Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-30 / 306. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. DECEMBER 30., PENTEK HÍREK Dr. Maróthy Géza hálás, hogy állatorvos lett Kijavították az úthibákat DOMBÓVÁR Megviselte a Dom­­bóvár-Baté vasútvonal nem­régiben befejeződött felújítá­sa Dombóvár-Szőlőhegy leg­forgalmasabb utcáját, ugyanis a munkálatok idejére a Gárdo­nyi Géza utcába terelődött a teherforgalom. Ezt leginkább az út padkája sínylette meg, de a kivitelező cég vállalta a keletkező hibák javítását, így új padkát építettek az érintett szakaszon. H. E. Vádemelési javaslat a nők ellen SZEKSZÁRD Vádemelési ja­vaslattal küldte meg a rend­őrség egy lopási ügy iratait az ügyészségnek. Két szekszárdi, egy 24 és egy 17 éves nő ok­tóber 25-én este egy áruház­ban különböző ruhaneműket vitt be a próbafülkékbe, majd eltávolította róluk az áruvédel­mi eszközöket. Amikora pénz­tártól fizetés nélkül próbáltak meg elmenni a biztonsági őr a rendőrök érkezéséig feltartóz­tatta őket. A gyanúsítottak be­ismerték tettüket. 1.1. Elsikkasztotta a rábízott pénzt FELSŐNYÉK Sikkasztás gyanú­ja miatt folytat eljárást egy 50 éves felsőnyéki férfi ellen a Ta­mási Rendőrkapitányság. Egy német állampolgárságú fér­fi tett feljelentést, mert ami­kor szeptemberben ismerősé­nél vendégeskedett, készpén­zét és személyes tárgyait a ba­rátjára bízta. A felsőnyéki fér­fi azonban a rábízott dolgokkal és pénzzel a sajátjaként ren­delkezett. A rendőrök a házku­tatás során a feljelentő tárgya­inak egy részét lefoglalták. 1.1. Könyvbemutató volt a tájházban BÁTASZEK „A zenélő kút” című könyv bemutatója volt az ün­nepek környékén, a tájházban. A Bukovinai székelyek Bácská­ban (1941-1944) alcímet vise­lő könyvet maga a szerző, dr. Papp Árpád mutatta be a szép­számú közönségnek. A Sza­badkai Városi Múzeum népraj­zosa beszélt e könyv megszüle­tésének előzményeiről, a kap­csolódó kutatásokról, és az eb­ből a korból fennmaradt tárgyi emlékek kiállításának magyar­­országi lehetőségéről. M. I. Elismerik a munkáját Ötven éve szerezte állator­vosi diplomáját dr. Maróthy Géza. Azóta dolgozik lelkiis­meretesen, tisztességgel az állategészségügyben. Mun­káját Tormay Béla-emlék­­éremmel ismerték el. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu BÁTASZÉK Az állategészségügy területén hosszú időn keresz­tül végzett kiemelkedő szakmai munkájáért Tormay Béla-em­­lékéremmel ismerték el a na­pokban dr. Maróthy Géza bá­­taszéki állatorvost. A kitünte­tést dr. Horváth Kálmán, a Tol­na Megyei Kormányhivatal kor­mánymegbízottja és dr. Jakab Zsigmond megyei főállatorvos adta át. Nem sokkal ezt megelő­zően pedig aranyoklevelet ve­hetett át dr. Sótonyi Pétertől, az Állatorvos-tudományi Egyetem rektorától és Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől.- A szüleimnek hatalmas há­lával tartozom. Ők voltak azok, akik rendkívül nehéz körül­mények között is példát mu­tattak alázatból, munkaszere­tetből és erkölcsi tartásból. És szinte minden nap hálát adok a jó Istennek is, amiért állator­vos lehettem - kezdte dr. Marót­hy Géza. Mint mondta, édesap­ja Ludovikát végzett katonatiszt volt, így csak húszévesen, kato­nai behívóval a kezében vették fel az egyetemre háromszori je­lentkezés és hatszori fellebbe­zés után. Maróthy doktor 1966. októ­ber 1-jén állt munkába a Hőgyé­­szi Állami Gazdaság tabódi ke­rületében. 1972-ben aztán ser­tés egészségügyi szakállatorvo­si oklevelet szerzett, így hét év állatorvosi tapasztalattal, szak­mailag jól fel volt vértezve foly­tatta a munkáját. Később elnyer­te a Bátaszéki Búzakalász Me­zőgazdasági Szövetkezet üzemi állatorvosi állását, amelyet 1973 júniusától töltött be 1992 márci­usáig. Elmondta, hogy sok éven át, főleg a betegség-megelőzé­seknek, valamint a tartási és a takarmányozási feltételek ja­vításának köszönhetően, az ál­latorvosi mutatók tekintetében a legjobbak között voltak a me­gyében. 1992-ben hatósági állat­orvosként a Tolna Megyei Állat­egészségügyi Állomás munka­űr. Maróthy Géza hitvallása „Taníts meg Uram boldognak lenni, Tiszta szívemből könnyen szeretni... Taníts meg engem tisztának lenni, Vissza nem nézni, előre menni... Taníts meg engem tanító tettre, Példás jellemre, hű szeretetre. Víg mosolyt csalni bánatos arcra, Taníts meg Uram erre a harcra!” mm' L társa lett, és 2001-es nyugdíja­zásáig dolgozott ott. Az állator­vosi ténykedéssel pedig máig nem hagyott fel.- A nyugdíjazás nagyon jól érintett. Egészséges voltam és szívesen dolgoztam - mondta dr. Maróthy Géza, hozzátéve, hogy az akkori és a jelenlegi rendelet szerint is egy állatorvos addig dolgozhat, amíg megszer­zi az előírt továbbképzési ponto­kat. Annak is örül, hogy beve­zették azt a szabályt, miszerint minden állattartó azt az állator­vost hívhatja, akit kiválaszt, így mindig jó érzéssel megy a gaz­dákhoz. De arra is kitért, hogy a nyugdíjazása óta az Állategész­ségügyi Állomás többször meg­bízta hatósági munkák elvég­zésével, és jelenleg is ő végzi a húsvizsgálatot és egyéb hatósá­gi munkákat.- Bátaszéken nagyon jól érez­tük magunkat - hangsúlyozta dr. Maróthy Géza. Bekapcsoló­dott a sportéletbe. És mivel Tol­na megyében akkor még nem volt versenyszerű teniszélet, többekkel együtt útjára indítot­ták azt. Akkoriban - tíz éven keresztül - sem edzésen, sem versenyen nem győzte le senki, ezért dr. Maróthy Géza megkap­ta a „Tolna megye örökös tenisz­­bajnoka” címet. Fontos eredmé­nyei közé sorolja még, hogy ami­kor 2001-ben megválasztottak a megye második legnagyobb vállalatának, a Szekszárdi Hús­ipari Vállalat igazgatótanácsá­nak elnökévé, kétezer ember­nek tudtak munkát adni. A politikai életben is szerepet vállalt- Nem várt, hatalmas örömöt okozott a rendszerváltás - fo­galmazott dr. Maróthy Géza, aki a KDNP színeiben politikai szerepet is vállalt. Mint mond­ta, a párt értékrendje tökéle­tesen megfelelt az elveinek. - Képességeim szerint igyekez­tem előmozdítani, hogy a Kár­pát-medence magyarsága er­kölcsileg, anyagilag, nemzet­tudatában felemelkedjen, is­merje meg az igazi történetét és szorgalmas, büszke magyar emberként éljen - mondta. Ké­sőbb megválasztották a me­gyei társelnöknek és az Orszá­gos Választmány elnökhelyet­tesének. Kétszer indult az or­­,____________________________ szággyűlési választásokon a KDNP színeiben. A megyei lis­tán első. az országoson tize­dik volt.- Az aktív politizálást tiszta lel­kiismerettel hagytam abba több mint tizenöt év után. Most sokkal nyugodtabb. kiegyensú­lyozottabb vagyok. Több időm maradt a családomra, az állat­orvosi munkámra és néhány idős, egyedülálló ember támo­gatására. Fennmaradó szabad­időmet a tenisz, a tánc, a ta­rokk. az úszás, az olvasás, a té­vénézés és a madarak eteté­se tölti ki - mondta dr. Maróthy Géza, aki feleségével, Keresz­tesi Máriával két fiút nevelt fel. BONYHÁD A Kipp-Kopp diafilm és barkácsklub volt idén a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár utolsó gyermekprogramja. A kicsik és a kicsit nagyobbak a mese után most is lelkesen láttak neki a munkának, amelynek eredményeként például némi papír, ragasztó és díszzsinór felhasználásával számos remekbe szabott karácsony­­fadísz került ki a kezeik közül. H. É. Egyre népszerűbb a katás adózás TOLNA MEGYE A kata és a ki­­va rendszerében is változások lesznek 2017. január 1-től. A módosítások kedvezően érin­tik a katás és kivás adóalanyo­kat, így érdemes azoknak is át­tekinteni a változásokat, akik eddig nem voltak alanyai ezen adófajtáknak, de jogosultak lennének ezeket alkalmazni. Már csak fél nap áll rendel­kezésére annak, aki a katás adózási formát szeretné vá­lasztani a következő adóévre, Szekszárdon ugyanis pénte­ken 8 és 11 óra között lesz nyit­va az adóhivatal ügyfélszolgá­lata. Mintegy kétezer katás vállalkozás szerepel a Nemze­ti Adó- és Vámhivatal megyei nyilvántartásában. A főállású katások havi 50 000 forintos fizetési kötelezettsége nem vál­tozik, társadalombiztosítási el­látásaik, például a táppénz szá­mításának alapja viszont havi 81 300 forintról 90 000 forint­ra emelkedik. Eközben a kis­vállalati adó mértéke az eddi­gi 16 százalékpontról 2017-ben 14 százalékra, majd 2018-tól 13 százalékra csökken. A kata bevételi értékhatá­ra 6-ról 12 millió forintra nő - tehát akár havi egymilliós bevételt is le lehet adózni 50 ezer forint, vagyis 5 százalé­kos adó megfizetése mellett, ez mindenképpen előnyös vál­tozás. NI. I. Villanypásztorokat lopkodott a vádlott SZEKSZÁRD Lopás miatt 6 havi börtönbüntetésre ítélte a Szek­szárdi Járásbíróság a 33 éves férfit. A büntetés végrehajtását két évi próbaidőre felfüggesztet­ték. Az ítélet jogerős. A Vádlott őstermelőként ál­latok tartásával foglalkozik, amelyhez villanypásztorra és az ehhez kapcsolódó elektro­mos vezetékekre volt szüksége. Elhatározta, hogy ezeket nem megveszi, hanem összelopkod­ja. Tavaly nyáron kisteherautó­val ki is ment az egyik vadász­­társaság területére, ahol a vil­lanypásztor körülbelül 8 hek­tárnyi területet véd a vadak­tól. A vádlott leszerelte a kerí­tést működtető napelemet a fe­szültségszabályozót és az akku­mulátort és elvitte. A lopott hol­mi értéke közel 143 ezer forint volt, amely később a tárgyak le­foglalásával megtérült. Elloptak még a vadásztársaságtól egy 50 ezer forintot érő másik vil­lanypásztort is, de nem bizo­nyítható, hogy ezt is vádlott tet­te. Ugyancsak tavaly nyáron a vádlott egy másik vadásztársa­ságtól is elvitte a Puli nevű vü­­lanypásztort, az akkumulátort pedig megrongálta. A lopással több mint 57 ezer, a rongálás­sal 10 ezer forint kárt okozott. A nyomozó hatóság azonban a vádlottnál tartott házkutatás so­rán az ellopott tárgyakat megta­lálta, így a kár megtérült. 1.1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom