Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-04 / 233. szám

2016. OKTÓBER 4„ KEDD KITEKINTŐ g Már tegnap délelőtt is nagy jjj elet volt a fácánkerti mm könyvtárban, az óvodasokat fogadta az intézmény mm‘ Könyvbemutató az első napon: Kis Pál István Bíborkóló című misztériumjátéka Az Országos Könyvtári Napok programsorozat megszerve­zésével minden évben nagyon jó lehetőség nyílik az olvasás népszerűsítésére. 2016-ban már egy évtizedes múlttal ké­szülődnek a könyvtárak az őszi eseményekre. Kvanduk Bence bence.kvanduk@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE A könyvtárak most is valamennyi korosz­tályra gondolva tervezik en­nek a hétnek a mozgalmas és tartalmas napjait. Összehan­golt tevékenységünk a meg­szokott színvonal mellett új­donságokat is kínál a rendsze­res könyvtárlátogatóknak épp­úgy, mint azoknak, akik ezek­ben a napokban szándékoznak ismerkedni a sokszínű könyv­tári szolgáltatásokkal. Szekszárdon az Illyés Gyu­la Megyei Könyvtár mindkét épületében érdekes programo­kat szerveztek a hétre a látoga­tók számára, melyben többek között Sohonyai Edittel lehet találkozni, múltidéző sétán is részt lehet venni, de gyermek­joga, kézműveskedés is lesz a programok között. Bátaszéken egész az héten átívelő Kirakati karakóval indí­tották el a programokat, mely­ben idén különböző promóci­­ós anyagok (könyvjelző, apró ajándékok) láthatóak, melyek az arra járók figyelmét híva­tottak felkelteni. Dombóváron Aranykapu gyermekkoncert nyitotta a jeles eseményt, me­lyen szerdán a népszerű Imp­­rovokál társulat komédiája is lát­ható lesz. Tamásiban Breuer-Or­­bán Károly élménybeszámoló­ja volt a nyitány. Fácánkerten Könyvtári ovi, míg Bonyhádon ügyes kezek klub is volt a nyi­tó napon. Október 9-én - sokak örömé­re - ismét Könyves Vasárnap! A könyvtárak rendhagyó prog­ramokkal, rendkívüli könyv­tárnyitással, izgalmas meg­lepetésekkel várnak minden­kit. A legtöbb helyen a délelőtt a családoknak szól: mesékkel, dalokkal, játékokkal varázsol­va el a kicsiket; a délutáni és esti órákra pedig zenés, táncos kínálattal a felnőtteket várják a könyvtárak.- A mai nap kicsit sűrűre sike­rűit - kezdte beszámolóját Li­­ebhauser János, az Illyés Gyu­la Megyei Könyvtár igazgatója.- Rengeteg programot terve­zünk ősszel, kicsit szerencsét­lenül jött ki, hogy ilyen ese­­ménydömping van hétfőn, de így értek rá az előadók. A könyvtár vezetője kifejtet­te. a hét minden napjára eső számos program közül a legki­emelkedőbb az Illyés Gyula el­dugott, elrejtett 56-os napló­jából készült könyv bemutató­ja. melyen a névadó lánya, lly­­lyés Mária és férje. Kodolá­­nyi Gyula beszel a könyv ke­letkezéséről. A Könyves Va­sárnap szintén érdekes, mert a legelrejtettebb raktári zugo­kat is megmutatják az érdek­lődőknek. Kis Pál István legújabb. Bíbor­­kóló című. Petár Skadar, azaz Kadar Péter legendájáról szóló müvét mutatták be egy beszél­getés keretében. Gacsályi Jó­zseffel és a könyv hátulján ol­vasható ajánlót megfogalma­zó Dúzsi Tamással beszélgetett a szerző. A kötetben egy verses misztériumjátékkal találkozha­tunk. melynek főhőse a szerb lovag. Petár Skadar, kinek a Skadari-tó - régi magyar nevén Szkutari-tó - partján élő csa­ládját elpusztították a törökök. A lovag, mire hazaér, már csak elvadult szőlőültetvényt talál. Gábriel arkangyal ekkor leszáll a lovaghoz, és elmondja, hogy a rokonai lelkét a szőlőbe me­nekítette. belőlük vágjon vesz­­szót. es vigye békésebb, szere­­tőbb tájra, amit Péter a szek­szárdi dombok ölelésében talál meg. Itt a bencés szerzetesek­től földet bérel, és a hat, testvé­rét szimbolizáló vesszőből sző­lőültetvényt nevel. Testvéreinek lelke pedig egy-egy nemzeti jel­lem képeben újra éled leszár­­mazottaiban. Harminc év alatt híres, jeles borosgazda lesz Ka­dar Péterből. A mú allegorikus értelmezése a Kadarka szóló Magyarorszagra érkezésének, melyet a szerző a budapesti Szerb Színháznak írt eredetileg. Az est fényét Rubá­­nyi Anita előadása és némi Dú­­zsi-kadarka emelte. Dúzsi Tamás (balra). Kis Pál István és Gacsályi József Színes program PROGRAMSOROLO KEDD MOZI Szekszárd: Gólyák 3D (ameri­kai animációs családi film), 17 óra. A hét mesterlövész (ameri­kai westernfilm), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Hasznos lenne tud­ni. Vendég: Varrókor, 16 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: A dzsungel állatai rajz­pályázat eredményhirdetése, 16 óra. Migráció rendőri szemmel - Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő előadása, 17 óra. Szekszárd Illyés Gyula Tolna Me­gyei Könyvtár: Ismerkedés a má­sik nemmel - igenekkel. író-ol­vasó találkozó Sohonyai Edit­tel, 14 óra. Gyermekkönyvtár: A vadon élménye - előadás a 20 éves Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeiről, 14 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Szekszárd Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: 16+ Múzeumi ta­lálkozások - Rejtély a múzeum­ban - tematikus vezetés kaland­vágyó múzeumbarátoknak a lá­togatók elől elzárt területeken 10-16 óráig. MESE-MORZSA, ZENESZÓ Szekszárd PTE KPVK: 10 órától várnak minden mesét és zenét kedvelő érdeklődőt, kicsit és na­gyot, aki megosztaná a többiek­kel kedvenc meséjét, zeneéjét. SZERDA MOZI Szekszárd: Gólyák 3D (ameri­kai animációs családi film), 17 óra. A hét mesterlövész (ameri­kai westernfilm), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Én olvastam. Te ol­vastad? 10 órától. Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Egészségesen Ma­nyikéval - felkészülés az őszre, 14 óra. Stikeez cserebere, 16 óra. Könyvbezárt csodák - Far­kas Péter gépészmérnök, könyv­szobrász kiállításának megnyitó­ja, 17 óra. Dombóvár Város Könyvtára: Ba­ba-mama Klub Hartung Vilmos­­né védőnővel, 14 óra. Szekszárd Illyés Gyula Tolna Me­gyei Könyvtár: A Nagy Könyves Beavatás - kapcsolódás az or­szágos játékhoz, 15 óra. Gyer­mekkönyvtár: A Nagy Könyvvá­lasztó: Hűvösvölgyi suli - talál­kozó Maros Edit íróval, 14.30. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Szekszárd Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Mesterségek nyo­mában - Varródoboz. Halak ké­szítése textilből: varrás, hímzés, nemezelés 10-16 óráig. TRAFFIPAX 04:0006:00 61-es főút 77. km 05:0007:00 60s főút 113. km 09:00-11:30 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. 09:00-11:30 M6 jobb 134. km 09:30-11:30 Bátaszék, Budai u. 90. 09:30-11:30 60s főút 93. km 09:30-11:30 Kapospula, Rákóczi u. 52. 10:00-13:00 55-ös főút 120. km 13:00-14:30 Tolna, Alkotmány u. 117. 13:00-15:30 M6jobb 111. km 13:30-15:30 M6 bal 153. km 13:30-15:30 6os főút 100. km 14:00-17:00 Bátaszék. Budai utca 86. 14:00-17:00 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 15:00-16:30 60s főút 127. km 1600-1800 M6 jobb 153. km 17:00-18:30 60s főút 136. km 17:30-19:30 60s főút 113. km 19:00-21:00 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 2100-23:00 60s főút 120. km 21:00-23:00 55-ös főút 120. km 2100-23:00 Dombóvár, Hunyadi tér 37. 2100-24:00 M6 bal 108. km VÉRADÁS KEDD Dombóvár, Kórházi véradó 8.00- 14.00 Tamási Magyar Vöröskereszt 12.00- 18.00 SZERDA Tamási Magyar Vöröskereszt 9.30-15.30 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-IOO cm, Paks 38 cm, Dombori 64 cm, Árvízkapu 436 cm. Baja 159 cm. A Sió Palánknál 179 cm. Több mint ezerötszáz szekszárdi nyugdíjast köszöntött fergeteges műsorral a város önkormányzata Bereczki-slágerek és bogyiszlói dalok ajándékba SZEKSZÁRD Az ENSZ 25 éve nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Napjaink­ban kb. 600 millió hatvan év fe­letti személy él a világon, és a szakemberek szerint számuk 2025-re meg is kétszereződhet. Ezért fontos, hogy legyen har­mónia a generációk között, a fi­atalabbak figyeljenek az időseb­bekre - többek között ezen gon­dolatok is elhangzottak szom­baton a Babits Mihály Kulturá­lis Központban, ahol a város ne­vében Ács Rezső polgármester több mint ezerötszáz szekszár­di nyugdíjast köszöntött. No, nem egyszerre, a szervezők há­rom előadást tartottak a szín­házteremben, s valamennyi kö-Acs Rezső virággal köszöntötte a nyugdíjasszervezetek vezetőit zel teltházas volt. A város veze­tője hangsúlyozta, köszönet il­leti Szekszárd idősebb polgára­it, akik között nagyon sok a fia­talos, aktív, és akik egy élhető, szerethető települést hagyomá­nyoztak a fiatalabbaknak. Ne­kik pedig kötelességük, felelős­ségük azt ugyanúgy gondozni, hogy az utánuk jövő generáci­ók is jól érezhessék magukat itt. A polgármester virágot adott át a nyugdíjas szervezetek ve­zetőinek, akik vastapsot kap­tak. Ugyanúgy, mint a műsor­ban fellépő Bereczki Zoltán szí­nész-énekes és a megyei Príma díjas Bogyiszló Zenekar is. Az előadások után vendégül is látta a város a nyugdíjasokat. F. V. Bereczki Zoltán színész-énekes slágereire vevő volt a publikum

Next

/
Oldalképek
Tartalom