Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-15 / 294. szám

KITEKINTŐ g 2016. DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK Ne a fa körül állva beszéljük meg a családi problémákat, sérelmeinket Marakodás helyett jobb az ölelés Ki gondolná, hogy a kará­csony alaposan próbára tudja tenni a párkapcsola­tot. Nem ritka, hogy ilyen­kor a csillagszóró helyett a dühtől szikrázik a levegő. Egy statisztikai felmérés szerint januárban megnő a beadott válókeresetek szá­ma, aminek az okát a szak­emberek az ünnepek során felhalmozódott és fel nem dolgozott feszültségekben látják. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE Bennünk él egy kép, ahol teljes a nyugalom, a szép csöndes késő délutáno­kat és kora estéket a meleg lakásban, forró tea mellett töltjük, gyermekeink adventi naptárán, karácsonyfadísze­ken, karácsonyi gyertyákon, ajándékokon, azok becsoma­golásán dolgozunk, mézeska­lácsot sütünk, gyermekeink­kel együtt kézműveskedünk. A valóság ehelyett valami egészen más: idegesség, bolt­ból boltba rohangálás, állan­dó időzavar és a tetejébe még hideg, köd. Sok családnál szenteste napján borítékolt a veszekedés, amire többféle forgatókönyv is létezik. Ha egy családban bármi­lyen okból feszültség van a hétköznapokban, akkor ez az ünnepek alatt még inkább előjön - mondta Kovácsné Ka­szás Beatrix pszichológus, a szekszárdi nevelési tanács­adó vezetője. Minél hosszabb az ünnep, az összezártság, annál több a súrlódás. A ka­rácsony környéki feszültsé­gek okait több csoportba so­rolhatjuk. Sokan hiszik azt, hogy a karácsonyt pénzben mérik, és ha nincs lehetőség drága ajándékok beszerzé­sére, akkor az ünnep nem is ünnep igazán. Feszültség ak­kor keletkezik a párok között, amikor nagyon más értékek mentén gondolkodnak a fe­lek. Ilyenkor segít, ha rangso­roljuk (nem a szeretet erőssé­gének jegyében), hogy kinek mire van szüksége a család­ban. A másik feszültségfor­rás, mely általában a család Békés lehet a karácsony A karácsony nem alkalmas arra, hogy korábbi sérelmein­ket tisztázzuk családtagjaink­kal, ismerőseinkkel, ezért meg se kíséreljük azt, mondta Ko­vácsné Kaszás Beatrix pszicho­lógus. Kerüljük a kellemetlen témákat, hagyjuk azokat az ün­nepek utánra. Nem a fa körül állva kell megbeszélni a testvér válását, a gyermek iskolai intő­jét, vagy egy régi sérelmet sem. Foglaljuk le a családot, de ne csak a gyerekeknek találjunk ki programokat, hanem a felnőt­teknek is. Mozi, színház, temp­lom vagy csak egy séta a sza­bad levegőn jó hatással lesz a családi összejövetelre. Adjunk lehetőséget szeretteinknek arra, hogy egy kicsit egyedül le­gyenek, ha úgy van kedvük. Ha néhány pillanatig mindenki sa­ját kedvére töltheti el az idejét, annál kiegyensúlyozottabban ül majd az ünnepi asztalhoz. Itt vagyok melletted- Minden érzelmi félreértésnek az az alapja, hogy nem a fájdal­munkat mutatjuk meg a másik­nak, hanem a haragot, indula­tot, számonkérést - mondta a pszichológus. A másik nem lát a vádaskodás mögé. tehát vagy védekezik, vagy visszavonul. így ahelyett, hogy kapcsolódnának érzelmileg, inkább eltávolodnak egymástól. Valójában minden­ki szeretne szeretni és szeret­ve lenni, de saját magunk intéz­k_______________________________ zük el önmagunknak, hogy ezt ne kapjuk meg. A szeretet ki­fejezésének nemcsak az aján­dékozás az egyetlen módja. Le­het szívességet, gesztusokat felajánlani a másiknak, együtt töltött időt. egy kedves, szere­tettel teli írást róla, amit egyéb­ként szemérmességből élőszó­ban nem tudnánk megfogal­mazni. Együttérző szavakat, egy ölelést, egyszerűen csak jelezni: „itt vagyok melletted". nőtagjait nyomasztja, ami­kor úgy érzik, hogy az ün­nep megteremtésének min­den terhe az ő vállukat nyom­ja. A bevásárlástól a takarítá­son át a főzésig. Az egyenlőt­len munkamegosztás soroza­tos konfliktusok forrása le­het. Ám még több összetűzés­re kerülhet sor, ha a párunkat éppen karácsony előtt vagy alatt szeretnénk megváltoz­tatni. Ugyan miért gondol­ják sokan, hogy a férfi, aki­nek addig a legkiugróbb tel­jesítménye az volt, hogy leült a terített asztal mellé, majd egy csapásra porszívót ragad, vagy húst paníroz lelkesen? Feszültségforrás még az összezártság is, azok számá­ra, akik a hétköznapokon csak napi néhány órát tölte­nek együtt. Sokan egyszerű­en nem tudnak mit kezdeni a rájuk szakadt üres órákkal, amelyet a család szeretettel és tartalommal szeretne meg­tölteni. Hogyan álljon ehhez a feladathoz az, aki hónapszám­ra csak a vacsorák vendégsze­­replőjeként vesz részt a csa­lád életében? Gyakran éppen ez az időszak döbbenti rá a fe­leket, hogy rég más irányba tartanak, és már nem jelen­tik egymás számára ugyan­azt, mint régen. A legjobb, ha felismerik ezt, ugyanis innen­től kezdve van min dolgozni a következő karácsonyig. Együtt ünnepeltek a nyugdíjasok Húsz éve hagyomány a nyugdíjasok karácsonya BÁTASZÉK Több mint húsz éve, hogy a bátaszéki nyugdíjasok közös ünnepséget tartanak ka­rácsony előtt. Mezei Bonifácné, az egyesület vezetője elmond­ta, idén ötvenketten mentek el a helyi kultúrházban megtar­tott ünnepségre, ahol feldíszí­tett karácsonyfa és ünneplő­be öltöztetett asztal várta az időseket. A műsort Ady Endre Karácsony című versével indí­tották. („Az én kedves kis fa­­lumban/Karácsonykor Magá­ba száll minden lélek”.) Ezt kö­vetően a Napsugár Nyugdíjas Egylet énekkara lépett fel. Az idős emberek számára a helyi Talizmán étterem készí­tett vacsorát. A meghitt han­gulatú beszélgetés késő estig tartott. M. I. KERESZTREJTVÉNY A Tolnai Népújság keresztrejtvény-nyereményjátékának 49., heti nyer­tese: Lóki Ferencné (Szekszárd). A helyes megfejtés: Minden héten há­ború. A halál záloga. A győztesnek gratulálunk, és továbbra is várjuk a megfejtéseket. Érvényes előfizetéssel rendelkező olvasóink az 50. heti keresztrejtvény-melléklet címoldalán lévő feladvány megfejtését ne­vükkel, címükkel együtt SMS-ben beküldhetik a 06-30/235-0333-as (nem emelt díjas) telefonszámunkra, illetve eljuttathatják postai úton a 7621 Pécs, Kisfaludy u. 6. címre, a Dunántúli Napló szerkesztőségé­be. A beérkezés határideje: 2016. december 21., szerda, 13 óra. A he­lyes megfejtést beküldők között most is egy Disznótoros című szakács­­könyvet sorsolunk ki, a nyertes nevét lapunkban közzétesszük. (A be­küldők hozzájárulnak nevük közléséhez.) Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06-30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Hargitai Éva Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Venter Marianna PROGRAMSOROLÓ CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd: Zsivány egyes 2D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 14 óra. Zsivány egyes 3D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. Bölcske: Zsivány egyes 2D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 20.30 óra. ADVENT Szekszárd Béla király tér: „Élő sze­retet embertársainknak" 17 órától: Német adventi és karácsonyi dalo­kat ad elő a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesü­let, Karácsonyi pásztorjáték a Szent József Iskolaközpont előadásában, Karácsonyi angyalok - a Tücsök Ze­nés Színpad tini csoportjának mű­sora, „Legyen ünnep!’’ - énekel Ka­rácsonyiné Tusa Anikó és lánya Mé­száros Rebeka, Táncos karácsony­­váró a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdióval, Karácsonyi verset ad elő Vígh Ferencné (Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete). ELŐADÁS Szekszárd Pszichodiagnosztikai Központ (Bajcsy-Zsilinszky u. 7.): Beszélgetés Vitéz Attila képeslap­gyűjtővel. A beszélgetést moderálja Kitanics Márk klinikai szakpszicho­lógus, igazságügyi pszichológus szakértő, 17 óra. Belépődíj nincs! KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: Johann Eimann: A né­met telepes - Der Deutsche Ko­lonist és Adam Müller: A szülőföld harangjai - Die Glocken der Hei­mat című könyveket bemutatja Ló­­czy István, az Imedias kiadó veze­tője, 17 óra. PÉNTEK Szekszárd: Zsivány egyes 2D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 14 óra. Zsivány egyes 3D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. Bölcske: Legendás állatok és megfigyelésük (amerikai családi film), 18 óra. Zsivány egyes 2D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 20.30 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Tolna, MAG-Ház könyvtár: Wes­sely Gábor - Rozsdaszínű álomvi­lág, 17 óra. Közreműködik: Dombi Tinódy László, Gáncs Tamara, Link Réka Anna és a DeVaLaMi Duó. ADVENT Szekszárd Béla király tér: „Élő szeretet embertársainknak” 17 órától: Gyermekek az Ünnepért - a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ 4. számú, Gyermekottho­na lakóinak adventi műsora, Kará­­csonyvárás - előadja a Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapít­vány, Karácsonyi mozgáspercek a FITT Fitnesszel, Horváth Beával, Kovács Gergő karácsonyi műsora Málinger Anita közreműködésével, Készülünk karácsonyra - a Váral­jai Hagyományőrző Egyesület Nép­dalköre előadása, Interaktív kutyás karácsonyváró meglepetésekkel a Szekszárdi Kutyamenhely lakói és önkéntesei közreműködésével. VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár, Kórházi véradó 8.00- 14.00 Ozora, Öregek Napközi Otthona 10.00-12.00 PÉNTEK Szekszárd. Véradó Állomás 8.00- 15.00 Pincehely. Művelődési Ház 13.00-15.00 TRAFFIPAX 03000600 05000700 05300730 0900-1030 09301130 09301130 09301130 09:301130 11001200 13001500 13001500 133015:30 13301600 Kapoapula. Rákóczi u. 52. ________M6 bal 106. kin Pata, Bkenüö út Dwacanter Várdomb, Kosaidba. 50/*. _______550» Bút 120. Iga ________M6lobbM-lag 6os Bűt 107. la» 61-os főút 77. km 55öaWátl20.la» Sátanék, Budiját 81 _________M6 bal 113. km _________6« Kát 91 kai 60s főút 146. km 14:301630__________________M6 jobb 151 km 15001800 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 15301700___________________56osfiút20.km 16301830_______________M6 jobb 134. km 163020:30______________Szekszárd.Tartsaya.2. 17001900___________________M6 jobb 164. km 17001900 60s lout 82. km 17301900_________Szétszórd, Keselyűsi út 20. 21002200____________60s Bút 111 km 21002330_________Szétszórd, Rákóczin 126. 21000000__________Dombóvár, Hunyadi tár 37. 21302330______________Bálaszék, Budai u. 86. VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: f Dunaföldvár-122 cm, Paks 3 cm, Dombori 32 cm, Árvízkapu 440 cm, Baja 152 cm. A Sió Palánknál 229 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom