Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-01 / 282. szám

KITEKINTŐ g 2016. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Óvatosnak kell lenni a gyertyával TOLNA MEGYE Az ünnepek kö­zeledtével a katasztrófavéde­lem és az Országos Tűzmegelő­zési Bizottság ismét felhívja fi­gyelmet az őrizetlenül hagyott égő gyertyák, adventi koszorúk és csillagszórók veszélyeire. Bo­ros Brigitta, a Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy 2012 óta folyamatosan csökken a la­­kástüzek száma, az ilyen ese­tek egyötödéhez azonban még mindig az év utolsó egy hónap­jában riasztják a tűzoltókat. Az otthon keletkező tüzek jelentős százaléka a konyhában alakul ki, ezért elengedhetetlen, hogy mindenki tisztában legyen né­hány alapvető szabállyal. Ilyen például, hogy az égő olajat ti­los vízzel oltani. Fontos továb­bá, hogy időben tudjunk rea­gálni a kialakult tüzekre, mert azok a lakásban található tex­tíliákon és a karácsonyfán ke­resztül nagyon rövid idő alatt jelentős méretűvé nőhetnek. A kisebb tüzeket önállóan is meg lehet próbálni eloltani, de ha az meghaladja a képességeinket, haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltókat a 105-ös vagy a 112- es telefonszámon, és be kell zár­ni a tűz által érintett helyiséget. A katasztrófavédelem arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy az adventi vasárnapokon, karácsonykor «és szilveszterkor gyújtott gyertyákat, csillagszó­rókat egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Nem szabad elfelejteni, hogy az ad­venti koszorú, a karácsonyfa, a hangulatvilágítás, a nem biz­tonságos égősor és a tűzhelyen felejtett étel a legkisebb óvat­­lanság esetén is könnyedén tü­zet okozhat. H. E. Szép, de veszélyes Keresztrejtvény A Tolnai Népújság keresztrejt­vény-nyereményjátékénak 47. heti nyertese: Káldi Józsefné (Du­­naszentgyörgy). A helyes megfej­tés: Vadmacska. Óvakodj a tör­pétől. A győztesnek gratulálunk, és továbbra is várjuk a megfejté­seket. Érvényes előfizetéssel ren­delkező olvasóink a 48. heti ke­resztrejtvény-melléklet címolda­lán lévő feladvány megfejtését ne­vükkel, címükkel együtt SMS-ben beküldhetik a 06-30/235-0333- as (nem emelt díjas) telefonszá­munkra, illetve eljuttathatják pos­tai úton a 7621 Pécs, Kisfaludy u. 6. címre, a Dunántúli Napló szer­kesztőségébe. A beérkezés határ­ideje: 2016. december 7.13 óra. A helyes megfejtést beküldők kö­zött egy darab Disznótoros című szakácskönyvet sorsolunk ki, a nyertes nevét a december 8-i la­punkban közzétesszük. (A bekül­dők egyben hozzájárulnak nevük közléséhez.) A nyár végi atkafertőzöttség­­nek és az enyhe ősznek kö­szönhetően a hazai méhállo­­mány nyolcvan százaléka el­pusztult, így nehéz tavaszi sze­zonkezdet vár a méhészekre. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Az egyre erőtelje­sebben jelentkező éghajlati vál­tozások olyan kihívások elé ál­lítják a méhészeket, amelyekre eddig nem kellett külön felké­szülniük. Sok problémát okoz­hat az enyhe tél, hisz olyan kár­tevők és kórokozók jelenhetnek meg hazánkban, amelyekről ed­dig csak a mediterrán országok méztermelőitől hallhattak. Az enyhe őszutó hatása már most érezhető, hisz a felmérések sze­rint a hazai méhállomány ne­gyede elpusztult.- Az időjárás ingadozása, a meleg és hideg ciklikus váltako­zása nagyon nehézzé teszi az at­kák elleni védekezést - tájékoz­tatott Lengyel Péter, a Völgy Mé­hészet vezetője. - A problémát az jelenti, hogy a hazai méhe­­ket leginkább veszélyeztető at­kafertőzések elleni védekezést éppen az úgynevezett fiasítás­­mentes időszakokban lehetne hatékonyan elvégezni. Hagyo­mányosan a késő őszi periódus­ban végezhetők el a zárókezelé­sek, amelyek még nem zavarják a méhcsaládok áttelelését. Csak­hogy a még aktív ciklus eltolódá­sával a védekezés hatékonysága is csökken. A méhcsaládok álla­pota országosan is rendkívül ve­gyes. Van, hogy teljesen egész­séges és atkamenetes a kaptár, ugyanakkor van olyan mézter­melő terület is, ahol a méhcsalá­dok nyolcvan százaléka elpusz-Mézes reggeli Novemberben országos ak­ció keretében ízletes mézes ételeket kínáltak reggeli gya­nánt általános iskolásoknak. Az akcióhoz szekszárdi méhé­szek is kapcsolódtak, a prog­ram pedig - beszámoltunk róla - nagy sikerrel zárult. Len­gyel Péter véleménye szerint azt kell elérni, hogy a hazánk­ban megtermelt méz minél na­gyobb hányadát fogyasszák a belföldi vásárlók. Jelenleg ugyanis a hazai méz nyolcvan százalékát exportálják a ter­melők. Márpedig véleményük szerint a világszínvonalú hazai mézből jóval többet is fogyaszt­hatnánk, a mindennapos étke­zések részévé tehetnénk. tűit még a tél beköszönte előtt. A szakemberek felmérése sze­rint már most elpusztult a ha­zai méhállomány negyede, de tavaszra elképzelhető, hogy to­vábbi tizenöt százalékuk jut ha­sonló sorsra. Mindez jövőre ala­posan megnehezítheti a tavaszi szezonkezdetet.- Nagyon komoly bajban van az ágazat - jegyezte meg a mé­hész. - Nagyon sok a fiatal, hob­bi méhész, akik nem védekez-Nem alszanak A közhiedelemmel ellentét­ben a méhek nem alszanak téli álmot. Fürtökbe húzódva, egymást melegítve vészelik át a telet. Télen torizmuk rezeg­­tetésével termelnek hőt, ez­zel védekeznek a hideg ellen. Az energiát a nyáron elraktá­rozott mézből nyerik. Január végén, február elején az anya beindítja a petézést. Ha a szo­katlanul enyhe idő miatt ko­rábban lazul fel a fürt. amely az anyát és a petéket védi. elő­fordulhat, hogy egy hirtelen le­hűlés következtében a hasí­tás megfázik és elpusztul. Eb­ben az időszakban a méhé­szek többsége fokozott figye­lemmel követi méheit. nek megfelelően a fertőzések ellen. Az atkafertőzöttség már a nyár végén meggyengítette az állományt. A kaptárban lévő méhek megtalálják a kósza rajo­kat, a „gyenge” családoktól elka­pott fertőzéseket pedig beviszik a kaptárba. Mézzel terjednek a legkomo­lyabb betegségek: az atka, az ér­zékeny veszteséget okozó para­zitás betegség - nosema -, vagy a nyúlós költésrothadás. Ehhez társul, hogy az emberek nem veszik a mézet - közel harminc százalékkal esett vissza a méz felvásárlási ára. Sok kezdő mé­hész hitelből próbál meg méhé­szetet felépíteni, nekik termelni kell. Az Ukrajnából és Ázsiából behozott kétes eredetű, olcsó mé­zet keverik a hazaival, így ezek­kel kapcsolatban súlyos élelmi­szer-biztonsági aggályok, minő­ségi problémák adódnak. A ter­mékek harmada hamis, azaz iparilag előállított, mézhez ha­sonló készítmény. Hiába állunk az unióban negyedik-ötödik he­lyen méztermelésben, az ágazat­ban folytatódhat az elmúlt évek sanyarú tendenciája. Lengyel Péter hangsúlyozta: a méz nem édesítőszer, sokkal, de sokkal több ennél. Ha jól van megter­melve és gondozva, akkor kivá­ló minőségű élelmiszer. „Jó látni, hogy ebben a 230 éves templomban micsoda élet van” Bikácsi advent mözsi kórussal BIKÁCS Advent első vasárnap­ján immár hatodik alkalommal tartottak a bikácsi evangélikus templomban a koncertet. A Mö­zsi Bartók Béla Női Kar adott koncertet a Nőegylet meghí­vásának eleget téve. - A kórus számos elismerést, rangos dí­jat tudhat magáénak. 1972-ben alakultak, azóta sorra halmoz­zák sikereiket itthon és külföl­dön is - fogalmazott a házigaz­da egyesület elnöke, Konczné Kasos Erika. A koncert után Kasza Gábor lelkész az adventi időszak fon­tosságára hívta fel a figyelmet, valamint elmondta, hogy mi­lyen jó látni, hogy ebben a 230 éves templomban micsoda élet van, mennyire fontos az össze­tartó közösség ereje.- Sok vendég érkezett a kör­nyék településeiről, nagy örö­münkre, mert ez volt a cél, ami­kor elindítottuk a programot. Mi, a legkisebb település itt a térség­ben, elsőként nyitottuk meg az adventi ünnepkört - folytatta a beszámolót Erika. Rikker József­né kóruselnök gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját, majd a vendégeket forralt borral, teával, süteménnyel fogadták a fűtött sátorban, ahol sokáig folyt még a beszélgetés. Eztán az idő­sek adventi délutánjára készül­nek december 17-én, majd 24- én a gyerekek adnak műsort a templomban. V. T. PROGRAMSOROLÓ CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd: Vaiana (amerikai családi animációs film), 2D 15 óra és 3D 17 óra. Halj már meg! (magyar játékfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelő­dési Központ: „Az új fejezet" - Stekly Zsuzsa tűzzománc-kiállításának meg­nyitója, 17 óra. Tolna MAG-Ház: „Az alkotó lélek és kéz” - a kiállítást Appelshoffer Ágnes polgármester nyitja meg, közreműkö­dik P. Molnár Ernőné és a Fusz János Zeneiskola növendékei, 17 óra. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyv­tár: Találkozás a Mikulással. Kerék­párral az Északi-foknál - Szinyákovics Béla nyugdíjas komlói bányász elő­adása, 17 óra. PÉNTEK MOZI Szekszárd: Vaiana (amerikai családi animációs film), 2D 15 óra és 3D 17 óra. Halj már meg! (magyar játékfilm), 19 óra. ÜNNEPSÉG Bonyhád Kórház és Rendelőintézet: dr. Udvardy György megyéspüspök megáldja a bonyhádi kórház kápolná­ját, 16 óra. ADVENT Tolna Kulturális Központ: a Tihanyi Vándorszínpad zenés mikulásváró meséje, 10 óra. Városi könyvtár: „Téli álom" felolvasó est - magyar és kül­földi szerzők novelláit olvassák fel a könyvtár dolgozói, gimnazisták és bár­ki, aki szeretné megosztani kedvenc téli történetét, 16.30. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ. Bakta terem: A 15 éves Szekszárdi Rajziskola - a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola Alapfokú Művé­szeti Iskola képzőművészeti tagoza­tának kiállítását Fusz György egyete­mi tanár nyitja meg, köszöntőt mond Antus Györgyné igazgató és Csillagné Szánthó Polixéna, a város humán bi­zottságát elnöke, 17 óra. TRAFFIPAX 03:00-06:00 61-es főút 84. km 05:0007:00 M6 jött 108. km 05:0007:00 6-os főút 113. km 05:3006:30 6-os főút 145. km 09:00-11:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09:30-11:30 55ös főút 120. kin 09:3011:30 Oos főút 100. km_______ 09:301130 M€ bal 125. km________ 09:30-11:30 Kapospula, Rákóczi u. 52. 12:3014:00 Oos főút 127. km_______ 13:0015:00 M6 jobb 119. Km 13:3015:30 6-os főút 82. km 14:3016:00 Oos főút 133. km 14:30-16:30 M6 jobb 153. km 15:0018:00 61-eg főút 84. km. 15:3018:30 Szekszárd, Keselyű« u. 20. 16:3017:30 Oos főút 136, km 16:3018:30 M6 bal 108. km 17:0019:00 M6 Jobb 164, km_______ 17:3019:30 6-os főút 93. km 18:0019:00 Oos főút 145, km 20:0023:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 21:0023:00 Oos főút 100. km 21:0000:00 Dombóvár. Hunyadi tér 37. 21:30-23:30 Bátaszék, Budai utca 86. VERADAS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Paks Kulturális Központ 9.00- 16.00 PÉNTEK Szekszárd, Véradó Állomás 8.00-15.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-67 cm, Paks 77 cm, Dombon 116 cm, Árvízkapu 492 cm, Baja 227 cm. A Sió Palánknál 202 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom