Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-19 / 272. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. NOVEMBER 19., SZOMBAT HÍREK Lezárultak a Tehetségnapok SZEKSZARD Végéhez értek a Garay János Gimnázium Tehet­ségnapok. Tegnap délután dr. Ótós Miklós, nyugalmazott fő­orvos, városunk jeles egyházi személyiségeiről, köztük apá­tokról és Mérey Mihályról szó­ló előadását hallgathatták meg az iskola diákjai. Zárásként pe­dig réz-aminosav komplexek előállítása és vizsgálata témá­ban előadást tartott Molnár Mi­lán, a Szegedi Tudományegye­tem mesterképzéses vegyész­hallgatója. K. B. Lehet-e finom, ami egészséges? KÖLESO Monostori Mária étel­bemutatóval, kóstolóval egy­bekötött előadást tartott a kö­­lesdi könyvtár szervezésé­ben. Az érdeklődők megtud­ták, melyek a vezető halálo­kok, hallhattak arról, hogy mi magyarok túl sok gyógyszert szedünk. Az egészséges táp­lálkozással kapcsolatban ki­derült, hogy a megfelelő táplá­léktól jobb az emlékezőképes­ség, hatékonyabb a probléma­­megoldás is. B. K. Módosítást szorgalmaz a Jobbik SZEKSZARD A valódi alaptör­vény-módosítás volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet Szabó Balázs, a Jobbik Magyarországért mozgalom városi elnöke, önkormányzati képviselő tartott tegnap a me­gyeszékhelyen. Mint elhang­zott, a Jobbik által hétfőn be­terjesztett alaptörvény-módosí­tási javaslat megegyezik a kor­mányfő által benyújtottal, de ki­egészül egy mondattal, amely a letelepedési kötvény minden formáját elutasítja. V. M. Különdíjat kapott Tilinger Sándor DOMBÓVÁR Különdíjat érde­melt Tilinger Sándor képe a MÁV és a Magyar Vasúttörté­­neti Alapítvány „Csattogó ke­rék a síneken - vasúti jármű­vek, ahogy én látom” című fo­tópályázatán, amelyre 972 pá­lyaművet nyújtottak be. A dom­bóvári fotós az „Utolsó út" cí­met viselő fekete-fehér soro­zatával pályázott, amellyel az 1979. december 31-én utolsó útját teljesítő kisvasutat örökí­tette meg. H. E. Interneten vásárolni igen ké­nyelmes dolog, ráadásul a kí­nálat is széles, hiszen ma már számtalan árus, kézműves kí­nálja portékáját a világhálón. De ha online beszerzésre adjuk a fejünket, a kulcsszavunk a körültekintés legyen. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu Nem elég a termékről begyűj­teni a lehető legtöbb informáci­ót, tanácsos a forgalmazó meg­bízhatóságáról is meggyőződni. Amennyiben a honlapon fel van tüntetve a cég neve, címe, tele­fonszáma, a felelősök neve és a cégjegyzékszám, akkor kevésbé kell tartani az adatok jogtalan felhasználásától. Ezek hiányá­ban azonban érthető módon me­rül fel a gyanú: a cég talán nem is létezik. Ami az internetes vá­sárlás előnye, az egyben a hátrá­nya is lehet. Kényelmes ugyan, de az adott terméket nem lehet kézbe venni, felpróbálni, látni, hogy megfelel-e a kívánalmak­nak. Érdemes olyan webáruhá­­zakat előnyben részesíteni, mely leinformálható, és amelytől is­merőseink esetleg vásároltak már. Szerencsére ma már sok­kal több az olyan árus, aki meg­bízható. Éva azt mesélte, hogy egyszer volt majdnem rossz ta­pasztalata, amikor a számlát netbankon keresztül kiegyenlí­tette, majd a csomagot kézbesí­tő futár is elkérte tőle a pénzt. - Nagyon sajnáltam volna, ha ki­derül, hogy becsaptak. Olyan webáruházról van szó ugyanis, melynek termékei és a webolda­la is tetszetős és praktikus. Fel­hívtam őket, és rövid időn belül kiderült, hogy valamit elírtak, és tényleg kétszer gyűjtötték be a pénzt. Elnézést kértek, és visz­­szautalták az összeget, úgy em­lékszem, még pluszban vala­mi apróságot is választhattam a boltjukból - idézi fel a történte­ket. Kiegészítésül elmondta: on­line több helyről is rendszeresen vásárol, játékot, könyvet, de mű­szaki cikket, sőt, volt, hogy élel­miszert is. Időnként egy-egy új üzletből is rendel. Van, amikor az akció csábítja, de mint mond­ja: arra érdemes figyelni, hogy a kedvezmény jelentős legyen, mert a szállítási költség gyak­ran nem kevés, vagy úgy kell vásárolni, hogy a szállítási költ­séget elengedje az eladó. Ez pél­dául játékok, könyvek esetében 10-15 ezer forint. Egy másik vásárló, Márta csalódott az interenetes vásár­lásban. Korábban szeretett ka­talógusból rendelni, mindig passzolt a ruhák mérete, szí­ne. Az utóbbi időben viszont kétszer is csalódott, miután a monitor előtt ülve választott. Vett például egy világító ablak­díszt, amelynek olyan bántóan hideg a fénye, hogy az elvisel­hetetlen. A kérdésre, hogy mi­ért nem küldte vissza, azt vála­szolta, hogy lustaságból, és ta­lán mert a termék eredeti dobo­zát is kidobta. Azt azért hozzá­tette még, hogy időnként majd­nem elcsábul, és rendszeresen megnézi a neten küldött ajánla­tokat. Tudatosította viszont ma­gában, hogy jobb megfogni, és élőben megnézni a portékát, és az is visszatartja, hogy gyakran nem kis összeg a szállítás. Megverte, megalázta, megzsarolta TOLNA Súlyos fenyegetéssel el­követett zsarolás kísérletének, aljas indokból elkövetett sze­mélyi szabadság megsértésé­nek, valamint súlyos testi sér­tés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Szekszárdi Járá­si és Nyomozó Ügyészség egy 24 éves tolnai férfi ellen. A 30 éves, szintén tolnai sér­tett tavaly év elején hódító ha­tású anyagot vett a vádlottól, de a vádlottnak követelése ma­radt vele szemben. A sértett a tartozás miatt kifejezetten ke­rülte vele a találkozást. Amikor a sértett 2015. szep­temberében egy ismerősétől kábítószert akart vásárolni, az illető telefonon értesítette a vádlottat. A férfi a lakásba érve egyből a sértetthez lépett, ököllel ütle­gelni kezdte, majd a nyakánál fogva a földre rántotta. Miköz­ben üvöltözött vele testszerte meg is rugdosta. A sértett nagy nehezen fel­kelt és távozni akart, a vádlott Ököllel ütlegelni kezdte, nyakánál fogva lerántotta azonban „Dehogy mész el!” fel­kiáltással visszarántotta és új­fent arcon ütötte. Ezután leül­tette a sértettet egy fotelbe és azt mondta, ha nem fizeti meg 160 ezer forint tartozását, meg­öli a szüleit neki pedig szilán­­kosra töri a sípcsontjait. Nyo­matékül mindkét lábszárába belerúgott. Mindeközben folyamatosan szidalmazta, ócsárolta a sér­tettet, majd lehúzta a nadrág­ját, elővette a nemi szervét és felszólította a megfélemlített férfit, hogy csókolja azt meg. A sértett erre nem volt hajlan­dó és el akart menni, de a vád­lott visszalökte a kanapéra, és a fenyegetéseinek nyomatékot adva az öklét a sértett fejéhez tartva azt mondta, hogy eltöri az orrát, ha nem fizet. A vád szerinti bűncselekmé­nyek 2-től 12 évig terjedő sza­badságvesztéssel büntethetők. A büntetett előéletű vádlottal szemben az ügyészség börtön­ben végrehajtandó szabadság­­vesztés és közügyektől eltiltás kiszabását szorgalmazza, tájé­koztatott dr. Páli Péter, a Tolna Megyei Főügyészség eseti saj­tószóvivője. 1.1. Tanácsok a fogyasztóvédelemtől A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha­tóság egy most is érvényben lévő ajánlása szerint érdemes megfo­gadni a következő tanácsokat: A felelős fogyasztás, fenntart­ható fejlődés és környezetvédel­mi szempontok figyelembevéte­lével megfontoltan gondoljuk át. hogy szükségünk van-e tényleg a termékre. Ha már konkrét ter­méket választottunk ki, lehető­leg nézzünk utána, hogy a hirde­tett ár valóban kedvezményes­nek minősül-e. Érdemes példá­ul ár-összehasonlítő oldalakat megnézni, több üzletben megte­kinteni az árukínálatot. A vásár­lást igazoló blokkot, számlát ér­demes megőrizni, mivel minősé­gi kifogásunkat a későbbiekben azzal tudjuk érvényesíteni. A kedvezményes ár nem jelen­ti azt, hogy a termékkel kapcso­latban ne élhetne utólag rekla­mációval. Minden termékre két­éves szavatossági időszak bizto­sított. melyből jőtállásos termék esetén egy év kötelező jótállás. Gyártási hiba esetén a kereske­dő ezen időszakon belül helytáll­ni köteles a termék minőségéért. Egy termék kapcsán az üzletben feltüntetett kétféle ár közül a ke­reskedő köteles az alacsonyab­bat felszámítani. Ha nem így tör­ténik, s helyben nem intézik el a panaszát, úgy a vásárlók könyvé­be érdemes beírnia, melyre 30 napon belül köteles érdemben válaszolni a társaság. Ennek el­maradását az illetékes Kormány­­hivatalnál jelezheti. Százötven gyermek vett részt a bonyhádi könyvtár versenyén Némettudásukat mérték össze Zárt kert: még egy év türelmi idő BONYHÁD Immárhagyományos­­sá vált német nyelvű Ki mit tud versenyét rendezte meg 16-án a Solymár Imre városi Könyvtár. A megmérettetésen összesen mintegy 150 gyermek vett részt Bonyhádról, Mórágyról és Bátaa­­pátiból. Az egyéni kategóriában 30-an mérték össze tudásukat, a csoportos kategóriában 7 cso­port versengett. A zsűri tagjai egyéni kategóriában Zsók An­­talné és Götcz Tamásné, csopor­tos kategóriában Köhlerné Koch Ilona, Fauszt András és Dombai Szilvia voltak. A csoportok közül első he­lyen a Széchenyi István Általá­nos Iskola 3.d osztályának csa­pata, másodikon a Vörösmarty Mihály Általános Iskola l.b osz­tálya, a harmadikon ugyanazon iskola 3.b osztályosai végeztek (mind bonyhádi). Egyéni kategóriában az el­ső Bechtel Gerda Hanga lett, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2.b osztályos ta­nulója. A második helyen Pókai Ágnes, a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola 3. osztá­lyos diákja végzett, míg harma­dik Erdős Dávid, a Mórágyi Ál­talános Iskola Bátaapáti Tagisko­lájának 2. osztályos diákja lett. Különdíjat érdemelt Köő Iván, a bonyhádi Vörösmarty Iskola 3.c osztályos diákja, valamint Rónai Bálint Ferenc, az iskola l.c osztályából. H. É. Ügyesek voltak a gyerekek. A képen az egyéni kategória győztesei TOLNA MEGYE Több ezer embert érint megyénkben is a zártker­ti ingatlanok értékesítése. Egy 2015-ös törvény szerint kike­rültek ezek a területek a föld­forgalmi törvény hatálya alól, - már aki ezt kérte - így adásvé­telük jóval könnyebbé vált. Ez a könnyítés (eredetileg) ez év végéig lenne érvényes, vagyis a zártkerti tulajdonosok 2016. december 31-ig kérhették vol­na, hogy a nyilvántartásban zártkertként rögzített ingatla­nukat művelés alól kivett terü­letként iktassák. A zártkerti ingatlan mező­­gazdasági területnek számít, ezért értékesítése rendkívül bonyodalmas. A héten benyújtott törvény­­javaslat szerint ezt a határidőt 2017. december 31-re tolja ki az Országgyűlés. Az indoklás szerint, a gyakorlatban sokfé­le terület kapott zártkerti be­sorolást - szőlő- és gyümölcs­­ültetvények, elhagyott bánya­tavak környéke, település kö­zeli hegyoldalak, szántóterü­letek. Idővel a zártkertek me­zőgazdasági funkciója háttér­be szorult és az üdülőfunkció került előtérbe, különösen az üdülőkörzetekben. Eddig is so­kan éltek az átsorolást kérő a lehetőséggel, ezért a képvise­lők úgy ítélték meg, érdemes a határidőt egy évvel még meg­hosszabbítani. M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom