Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-04 / 233. szám

2016. OKTÓBER 4., KEDD MEGYEI KÖRKÉP 3 A könyv marad Kvanduk Bence bence.kvanduk@partner.mediaworks.ho/CfU _________________________________________Mm Jó látni manapság, hogy egyre több gyerekek kezében látunk könyvet. Bár az utóbbi időben már többször temették, de mégsem tűnik el soha, főnixként éled fel újra és űjra a könyv. Valahogy sikerült olyan családba születnem, ahol a könyve­ket nagy becsben tartják, és nem csak az idősebbek, de a legfia­talabb olvasni tudók is szívesen vesznek a kezükbe egy-egy re­gényt, verseskötetet. Talán ezért esett mindig nehezemre meg­érteni azokat, akik azért mondják, hogy a kedvenc könyvük az Egri csillagok, mert gyakorlatilag azt az egyet olvasták. Bár tény, hogy a kötelezők az én kedvemet is nem egyszer elvették. Pedig megtalálhatná mindenki az őt érdeklő történeteket, hi­szen - mint az olvasni szeretők mind tudják -, jóval színesebb a paletta, mint akár a filmek, akár színházi előadások terén. Ta­lán csak egyetlen hátrányuk van, egyszer véget érnek, és el kell búcsúznunk újdonsült barátainktól, a szereplőktől. Szerencsére, vagy talán az elmúlt évek hangulatát nézve mentőövként segített az olvasás útjára visszaterelni az embere­ket a technika fejlődése is, bár sokan pont ettől féltik a könyv jövőjét. Mióta egy tablet, vagy akár egy telefon is használha­tó könyvként, úgy érzem, is­mét többen olvasnak a környe­zetemben, hiszen egy hosszú utazáson, vagy ha várni kell a rendelőben, és egyébként is bármikor, mi lehetne jobb annál, minthogy kedvenc figuráink történetébe csöppenjünk. A géni­usz mobil meg mindig ott van a zsebben, táskában, így már tényleg akármikor hódolhatunk olvasási szenvedélyünknek. Egy mai mobillal, tablettel bármikor hódolhatunk szen­vedélyünknek Ügyvéd hamisította meg az okiratokat Több mint két és fél milliárd fo­rint értékben kezdődhetnek vízminőség-javító beruházások a megyében. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TAMÁSI Egy négy évvel ezelőtt készült felmérés szerint ha­zánkban 624 település ivóvi­ze nem felelt meg az Európai Unió által támasztott minősé­gi követelményeknek. A víz­ben a megengedettnél nagyobb mennyiségben volt megtalál­ható az arzén, a bór, illetve a fluorid. A kormány, segítendő a víz­minőséget javító beruházások minél gyorsabb megvalósulá­sát, országos ivóvízminőség-ja­­vító programot dolgozott ki. A kormányzati pályázati portál adatai szerint a fejlesztésekhez kilenc Tolna megyei község - Belecska, Pincehely, Szakadát, Diósberény, Kölesd, Kistor­más, Györköny, Koppányszán­­tó, Értény - és Tamási város ka­pott 83-90 százalékos támoga­tást a Környezet és Energiaha­tékonysági Operatív Program (KEHOP) uniós forrásaiból. A települések polgármesterei né­hány esetben már konzorciu­mi megállapodást kötöttek a Nemzeti Fejlesztési Program­­irodával. Tamási ivóvíz-beruházásra vonatkozó pályázata a 2007- 2013 közötti uniós ciklusban még nem kapott zöld utat. A város tizenhét településsel al­kotott közös társulást, közülük egyik sem került be a nyertes körbe. Ugyanakkor tizenhat te­lepülésen elkezdődhetett a fej­lesztés. A pályázó falvak, váro­sok - összesen 34 - között nem csak Tolna megyei, de somogyi és baranyai is volt. Belecskán már átadták a munkaterületet A négyszáz fős lélekszámú Belecskán a munkaterület át­adásával elkezdődött a beru­házás, amelynek kivitelezője a siklósi székhelyű Bern Épí­tő Zrt. Szemeti Sándor polgár­­mester tájékoztatása szerint a községben a KEHOP 89 mil­lió forintos támogatásával új kutat fúrnak, hálózatot mos­nak, ülepítőt építenek és ki­cserélik a tűzcsapokat. A köz­ségben szintén a nyersvíz am­­móniumtartalma magas, emellett vastalanítani is kell a vizet; a beruházás próbaüze­mét 2017-ben tervezik - kö­zölte a Tamási járásban talál­ható község polgármestere.- Tamásiban a program 1,442 milliárd forintos hozzá­járulásával kutakat, szűrőbe­rendezéseket újítanak fel, ki­cserélik a legrosszabb állapot­ban lévő vezetékeket, és a kül­területekre is eljuttatják a ve­zetékes ivóvizet - mondta Por­­ga Ferenc, Tamási polgármes­tere. A 8500 lakosú városban, Öreghenye egy részén, Ador­­jánpusztán, Kosbán, Tuskó-Kiemelt jelentőségűek a beruházások Az ivóvízminőség-javító prog­ram jelentős eleme a vízjogi ha­tósági engedélyezési tevékeny­ség. Az engedélyeket a kataszt­rófavédelmi igazgatóságok ad­hatják ki, 2015-ben több mint nyolcszáz engedélyezési eljá­rást folytattak le. A megyei szer­vezetek ez év májusáig 131 üzemeltetési engedélyt bocsá­tottak ki. Az országos főigazga­tóság a társszervekkel együtt­működve továbbra is figyelem­mel kíséri az ivóvízminőségjaví­tásával összefüggő eljárásokat, kiemelt cél, hogy az ország min­den lakosa számára elérhető le­gyen az EU követelményeinek is eleget tevő, egészséges ivóvíz. son jelenleg 700-800 ember­nek tartályos járművel szál­lítanak vizet. A város vezető­je hozzátette: a település ivó­vizében a magas ammónium­­tartalom okoz gondot, az el­múlt években előfordult, hogy ennek kezelése miatt megnőtt a víz nitrittartalma. Legutóbb áprilisban a vegy­szeradagoló berendezés hibája miatt emelkedett meg a veze­tékes víz nitritkoncentrációja, ezért a várandós nőknek és az egy éven aluli gyermekeknek zacskós vizet biztosítottak. Végleges megoldást a problé­mára az ivóvízminőség-javító program jelent - szögezte le Porga Ferenc. A projekt során Tamási ivó­­vízhálózata olyan szintre bő­vül, mely képes lesz a telepü­lés lakosságszámának várha­tó növekedésével folyamato­san lépést tartani a megnöve­kedett igények kiszolgálásá­ban. A vízhálózat elavult vízve­zetékcsöveinek cseréjével biz­tosítható, hogy a tisztított ivó­víz megtartsa a minőségét' egészen a fogyasztói felhasz­nálásig. A speciális vízkeze­lő technológia alkalmazásával az Európai Unió szabványai­nak megfelelő minőségű ivó­vízzel tudják így ellátni a la­kosságot. SZEKSZÁRD Távollétében ítél­te el a Szekszárdi Járásbíró­ság a 64 éves budapesti ügy­védet, aki súlyos betegsége mi­att nem tudott megjelenni a tárgyaláson. A bíróság bűnös­nek mondta ki a férfit közok­irat-hamisítás bűntettében és ezért három év próbára bocsá­totta. Az ügyészség felfüggesz­tett szabadságvesztés kisza­bását indítványozta és hogy a bíróság tiltsa el a vádlottat az ügyvédi foglalkozástól. Az ítélet indokolása szerint a büntetés kiszabásánál sze­repet játszott a vádlott rossz egészségi állapota, eltiltani pe­dig azért nem kellett a foglal­kozásától, mert már megszün­tette kamarai tagságát, tehát nem praktizál. Az eset azon bűnügyek közé tartozik ame­lyeknek a hátterére nem de­rült fény, még az sem derült ki, hogy az ügyvéd kinek a meg­bízásából, illetve közreműkö­désével hamisította meg az ok­iratokat amelyek révén hamis adatok kerültek be a közhiteles cégnyilvántartásba. Egy Tolna megyei céget, il­letve annak üzletrészét adta el a tulajdonosa. A cégvezető a vevővel nem találkozott. A vádlott közvetítésével készült az adásvételi szerződés 20tű­ben, majd két évvel később a bejegyzéshez szükséges többi papír: például a cégvezetővé választás iratai, a tagjegyzék, az új székhely bejegyzéséhez szükséges okiratok. Csak egy bökkenő van, az a férfi, akinek az adatai és alá­írásai szerepelnek az irato­kon, sem vevőként, sem ügy­vezetőként nem léphetett fel a kérdéses időben. Súlyos agyi infarktust kapott amelynek a következtében előbb kórház­ban, majd rehabilitációs inté­zetben volt. A jobb fele meg­bénult, nem tudott beszélni és nem is értette a beszédet. Nem tudni az ügyvéd honnan sze­rezte meg a személyes adata­it és hogy ki hamisította a név­aláírásokat. Az ítélet nem jog­erős, annak kézhezvételtől szá­mított 8 napon belül fellebbez­het a vádlott. 1.1. Benedek Elek vetélkedő a Solymár Imre könyvtárban Mesékből vetélkedtek BONYHÁD Az idei tanévben is megrendezte a Benedek Elek ve­télkedőt a magyar népmese nap­ja alkalmából a Solymár Imre Városi Könyvtár. A versenyre 10 csapat jelentkezett Kakasd­­ról, Hidasról, Tévéiről és Cikó­­ról. A 3-4. osztályos gyerekek­nek Benedek Elek életrajzából és az ő gyűjtésében leírt 5 nép­meséből kellett felkészülniük, majd a könyvtárban feladatokat oldottak meg 2 fős csapatokban. A vetélkedő végeredménye: első helyen Erdei Trixi Nóra és Ozs­­váth Bendegúz (Hidas) végzett, második lett Németh Tamara és Szabó Jázmin (Tevel) és harma­dik pedig Fehér Bulcsú és Ba­­chesz Csaba (Hidas). H. É. Oklevelekkel és tudással gazdagodva távozhattak a gyerekek l\ Megtölti® ° bevasártóoaW'0' HIRDETÉS Harminc napon keresztül \ t. mindennap kisorsoljuk 1 vas 1 1 TM— egy előfizetőnket*, aki ajándékokkal megtöltött táskát kap. A nyertesek nevét mindennap közöljük a Tolnai Népújságban, j Rajnai Rudotfné (Komló) Tolnai Népújság HO n az október hónapban élő előfizetéssel rendelkező vesznek reszt. A játék 2016. október 1. és 31. kozott tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom