Tolnai Népújság, 2017. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

2017-01-13 / 11. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. JANUÁR 13., PÉNTEK Biztosítások a klíma változása miatt TOLNA MEGYE A klímaváltozás szélsőséges hatása az agrári­­um szereplőit évről évre nö­vekvő mértékben, egyre hát­rányosabban érinti, ezért az időjárási kockázatok okozta veszteségek mérséklésére ér­demes megfelelő biztosítások­kal is készülniük a gazdál­kodóknak. Ennek támogatá­sára a Nemzeti Agrárgazda­sági Kamara (NAK) a napok­ban együttműködési megálla­podást kötött a Magyar Bizto­sítók Szövetségével valamint a Magyarországi Nonprofit Biz­tosító Egyesületek Szövetsé­gével. Az együttműködés jó alapot teremt arra is, hogy a beérke­ző észrevételeket, javaslatokat beépítsék a kárrendezési sza­bályozásokba, illetve az egyes agrár ágazatok speciális igé­nyeire megoldást találjanak az együttműködő felek. A díjtámogatott mezőgaz­dasági biztosítások rendsze­re, a Vidékfejlesztési Pályáza­tok előírásai, valamint a nö­vénybiztosítások speciális fo­lyamatai jelentős tudást és adminisztrációt követelnek meg mindenkitől. Az együtt­működés a felmerülő prob­lémák megoldásában vala­mint a kérdések megválaszo­lásában nyújt hatékony segít­séget. Erre azért is van nagy szükség, mert bár tavaly is­mét nőtt a díjtámogatott szer­ződések száma, és teljes egé­szében felhasználták a 4 mil­liárd forintos támogatási kere­tet, az igénylők közel 10 száza­léka adminisztratív hibák mi­att elesett a támogatástól. A díjtámogatás lényeges fel­tétele az is, hogy a szerződés teljes díja határidőre megfi­zetésre és leigazolásra kerül­jön. Ennek a feltételnek a tel­jesítése is több hibalehetősé­get rejt magában, mert a biz­tosítói számlák és levelek ér­telmezése esetenként nehéz­séget jelenthet. Az adminiszt­ratív hibák utólag nem korri­gálhatok, ezért a fő célkitű­zés a hibás szerződések szá­mának csökkentése, a szük­séges adategyezőség biztosítá­sa, és a hiánypótlási eljárások számának mérséklése. Mind­ez a NAK felkészült falugaz­dász-hálózatának segítségé­vel. V. M. Cél volt és marad egy élhető város megteremtése és fenntartása Összefogva lehet haladni Pártpolitikától mentes együttműködés jegyében telt a 2016-os esztendő, a város a lehetőségeihez mérten foly­tatta az erőműberuházással kapcsolatos, Paksra vonat­kozó tervezési és kivitelezé­si feladatait. Messzebbre te­kintve, próbált felkészülni az előtte álló feladatokra. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS Az együttműködést tűzte zászlajára Paks városa. Polgár­­mestere, Süli János értékelése szerint a múlt esztendő már en­nek szellemében telt, s így kell a következő éveknek is eltelnie, hiszen komoly kihívások előtt áll a város, a közös gondolkodás nélkül ezeknek nem tud megfe­lelni. A városvezető tájékoztatá­sa szerint a 2016-os év számos beruházását az integrált telepü­lésfejlesztési stratégiában sze­replő célkitűzésekkel összhang­ban végezték el annak érdeké­ben, hogy Paks stabil gazdasági bázisra épülő, igényes épített és természeti környezettel rendel­kező, a lakosság megfelelő élet­minőségét garantáló, funkciók­ban gazdag középváros legyen. Az útfelújítási programot is eh­hez igazítják.- Célunk, hogy valameny­­nyi városrész hasonló komfor­tot biztosítson a jövőben az ott élők számára, és ne legyenek különbségek a paksi városré­szek között a közlekedés minő­ségét tekintve sem. Ennek meg­felelően fognak folytatódni idén is az útfelújítások, a tömbbel­sők, illetve a közösségi terek re­konstrukciói - húzta alá Süli Já­nos. Emlékeztetett arra is, hogy szerepel a terveik között elekt­romos járművek telepítése a he­lyi közlekedésben, a Közleke­dési Koncepció felülvizsgálatát követően csomópontok,. parko­lók és utak felújításával a közúti infrastruktúra fejlesztése, vala­mint Paks kerékpárút-hálózatá­­nak bővítése is. 2016-ban is kiemelt cél volt a lakosság életminőségének ja­vítása, egy élhető város megte­remtése és fenntartása. Hang­súlyt helyeztek a helyi identitás erősítésére, a közösségépítésre, ami egyebek mellett közösségi és kulturális események támo­gatásában testesült meg.- Azt kívánom, hogy a természetes érdekvédelmi | szövetséget tartsuk meg itt Pakson - mondta Süli János Az elmúlt év krónikájához tartozik, hogy átadták a Paksi Városi Múzeum Paksi Metszet névre keresztelt új állandó kiál­lítását a felújított Deák-házban. Elkezdték és idén folytatják a Makovecz-templom környezeté­nek megújítását. Süli János sza­vai szerint nemcsak a környe­zetét tudják szépíteni, hanem a templom felújítására is sor kerül a Makovecz-program keretében elnyert 125 millió forintos támo­gatásnak köszönhetően. Az ür­gemezei szabadidőpark is meg­újulva várja a sportolni és a ki­kapcsolódni vágyókat egyaránt. Ha a helyi kulturális és kö­zösségi infrastruktúra-fejlesz­tést támogató 800 milliós uni­ós program megvalósítására be­nyújtott pályázat sikeres lesz, közösségi tereinket és szolgálta­tásainkat fejleszthetjük majd - jegyezte meg a városvezető. Ötletpályázat A város előtt álló feladatok je­gyében ötletpályázatot írtak ki a Táncsics park, a volt kon­zervgyár, valamint a 6-os főút túloldalán, a Duna-parton fek­vő területek újraértelmezésé­re, újraértékelésére és a vá­rosszerkezetben betöltött sze­repének újradefiniálására. Sok értékes, gondolatébresz­tő pályamunka született. A vá­rosvezetés jövőben is folytat­ja ezt a fajta, alulról jövő kez­deményezésekre épülő, civil szervezetekkel való kapcso­lattartáson alapuló fejlesztési koncepciót. Ha elindul a beru­házás, a lakótelepen is szük­ség lesz egy városrendezé­si terv kidolgozására, amely megfelel a várhatóan megnö­vekvő lakosság igényeinek. Intézmények Az előző év kiemelkedő felada­ta volt a köznevelési intézmé­nyek működtetésének átadása a Klebelsberg Központ részé­re. Az önkormányzat jó együtt­működéssel, a város számára megnyugtató eredménnyel tud­ta kialakítani az átadás feltéte­leit. Paks nem kívánja elenged­ni a városunkban működő isko­lák kezét, lehetőségeihez mér­ten továbbra is gondot kíván vi­selni tulajdonosként az átadott épületekre. A polgármester sze­rint ugyancsak a jó gazda gon­dosságával működtetik tovább az önkormányzat intézményeit, tervezik ezek bővítését, tekin­tettel a közelgő erőműberuhá­zásra. - Terveink már vannak, a tennivalókra felkészültünk - mondta Süli János.- Paks annak idején nem véletlenül nyerte el a Nemzet Sportvárosa címet. Ez természe­tesen ma is igaz településünk­re. De az, hogy ennek a címnek meg tudjunk felelni, kötelezett­ségekkel is jár. Az önkormány­zat 2016-ban, az olimpia évében is támogatta a város sportegye­sületeit és országos, valamint nemzetközi szinten is komoly eredményeket elérő sportolóit, akik jó hírét vitték Paksnak - tért ki a város hírnevét öregbítő sport kérdésére a polgármester hangsúlyozva: nagy lehetőség­nek tartja, hogy 2017-ben meg­kezdődhetnek az 1,4 milliárd fo­rintos állami stadionberuházás munkálatai is.- Paks neve hallatán az or­szágban még mindig sokan csak az atomerőműre asszociál­nak. Hogy az egyéb helyi érté­keinket is minél szélesebb kör­ben megismerjék, nagyon sok tennivalónk van - mutatott rá a városvezető. A képviselő-tes­tület külön bizottságot hozott létre, amely már régiós szin­ten együttműködési megálla­podást hozott létre Kalocsával és Kaposvárral. Az évek óta ak­tív külkapcsolataikon túl szoro­sabbra fűzték az együttműkö­dést Novovoronyezs városával, hiszen az erőműbővítés kap­csán tapasztalataikkal segíteni tudják a paksi városvezetést. Az önkormányzat szociális feladatait is jó színvonalon tel­jesítette a 2016-os évben. A tá­mogatási rendszer az országos átlag feletti, a szociális háló biz­tonságot nyújt a város rászoru­lóinak. Ám a szociális bérlakás program megújításra szorul.- Tavaly feltérképeztük infra­struktúránkat, elemeztük a mű­ködés stratégiáját, és mintát ke­resve más települések gyakor­latából számba vettük a jobbí­tást elősegítő lehetőségeket - folytatta Süli János. - Minden­nek kidolgozása és megvalósí­tása a 2017-es év fontos feladata lesz. Az önkormányzat és a vá­ros előtt álló feladatok teljesítésé­ben csak akkor lehetünk sikere­sek és eredményesek 2017-ben, ha közös összefogással, együtt­működéssel tudjuk mindennap­jainkat megélni. Azt kívánom, hogy ezt a természetes érdekvé­delmi szövetséget tartsuk meg itt Pakson 2017-ben és az ezt kö­vető években, évtizedekben is. Pappné Domány Violetta fotóit állították ki a bonyhádi bibliotékában Tündérkert a könyvtárban BONYHÁD Dr. Pappné Domány Violetta fotóiból nyílt „Tündér­kert” címmel kiállítás január 11-én a bonyhádi Solymár Im­re Városi Könyvtárban. A gyer­meki lét pillanatait bemutató tárlatot Kákái Tímea nyitotta meg, Jenei Jázmin és Jenei Mar­cell pedig verssel, illetve zené­vel közreműködött az ünnep­ségen. Az alkotó és képei nagy érdeklődést váltottak ki, telt­házasra sikerült a megnyitó. A tárlatot február elejéig tekinthe­tik meg az érdeklődők a biblio­tékában, ahol hagyományosan minden hónapban bemutatják egy-egy alkotó munkáit, legkö­zelebb várhatóan február 8-án nyitnak meg kiállítást. H. É. A gyermekfotókból nyílt kiállítást február elejéig tekinthetik még az érdeklődők a könyvtárban Cikádor pincetúra lesz a Város Napján BÁTASZÉK A Bátaszéki Hegy­község borászait hívta szak­mai megbeszélésre kedden dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék pol­gármestere. Az összejövetelen egyeztettek az idei nagyrendez­vényekről, a turisztikai fejlesz­tésekbe bevonható szolgáltatá­sokról, de szó esett a település borturisztikai törekvéseiről, és azokról a szolgáltatásfejleszté­si tervekről is, amelyek hozzá­járulhatnak ahhoz, hogy a báta­széki borok is jelentősebb szere­pet kapjanak a Szekszárdi Bor­vidék termékei között. Szóba került a hegyközségi bormustra hagyományainak feleleveníté­se, a helyi kis borászatok szak­mai fejlesztését szolgáló „bor­egyetem” megrendezésének terve, a Cikádor pince-túra élet­re hívása a július 1-jén megren­dezésre kerülő Város Napja ren­dezvényen, és közös informáci­ós kiadványok, bortúra térké­pek készítése is. A Szekszárdi Borvidék egyik legjelentősebb, legnagyobb terü­lettel rendelkező és legtöbb bo­rászt tömörítő hegyközségeként a Bátaszéki Hegyközség meg­erősítette azt a szándékát, hogy a várossal együttműködve, part­nerségben, közösen dolgoznak a borturizmus fellendítése, a már meglévő szolgáltatások össze­hangolása, új szolgáltatások, bortúra-útvonalak tervezése és kialakítása érdekében. M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom