Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-05 / 234. szám

2016. OKTÓBER 5., SZERDA KITEKINTŐ g Folytatódtak az Országos Könyv­tári Napok eseményei megyénk­ben. Az úgynevezett „Megbocsá­tás hete” - azaz a késedelmi dí­jak elengedése - kiváltságai mellett különleges programokon vehettek részt az érdeklődők. Kvanduk Bence bence.kvanduk@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE A szekszárdi gyermekkönyvtár Nagyszünet akció elnevezésű programja al­kalmával a Baka István Általá­nos Iskolába települt ki, ahol a harmadik, negyedik osztályos gyerekek nagy lelkesedéssel fo­gadták őket, illetve az érdekes könyveket, köztük az Egy Ro­­pi naplóját és Star Wars kötete­ket. Emellett egy kis játékban is részt vettek a diákok. Bátaszéken a 2004-ben ala­kult Varrókörben heti rendsze­rességgel kézimunkázó höl­gyek, és sokszor beszédtémá­jukká váló öröklött, vagy bará­toktól hallott fontos dolgok, taná­csok köré építették fel a Hasznos lenne tudni programot. Céljuk volt, hogy a mindennapok során hallott, de elfeledett útmutatáso­kat megörökítsék, megőrizzék. Bonyhádon kihirdették A dzsungel állatai rajzpályázat eredményét. Erre 325 rajz érke­zett Szászvár, Győré, Tevel, Dom­bóvár, Bátaapáti, Pörböly, Szek­­szárd, Hidas, Kakasd, Aparhant és Bonyhád iskoláiból. A díjazot­tak között volt a Bartók Béla AMI 5 tanulója, Antal Dóra, Lencz La­ura, Fábián Kitti, Sigray Karo­la, illetve Sebestyén Mirella, a Szent Orsolya Iskolaközpontból Trupp Virág, valamint külön­díjas lett Güth Gréta. A Vörös­marty Mihály Általános Iskolá­ból Bechtel Gerda, Győréről Bá­nyai Laura, Pörbölyről Német Norina, Százvárról Szalai láz­min, valamint Kakasáról Bá­nyai Bernadett vehette át díját. Markovics Mihályné zsűritag adta át a jutalmakat „Ideje emlékeztetni rá az embereket, hogy itt vagyunk” Ács Ricsi szerencsés volt Sok gyerek születik oxigénhi­ányos állapotban, ők minden­hol ott vannak a Világon, de sokszor észrevétlenül marad­nak, mert nem mindenütt ve­hetnek részt a közösségi élet­ben. Ács Ricsi viszont szeren­csés - véli Ácsné Hoffmann Ri­ta, Ricsi anyukája. Ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy ok­tóber 5. az újszülöttkori agyká­rosodás (cerebral palsy, rövi­den CP) világnapja. A várdom­bi Ács Richárdnak Little-kórja, azaz agyi bénulása van, moz­gatórendszere a születéskor el­szenvedett agyi sérülés miatt nem működik megfelelően. Ricsi négy-, majd hatévesen esett át egy-egy ortopédiai mű­téten Pécsett, speciális spa­nyolországi műtétjéhez a pénz pedig, hála sokak nagylelkű­ségének és adakozókedvének, ismerős és ismeretlen támo­gatók adakozásából gyűlt ösz­­sze. Várdombon és környékén egész kis mozgalom indult a család megsegítésére. A Táncolj Ács Ricsi gyógyu­lásáért weboldalt a kisfiú Tán­­tija, édesanyja testvére indítot­ta el, az érdeklődők ennek se­gítségével ismerhették meg Ri­­táék történetét. Az édesanya átküldte azt a felhívást, mely a www.worldcpday.org oldalon, illetve Gulyás Melinda fordí­tásában a Pető Intézet Óvodá­jának Facebook oldalán jelent meg. Ennek egy részletét kö­zöljük: „Az újszülöttkori agykáro­sodás mintegy 17 millió em­bert érint. Mindenütt ott va­gyunk a világon, és további milliókat tudhatunk elkötele­zett támogatóink sorában. Or­vosok, terapeuták és tanárok tízezrei foglalkoznak velünk. A CP a leggyakoribb gyermek­kori testi fogyatékosság. Min­den nap több mint 10.000 gyer­mek születik oxigénhiányos állapotban. Mindenhol ott va­gyunk a világon, de sokszor észrevétlenül maradunk. Em­bertársaink nem tudják, hogy kik vagyunk, és hogyan kom­munikálhatnak velünk. Nem mindenütt vehetünk részt kö­zösségi életben... Sokunknak nincs lehetősége kihozni ma­gából a maximumot. Itt az ide­je, hogy változtassunk ezen. Ideje együttműködnünk. Ideje emlékeztetni rá az embereket, hogy itt vagyunk”. Éppen végeztünk a tornával a suliban, amikor az aulában várakoztunk. A harmadikosok megérkeztek a tesi óráról, és odaszaladtak a speciális kocsi­jában ücsörgő, elég fáradt ké­pet mutató Ács Ricsihez, hogy üdvözöljék őt, és megnézzék a járókeretét, amit eddig még nem láttak nála. A gyerekek kezében az isko­lai ivólevek voltak, amit épp akkor osztottak, és mindenki vehetett belőle egyet. Majd az egyik kisfiú megkérdezte: „Ri­csi szeretnél te is egy ilyen al­maiét? Hozzak neked?” Lehet, hogy apróságnak tűnik mind­ez, de a mi életünkben ezek nagy dolgok - írja közösségi oldalukon Ácsné Hoffmann Rita. Budavári Kata Ács Ricsi járókerettel igyekszik az iskolába PROGRAMSOROLO SZERDA MOZI Szekszárd: Gólyák 3D (ameri­kai animációs családi film), 17 óra. A hét mesterlövész (ameri­kai westernfilm), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Én olvastam. Te ol­vastad? 