Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-02 / 283. szám

X MEGYEI KÖRKÉP 2016. DECEMBER 2., PÉNTEK HÍREK Nagyasszonyi elismerés DOMBÓVÁR Nagyasszonyi el­ismeréssel jutalmazták Tóth Gábornét, a Dombóváron és környékén több évtizeden át végzett közéleti és közösségi munkájának elismeréseként. Gizi néni évek óta szerve­zi a dombóvári nyugdíjasok kultúrcsoportjának szerep­léseit, utazásait, a különbö­ző megmérettetéseken való részvételeit. Több alkalom­mal indult versmondó verse­nyen, írásai több antológiá­ban megjelentek. Tevékeny­ségét a Főnix Somogyi Nagy­asszonyok Egyesülete ismer­te el. H. E. Jászolt építettek Szakályban SZAKÁLY Jelképes Betlehe­mi jászolt készítettek Szakály­ban, a Templom előtti téren advent első hétvégéjén, no­vember 26-án, szombaton, amikor az esti szentmise után a nyugdíjas egyesület tagjai műsorral is kedveskedtek a templomból érkezőknek. Az előadás mellett forró teával, forralt borral és pogácsával vendégelték meg a rendezvé­nyen résztvevőket. K. B. Megújult a Szabadság tér BONYHÁD A faültetéssel és a tereprendezés utolsó simí­tásaival lezárult Bonyhádon a Szabadság tér felújítása - tette közzé a település önkor­mányzata. A nyár elején el­kezdődött munkálatok során nem csak a térkövezés és fa­ültetés valósult meg - ame­lyek az önkormányzat által fi­nanszírozott beruházás leg­látványosabb elemei voltak -, hanem a közműhálózat felül­vizsgálata, fejlesztése is. H. É. Szinyákovics Béla előadása BONYHÁD Érdekes előadásra invitált mindenkit a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyv­tár Napsugár Szabadidő Klubja december 1-én, csü­törtökön. A bemutatót Szi­nyákovics Béla komlói, Eu­rópát járó kerékpáros tartot­ta Találkozás a Mikulással - Kerékpárral az Északi-foknál címmel, melyben finnorszá­gi és norvégiai útjáról beszélt az érdeklődőknek. K. B. Bemutatkozott a főiskola SZEKSZÁRD Nyílt napot tartottak a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara Szekszárdon teg­nap. A nyílt napot a KPVK portáján kezdték a látogatók, ahonnan egy gyors regisztráció után a Gyakorlóiskolába kísérték hallgatók a cso­portot, hogy már az első órán is részt vehessenek, mindeközben a Gyakorlóóvodában is foglalkozást látogathattak a felvételizni vágyók. A látogatás után bemutatkoztak a kar intézményei, illetve körbevezették a vendégeket a campuson, valamint a kollégiumban. Emellett egyéni pályaorientációs tanácsadásra is lehetőség nyílt. A képen: dr. Horváth Béla dékán tart tájékoztatót az érdeklődőknek. K. B. Sok mindenre gondoltak vissza csokorba kötve az ünnepélyen Együtt emlékeztek Lengyelben Egy régi kép egy hajdani ünnepségről LENGYEL Csokorba kötött ősz­­köszöntő ünnepre gyülekez­tek a Lengyeli Óvodai és Nép­rajzi Gyűjteményekért Alapít­vány szervezésében a Népraj­zi és Óvoda Múzeumba a len­gyeli andrásfalvi székelyek, az őslakos németek és a köz­ség hagyományőrző tisztelői. A megjelenteket Fábián And­­rásné köszöntötte. A csokor­ba kötött emlékünnepélyün­ket megtisztelte látogatásával Lőrincz Andrea polgármester és Illés Tibor, a Bukovinai Or­szágos Székely Szövetség ve­zetőségi tagja. Az első ünne­pi programon megemlékeztek a bukovinai Andrásfalva meg­alakulásának 230. évfordulójá­ról. Ennek tiszteletére fénykép­tabló készült, a búcsú az and­rásfalvi temetőtől. A második ünnepi progra­mon fejet hajtottak és megemlé­keztek Sebestyén Ádám kakas­­di andrásfalvi székely ember ha­lálának 20. évfordulójáról. Fejet hajtottak Márton Márton hadik­falvi székely halálának 10. év­fordulójának tiszteletére is. Megemlékeztek a Lengyelben 70 éve kialakult kulturális élet­ről. Koncságh Sándor és felesé­ge, Bella néni vezetésével, mun­kájukkal összefogták a község­be telepített andrásfalvi széke­lyek, az itt élő németek és ma­gyarok ifjúságát. Színjátszókört, tánckart, szövőszakkört, báb­szakkört és kulturális csoportot működtettek az itt élő emberek életének szebbé tételéhez. Megemlékeztek a 35 éve, 1980-ban újra lángra lobba­Öngyilkosság, megfélemlítés, boldogságéra TOLNA Az ember boldogsága 50 százalékban öröklött tulajdon­ságokon múlik, 10 százalékban a külső körülményeken, 40 szá­zalékban pedig a tudatos csele­kedeteken. A boldogságunk te­hát jelentős részben rajtunk múlik. Erről is beszélt a „Jobb veled a világ” Alapítvány mun­katársa, Dobrova Zita, a Tol­nai Családsegítő Központ im­már ló. éve megrendezett szak­mai napján, a tolnai zeneisko­lában. A szakember elmondta, hogy már Magyarországon is létezik kidolgozott „boldogság program”, amit mintegy 3200 pedagógus alkalmaz, és közel kétszáz iskola, óvoda pedagógi­ai programjában is szerepelnek a „boldogság órák”. Amelyeken többek között olyan techniká­kat lehet megtanulni, mint a há­la, az optimizmus, a jó cseleke­detek, vagy a megbocsátás gya­korlása. A gyermekpszichológia idő­szerű kérdéseiről dr. Csábi Györgyi, az új pécsi gyermek­­pszichiátriai osztály docense tartott előadást. Olyan beteg-A gyermekpszicho­lógia időszerű kér­déseiről beszéltek ségek felismerhetőségéről be­szélt, mint az autizmus, a tie betegség, a magatartászava­rok, vagy a depresszió. Szólt a legtöbb esetben sürgősségi ellá­tást igénylő problémákról, mint az öngyilkosság(i kísérlet), az elmezavarok (amelyeket dro­gok is kiválthatnak), illetve a gyerekek bántalmazása. A szakmai nap harmadik előadása a szintén egyre ko­molyabb problémát jelentő is­kolai és kibermegfélemlítés­­ről szólt, Huber Károly, a Fele­lős Társadalomért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnö­kének előadásában. 2013-ban az alapítvány külföldön bevált gyakorlatok alapján elkészítet­te a Megfélemlítés Elleni Prog­ramot, amelyet azóta több hazai iskolában is kipróbáltak. Az in­gyenes programot bármely is­kola alkalmazhatja, több kiad­vány is született már ebben a témában, illetve tréningek, elő­adások is segítik a küzdelmet. Jelentős lépések történtek afelé, hogy a megfélemlítés elleni fel­lépés az iskolai oktatás hivata­los eleme legyen. S. K. Mézeskalácsból készült épületek, életképek várják a látogatókat Édes csodák a gyönki tárlaton GYÖNK Az adventtel együtt vette kezdetét a gyönki Német Nem­zetiségi Egyesület szervezésé­ben az ötödik „Édes Gyönk” mé­zeskalács-, második alkalom­mal a „Gyönki életképek”-, va­lamin első ízben a nemzetisé­gi kendő kiállítás. Mint arról Kemler Imréné, az egyesület el­nöke tájékoztatott, az evangéli­kus templomban tartott nyitó­rendezvényen Kollár Zsolt lel­kész köszöntötte magyarul-né­­metül a szépszámú - több mint 250 fős - közönséget. A kiállítást Krémer György a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormány­zatok Szövetségének titkára nyi­totta meg, a rendezvény fővéd­nöke Féhr György, a Tolna Me-Részlet a kiállításból. További fotók: www.nne.hu gyei Német Nemzetiségi Önkor­mányzat közgyűlésének elnöke volt. A kiállítás megnyitása után a rendezvény a Tolnai Lajos gim­názium nagytermében kulturá­lis programmal folytatódott. A kiállításra a településről 130 da­rab féltve őrzött kendő került elő a szekrények mélyéből, sőt egy asztalterítő is, amit a kitelepítés­kor magával vitt egy család és a 80-as években került vissza Gyönkre. A tárlatot 2016 decem­ber 11-ig láthatják az érdeklő­dők időpont-egyeztetés után (06 30 209 55 16). A mézeskalácso­kat jótékonysági célra ajánlottál fel, a belecskai Mechwart And­rás Otthon lakóinak valamint a gyönki iskolásoknak. V. M. Ötödik helyen zárt az Insiders csapat PAKS Közel ezer, négyfős kö­zépiskolai csapat részvételé­vel zajlott a legnagyobb hazai pénzügyi-gazdasági vetélkedő, a PénzSztár. A verseny fő célja az volt, hogy játékos formában felmérje a diákok tudását, fej­lessze pénzügyi kultúrájukat, egyúttal segítse a középiskolá­kat pénzügyi oktatási innováci­ós törekvéseik megvalósításá­ban. Kétfordulós internetes elő­selejtezőben dőlt el, hogy a 19 hazai megyéből és Budapestről, illetve a határon túli magyar­lakta területekről melyik öt-öt - összesen 115 - csapat kerül­het be a helyszíni fordulókba. Az 23 helyszínen megrendezett selejtezőt követően 15 hazai és 4 határon túli csapat mehetett tovább a középdöntőbe. A leg­jobb hét hazai és egy határon túli csapat kapott meghívást budapesti elődöntőbe, majd kö­zülük a legsikeresebb négy te­am közül a december 8-i orszá­gos döntőben kerül ki a győztes. A paksi ESZI Insiders nevű csapata kiváló helytállásának köszönhetően bekerült a buda­pesti elődöntőbe és az ötödik he­lyen zárta a versenyt. A csapat tagja volt Balassa Rebeka Do­­rina, Győrfi Júlia, Papp Veroni­ka és Soós Tamás alkotta, a re­gionális fordulón Tamás helyett Griezer Orsolya „ugrott be”. A di­ákokat Lampertné dr. Akócsi Il­dikó készítette fel. V. T. nó hagyományőrző egyesü­let székely és német csoportjá­nak megalakulásáról. Felejthe­tetlen szép emlékek, rendez­vények, hazai és külföldi fellé­pésekkel színesítette a község kulturális életét. Színre került a székely lakodalmas, a német lakodalmas, a guzsalyas és a fe­lejthetetlen szüreti napok, ame­lyen megmozdultak az óvodá­sok, az iskolások és a felnőt­tek is. A 15 éves jubileumi ün­nep után minden csoport önál­ló együttessé alakult. Ennek emlékére a napokban faragott emlékkapu került felál­lításra a múzeum udvarán, ülő­paddal elhelyezve, a hátsó olda­lán a felirat: „Jöjj kedves bará­tom, ülj le minálunk, Krisztus­nál testvérek vagyunk mind­nyájan.” A gyönyörű faragott emlékkaput Beréti István faragó népművész készítette. A megemlékezés koszorúját a magyar és a székely himnusszal zárták Lengyelben. Fábián Andrásáé

Next

/
Oldalképek
Tartalom