Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-07 / 236. szám

2016. OKTOBER 7., PENTEK KITEKINTŐ g PROGRAMSOROLÓ Tegnap a megye számos tele­pülésén rendeztek emlékün­nepséget az aradi vértanúk tiszteletére. Venter M. - Steinbach Zs. ARADON 1849. október 6-án reggel fél hatkor lőpor és go­lyó általi halállal halt Lázár Vilmos, gróf Dessewffy Arisz­tid, Kiss Ernő és Schweidel Jó­zsef. Reggel hat óra után kö­tél általi halállal halt Poelten­­berg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezic Károly, Nagy­sándor József, Gróf Leinin­­gen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és vé-NAGYSZÉKELY Nők számá­ra szerveztek kertészeti kép­zést a GROW projekt a nőkért programban Nagyszékely részvételével. A kísérleti kép­zés 2016. márciusában kezdő­dött, hazánk mellett Szlové­nia és Olaszország részvételé­vel egy Erasmus-*- projekt ke­retében. Az ingyenes képzé­sek célja az volt, hogy a részt­vevő vidéki hölgyek lakóhe­lyükön maradva a kertészeti ágazat perspektivikus iránya­iba bekacsolódva valamilyen kiegészítő jövedelemhez jus­sanak és aztán lehetőség sze­rint egymással is összefogva, részt vegyenek a helyi közös­ség építésében. Nagyszékelyben helyiek és környező településen élők ösz­­szesen 31-en jelentkeztek. A csoport korban és előképzett­januártól TOLNA MEGYE Több mint ötezer őstermelőt érint megyénkben, hogy október elsejétől már csak az új, plasztik alapú őstermelői igazolványokkal igazolhatják te­vékenységüket azok, akik meg­igényelték a kártyát. Az igazol­ványokat a hatóság megküldte az eddigi országosan 190 ezer igénylőnek. Aki esetleg nem ju­tott hozzá, az illetékes falugaz­gül gróf Vécsey Károly. De hi­szen tudjuk mindnyájan, hogy nem igaz! Nem haltak meg, hi­szen most is itt vannak közöt­tünk. Ha becsukjuk a szemün­ket egy pillanatra: látjuk az ar­cukat, halljuk a hangjukat. És ez így is maradni mindaddig, amíg magyar szó sejlik fel a susogó októberi őszi szélben - zárta beszédét dr. Erményi Gyula. BONYHÁDON az aradi vérta­núk emléknapja a Perczel Mór Szakközépiskolától a Kálvá­ria-dombig tartó fáklyás sta­fétafutással kezdődött. Ün­nepi megemlékezést a Kálvá­ria-dombon és Perczel Mór sír­ségben igen változatos volt, hi­szen a képzés fontos szempont­ja, hogy az asszonyok egyéni adottságaikat figyelembe vé­ve kapjanak plusz ismerete­ket. A résztvevők Szent István Egyetem Gyógy- és Aromanö­vények Tanszéke munkatár­sai előadásán keresztül meg­ismerhették a Magyarorszá­gon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövénye­ket, azok fitoterápiás alkalma­zását. A kertészeti tudnivaló­kon kívül szerepeltek vállal­kozási és marketing ismere­tek valamint a termékkészí­tés alapjai is. A kurzus során a gyakorlatban is számot kel­lett adni tudásukról, ugyan­is saját gyógy- vagy fűszernö­vény kert építése és egy üzleti terv kidolgozása is szerepelt a feladatok között. Vida T dásztól kérhet segítséget ez ügy­ben. Aki még nem igényelt új kártyát, ne késlekedjen, 2017. ja­nuár elsejétől már csak a plasz­tik őstermelői igazolványok­kal lehet igazolni a tevékenysé­güket. Az új kártyákat is az ag­rárkamarához tartozó falugaz­dászoknál kell kérni, vagy úgy, hogy a régit leadja, vagy teljesen újat kér az őstermelő. M. I. jánál tartottak. Szekszárdon a Béla király téri ’48-as emlék­műnél tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt a Garay általános iskola növendékei­nek közreműködésével. BÁTASZÉKEN az általános isko­lában és a gimnáziumban tar­tottak megemlékezést. TOLNÁN harmadik éve rendez­nek október 6-án városi meg­emlékezést, amely idén is a ’48-as emlékműnél zajlott. A mintegy öt ven résztvevő el­sőként a helyi gimnázium di­ákja, Gyulai Barbara előadá­sában hallgatta meg Aranyo­si Ervin Az aradi vértanúk emlékére című versét. A ren-Hatósági állatorvosi szolgálat 2016. ok­tóber 7-én 14 órától 2016. október 10- én 8 óráig: Dr. Karsai Gábor, Paks, Gesztenyés u. 19. Tel.: 06/20/4836-549, 06/30/9473- 814. Dr. Puchner Ildikó, Dombóvár, Bartók B. u. 18. Tel.: 06/70/4364-702. Magán állatorvosi ügyelet 2016. októ­ber 7-én 16 órától 2016. október 10-én 8 óráig: Dr. Hadházy Ákos, Szekszárd, Mikes u. 14. Tel.: 06/30/551-4653. Dr. Imreh Csanád, Szekszárd, Klapka u. B/2. Tel.: 74/314-548, 06/20/9393- 049. Ügyeletek 2016. október 7-én 16 órától október 10-én reggel 8 óráig: Szekszárd: Felnőtt háziorvosi ügyelet: Vö­rösmarty u. 5. Telefon: 74/318-104. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318-104. Fogászati ügyelet (szombaton és vasár­nap 8-tól 14 óráig): Tartsay V. u. 16. Tele­fon: 74/412-812. Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. Bonyhádi Rendelőintézet, Bajcsy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318-104. Dombóvár: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkör­zeti ügyelet a kórház gyermekszakrende­­lési helyiségében. Telefon: 74/462-385. Hőgyész: Kossuth tér 6. (a mentőállomás mellett). Telefon: 74/488-008. Iregszemcse: Rákóczi u. 1. Telefon: 74/570-028. Paks: Rákóczi u. 1. (Rendelőintézet). Tele­fon: 75/410-222. Simontornya: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318-104. dezvény szónoka, Sipos Ju­dith Éva református lelkész úgy fogalmazott: gyásznapról van szó, mégis ünnepelni kell - a kitartást, a hazafiasságot, a hősiességet. Úgy vélte, októ­ber 6-ban sem csak a tragiku­mot kellene látni, hanem ta­nulni is kellene a múlt hibá­iból. Gondolatait azzal zárta: áldja meg az Isten az aradi hő­söket, nekünk pedig adjon új jövendőt. A megemlékezés végén Ap­­pelshoffer Ágnes polgármester és Berta Zoltán alpolgármester megkoszorúzta az emlékmű­vet, amelyen a jelenlevők mé­cseseket helyeztek el. Dr. Karsai Gábor, Paks, Gesztenyés u. 19. Tel.: 06/30/9473-814, 06/20/483- 6549. Szanyiné Dr. Ettig Edit, Bonyhád, Móra Ferenc u. 63. Tel.: 06/20/446-0511. Ügyeleti időben is kereshető a Szekszárdi Állatkórház a Mikes u. 14. alatt. Telefon: 30/551-4653. Dunaföldváron a Túri Állatkórház nyújt 0-24 órás állategészségügyi készenléti ügyeletet, állandóan hívható mobilszáma: 30/2096-096. Dombóváron hívható a PEGI-VET Kft. Kis­állat rendelő, Dombóvár, Fészek u.14. Te­lefon: 06/30/946-9244. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Telefon: 74/570-028. Tolna: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: Szekszárd: BENU Aesculap. Széchenyi u. 64. Tel.: 74/411-734. Bonyhád: Szent Imre, Szent Imre u. 5. Tel.: 74/450-798. Dombóvár: PatikaPlus, Köztársaság u. 7. Tel.: 74/565-424. Dunaföldvár: Amarilisz, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. Hőgyész: Szent Teréz, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. Paks: Alma, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611. Simontornya: Sándor, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. Tamási: DÁM, Szabadság u. 56. Tel.: 74/673-686. Tolna: Tilia, Alkotmány u. 24. Tel.: 74/440-516. Lelkisegély internetes szolgálat: sos.lelki­­posta@gmail.com PÉNTEK MOZI Bölcske: Jégkorszak: A nagy bumm (amerikai animációs ka­landfilm), 16 óra. Bridget Jones babát vár (angol-francia vígjáték), 18 óra. Snowden (amerikai-német thriller), 20.30. Szekszárd: Gólyák (amerikai ani­mációs családi film), 15 óra. Pizsa­maparti (svéd családi film), 17 óra. Florence - A tökéletlen hang (an­gol-amerikai vígjáték), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Legfeljebb azzal tölt­jük az időt, hogy..., 9 órától. Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Monostori Má­ria: Egészségünk titkai. Főzzünk egészségesen, finomat! - étel­kóstolóval egybekötött előadás, 16.30. Szekszárd Illyés Gyula Tolna Me­gyei Könyvtár: oklevéllel köszön­tik a könyvtár legidősebb, legak­tívabb, legtöbbet kölcsönző tag­ját, 16.30. Szeri Árpád Tolna me­gye atlasza című műve kapcsán tart előadást Tolna megyei legek­ről, 17 óra. Gyermekkönyvtár: ok­levéllel, apró ajándékkal köszön­tik a legfiatalabb olvasót és a leg­nagyobb létszámban megjelenő családot, illetve könyvtári LEG-to­­tó 9-18 óráig. Legek az internetről - Cseke Krisztián diák interaktív előadása, 14 óra. Tolna Könyvtár: Babits-est a Szekszárdi Gitárkvartett előadá­sában, közreműködik Wessely Ág­nes és Rubányi Anita, 18 óra. Tamási Könnyű László Városi Könyvtár: az Olvasás éjszakája 18 órától. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ, Bakta Galéria: Ko­vács Ferenc festőművész jubile­umi kiállítását Szalay József mű­vésztanár, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke nyitja meg, közreműködik Elma­uer József és Kajsza Pál, a Bony­hádi Zeneiskola tanárai, 16 óra. A tárlat október 28-ig látogatható. SZOMBAT MOZI Szekszárd: Gólyák (amerikai ani­mációs családi film), 15 óra. Pizsa­maparti (svéd családi film), 17 óra. Florence - A tökéletlen hang (an­gol-amerikai vígjáték), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: 9 órától udvari party, BANAE. Vendég: Krisztián atya. Szekszárd Illyés Gyula Tolna Me­gyei Könyvtár: múltidéző séta a TRAFFIPAX 04:0007:00 Dombóvár, Hunyadi tér 37. 05:0007:00 60s főút 113. km 09:00-11:30 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. 09:00-1130 M6 jobb 134. km 09:30-1130 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 09:30-1130 60s főút 113. km 09:30-1130 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 10JJ0-1300 13:00-14:30 _____Szekszárd. Kesetyüsi u. 20. Tolna, Alkotmány u. 117. 13:00-15:30 M6 jobb 119. km 13:3015:30 M6 bal 153. km 13:301530 60s főút 107. km 14:0017:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 14.001730 61-esfőút84.km 15:001630 6-os főút 127. km íeowaoo M6 jobb 153. km 16:00-19:00 M6 jobb 108. km 17001830 60s főút 136. km 17:3019:30 60s főút 93. km 18:00201» Szekszárd. Tartsay u. 2. 21.0023:00 55ős főút 120. km 2100-2330 6-os főút 120. km 21:00-23:00 61-os főút 71. km Bati-kereszt kilátóhoz Fuchs Já­nos helyismereti könyvtárossal, 9 óra. A könyvtár udvarán ugrálóvár várja a gyerekeket 9-13 óráig. Gyermekkönyvtár: Mozdulj meg! - gyermekjoga Holló Eszter Bin­­du jógaoktatóval, 15.30.16 órá­tól: kézműveskedés Dombai Szil­viával, a Europe Direct irodaveze­tőjével és arcfestés Pogrányi Györ­gyivel. Piroska és a farkas - Bog­iári Tamás bábszínész előadása, 17 óra. Szél - drámajáték vízzel, széllel, állatokkal. A WMMM Vár­megyeházi Dráma-játékos cso­port előadása, 18 óra. NE CIGIZZ, INKÁBB BICIKLIZZ! Szekszárd Bringatúra a Promét­heusz parktól a Sió-torkolatig (25 km). Prométheusz park: térzenét játszik a Tolna Megyei Tűzoltó Ze­nekar 9.30-tól. Megnyitó, köszön­tőt mond Ács Rezső polgármester, 10 óra. Majd a Vakok és Gyengén­­látók Tolna Megyei Egyesületének kutyás bemutatóját, a Maroknyi Székely Népdalkor, a For Fitt SE műsorát láthatják az érdeklődők, illetve hivatásos és civil szerveze­tek mutatkoznak be: katasztrófa­­védelem, Rákellenes Liga, rend­őrség, mentőszolgálat, Méhész Egyesület, Vakok és Gyengénlá­­tók Tolna Megyei Egyesülete, Vö­röskereszt, TMKH Népegészség­ügyi Főosztály, For Fitt SE, Polip If­júsági Egyesület, „Segíts rajtam” Alapítvány, Bukovinai Székelyek, Hospice Alapítvány, Szelíd Rák­térítő Klub, Mentálhigiénés Mű­hely, Tolnatej Zrt., Agrárkamara, CIC. Babits Mihály Kulturális Köz­pont: Vígh Ferencné verset mond; Bartina Néptánc Egyesület tánco­sainak bemutatója: Hesz Andrea: Kutyás terápia a Csiga-biga Ala­pítványnál; prof. dr. Simon Tamás: Ne cigizz, inkább biciklizz!; Tóth Icó: Mályvavirágok; Pócs Margit: A Mentálhigiénés Műhely a pre­venció szolgálatában; Nyéki Ist­ván: Ha hívják, vegyen részt a szű­réseken!; dr. Balázs Gábor: Meg­előzhetőek? Vs? Katasztrófák­ról egyszerűen; Pfaffné Deli Zsu­zsanna: Ne cigizz, inkábtf helyet­te biciklizz!; Regős Renáta: Hiva­tás az életért; Gliedné Tillmann Erzsébet: A dohányzás motiváci­ói, avagy miért szoktam rá és ho­gyan szoktam le; dr. Pilisi Gábor: Példaértékű együttműködés és ál­dozatvédelem a Szekszárdi Rend­őrkapitányságon. SZÜRETI FELVONULÁS Izmény Gyülekezés a falu főterén, 14.30. Felvonulás, 15 óra. Helyi és vendégcsoportok műsora 17 órától: izményi óvodások, Völgy­ség Néptánc Együttes, Zelke Nép­tánc Együttes, Izményi Székely Népi Együttes. Szüreti bál 20 órá­tól a Schmuck zenekarral. SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 1,3,4,5,9,19,35 Kézi számsorsolás: 6,8,10,31,32,34,35 Nyeremények: Héttalálatos Odb 0R Hattalálatos 131 db 142 470 R Öttalálatos 3117 db 5 990 R Négytalálatos 45 059 db 1215 Ft Jövő heti várható nyeremény: 80 000 000 Ft VÍZÁLLÁS 1 I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-107 cm, Paks 18 cm, Dombori 36 cm, Árvízkapu 411 cm. Baja 131 cm. A Sió Palánknál 177 cm. Kertészeti képzést szerveztek nőknek ÁLLATORVOSI UGYELETEK Őstermelőknek plasztikkártya: ORVOSI ÜGYELETEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom