Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-14 / 293. szám

2016. DECEMBER 14., SZERDA KITEKINTŐ g Száraz táp, konzerv, takaró, törölköző mindig kell Új gazdákat adnak Egy elveszett kutyus utáni kutatás vezetett a Kíra Völgy­­sági Kutyamentő Egyesület megalakulásához. Az elmúlt években több száz ebet jut­tattak új gazdikhoz. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu BONYHÁD A Kíra Völgységi Ku­tyamentő Egyesület 2009 janu­árjában kezdett el gondoskod­ni a bonyhádi gyepmesteri te­lepre kerülő ebekről. A szerve­zet megalakulása a véletlennek köszönhető, annak, hogy jelen­legi elnöke, Kis Melinda saját elveszett kutyáját keresve keve­redett a telepre. A körülménye­ket látva eleinte egyedül kez­dett gazdát keresni az ebeknek, majd idővel kialakult körülöt­te egy kisebb, jól működő csa­pat. Később jött az ötlet, hogy ha már ezt csinálják, akkor akár hivatalos kereteket is ad­hatnak a működésüknek, ami 2010-ben történt meg. Átlagosan 70-80 ebre visel­nek gondot, de előfordul, hogy egyszerre 100 állat is van a tele­pen. Évente 300-350 kutya ke­rül hozzájuk, elsősorban nem a városból, hanem a környe­ző településekről. Ebből 200- 250 ebet örökbe is adnak. A si­ker érdekében más szerveze­tekkel is összedolgoznak, né­met, osztrák, svájci társszerve­zettel is van kapcsolatuk. - Az örökbeadásokon is érezni lehet az emberek nehezebb helyzetét - mondta Kis Melinda, hozzá­téve, van olyan kutyusuk, ame­lyik három év után került visz­­sza hozzájuk, mert gazdái csa­ládi házból panelba költöztek. Tapasztalataik szerint az idő­sebb, és főleg a nagytestű ku­tyákat nehezebb örökbe adni, pedig ezek az állatok a fiatalab­­bakkal ellentétben már több­nyire szobatiszták és ismerik az alapvető vezényszavakat. Ér­dekes, hogy szín szerint a leg­nehezebb a fekete kutyáknak gazdát találni, amit országszer­te tapasztalnak a hasonló tevé­kenységű szervezetek. A bekerülő állatok teljes egészségügyi ellátásában része­sülnek: nemcsak a kötelező ve­szettség ellenit, hanem kombi­nált oltásokat is kapnak, féreg­­telenítik, bolha mentesítik őket. Újabban szívférgességre is szű­rik a kutyákat, mert sajnos ez a betegség is elterjedőben van. Ivartalanítás alól csak a nagyon idős kutyák mentesülnek, a ki­vitt kiskutyákat is visszahívják, amikor a beavatkozás esedékes­sé válik. Svájci partnerszerveze­tük - a Hundehilfe Ungarn - tá­mogatásával immár három éve szerveznek ingyenes ivartalaní­­tási programot, amelynek kere­tében évente 80-100 eb eshet át a beavatkozáson. Tevékenységüket adomá­nyokból finanszírozzák, ame­lyekre nagy szüksége van a szervezetnek. Aki szeretne, akár a hagyományos kírás ka­rácsonyon is adakozhat, ame­lyet idén is megtartanak de­cember 26-án 11 órai kezdet­tel a gyepmesteri telepnél. A kutyasétáltatással egybekötött összejövetelen szívesen fogad­ják a száraz tápot, konzervet, takarókat, ágyneműhuzatokat, lepedőket, törölközőket, ezek­ből rengeteg fogy. Tavaly pél­dául egy nagy bála szalmát is kaptak, aminek nagyon örül­tek, mert ilyenkor télen az ke­rül az állatok alá. A szervezet elnöke azt is el­mondta, hogy két évvel ezelőtt, szintén a svájci partnerszer­vezetük segítségével Bonyhád külterületén meg tudtak ven­ni egy ingatlant, ahova kutya­­menhelyet szeretnének építeni. A munka halad, elkészült a ke­rítés, elbontották az öreg épüle­teket, új tetőt kapott a szolgála­ti lakás. Tegnap kezdték kővel felszórni a bevezető földes utat. Ebben a munkában lenne nagy segítség, ha akadna vállalkozó, aki építőanyaggal, hullámle­mezzel tudná segíteni őket. Kiültetve később is emlékeztet bennünket a szép karácsonyi estékre Válasszunk földlabdás fenyőt! Aki földlabdás élő fenyőt vá­laszt karácsonyfának, annak lakását valódi fenyőillat lengi be az ünnepen, és - a vágott fe­nyővel ellentétben - nem kell a folyamatosan hulló tűlevelet porszívóznia. És mivel fenyő­fát egész évben lehet és érde­mes ültetni a kertben, szerze­ményünk tavasszal és nyáron is emlékeztet majd bennünket a szép karácsonyi estékre. Mind­ezek mellett az élő, földlab­dás karácsonyfa saját környe­zetünk védelméhez is hozzájá­rul. Nem kerül januárban a drá­ga pénzért megvásárolt fenyőfa a kuka mellé 'az utcára szemét­nek, kopaszon, kiszáradtan. Jó, ha tudjuk, minél kisebb a fa, annál könnyebben vészeli át az ültetést. A földlabdás kará­csonyfa ideális maximális ma­gassága 150 centi. Gyökeres fe­nyőt kertészeti árudákban ér­demes vásárolni, mert a nem frissen kiszedett, nem szak­szerűen gondozott fenyő sérül­het, így könnyebben elpusztul­hat. Az újonnan vásárolt fenyőt tartsuk a kertben, vagy az er­kélyen. Akkora cserépbe, kon-A földlabdás vagy dézsába ültetett fa drágább, de lehet, hogy megéri ténerbe ültessük, hogy kényel­mesen beleférjen a földlabda, és mellé még bőven tegyünk la­za, jó minőségű virágföldet. A zsákvászont, amely a földlab­dát borítja, ne szedjük le, mert ez összetartja és védi a gyökér­zetet. Csupán a kötözőzsinórt vágjuk le róla. Fokozatosan vi­gyük be a téli fagyokból a me­leg lakásba. Egy-két hétre ér­demes pincébe, garázsba ten­ni, ahol hozzászokik a mele­gebb helyhez. A szobában ra­diátortól, tűzhelytől távol, ab­lak közelébe helyezzük el. Ki­ültetés: célszerű komolyabb fa­gyok előtt előkészíteni az ülte­tőgödröt, ahová majd az ünne­pek után kerül a növény. Az ül­tetőgödör kétszer olyan mély, és széles legyen, mint a földlab­da. A gödröt érdemes szalmá­val feltölteni, mert így megóv­juk az átfagyástól a földet. Kiül­tetés előtt szintén fokozatosan szoktassuk fenyőnket a hideg­hez. 5-10 napig tegyük pincé­be, garázsba, hogy legyen ideje akklimatizálódni. Egy napsüté­ses, melegebb téli napot válasz­­szunk a kiültetéshez. M. I. PROGRAMSOROLO SZERDA MOZI Szekszárd: Szövetségesek (ameri­kai romantikus thriller), 16.30. Un­derworld - Vérözön 3D (amerikai akció-horror), 19 óra. ADVENT Szekszárd Béla király tér: „Élő sze­retet embertársainknak'' 17 órától: Karácsonyi csengettyűk - a Szek­szárdi Baka István Általános Is­kola adventi köszöntője, Gyerme­kek az Ünnepért - a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ 8. szá­mú Gyermekotthona lakóinak ad­venti műsora, A szeretet hangjai - a Tücsök Zenés Színpad szólistáinak műsora, Lelkedben él a karácsony - Bognár Cecil interaktív játéka ki­csikkel és nagyokkal, Advent és ka­­rácsonyvárás énekben - a Szek­szárdi Szakképzési Centrum ének­kara, a Babits Mihály Általános Is­kola magyar és német énekkara, a Tolnai Katolikus Templom énekka­ra és a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör énekkara előadásában. ELŐADÁS Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Kedvenc témáim - Hon­ismeret a múzeumban: Tálosi Zol­tán - újabb adalékok Tolna megye második világháborús légi esemé­nyeihez, 16 óra. KONCERT Bonyhád, Katolikus Templom: Ka­rácsonyi Koncert 18 órától: Bonyhá­di Katolikus Kórus, Charis Kamara­kórus, Felvidékiek Egyesületének Kórusa, Glory Hope, Német Nem­zetiségi Kulturális Egyesület Kóru­sa, Petőfi Sándor Evangélikus Gim­názium Kórusa, Székely Kör Kóru­sa, Vörösmarty Mihály Általános Is­kola és Teveli Általános Iskola egye­sített kórusa. Szekszárd, Vármegyeháza Díszte­rem: Adventi Hangverseny a szek­szárdi Liszt Ferenc Zeneiskola ta­nárainak előadásában, 18 óra. VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár, Kórházi véradó 8.00- 14.00 Ozora, Öregek Napközi Otthona 10.00-12.00 PÉNTEK # Szekszárd, Véradó Állomás 8.00- 15.00 Pincehely, Művelődési Ház 13.00-15.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-123 cm, Paks 5 cm. Dombori 37 cm, Árvízkapu 446 cm, Baja 160 cm. A Sió Palánknál 238 cm. SZÍNHÁZ Szekszárd, Babits Mihály Kulturá­lis Központ: Mikszáth különös há­zasságai - játék két részben, 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Horváth Lászióné könyvbemutatója biokertészkedés­ről, tartósítószermerrtes befőzésről, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd: Zsivány egyes 2D - Egy Star Wars Történet (amerikai sct-fi), 14 óra. Zsivány egyes 3D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. Bölcske: Zsivány egyes 2D - Egy Star Wars Történet (amerikai sci-fi), 20.30 óra. ADVENT Szekszárd Béla király tér „Élő sze­retet embertársainknak" 17 órától: Német adventi és karácsonyi dalo­kat ad elő a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesü­let, Karácsonyi pásztorjáték a Szent József Iskolaközpont előadásában, Karácsonyi angyalok - a Tücsök Ze­nés Színpad tini csoportjának mű­sora, „Legyen ünnep!” - énekel Ka­rácsonyiné Tusa Anikó és lánya Mé­száros Rebeka, Táncos karácsony­­váró a Szekszárdi Mozgásművésze­ti Stúdióval, Karácsonyi verset ad elő Vígh Ferencné (Bukovinai Széke­lyek Szekszárdi Egyesülete). KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: Johann Eimann: A né­met telepes - Der Deutsche Kolo­nist és Adam Müller A szülőföld ha­rangjai - Die Glocken der Heimat című könyveket bemutatja Lóczy István, az Imedias kiadó vezetője, 17 óra. TRAFFIPAX 04:0007:00 61-es főút 77. km 05:0007:00 80s tout 113 km 05:300630 Szekszárd. Rákóczi u. 126. reooa-oo Szekszárd, KeealyíW u. 20. 09001100 6os főút 145. km 090011:30 M6 jobblll km 09301130 55-ös főút 120. km 09301130 gjt WIÜ 09301130 61-es főút 84. km 12:00-15:00 ________Swkrfrl jatwya.2. 1230-14:00 6-os főút 127. km 13001530 M6 bal 119. In 13301530 M6 jobb 164. km 1330-1530 &os tout 100. km 14 3016:00 60s foot 133. km 16001730 Dombóvár. Köztársaság u. 27. 16001900 M6 bal 106. km 16301730 &os főút 136. km 16301830 M6 bal 153. km 17301930 ______ Oos fart S3, km 180019:00 Sóstóit 145 km 21002300 ________QoiKbtl07.il 2i-fx;-2:«x) Kaposputa, Rákóczid 52. 21:15-23.15 55osloutl20.km Decemberben már fizetni kell járulékot TOLNA MEGYE Sok volt diákot érint az adóhivatal felhívása megyénkben is, miszerint aki­nek a diákigazolványa októ­ber végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezke­dett el, még idén be kell jelent­keznie a Nemzeti Adó- és Vám­hivatalhoz, és december 16-tól egészségügyi szolgáltatási já­rulékot kell fizetnie. A tanulói, hallgatói jogviszony megszű­nése után még október 31-ig érvényes volt azoknak a diák­­igazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmánya­ikat. December 16-tól (a diák­­igazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgálta­tási járulékot kell fizetniük. Ez havonta 7 050 forint, naponta pedig 235 forint. Ez azt is jelen­ti, hogy legkésőbb december 30-ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát (december 15-öt) köve­tő 15 napon belül be kell jelent­kezni a NAV-hoz, a 16T1011 je­lű adat- és változás-bejelentő lapon. A nyomtatvány a www. nav.gov.hu honlapról letölthe­tő, és benyújtható ügyfélka­pun keresztül vagy személye­sen az ügyfélszolgálaton. Át­utaláskor a közlemény rovat­ban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgy­hó utáni hónap 12. napjáig kell befizetni M. l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom