Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-31 / 256. szám

2016. OKTÓBER 31., HÉTFŐ KITEKINTŐ g Szívvel-lélekkel végzi munkáját Laczi Erzsébet, tele van tervvel, hévvel Sugárzó mosolyú, mindig jó­kedvű, feltűnő jelenség La­czi Erzsébet. A paksi Dol­ce Vita étterem immár két mestervizsgával rendelkező vezetője kissé extravagáns külsejével vonja magára a fi­gyelmet, de bensője még in­kább figyelemre méltó. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS Nyolc éve nyitotta a Dol­ce Vita éttermet, de húsz éve van jelen a paksi vendéglátás­ban Laczi Erzsébet. Az üzlet­­asszony három egységből álló vállalkozása mellett két gyer­meket nevel egyedül és újab­ban már önmagára is igyekszik időt szánni. Kuncog a kérdésen, hogy mindez hogyan fér bele a nap 24 órájába és el is ismeri, hogy nagyon nehéz. - Bár mos­tanában tudok magamnak me­gálljt parancsolni, 3-4 órakor le-, teszem a lantot. Ameddig jutot­tam, addig jutottam. Megpróbá­lom azt, hogy egy napra csak egy napnyit tervezzek és ne né­gyet, hogy kerüljem a frusztrá­ció érzését. - Nehéz ezt elhin­ni, hiszen éppen a minap vette kézbe a mestervizsga bizonyít­ványt két szakmából is egyedü­liként. A szakács szakma nem meglepő, hiszen a hódmező­vásárhelyi vendéglátó szakkö­zépiskola elvégzése után egy évet Svájcban töltött ösztöndí­jasként, ahol erre a szakmára specializálódott. Ezzel együtt elsősorban a tanulóképzéshez szükséges végzettség megszer­zése volt a cél akár a felszolgá­lóvizsga esetében. - Ha azt sze­retném, hogy legyen jó szaká­csom, nekem kell kinevelni, eh­hez viszont alapvető kritérium, hogy mestervizsgát tegyek - vázolta. Hozzátette, hogy min-A mediterrán konyhát kedveli Laczi Erzsébet nagy kedvence a töltött káposzta, de nagyon szereti az arrosticinit, azaz a roston sült birkahúst nyárson és a zöldségeket mindenféle variációban. Kedvenc ízvilága a mediterrán, mindent - még a pacalt is - el tud készíte­ni ebben a felfogásban. Priori­tás számára, hogy egészséges alapanyagokból készült köny­nyű ételeket tegyen az asztal­ra otthon is, az étteremben is. Szakmai szempontból a leg­nagyobb hatást a Svájcban töl­tött egy év gyakorolta rá, itt ta­nulta meg nemcsak az alapve­tő fogásokat, hanem az embe­rekkel való bánásmódot is. A kamaránál tett mestervizsgán vadéíeiekből állított össze egy különleges ételsort. Laczi Erzsébet szeretné, ha konyhájukon is nyomot hagyna az, hogy ő tanult! w i ^ denki panaszkodik, hogy nincs szakember, de nem is lesz, ha a szakmabeliek nem teszik oda magukat, és a tanulót három évig csak mosogatásra hasz­nálják, ahelyett, hogy a tűzhely mellé is állítanák. - Én ahhoz nem adom a nevem, hogy innen úgy menjen el valaki, hogy nem érti a szakmáját. Szeretném, ha védjegy lenne az, hogy egy sza­kács vagy pincér a Dolce-ból jött - húzta alá. Nevetve hozzá­fűzte, hogy a mosogatást per­sze nem lehet elkerülni. - Mi is úgy kezdtük, hogy megtanul­tuk az edénysúrolás művésze­tét, amin fel is voltam háborod­va. Ha itt vagyok a konyhában, ránézek az edényekre, ez sok­szor eszembe jut. Olyankor ne­kifogunk és megtartjuk a Nagy súrolás napját - fogalmazott. A mestervizsga kapcsán el­árulta, hogy számára ez felelős­séggel jár, azt jelenti, hogy még borzasztó nagy út áll előtte, hogy erre méltó legyen és sokat kell fejlődni. Szeretné, ha kony­hájukon is nyomot hagyna az, hogy ő tanult. Egyébként is sze­reti a kreatív, új megoldásokat, de ezzel - mint elárulta - csín­ján kell bánni, mert a vendégek csak módjával fogadják az újítá­sokat. Tele van tervvel, hévvel. Szívből, lélekből, örömmel vég­zi a munkáját, minden napot új kihívásként él meg, ezért ne­héz elhinni, hogy képes vissza­venni a tempóból. Pedig feltett szándéka, mert - mint mondta - felelős önmagáért és a gyere­keiért. Azt is elárulta, hogy ha­bár napjait emberek között töl­ti, a kikapcsolódást is az jelen­ti számára, ha emberek között lehet, az idejét barátok közt tölt­heti, emellett szereti a termé­szetet, a vizeket, imád beszél­getni, utazni, kertészkedni és táncolni. Édesanyaként is válialkozókedvű Két kamaszgyermekét, az apai ágon olasz származá­sú Dalida és Romeo di Profiót egyedül neveli Laczi Erzsébet. A gyerekeket, amellett, hogy mint minden édesanya, igyek­szik megadni mindent nekik, az önálló életre tanítja. Fia és lánya a rendezvényeken be­segít édesanyja munkájába. A közelmúltban közös döntés alapján két külföldi diákot fo­gadtak egy tanévre. Erzsébet így hónapokon át gondosko­dott a két vendégdiákról is. A napi életük szervezésén, ellá­tásukon túl arról is gondosko­dott, hogy élményekkel gaz­dagodva térjenek haza és a közös kirándulások során job­ban megismerjék Magyaror­szágot. PROGRAMSOROK) HÉTFŐ Szekszárd: Graffaló és bará­tai (angol-német animációs családi film), 17 óra. Jack Re­­acher: Nincs visszaút (ameri­kai akciófilm), 19 óra. SZÍNHÁZ Bogyiszló Művelődési Ház: Pólika - cigány sorsdráma a Zarándok Színház előadásá­ban, 19 óra. A belépés díjta­lan. MEGEMLÉKEZÉS Kismányok Temető: A közsé­gi önkormányzat által szerve­zett közös áhítat Mindenszen­tek és Halottak Napja alkal­mából az elhunytak tiszteleté­re, 16 óra. SZERDA MOZI Szekszárd: Graffaló és bará­tai (angol-német animációs családi film), 17 óra. Jack Re­adier: Nincs visszaút (ameri­kai akciófilm), 19 óra. Szekszárd WMMM Várme­gyeházi kiállítás: Mestersé­gek nyomában - Varródoboz. Madarak készítése textilből, varrás, hímzés, nemezelés Szűcs Zsuzsa múzeumpeda­gógussal 10-16 óráig. AVATÓ Szekszárd Porkoláb hegyte­tő: a felújított kereszt avatá­sa, 11 óra. Angolverseny a könyvtárban BONYHÁD Második alkalom­mal rendezett angol szépkiejté­si versenyt a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár. A két fordulós megmérettetésre tizenkilenc 7-8. osztályos diák nevezett a városi iskolákból és Mecsek­­nádasdról. A színvonalas ver­seny a következő végeredmény­nyel zárult: első Pirisa Boglár­ka (Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád, 7. osz­tály), második Bozó Alma (Szé­chenyi István Általános Iskola, Bonyhád, 7.O.), harmadik Rup­­pert Gábor (Liszt Ferenc Általá­nos Iskola, Mecseknádasd, 8.O.). Különdíjat kapott Illés Martin (Széchenyi István Általános Is­kola, Bonyhád, 8.o.). H. É. Pirisa Boglárka, Bozó Alma, Illés Martin és Ruppert Gábor Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06-30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Hargitai Éva Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila HAJDAN 1991-ben kapott a tolnái gimnázium egy Commodore 128-as szá­mítógépet színes monitorral és nyomtatóval 50 ÉVE A több mint évtizedes hagyományhoz híven, meg­rendezte a Tolna megyei Ven­déglátóipari Vállalat cukrászai munkáiból a nagy kiállítást és vásárt. A vállalat cukrászmű­helyeiben szerte a megyében, szorgalmasan készültek az ipa­ri tanulók, mesterek. Körülbe­lül ötven süteményt, édességet készítettek. A dombóvári I. számú tég­lagyár agyagbányájában hon­foglaláskori temetőt bolygatott meg a földmaró gép. Zabla, ken­gyelek, ember-.és lócsontok ke­rültek elő azonkívül kerámiatö­redékeket és a tűzhelynél hasz­nált égetett agyagkúpokat, úgy­nevezett „tűzikutyákat” is talál­tak. A tudományos szempont­ból igen értékes lelőhely meg­mentése Szalma Jánosnak, a téglagyár munkásának az ér­deme. Amint a szekszárdi mú­zeum kutatói megállapították: a leletek még a honfoglalás elejé­ről valók, tehát ezerévesnél ré­gebbiek. A Gyulaji Állami Vadgazda­ságban véget ért a dámszarva­sok násza, a barcogás, amely ’66-ban két héttel korábban kezdődött a szokottnál. Az idő­szakban magyar vadászok ti­zenegy dámbikát lőttek, s ezek mindegyike kiváló minősíté­sű: négy arany-, három ezüst- és négy bronzérmes lapátost ejtettek el. Bonyhádon megnyitották Tol­na megye első ABC-áruházát. 25 ÉVE Tizenhárom egyesü­let 170 versenyzője állt rajtkő­re Szekszárdon a Sipos Már­ton nemzetközi úszó emlék­­versenyen. A névadó klasszi­kus számában, a 100 méte­res mellúszásban a kecskemé­ti Újszászi Márk győzött, így ő nyerte a vándorkupát. A labda­rúgó fordulóban a Dózsa pálya­­választóként, ha keservesen is, de legyőzte a Baját az NB II- ben. A kosárlabda NB I-ben a KSC Szekszárd rangadót nyert az Egis-OSC ellen, és a Dombó­vár is begyűjtötte őszi első győ­zelmét. A németországbeli Aalen és Szekszárd kapcsolata három esztendővel korábban kezdődött gyermekek cseretáboroztatásá­val. 1991-re a két város közötti kapcsolatrendszer átfogta szin­te az egész gyermek és ifjúsági korosztályt és intézményrend­szerét. A tapasztalatokról és a to­vábbfejlesztés lehetőségeiről tár­gyalt Kocsis Imre Antal polgár­­mester dr. Diethelm Winter, fő­tanácsos, Paul Geisinger, az aa­­leni szakmunkásképző intézet igazgatója, a Gemenc Expo tu­lajdonosa, Kanalovics László, és Babai Zoltán, az 505. igazgatója. Ezeken a megbeszéléseken a két város közötti kapcsolat bővítésé­nek lehetőségeit vizsgálták. TRAFFIPAX HÉTFŐ osmaim 6-os főút 113, km 09:00-1100 Tolna. Alkotmány u. 117. 09.00-1130 M6 bat 93, km 09:30-11:30 Várdomb. Kossuth u. 50/A. 09:30-1130 ________6os főút 100. km 09301130 Dombóvár. Köztársaság u. 27. X03C-J33Q 60s főút 145. km 12:00-14:30 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 72. »0015:30___ mmmmfeB jobb ÍOS. km 133015:30 Bátaszék. Budai u. 90. 133015:30 60s főút 113. km 14301730 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 14301730 Hm MASAIM 15301730 60s főút 136. km 16301930 ________ M6 jobb 119. km 163018:30 M6 bal 153. km 1730-1830 .Sóstóit 147. Km 17:301930 60s főút 120. km 18302030 Szekszárd, Keseíyúsi u. 2d 21302330 Bétaszék. Budai u. 90. 210023:00 Sóstóit 107.1» 213000:00 61-es főút 71. km KEDD 04300630 61-es főút 77. km 05300630 60s főút 145. km 05:000730 60s főút 113. km 09001130 Szekszárd. Rákóczi ti 126 09:0011:30 M6 jobb 134 km 09301130 5Sos főút 120. km 09:301130 60s főút 100. km 09301130 Dombóvár. Köztársasága. 27. 12:30-14:00 60s főút 127. km 13301530 M6 jobb 111. km 13:3015:30 6-os főút 82. km 14301730 Dombóvár. Kortaz u. 104. 14:3016:00 6os főút 133. km 14:301630 M6 jobb 153. km 16301830 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 16301730 _____ 60s főút 13&J» 17301930 M6 jobb 164. km 17301930 ______________60s főút 93, km 18:001930 60s főút 145. km 20302330 Szekszárd. Keseíyúsi u. 20. 213023:00 60s főút 100. km 213023:00 Kaposfwla, Rákóczi u. 52. 21:000030 M6 bal 108. km 213023:30 ________Bátaszék. Budai u. 90. VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap délután 5 órakor: 1 Dunaföldvár-56 cm, Paks 90 cm. Dombori 124 cm, Árvízkapu 497 cm, Baja 219 cm. A Sió Palánknál 199 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom