Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-16 / 269. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. NOVEMBER 16., SZERDA HÍREK Népi hangszerek, magyar népzenével BÁTASZí Magyar népi hang­szerek - hangszeres magyar népzene címmel először az ál­talános iskolásoknak, majd a gimnazistáknak tartottak elő­adást tegnap a művelődési házban. A Filmharmónia so­rozat első részében a Zengő együttes mutatta be a diákok­nak a népi hangszereket, nép­zenét. A nagy sikerű rendez­vénysorozat február 8-án foly­tatódik Bátaszéken, szintén a művelődési házban. M. I. Tanoda nyílik az iskolában DOMBÓVÁR „Kis házban is tör­ténnek nagy dolgok” címmel Tanoda nyílik a Szent Orsolya Iskolaközpontban. Az egyházi fenntartású intézmény az Em­beri Erőforrások Minisztériu­ma által kiírt pályázaton nyert el ehhez 30 millió forint támo­gatást. A kétéves programban a felzárkóztatás és a tehet­séggondozás kap hangsúlyt. A pályázatban az iskola fő együttműködő partnere - má­sok mellett - a Szekszárdi SzC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma. H. E. Pár napja közel 30 milíiméternyi eső esett| ' a megyében. A szántóföldön dolgozó gépek gyakran felhordják a sarat a főútakra. ami balesetveszélyt jelent Zentai András volt az első vendég ÁÖLESD A kölesdi népfőisko­la 18. évfolyamának első elő­adását Zentai András tartot­ta, aki 18. alkalommal volt a kölesdiek vendége. Az érdek­lődők a szekszárdi Garay Gim­názium volt igazgatójának ka­lauzolásával négy balkáni or­szágba: Bosznia-Hercegoviná­ba, Montenegróba, Albániába és Horvátországba jutottak el, persze csak képzeletben. B. K. Őrizetbe vették a lövöldözőt SZEKSZÁRi A Szekszárdi Rendőrkapitányság eljárást in­dított lőfegyverrel vagy lőszer­rel való visszaélés megalapo­zott gyanúja miatt egy helyi la­kos ellen. A 65 éves férfi no­vember 12-én, szombaton egy szekszárdi ipartelepen enge­dély nélkül tartott pisztollyal több lövést is leadott. Az ipar­telep egyik munkatársa értesí­tette a rendőröket, akik a fér­fit elfogták, előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során beismerő vallo­mást tett. K. B. Még mindig lábon áll sok he­lyen a kukorica, ennek az az oka, hogy az alacsony árak mi­att kivárnak a gazdák. A las­sú betakarítás miatt pedig kés­nek az őszi vetések. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE Az aratási koordi­nációs bizottság legfrissebb je­lentése szerint a megyében je­lenleg a kukorica és a cukor­répa betakarítása folyamatos. A Bonyhádi járásban a hektá­ronkénti termésátlag kukori­cából 10 tonna körül van, ami átlag feletti eredmény. A szá­rítókat viszont használniuk kell a gazdáknak, főleg azok­nak, akik hosszabb távra ter­vezik a tárolást, mert magas a növény víztartalma (22-24 szá­zalék). A Dombóvári járásban kissé elmaradtak a mezőgaz­dasági munkákkal, ennek oka a felázott talaj. A Szekszárdi és a Tolnai járásokban a kukori­ca nedvességtartalma ló és 20 százalék között van, a termésát­lag itt is magas, 9-10 tonnás. A kukorica felvásárlási ára jelen­leg 36 és 37 ezer forint között mozog tonnánként. A Paksi járásban is folyama­tos a kukorica betakarítása, itt is problémát jelent a termény magas víztartalma. A repcék nagyon fejlettek ezen a terüle­ten. A búzák vetése gyakorlati­lag befejeződött, néhány meg­késett gazda vet még. A Tamá­si járásban is lassan befejezik az őszi vetéseket, ezzel egy idő­ben a kukorica aratása folyama-Máshol is sok van Dam János üzletkötő - aki na­gyobb cégeket képvisel - el­mondta, azért nyomottak az árak, mert a környező orszá­gokban is sok termett búzából és kukoricából. Csak a jó minő­ségű javító búzára van keres­let, ezért 43-45 ezer forintot fi­zetnek tonnánként, míg a mal­mi búza nem nagyon kell, ezért viszont 41-42 ezret fizetnek, ha találnak egyáltalán vevőt. Saj­nos az állattartás nem jelentős hazánkban, így a belső szükség­let nagyon visszaesett, a terme­lők az exportra hagyatkozhat­nak csak, tette hozzá Dam Já­nos. Az elmúlt években a kuko­rica tonnájáért 40-45 ezer fo­rintot fizettek a felvásárlók. fosán megy, a szárítók tele van­nak, ezért kicsit visszaesett a beszállítás üteme. Az elhúzódó betakarítással az a legnagyobb baj, hogy amíg lábon áll a kukorica, addig nem lehet alatta a talajt szántani, előkészíteni a tavaszi vetésre, mondta Varga András, a me­gyei gabonaszövetség elnöke. Aki hozzátette, a gazdákat sem A szeszipar veszi Egy országos szakmai ren­dezvényen is a gabona volt a téma. Az egyik cég képvise­lője szerint idén 8.3-S.5 mil­lió tonna kukorica várható ha­zánkban. ami rekordközeli. Az árakra negatívan hat, hogy je­lentős fordulókészletek van­nak a világban. Az évente 1,1- 1,2 millió tonna kukoricát feldolgozó szeszipari cég. a Hungrana idén körülbelül ezer partnerrel szerződik az alap­anyag biztosítására. A szabad­­egyházi vállalat a kukoricát maximum 28 százalékos víz­tartalommal vásárolja, amely­nél a fizetősúlyt a 14,5 száza­lékos nedvességtartalomhoz mérten állapítják meg. könnyű megérteni, sokan azért nem kötnek előre szerződést a felvásárlókkal, mert abban bíz­nak, jobban járnak így. A beta­karítás idején viszont mérge­lődnek, hogy nincs ára a ter­ménynek és húzzák, halogat­ják az aratást. Idén az járt jól, aki előre szerződött, mert ta­valy jobb árakat kínáltak a fel­vásárlók. Több részletben Az egyik szakmai rendezvé­nyen egy szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a termelés évek óta meghaladja a felhasz­nálást. Emiatt azt az elgondol­kodtató kérdést tette fel, hogy vajon meddig érdemes folytat­ni a gabonatermesztést a lefe­lé tendáló árakat figyelembe véve. A gazdák többsége azon­ban úgy véli, hogy a nyomott árak ellenére továbbra is jöve­delmező lehet kukoricával fog­lalkozni. A hatékonyság növelé­se ugyanakkor továbbra is fon­tos, és az árut is célszerű nem egyszerre, hanem 2-3 részlet­ben piacra dobni, így megfele­lőbb átlagárat alakíthat ki vele a gazdálkodó. A Badacsony zárlat alá keiül, nálunk várják az eredményt TOLNA MEGYE Mint már több­ször is beszámoltunk róla, hogy a megyei szőlőtermelők egyre inkább tartanak a sző­lő aranyszínű sárgaság (Fla­­vescence dorée, FD) betegségé­től, hiszen az elmúlt hónapok­ban az országban egyre több ültetvényen találtak fertőzési gócot. A Nébih sajtóosztályá­nak legfrissebb híre, hogy a betegség újabb fertőzési góca­it azonosította a Nébih labora­tóriuma a Badacsony-hegyen. A korábbi években is volt már itt helyi jellegű fertőzés, az idei minták alapján azonban indokolttá vált a fertőzött terü­let kiterjesztése a teljes szőlő­hegyre, ahol ezáltal egysége­sen kell alkalmazni a jogsza­bályban előírt védelmi intéz­kedéseket. A fertőzött terüle­ten belül a megyei kormány­­hivatal által megjelölt, a szőlő sárgaság betegség jellegzete­­ses tüneteit mutató tőkéket el A Tolna megyei szőlőkből is vettek mintákat kell távolítani és meg kell sem­misíteni, mivel a fitoplazma el­leni védekezésre jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő nö­vényvédő szeres eljárás. Terje­dése azonban nagymértékben csökkenthető fő vektora, az amerikai szőlőkabóca (Scap­­hoideus titanus) elleni, megfe­lelő időben végzett kezelések­kel. Ez a fertőzött területen, va­lamint az azt 3 km szélesség­ben körülvevő biztonsági zóná­ban kötelező. A további esetleges fertőzési gócok felkutatása érdekében a növény-egészségügyért felelős hatóság 2017-ben növeli a fel­derítésbe vonandó szőlőterüle­tek nagyságát, a mintavételek és a laboratóriumi vizsgála­tok számát. Emellett a hatóság folytatja a fitoplazmát terjesztő kabóca jelenlétének és terjedé­sének előrejelzését és a véde­kezési felhívások közzétételét. Dr. Vörös Géza, a megyei kor­mányhivatal növényvédelmi osztályának vezetője elmond­ta, a Tolna megyei szőlőkből is vettek mintát és ezeket is vizs­gálják a Nébih laboratóriumá­ban, de eredmény még nem ér­kezett. M. l. PAKS Visszatérő vendég Pakson a Magyar Continental Singers Band. Idén a paksiak ünnepre hangolódását is segített megalapozni az együt­tes. Az új formáció a Jézus Szíve katolikus nagytemplomban egy meg­hitt hangulatú előadással nyitotta az adventi koncertek sorát. V. T. A Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó vetélkedőt szerveztek Kiválóan teljesítettek a fiatalok BONYHÁD A Solymár Imre Váro­si Könyvtár - kapcsolódva a Ma­gyar Tudomány Napjához - vetél­kedőt szervezett a 9-12. évfolya­mos diákoknak november 14-én - tudatta Csíki Éva főszervező. A vetélkedő témái a Gábor Dénes díj, és a magyar világjárók, világ­utazók voltak. Ezekhez kapcsoló­dóan három összetett feladatsort kellett megoldaniuk a középisko­lás diákoknak, akik 2 fős csapa­tokban dolgoztak. A sikeres meg­oldáshoz a levetített prezentáció, saját ismereteik és az előzőleg megadott szakirodalom felhasz­nálása volt szükséges. A felada­tok jellegüket tekintve összetett feladatsorok voltak, például totó, párosítás, igaz-hamis állítások. A szoros verseny során 5 csapat küzdött meg egymással. Az első helyen végzett Varga Ákos - Végh Szilvia kettőse, akik a BÁI Arany lános Gimnázium tanulói. A má­sodik helyen Kiss Huba és Mol­nár Kata végzett, a Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Is­kola és Kollégiumból. A helyezet­tek sorát Ficsor Barna és Paróczai Máté zárta, ugyancsak a Szek­szárdi SZC Perczel Mór Szakkép­ző Iskola és Kollégiumból. A ve­télkedő során a versenyzők felké­szültek voltak, derekasan helyt­álltak, a helyezettek oklevelet és tárgyjutalmat kaptak, a többi résztvevőt emléklappal és könyv­vel jutalmaztuk - zárta beszámo­lóját Csíki Éva. H.É. Derekasan helytálltak a diákok a vetélkedőn

Next

/
Oldalképek
Tartalom