Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-19 / 297. szám

2016. DECEMBER 19., HÉTFŐ Madarakat etetnek a lakók az idősek otthonában g MEGYEI KÖRKÉP__________________________________________________________________ Fűrészelés, kopácsolás zaja verte fel a minap a Paksi Életfa Idősek Otthonának csendjét, mostanra viszont már madárcsicsergésre éb­redhetnek az otthon lakói. Vida Tünde tolnai.nepujsag@mediaworks.hu PAKS Kávási Brigitta igazga­tó mesélte el annak a két ma­dáretetőnek a történetét, ame­lyek immár eleséggel megrak­va csábítják az udvarba a ma­darakat a közeli Ürgemezőről. Mint elmondta, maga is lelkes természetjáró, családjával több Sáfrány Szilviáék, azaz Ökocsi­ga Közhasznú Egyesület által szervezett túrának, program­nak voltak már résztvevői. Ve­le közösen teremtették meg az anyagi hátterét a madáretető­építésnek, ami jóval több, mint egyszerű barkácsolás. A város önkormányzatának gazdasági bizottsága által meghirdetett pályázaton nyerte el a megva­lósításhoz szükséges forrást az egyesület. Sáfrány Szilvia és az Ökocsigák, köztük több lelkes önkéntes és néhány közössé­gi szolgálaton lévő diák az ott­hon udvarán fogott'hozzá a két dúcetető építéséhez, aminek zaja, hamar az ablakhoz csal­ta az időseket, néhányukat pe­dig az udvarra. Lelkesen csat­lakoztak az otthon lakói a szor­galmasan dolgozó csapathoz, A madáretető elkészítésekor összefogtak idősek, fiatalok. Az otthon lakói vállalták, IS hogy gondoskodnak a kis tollas jószágokról amelynek tagjai fúrtak, farag­tak, csiszoltak. Két madárete­tő került az intézmény udva­rára, amelyeket fel is töltöttek napraforgómaggal, mert annak beszerzése is a pályázat része volt. A szobák ablakába cinke­golyókat akasztottak, hogy mi­nél többen tanúi lehessenek a tollas vendégek látogatásának. Kávási Brigitta azt mond­ta, többes előnye is van, illet­ve lesz akciójuknak. Egyrészt a természet védelmét szolgálja, hiszen télen nehezebben jutnak táplálékhoz a madarak, az ott­hon viszont közel van az Ürge­mezőhöz, a természethez, vár­hatóan oda még bemerészked­nek a madarak. Ezzel az idő­sek közelébe tudják csempész­ni a természetet, akikre, külö­nösen a demenciában szenve­dőkre, nyugtató hatással lehet a látvány. Ráadásul a lakók vál­lalták is, hogy gondoskodnak a kis tollas jószágokról, az etetők feltöltéséről, ami megszépíti a napjaikat. A készítés pedig kü­lönösen jól sikerült, élmény volt mindenki számára. Ahogy ter­vezték, generációk fogtak ösz­­sze, együtt barkácsolt a 95 éves bácsi a fiatalokkal. A tervek sze­rint ezzel még nem fejeződött be a projekt. Az Ökocsiga Egye­sület ígérete szerint webkame­­rát szerelnek majd fel, így az interneten bárki megfigyelhe­ti majd az etetők körüli nyüzs­gést. Kávási Brigitta terve pedig az, hogy a demens foglalkozta­tóban, ha éppen más program nincs, a kivetítőn nyomon kö­vethetik majd a madarakat. Ajándékot osztott a Mikulás BONYHÁD A hónap közepén osztották ki a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár­ban a „Legyen minden gye­reknek karácsony!” jótékony­­sági adománygyűjtő akció ke­retében érkezett csomagokat, ajándékokat. Közel száz csomag gyűlt össze, ezekből a helyszínen ünnepélyes keretek között körülbelül hatvanat osztot­tak ki a gyerekeknek. Sajnos nem minden érint ett vehette át személyesen a névre szóló csomagot a Mikulástól beteg­ség miatt. Nekik az osztály­társak, pedagógusok juttat­ják el az ajándékokat. Köszönet illeti mindazo­kat, akik adományaikkal se­gítettek abban, hogy a rászo­ruló gyermekeket egy-egy ci­­pős doboznyi megörvendez­tessék. A Tesco Bonyhád, az Adél Zöldség-Gyümölcs, vala­mint az Ezer és Társa Bt. jóvol­tából édesség és gyümölcs is került a csomagokba. Az ün­nepi műsorért a Menedék Kö­zösség tagjainak (Blesz Bian­ka, Jónás Viktória, Jákovics Vilmos, Szőts Bernát) vala­mint Tóth Tímeának jár kö­szönet. S végül, de nem utolsó sorban a Mikulásnak is, aki idei évben is segített kioszta­ni a csomagokat. A megmaradt ajándékokat a „Segíts Rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítványnak továbbították a szervezők, akik eljuttatják azokat Para­dicsompusztára és a Balassa János Kórház gyermekosztá­lyára. H. É. HIRDETÉS Otthonangyal Parázs A gázkészülék biztonsága a nyugodt otthon záloga Otthonangyal Parázs szolgáltatásunk teljes körű gázkészülék­karbantartást biztosít Önnek fix havidíjért. Mit tartalmaz az Otthonangyal Parázs szolgáltatás? • Karbantartás és felülvizsgálat ingyenes kiszállással- Gázkészülék állapotának felmérése • Szakember szervezés egész évben, legyen az villanyszerelés, gázszerelés, vízvezeték- és csatornaszerelés, dugulás-elhárítás, zárszerelés, üvegezés vagy tetőfedés • Fűtőberendezésétől függően ajánlataink között megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet • Karbantartási szolgáltatásunk mellé szén-monoxid riasztóval kiegészített csomagot is választhat Csomagajánlatunk elérhető már 999 Ft-tól/hó További információért látogasson el honlapunkra: www.eon.hu/parazs &on Rászorulók kaptak ajándékcsomagot a jótékonysági esten Báró Twickel György adta át az adománycsomagokat SZEKSZÁRD Ismét megrendez­te ökumenikus jótékonysági estjét a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány, melyben a Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, a Szekszárd és Környéke Társult Evangéli­kus Egyházközség és Sefcsik Zoltán lelkész, valamint az ön­­kormányzat Humánszolgáltató Központja működött közre. A Szekszárdon élő nagycsaládos és egyedülálló rászorulók javá­ra rendezett esten a tavalyihoz hasonlóan a Waldorf Óvoda és Iskolába járó gyerekek szülei és tanárai adtak karácsonyi műsort az evangélikus temp­lomban, majd a meghívott ven­dégek megajándékozásával és közös vacsorával ünnepeltek a résztvevők. Közel száz csoma­got állított össze az alapítvány, a Waldorf Óvoda és Iskola jó­voltából pedig személyre szó­ló könyvajándékokat kaptak a rászorulók. Mint Twickel György kurató­riumi elnök köszöntőjében ki­emelte: a szervezet évről évre igyekszik minél több figyelmet fordítani a nehéz sorban élők­re. Az elmúlt év számtalan, he­lyi szervezetekkel együtt meg­valósított nagyszerű, közös program bizonyítja, hogy Szek­szárdon olyan emberek élnek, akik képesek odafordulni, ösz­­szefogni, ha a környezetükben segítségre van szükség. B. K. Szívük legszebb öltözéke a szeretet A város nyugdíjasközössége egész esztendőben aktív SZEKSZÁRD A szívünk leg­szebb öltözéke a béke és a sze­retet, a várakozás, készülődés időszakában pedig az a legfon­tosabb, hogy a szívünket ké­szítsük fel az ünnepre - fogal­mazott Zádor Béláné, a Men­tálhigiénés Műhely Nyugdíjas Tagozatának vezetője szokásos év végi összejövetelükön. A rendezvényre önkéntesek, társszervezetek képviselői, a polgármesteri hivatal munka­társai fogadták el a meghívást. Az önkormányzat anyagilag is támogatta a rendezvényt. Ács Rezső polgármester köszöntő­jében hangsúlyozta, hogy meg kell hallani az idősek szavát, a tanácsot, kritikát pedig szemé­lyesen ő is szívesen veszi. El­mondta: büszke arra, hogy a városnak több összetartó kö­zössége is van, és, hogy a nyug­díjas szervezetek nemcsak ka­rácsony környékén aktívak. A karácsony előtti ünnepe ki­emelt esemény, csakúgy, mint Szekszárd Idősek Világnapi rendezvénye. A jelenlevőket Csötönyi László Kazinczy-díjas előadó­­művész hozta meghitt, kará­csonyi hangulatba. A Gemenc Táncsport Egyesület fiatal tán­cosai is visszatérő vendégek ezen a rendezvényen, akár­csak a Szekszárdi Maroknyi Székely Kórus. Kovács Gergő pedig a tőle megszokott magas színvonalú produkcióval káp­ráztatta el az időseket. B. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom