Tolnai Népújság, 2017. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

2017-01-17 / 14. szám

2017. JANUAR 17., KEDD KITEKINTŐ g Fordulatot vett az élete, amikor magával ragadta az apokaliptika Tanul Két éve érdekképviseleti ve­zetőként vonult nyugdíjba Berkes Sándor az atomerő­műtől, ahol korábban turbina főgépészként dolgozott. Ma már a család és a hobbi szin­ten kezdett borászkodás mel­lett „csak" teológiai kutatá­saival foglalkozik, gyülekeze­tét épít, és egyetemen tanul. Vida Tünde tolnai.nepujsag@mediaworks.hu PAKS Csak látszólag áll távol egymástól a szakszervezeti munka és az evangélium hirde­tése, a teológia. Berkes Sándor először is emlékeztet rá, hogy a Biblia szerint az első érdekkép­viseleti munkát Mózes végezte a zsidóság érdekében.- A szociális érzékenység együtt jár a keresztény életmód­dal. Egy keresztyén ember szo­ciálisan mindig érzékeny. Ne­künk karitatív szolgálatot vé­gezni olyan, mint levegőt venni, mások érdekében eljárni, olyan mint élni - fejtegette a Paksi Atomerőműben működő MÉSZ korábbi elnöke. Két éve, ami­kor búcsút mondott az erőmű­nek és vele a tizenegy éven át lelkiismeretesen és eredménye­sen végzett munkának, komoly betegséggel küzdött. Azt mond­ja, olyan légkörre volt szüksé­ge, amiben abszolút jól érzi ma­gát. Hihetetlenül gyors gyógyu­lása annak köszönhető, hogy ezt megtalálta. Ez pedig a teológus­ként végzett kutatómunka. Ma már szinte minden idejét en­nek szenteli. Teológusi diplo­máját 2000-ben szerezte, 2006- ban avatták evangélistává. Teo­lógusként nem elsősorban ige­hirdető, hanem kutató. Apoka­­liptikával foglalkozik. Ezt, mint mondja, általában rosszul értel­mezik, a pusztulást, katasztró­fákat kapcsolják hozzá, miköz­ben az apokaliptika görög szó, valami titkos dolognak a nyilvá­nosságra hozatalát jelenti. Azt, amikor rejtett üzeneteket de­kódolunk, kinyilatkoztatunk, nyilvánosságra hozunk. A Bib­liában - mint kiemelte - több apokaliptikus írás van, példá­ul a Teremtés könyve, Zakariás, vagy éppen Dániel könyve. Az irodalom iránti éhség ese­tében belülről jön és olyan erős, mint - ahogy példálózott - ami­kor az ember szerelmes lesz és és kutat egyszerre Berkes Sándornak a kutatás R mellett az ideje ^nagyobb részét zetépítés tölti ki A biztosnak tetsző karrier helyett a hitet választotta Berkes Sándor 1952-ben szü­letett, Tiszagyulaházán nevel­kedett egy tizenkét gyerme­kes baptista családban. Ve­gyész-gépész technikus vég­zettséget szerzett. Húszévesen a kommunista párt tagja lett. Pár év múlva a TVK-nál a párt­vezetőség tagjává választot­ták. Beiskolázták pártfőiskolá­ra, de meghallott egy apokalip­tikus igehirdetést, és 1978-ban kilépett a pártból. A munkahe­lyéről eltanácsolták, az apoka­liptika viszont életének elvá­laszthatatlan része lett. 1982-től 2006-ig a Paksi Atomerő­műben turbina főgépészként dolgozott. 2007-től nyugdíja­zásáig a Felügyelő Bizottság tagja, a MÉSZ érdekvédelmi szervezet vezetője volt. Fele­ségével, Irmával, Pakson él­nek. Két lányuktól - kik Ang­liában élnek - hat unokájuk van. Harmadik gyermekük ti­zenharmadik évében leukémi­ában meghalt. 2015 áprilisától nyugdíjas. A közelmúltban búcsúzott el a TelePaks városi televíziótól, ahol tizennégy éven át szer­kesztett es vezetett keresztyen magazint. 1977-ben megtért, 1980-ban a baptista egyház tagja lett. A Baptista Teológián 2000-ben teológusi diplomát szerzett. Diplomamunkáját az apokalip­­tikából írta. 2006-ban evangé­listának avatták a paksi bap­tista gyülekezetben. Jelenleg a Jeruzsálemi Egyetem harmad­éves hallgatója, egy új gyüle­kezet, karizmatikus mozga­lom építésén dolgozik, amit Élő Víz Forrása Gyülekezetnek ne­veznek. nincs számára akadály. Az apo­kaliptikus irodalom allegori­kus nyelvezetű, képes beszéd­del, hasonlattal, metaforákkal teletűzdelt, amelyek jelentését megszületése pillanatában el­kezdték boncolgatni. Sándor az azóta felgyülemlett ismeretek birtokában teszi ugyanezt úgy, hogy korunkra, a mai élethely­zetekre is alkalmazza az abban foglaltakat. Mint mondja, ebben egészen egyedülálló az ország­ban. Miután a Biblia két origi­nális nyelve a görög és a héber, s az előbbiből a teológián diplo­mázott, most újra „iskolapadba ült”. A jeruzsálemi egyetem eTe­­aching, azaz internet alapú kép­zésén vesz részt, harmadéves. A kérdésre, hogy alkotott-e már valami korszakalkotót, azt mondja, ezt majd a kritikusai­nak kell eldöntenie. A kutatás mellett az utóbbi időben a gyülekezetépítés töl­ti ki az ideje nagy részét. Azt vallja, hogy minden teológus­nak, lelkipásztornak, aki felfe­dez egy nem kellően képviselt területet, kötelessége a gyüleke­zetépítés. Ez véleménye szerint Pakson a karizmatikusok vilá­ga, ezért a paksi baptista gyü­lekezetből kiválva néhány ka­rizmatikussal hozzáfogtak az új gyülekezet építéséhez. A bap­tista egyháztól való távozásáról azt mondja, a háttérben egysze­rű ok áll, nem jó az, ha egy sze­keret kétfelé húznak. Úgy vé­li eredménytelenül próbálta ezt a szekeret jó irányba terelni, ezért köszönt eL*Azt is hozzátet­te, hogy ő az a fajta karakter, aki nem hajlandó engedni a 21-ből. Ha kell, akkor „eltöri a pálcát”.- Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy az evangéli­um mindenhová elkerüljön - mondja arról, hogy miért mon­dott igent majd’ másfél évtize­de egy őt is igencsak meglepő felkérésre. A városi televízió főszerkesztője kereste meg az­zal, hogy szerkesszen, vezessen vallási magazint. Tizennégy év után búcsúzott el, hogy minden idejét kutató- és gyülekezetve­zető munkájának szentelhesse. Persze amellett, hogy ott van a család - felesége, lányai és a hat unokája -, illetve egy újonnan választott hobbi, a borászkodás. Büszkén mondja, hogy két éve kezdte, s tavaly már ezüstérmet nyert vegyes vörös bora. PROGRAMOK KEDD Szekszárd: Vigyázz, kész, szörf 2. (amerikai animációs családi film), 17 óra. A nagy fal 3D (amerikai ak­­ció-fantasy), 19 óra. ELOADAS Szekszárd, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Szegény-igények. Az előreformáció a 13-14. század­ban - ifj. Töttős Gábor előadása, 17 óra. Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: Grecsó Krisztián Jelmez­bál című könyvének bemutatója, 17 óra. SZERDA Szekszárd: Vigyázz, kész, szörf 2. (amerikai animációs családi film), 17 óra. A nagy fal 3D (amerikai ak­­ció-fantasy), 19 óra. TRAFFIPAX 04:00-06:00 61-esföút30.km 05:00-07:00 _______ M6 jobb 164. km 05:00-07«) 60s főút 113. km (»00-11«) Szakály, F6 utca 26. 0900-1000 Szekszárd, Rákóczi u. 126 0900-1100 _______________60» főút 146. kw 09«)-11:30 M6 jobb 119. km 0930-1130 _______Hátasok, Budai utca 86 0930-1130 60s főút 120. km 10:30-1200 < tcdWtMT.Iw 12«)-15«) Szekszárd, Keselyűs! u. 20. 13«3-14«) ). 'MUt'’ ; ' j: 5 T 6 M fast m. 1* 13«)-15:30 M6 jobb 119. km 13:30-15:30 60s főút 93. km 14:00-16:00 61-es főút 60. km 1430-1630 Szekszárd. Tartsay u. 2. 15:30-18:30 Szekszárd. Rákóczi a 126 16«)-lft00 M6 jobb 106 km 1630-1830 M6 bal 153. km 1700-1800 •__________ 6Sos főút 49. km 1700-1900 5113-as meflékút 3. km 1730-3330 &os főút 100. km 2L-ÖÖ-23O0 60s főút 120. km 21:30-2330 Bátaszék. Budai utca 86 VÉRADÁS KEDD Dombóvár, Kórházi véradó 8.00-14.00 Simontornya Művelődési Ház 10.30-15.30 SZERDA Felsőnána Művelődési Ház 10.00-12.00 Kölesd Művelődési Ház 13.30-15.30 VÍZÁLLÁS l.l.lll.M.lWJ.TIimi Dunaföldvár-128 cm Paks-6 cm Dombori 24 cm Árvízkapu 415 cm Baja 148 cm A Sió Palánknál 206 cm A professzor emlékét őrzi majd a tábla BÁTASZÉK Emléktábla elhelye­zését engedélyezte az önkor­mányzat a Vicze János Sportpá­lya épületének falán. A Lokál­­patrióták Bátaszékért Egyesü­letének kezdeményezésére bó­lintottak rá a képviselők a hé­ten tartott rendkívüli testületi ülésen. Eszerint professzor dr. Nyerges Mihály kapja majd az emléktáblát. A professzor báta­­széki születésű volt, ott is ne­velkedett, majd 2010 decembe­rében 65 éves korában hunyt el. Híres atléta volt, válogatott tízpróbás, egyetemi dékán, a MOB tagja, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke és az Euró­pai Atlétikai Szövetség elnök­ségi tagja. M. I. Nagy hangsúlyt fektetnek a táncoktatásra Bemutatták, mit tudnak BONYHÁD Bemutatták az elmúlt félévben elsajátított társastánc ismereteiket a bonyhádi BÁI Széchenyi István Általános Is­kola diákjai. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet rá, hogy diákjait úgy engedje tovább, hogy ismerik az alapvető tánc­lépéseket. Éppen ezért az iskola helyi tanterve szerint a testne­velés oktatás keretében fél éven keresztül heti egy alkalommal táncórákat vesznek a gyerekek. A megközelítően kilencven diák bemutatójára nagyon sok hozzátartozó volt kíváncsi, aki­ket az intézmény meg is ven­dégelt, és akik szintén a „tánc­parkettre” léphettek, ha kedvet kaptak hozzá. H. É. Kissé elfogódottan, de ügyesen járták a táncot a fiatalok Postabontás: gyanús telefon Egy gyanús tele­fon ügyében írok Önöknek, ta­lán a hozzám hasonlóan egye­dül élő nyugdíjasoknak nem haszontalan, ha megosztom, mi történt velem. Egy kellemes hangú hölgy hívott fel, és el­mondta, hogy kizárólag nyug­díjasoknak szól az ajánlata. Hogy mit kínált, az nem is any­­nyira lényeges. Az volt furcsa, hogy amikor azt mondtam, sze­retném a dolgot megbeszélni a családommal, és majd vissza­szólok, nem volt hajlandó tele­fonszámot megadni, és erőskö­­dött, hogy egyeztessünk idő­pontot, amikor majd munka­társai felkereshetnek a lakáso­mon. Szintén gyanús volt, főleg persze, miután letettem a tele­fonkagylót, hogy rettentően ér­dekelte: egyedül élek-e, van-e férjem, barátom, a gyereke­im velem laknak vagy külön, esetleg másik településen. Ko­rábban az riasztott meg, hogy túl vonzó volt, amit kínáltak, nagy értékű dologról volt szó, szinte ingyen. Nem tudom el­dönteni, hogy csupán szét akartak nézni nálam, felmér­ni a terepet, vagy pénzt szeret­tek volna kicsikarni belőlem. Mindenesetre én ilyen embe­reket nem engedek be a laká­somba, és másoknak is csak ezt tudom ajánlani. Valamint azt, hogy semmit ne áruljanak el a körülményeikről. B. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom