőrzést végeztek a Né­bih kiemelt ügyek munkatár­sai, 20 helyszínen (12 élelmi­szereket előállító üzemben, 4 élelmiszereket forgalmazó helyen, 2 őstermelői élelmi­szer előállító helyen, 1 ven­déglátóhelyen, 1 állattartó te­lepen). Mauthner I. SZEKSZÁRD Télen a megfelelő energiamennyiség biztosítása a leg­nagyobb kihívás a madarak számára. Aki segíteni szeretne ebben a kis szárnyasoknak - mint péládul a fenti képen látható madáretető készítője -, az a legjobb, ha olajos magvakból, napraforgóból, vala­mint faggyúból készült „madárkalácsot" kínál nekik. Az etetőben le­het még ocsú, kukoricadara, fenyőmag, köles és muhar is. V. M. Víg Balázs író látogatott el a Solymár Imre Városi Könyvtárba Három bajusznak is iába kélt BONYHÁD Vig Balázs író láto­gatott január 16-án, hétfőn dél­előtt a bonyhádi Solymár Im­re Városi Könyvtárba. A szer­ző Három bajusz gazdát keres című meseregényét mutatta be a Vörösmarty Mihály Általá­nos Iskola negyedik osztályos tanulóinak - derül ki a biblio­téka közzétett beszámolójából, ahogyan az is, hogy a mese há­rom bajuszról szól, akik egy­szer csak leugranak a gazdáik orra alól, és világgá mennek. A történetben népmeséi ele­mek keverednek a groteszk­kel, a mese egyszerre humo­ros, könnyed, de mélyebb sí­kon is értelmezhető, hiszen tu­lajdonképpen a felnőtté válás­ról, sőt, a művésszé válásról szól. Az író által megtartott in­teraktív órát a diákok és a ta­nító nénik is nagyon élvezték. Vig Balázs Budapesten szü­letett, 1984. július 13-án. Az Eötvös lózsef Gimnáziumban érettségizett, majd a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán szerzett diplo­mát. Gyerekkorában Csukás István és Erich Kästner köny­veiért rajongott, később Márai Sándor és Milan Kundera lett a kedvence. Az ő neve fémjel­zi többek közt a Puszirablók és A rettegő fogorvos című kötetet is, legújabb szerzeménye pedig a Todó kitálal az oviról - nem csak óvodásoknak. H. É. Gazdát kereső, világgá ment bajszokról szólt az óra

Next

/
Oldalképek
Tartalom