Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-06 / 235. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2016. OKTÓBER 6., CSÜTÖRTÖK J Aratás. Jó a termés, 9-10 tonnát is betakarítanak $ a kombájnok egy hektárról, a gazdák mégsem örülhetnek, mert mélyrepülésben van a termény felvásárlási ára Vasárnapig lehet online válaszolni Október 1. és november 8. kö­zött a magyar lakosság 10 szá­zalékát érintő népesség-össze­írásra kerül sor. Mint arról a Központi Statisztika Hivatal (KSH) Pécsi Főosztály szek­szárdi osztálya tájékoztatott, a felmérés első szakaszában, október 1. és 9. között a mik­­rocenzus kérdései interneten válaszolhatók meg. Ezt a www. mikrocenzus.hu oldalon lehet megtenni, ahol a kérdőíves fe­lületre a felkérő levélben sze­replő kódokkal léphetnek be a mlkrocenzusban résztvevők. A kérdőívet október 1. és 9. kö­zött online kitöltők között na­ponta négy powerbank (hor­dozható töltő), egy notebook, egy okosóra és egy e-book ol­vasó talál gazdára. Az inter­netes kitöltés lezárulását kö­vetően a nyereményjátékra re­gisztráltak között egy 55 colos 3D Smart LED TV-t is kisorsol­nak. Aki nem járatos az online kitöltésben, vagy éppen nincs lehetősége arra, hogy otthon, vagy a munkahelyén kitöltse a kérdőívet, az megteheti az Ily­­lyés Gyula Megyei Könyvtár­ban, ahol nyitvatartási időben biztosítanak erre lehetőséget, és minden segítséget megad­nak a hozzájuk fordulóknak. Akinek nincs lehetősége onli­ne válaszadásra, őt október 10. és november 8. között a máso­dik szakaszban számlálóbiztos keresi fel. V. M. Keresztrejtvény Érvényes előfizetéssel rendelke­ző olvasóink a 40. heti kereszt­rejtvény-melléklet címoldalán lé­vő feladvány megfejtését nevük­kel, címükkel együtt SMS-ben beküldhetik a 06-30/235-0333- as (nem emelt díjas) telefonszá­munkra, illetve eljuttathatják személyesen, vagy postai úton a Dunántúli Napló szerkesztő­ségébe (7621 Pécs, Kisfaludy u. ó.). Beküldési határidő: 2016. ok­tóber 12. 13 óra. A helyes meg­fejtést beküldők között Csalá­di ízutazás című szakácsköny­vet sorsolunk ki, a nyertes nevét október 13-i lapunkban tesszük közzé. (A beküldők hozzájárul­nak nevük közléséhez.) A ke­resztrejtvény-nyereményjáték 3 9. heti nyertese: Tóth Gábor, pál­­fai olvasónk. A megfejtés: Kína­­szindróma. fekete eső. A győztes­nek gratulálunk, és továbbra is várjuk a megfejtéseket. Lassan halad idén a megyé­ben a kukorica betakarítá­sa, ennek egyik oka a csa­padékos időjárás, a másik, hogy tartósan alacsony a termény felvásárlási ára. Hó­napok óta tonnánként a 35- 38 ezer forintos ár környé­kén mozog, lényegesen ol­csóbb, mint két éve volt. Az elmúlt héten pedig úgy tű­nik tartósan 35 ezer forint közelében marad az ára. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediavvorks.hu TOLNA MEGYE A gazdák két­­ségbeejtően alacsonynak jel­lemzik a kukorica, de a bú­za és már a napraforgó felvá­sárlási árát is, ez hangzott el a legutóbbi - hétfőn tartott - megyei aratási koordinációs bizottság ülésén. Sajnos el­sősorban nem a helyi viszo­nyok, hanem a világpiac hatá­rozza meg itthon is az árakat. A gazdálkodók helyzetét ne­hezíti, hogy alig vannak ha­zánkban jelentős méretű ál­lattartó telepek, ahol egyéb­ként keresett termék lenne a viszonylag olcsó kukorica. A megye egyik jelentős gazdaságának növényvédős szakmérnöke elmondta, ta­valy 43-45 ezer forintért ér­tékesítették a kukorica ton­náját és már ezt is alacsony­nak tartották, idén ezen a hé­ten viszont csak 35 ezer forin­tot kínáltak érte. A kereske­dő, aki az üzletet megkötötte velük, azt mondta, a chicagói tőzsde prognózisa szerint pár héten belül várhatóan tovább esik majd a kukorica ára. Hazánk két nagy etanol­­gyára - a dunaföldvári és a szabadegyházi - egy-egy millió tonna kukoricát vásá­rol évente, melyből alkohol Készül, amit belekevernek a benzinbe. Eddig megyénk­ből főleg a paksi járásból ér­tékesítettek a szabadegyhá­zi Hungranának kukoricát. A szeszipari cég a vizes (nem szárított) kukorica tonnájáért Boltja válogatja Az állattartók sem értik, hogy ha a kukorica felvásárlási ára jóval alacsonyabb, mint tavaly volt, akkor a takarmánybol­tokban miért nem estek visz­­sza jelentősen az árak. Több településen is érdeklődtünk, elég nagy különbségek van­nak az egyes boltokban elkért összegek között. Ott, ahol a gazdálkodók maguk tartják fenn (ők adják a búzát, kuko­ricát) a takarmányboltot, jó­val olcsóbb a termény, pél­dául Bátaszéken vagy Zom­­bán már egy mázsa kukori-' cát, áfás áron 5300 forintért is meg lehet vásárolni. Ott vi­szont, ahol magánvállalkozó­ként végzik a takarmányok értékesítését, ott ez az ösz­­szeg akár ezer-ezerötszáz fo­rinttal is magasabb lehet má­zsánként. csupán 32 ezer forintot ad, a Cargil viszont a szárított ter­ményért 38 ezer forintot kí­nált. A dombóvári járáshoz tar­tozó földeken hektáronként 9-9,5 tonnás termésátlago­kat mértek, a szekszárdi já­rásban 9 tonnás, de Tamási környékén a 10 tonnás átlag is jellemző. Varga András, a megyei ga­bonaválasztmány elnöke el­mondta, a kukorica betakarí­tását nem kapkodják el a gaz­dák, egyrészt az időjárás sem kedvez ennek a munkának, másrészt nagyon alacsony az ára, így várnak a termelők. Aki szárítva értékesít, annak pluszköltségekkel kell szá­molnia. Sajnos a búzapiacon sem javult a helyzet az elmúlt hónapban, a felvásárlók csak a javító minőségű búzát kere­sik, de még ennek is nagyon alacsony az ára: 45 ezer forint tonnánként. Ami elszomorító, a napra­forgó ára is mélyrepülésbe kezdett, a korábbi 100 ezer forint feletti ár mára 92-94 ezerre módosult. A legna­gyobb gond, hogy nincsen igazán kereslet a termények iránt, mondta a megyei elnök. Fuzáriumveszély fenyeget A megye kukoricaterületének több mint a háromnegyede még betakarítás előtt áll. Nagy gondot jelent a napokban le­hullott sok csapadék (e hét elején a megye déli felében 15 milliméternyi eső, északi felén ennek a duplája is lehullott), mert a kukorica nedves, párás környezetben könnyen fuzári­umos fertőzést kaphat. A me­gyei termésátlag hektáronként 8,5 tonna körül várható (tavaly 9,1 tonna volt), ami 32 ezer fo­rinttal számolva 272 ezer forin­tos bevételt jelent a gazdálko­dóknak hektáronként. A 300 ezer forintos hektáronkénti ön­költség mellett a haszon idén úgy tűnik, elmarad. Drága mulatság a terményszárítás A kiadásokat tovább növelik a szárítási költségek, ráadásul egy tavaly nyári jogszabály mó­dosításának köszönhetően ok tóber 1-tól kezdődik a téli idő­szak, ami azt jelenti, hogy innen­től lényegesen drágább az ipari gáz ára. mely a szárítás költsé­gét megemeli. Két éve novem­ber 1-től indult a téli időszakhoz kapcsolódó tarifa. A költség­­többlet több millió forint, ami egy-egy átlagos gazdálkodást érint. Az agrártárca felé már többször is jelezték a termelők, hogy ez hátrányosan érinti őket, és kérték, állítsák vissza a ko­rábbi, november 1-ével kezdődő téli időszakot, de változás ezen a területen nem történt. BONYHÁD Az ország három könyvszobrászának egyike, a szekszár­di Farkas Péter kiállítását nyitották meg az Országos Könyvtári Na­pok alkalmából Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban október 5-én, szerdán. Az alkotások különlegessége, hogy mérnöki tervezés után egy kötet lapjainak hajtogatásával különféle formák „bújnak elő” a félig nyitott, felállított könyvekből. K. B. Vándorserleget kapott az autómentes nap legtekerősebb osztálya A Gyakorlóban maradt a serleg SZEKSZÁRD A PTE Gyakorlóis­kolában maradt a Legtekerő­sebb Osztálynak járó vándor­serleg, hiszen idén a 3. A, tavaly az akkori 4. A érdemelte az elis­merést. A nyertes osztály Aczél Ildikó osztályfőnök vezényleté­vel képviseltette magát a legna­gyobb számban az Autómentes nap szekszárdi eseményén, a kerékpártúrán, melyet a Szek­szárdi Klímakor, a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány a szekszárdi önkormányzattal szervezett szeptember 22-ére. A díjat Ács Rezső polgármester adta át szerdán reggel a győztes osztálynak, mely egy évig őrzi a serleget, és belegravíroztat­­hatja a nevét is. B. K. A Legtekerősebb 3. A osztály Ács Rezső polgármestertől (jobbra) vette át a vándorserleget

Next

/
Oldalképek
Tartalom