10 órától. Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Egészségesen Ma­nyikéval - felkészülés az őszre, 14 óra. Stikeez cserebere, 16 óra. Könyvbezárt csodák - Far­kas Péter gépészmérnök, könyv­szobrász kiállításának megnyitó­ja, 17 óra. Dombóvár Város Könyvtára: Ba­ba-mama Klub Hartung Vilmos­­né védőnővel, 14 óra. Az Imp­­rovokál imprótársulat interaktív komédiája, 16.30. „Dombóvár és az irodalom" - dr. Töttős Gá­bor főiskolai docens, helytörté­nész előadása, 18 óra. Szekszárd Illyés Gyula Tolna Me­gyei Könyvtár: A Nagy Könyves Beavatás - kapcsolódás az or­szágos játékhoz, 15 óra. Gyer­mekkönyvtár: A Nagy Könyvvá­lasztó: Hűvösvölgyi suli - talál­kozó Maros Edit íróval, 14.30. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Szekszárd Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Mesterségek nyo­mában - Varródoboz. Halak ké­szítése textilből: varrás, hímzés, nemezelés 10-16 óráig. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Snowden (amerikai-né­met thriller), 16 óra és 20.30. Bridget Jones babát vár (an­gol-francia vígjáték), 18 óra. Szekszárd: Pizsamaparti (svéd családi film), 17 óra. Florence -A tökéletlen hang (angol-ameri­kai vígjáték), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Vá­rosi Könyvtár: Hátam mögött az idő: Emlékek árnyékában. Ven­dég dr. Szőts Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgatója, 15 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Zenebölcsi 10 órától. Nőnek lenni jó - kismama klub, 10.30. Kipp Kopp diafilm és bar­­kács klub: „Itt van az ősz, itt van újra!" - vetítés és barkácsolás az ősz jegyében, 16 óra. Szekszárd Illyés Gyula Tolna Me­gyei Könyvtár: „Atlantisz sorsára jutottunk” - Illyés Gyula: Napló­jegyzetek 1956-1957. Vendég a könyvtár névadójának lánya, lly­­lyés Mária és Kodolányi Gyula, 16.30. Egyéves az Olvasóklub, 17.30. Gyermekkönyvtár: A Sár­köz fazekassága - múltidéző Rács Róbert népi iparművész­szel, a Sárköz Dunamente Nép­­művészeti Egyesület elnökével, 14 óra. OKTÓBER 6-1 MEGEMLÉKEZÉS Bonyhád Fáklyás stafétafutás a Perczel Mór Szakközépiskolától a Kálvária-dombig a bonyhádi di­ákság közreműködésével, 16.55. Ünnepi megemlékezés a Kálvá­ria-dombon és emlékszalagok elhelyezése Perczel Mór honvéd­­tábornok sírjánál, 17 óra. Emlék­beszédet mond dr. Erményi Gyu­la aljegyző. Közreműködik Enye­­di Levente és Szabó Kata, a Vö­rösmarty Színjátszó Kör tagjai, a Bartók Béla Zeneiskola népze­ne tagozatának növendékei és a Magyar Nemzetőrség. Szekszárd Béla király tér, ’48- as emlékmű: irodalmi műsora Szekszárdi Garay János Általá­nos Iskola és AMI tanulóinak előadásában, 10.30. Tolna Szent István park, '48-as emlékmű: ünnepi beszéd, majd közös mécsesgyújtás, 18 óra. TRAFFIPAX 04:0007:00 61-es főút 77. km 05:0007:00 6-os főút 113. km 09:00-11:00 60s főút 154. km 09:00-1130 M6 bal 111. km 09:30-1130 61-es főút 84. km 09:30-1130 60s főút 107. km 09:30-1130 10:00-13:00 Várdomb, Kossuth u. 50/A 6-os főút 145. km 13:00-15:00 Bonyhád-Borzsony. ______________Börzsönyi út 14. 13:00-15:30 M6 jobb 108. km 13:30-15:30 M6 bal 153. km 14:00-17:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 14:00-18:00 6-os főút 93. km 15:30-16:30 60s főút 153. km 1600-17:30 16:00-18:00 Dombóvár, Köztársaság u. 27. M6jobbl53. km 17:00-18:30 6-os főút 154. km 18:00-20:00 Szekszárd, Keselyűsi u. 20. 2100-23:00 Bátaszék. Budai u. 90. 2100-23:00 60s főút 113. km 21:00-23:00 61-es főút 71. km 21:00-24:00 M6 jobb 91. km VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Tamási Magyar Vöröskereszt 9.30-15.30 PÉNTEK Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Bogyiszló Művelődési Ház 11.30-15.00 _______VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár Paks Dombori Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-111 cm, 25 cm. 50 cm, 422 cm, 146 cm. 178 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom