Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-30 / 281. szám

2016. NOVEMBER 30., SZERDA KITEKINTŐ g A betörők nem szeretik a mindenre odafigyelő szomszédokat Ne adjunk esélyt a bajnak Ősszel megszaporodnak a betörések, mert a korai sö­tétedés kedvező feltétele­ket kínál a betörőnek. Ihárosi Ibolya A családi házas lakóövezetekben élők gyakrabban találkozhatnak járőröző vagy ellenőrzéseket vég­rehajtó rendőrökkel. De az is na­gyon fontos, hogy a bűncselek­mények megakadályozása érde­kében az állampolgárok is tegye­nek meg mindent vagyonbizton­ságuk érdekében, mondta Husz­­ti Gábor, a megy ei rendőr-főkapi­tányság sajtószóvivője. Már délután és kora este köny­­nyen megállapítható az ablako­kon kiszűrődő lámpafényből, hogy hol vannak otthon. Éppen azért tanácsolható, hogy aki csak rövid időre távozik, hagy­jon felkapcsolva egy-egy lámpát, illetve bekapcsolva tévéjét, rádi­óját. Az időzítő fénykapcsolók, vagy energiatakarékos izzók is alkalmasak arra, hogy azt a lát­szatot keltsék, hogy a ház nem üres. A modern biztonságtechnikai berendezések sokat számíta­nak, gyakran már a látványuk is elriaszthatja a betörőket. Moz­gásérzékelő, térfigyelő kamera, vagy a riasztóberendezés kültéri egysége azt üzeni, hogy a ház tu­lajdonosa felkészült. A jó minő­ségű nyílászárók, a korszerű zá­rak is nehézséget jelentenek, az Elég egy nyitva felejtett ablak. ezekkel ellátott ingatlanokba rit­kábban történik sikeres betörés, sőt a legtöbb esetben már a kí­sérlet is elmarad. A betörők nem a kihívásokat keresik, céljuk, hogy minél kisebb kockázattal szerezzék meg az értékeket. Az ajtót akkor is kulcsra kell zárni, ha csak rövid időre lé­pünk ki a lakásból, és a kulcsot tartsuk magunknál. A betörők nem kedvelik a kíváncsiskodó szomszédokat, ezért aki gyanús idegeneket lát, kérdezze meg, hogy mit vagy kit keresnek. le­gyezze meg a kinézetüket, ha járművel közlekednek, írja fel a rendszámot és hívja a rendőrsé­get. Hosszabb távoliét esetén cél­szerű arról is gondoskodni, hogy a postaládáját mindennap ürít­sék ki. Ha az utazásról informá­ciókat vagy fényképeket töltene fel az közösségi oldalakra, gon­doskodjon a nyilvánosság szint­jének biztonságos beállításáról. Végül, ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt. Ér­tékeit tárolja biztonságos helyen, széfben. Vezessen listát értékei­ről, jelölje meg azokat egyedi je­löléssel. Tartsa a listát is nehe­zen hozzáférhető helyen. Aki gyanús körülményeket észlel, vagy betörtek otthonába, azon­nal hívja a 112-es segélyhívót, és a nyomok biztosítása érdeké­ben a lakáson kívül várja meg a rendőrök kiérkezését, sorolta a legfontosabb szabályokat Husz­­ti Gábor. 1.1. Sok kerttulajdonos küzd a lehullott lombbal, holott az sok hasznos dologra alkalmas Mire használható a sok lehullott levél? A hideg idő beköszöntével a növények ismét nagy változás előtt állnak. Készülnek a téli hónapokra. Fajonként változó, hogy mikor kezdik meg ezt a felkészülést. Céljuk közös: ká­rosodás nélkül átvészelni a kel­lemetlen környezeti körülmé­nyeket. Legszembetűnőbb vál­tozás a lombkorona elvesztése. Ez lehet teljes vagy részleges. Ha teljes, akkor lombhullató vagy nem örökzöld növényről beszélünk. Megemlítem, hogy van még örökzöld, fakultatív örökzöld, lomblevelű örökzöld növénycsoport is. Mindegyik­ben közös, hogy lombjukat fo­lyamatosan cserélik (tehát tév­hit, hogy nem váltják le lomb­jukat), de egyik sem annyira szembetűnően, mint a lomb­hullató csoport. De miért is hul­­lajtják lombjaikat a növények? Két fő ok köré csoportosíthatjuk a lombhullást: az egyik a kény­szer, a másik úgynevezett belső okokra vezethető vissza, vagyis a természet rendjére. Növényeink levele egy éven belül elöregszik, követ egy bizo­nyos vegetációs ciklust. Ennek időtartama fajonként változó, van olyan növény, amelyik egy éven belül többször is lombot vált. Az öregedés egy természe­tes folyamat, melynek végén a levél rögzítése meggyengül, és kisebb fizikai behatásokra a le­válik, helyét a fa befedi. Külön köszönet a fáknak azért, hogy az őszi lombhullást oly módon végzik, hogy nekünk, embe­reknek csodálatos élményeket nyújtanak: megnyugtató han­gulatot, szép színeket, aromás illatokat, kellemes hangokat. Sok kerttulajdonos küzd a le­hullott lombbal. Tapasztalata­im szerint többségben vannak azok, akik negatív érzésekkel tekintenek az avarra. Pedig a lehullott lomb sok hasznos do­logra alkalmas. Összegyűjtve az avar felhasználható: Kom­­poszt-előállításra. Igen jól lazít­ja az amúgy tömörödésre hajla­mos komposzthalmot, ügyesen kell elkevernünk a többi szer­ves hulladék közé. Őszi fűnyí­ráskor érdemes a gyepen hagy­ni, és hagyni, hogy a fűnyíró gép gyűjtse össze a lenyírt fű­vel, ezzel igazi laza szerkeze­tű nyers szerves anyagot ka­punk. Megfelelő alomanyag tyűkok, libák, kacsák számá­ra. Akár az ólba, akár a kifutó földes udvarukra terítve. Az ál­latok ürülékével összekevered­ve (a kapirgáló tyúkok csodás keverőnek bizonyulnak) igen kiváló minőségű takaró, vagy komposztanyaggá válik. Nagyszerű talajtakaró anyag. Még a diófa levele is, amely tar­talmaz ugyan némi csírázás-, növekedésgátló anyagot, ezért tudni kell, hogy hová terítsük, pl. közlekedőutakra, vagy cser­jék, fák tövébe. Kitűnően lehet vele téli védel­met készíteni a fagyérzékeny növények számára. Több he­lyütt olvashatunk arról, hogy a fertőzött (kártevővel, károsí­­tóval) lomb nem alkalmas om­­posztnak és talajtakarónak. Herold Ferenc kertészmérnök Azt mondják mindkét gyümölcsre, hogy akkor az igazi az íze, ha megcsípte már a fagy Naspolya és birs, a tél gyümölcsei Mostanában lehet szedni a napo­­lyát és a birset is. Azt mondják mind két gyümölcsre, hogy ak­kor az igazi az íze, ha megcsípte már a fagy. A napolya ránézésre nem egy szép gyümölcs, ráadá­sul frissen nem is lehet fogyasz­tani, csak úgynevezett éretten, „szöttyösen”. Ugyanakkor ma­gas a C-vitamin-, B- és E-vita­­min-, vas-, kalcium-, kálium-, mangán- és cinktartalma, emel­lett rengeteg benne a pektin, ami segíti az anyagcserét, és szinten tartja a koleszterint. A naspolya magja is felhasználható, a belőle készült főzet vesekő hajtására al­kalmas. Aki naspolyát akar a kertjé­ben ültetni, az föltétlenül olt­ványt vásároljon. A meleg tá­jak szülötte, nálunk se szereti a hideg fekvést. Legjobban a na­­pos-félámyékos helyeken érzi magát, épületek, falak északi ol­dalára ne ültessük. A téli hideget viszont jól elviseli, és a kora tava­szi fagyok se szoktak kárt tenni a későn nyíló virágokban. Nem válogat a talajokban, de legszeb­ben a kissé nyirkos, tápdús föld­ben fejlődik. A trágyázást bősé­ges terméssel hálálja meg. A másik téli gyümölcs a birs, (ebben is nagyon sok a vitamin) mely azon kevés gyümölcsök közé tartozik, amelyek nyersen szinte élvezhetetlenek, így min­denképpen meg kell főzni, vagy sütni őket. A birset fel kell vágni, ■ így nyersen nem élvezhető, de a birsalmasajt például isteni (erős kéz és éles kés kell hozzá), lehet belőle készíteni birsalma­sajtot, vagy kompótot, lekvárt is. A birsalmasajt sűrű, vágható ál­lagát a türelmes főzés és a hoz­záadott cukor adja meg. A birsal­masajt isteni kalóriabomba, egy édes vétek, amit egy évben egy­szer muszáj elkövetni. Ha még­sem lesz elég kemény, akkor egyszerűen nevezzük át lekvár­nak, és kanalazzuk át egy üveg­be. A birsalmasajthoz nem kell más csak birs, cukor és egy ke­vés citrom. A 2,5 kiló birshez elég 2 kiló cukor és egy kisebb citrom leve. Sokáig kell főzni, lassan, türelmesen. Akkor jó, ha egy tányérra cseppentve hamar megdermed. M. I. PROGRAMSOROK) SZERDA MOZI Szekszárd: Legendás állatok és meg­figyelésük 3D (angol-amerikai fanta­sy), 16.30. Cop mortem (magyar ak­ciófilm), 19 óra. VÁRMEGYEHÁZI ESTÉK Szekszárd Vármegyeháza: Szent Már­ton félköpenye - dr. Udvardy György megyéspüspök előadása a Szent Már­ton emlékévhez kapcsolódóan, 17 óra. MÚZEUMI ESTÉK Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Mú­zeum, könyvtárterem: Szétszakadt országok, szétesett birodalmak elő­adássorozat. Észak Dél ellen - Hah­­ner Péter előadása, 15 óra. LAKOSSÁGI FÓRUM Szekszárd Placc Ifjúsági Közösségi Tér: a Paks II. telephelyengedély-ké­relmét megalapozó telephely-vizsgá­lati és -értékelési munka eredménye­iről dr. Aszódi Attila, a paksi atomerő­mű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos ad tájékozta­tást, 17 óra. NÉPFŐISKOLA Tengelic Faluház: Nevetni jó! - Pámer Ildikó előadása, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd: Vaiana (amerikai családi ani­mációs film), 2D 15 óra és 3D 17 óra. Halj már meg! (magyar játékfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelő­dési Központ: „Az új fejezet" - Stekly Zsuzsa tűzzománc-kiállításának meg­nyitója, 17 óra. Tolna MAG-Ház: „Az alkotó lélek és kéz” - a kiállítást Appelshoffer Ágnes polgármester nyitja meg, közreműkö­dik P. Molnár Ernöné és a Fusz János Zeneiskola növendékei, 17 óra. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyv­tár: Találkozás a Mikulással. Kerék­párral az Északi-foknál - Szinyákovics Béla nyugdíjas komlói bányász elő­adása, 17 óra. TRAFFIPAX 04:0007:00 61-es főút 77. km 05000700 55-os főút 120. km 05000700 6-os főút 113. km 08:301200 Szekszárd, Tartsay u. 2. 09001100 6-os főút 148. km 09001130 M6 bal 91 km 09:301130 M6 jobb 153. km 09:301130 09:301130 Nagydorog, Kossuth Lu. 106. Dombóvár, Kórház u.104. 12:001400 Kakasé. Kossuth u. 309. 13:001530 M6jobbl08. km 13:301600 13:3015:30 Szekszárd. Keselyüsi u. 20. 60s főút 82. km 14:3016:30 60s főút 147. km 16.0017:30 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 16:3019:30 M6jobbll9. km 17001900 5113-as mellékút 3. km 17001900 M6jobbl64. km 17:001900 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 17:3019:30 6-os főút 100. km 210023:00 60s főút 93. km 21002300 61-es főút 71. km 213023:30 55ös főút 120. km VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Paks Kulturális Központ 9.00- 16.00 PÉNTEK Szekszárd Véradó Állomás 8.00-15.00 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: [ Dunaföldvár-56 cm, Paks 91 cm, Dombori 135 cm, Árvízkapu 509 cm, Baja 245 cm. A Sió Palánknál 209 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom