Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-19 / 246. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. OKTOBER 19., SZERDA Filmeken a forradalom FORRADALMI hangulatban címmel filmvetítés sorozat­tal emlékezik mega bonyhá­di Solymár Imre Városi Könyv­tár az 56-os forradalomról, annak 60. évfordulójáról. Teg­nap a Liberté ,56 című alko­tással várták az érdeklődő­ket. A továbbiakban a Sza­badság ára, a Szabadság, szerelem, illetve a Megáll az idő című filmek ingyenesen megtekinthető vetítésére vár­ják a vendégeket. H. É. Az egykori óvodánál emlékeztek BECS Megemlékezést tartot­tak a község régi óvodájá­nál a decsi óvodások. A ra­gyogó napsütésben először a gyerekek adtak műsort, majd Rohrné Nagy Katalin óvónő ismertette a kicsikkel az egykori intézménytörté­netét. Az ünneplők végül ko­szorút helyeztek el az emlék­táblánál. B. K. Katasztrófavédelem és a gyerekek VÁRDOMB Fontos, hogy már a diákok is megismerjék a ka­tasztrófák elleni védekezés rendszerét. Ezzel a céllal in­dított egy rendezvénysoroza­tot a Várdombi Könyvtár 10- 12 éves gyermekek számá­ra. Az első napon játékos fel­adatok, egy előadás és inter­aktív beszélgetés során szó volt az önkéntesség szerepé­ről, a bajbajutottak megsegí­téséről, de egy veszélyhelyzet során tanúsítandó helyes ma­gatartási szabályokat is meg­ismerhették a gyerekek. A rendezvényt ezentúl havonta egyszer tartják, a részvétel in­gyenes. T. N. Tűz egy lakóépület kazánházában CIKO Tűz keletkezett egy la­kóépület kazánházában, s a lángok átterjedtek az épü­let tetőzetére is. A tűz elfojtá­sán a szekszárdi és a bony­hádi hivatásos tűzoltók dol­goznak, több rajjal és jármű­vel, valamint három vízsugár­ral. A tűzoltók két gázpalac­kot is kihoztak az égő épület­ből, a lángokat körülhatárol­ták, megakadályozták a tűz tovaterjedését, s végül elol­tották azt. T. N. Gyerekek és felnőttek az aján­lottnál kevesebb tejet és tej­terméket fogyasztanak a fel­mérések szerint. Mindeközben az országban millióhoz köze­lít a csontritkulásban érintet­tek száma. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu A Magyar Dietetikusok Orszá­gos Szövetségének (MDOSZ) legfrissebb felmérése sze­rint a gyerekek harmada heti egy-két alkalommal iszik tejet, közel 10 százalékuk pedig egy­általán nem fogyaszt belőle. Általánosságban elmondható, hogy hazánkban a tejfogyasz­tás csaknem fele az egészséges táplálkozásban javasolt meny­­nyiségnek. Ennek okai között szerepel többek között az is, hogy becslések szerint 30 szá­zalékosra tehető a laktózérzé­­kenység gyakorisága. Az MDOSZ szakértője sze­rint tejcukor-érzékenység esetén is lényeges a kiegyen­súlyozott, egészséges táplál­kozás, amelynek részét ké­pezik a diétába beilleszthe­tő tej és tejtermékek. Ugyan­is már léteznek laktózmen­­tes termékek is. Nagyon fon­tos lenne a tejet és tejtermé­keket optimális arányban tar­talmazó, egészséges étrend és ezen belül a tej- és tejtermék-A kisbabának az anyatej a legmegfelelőbb táplálék Az élet első 6 hónapjában a csecsemő igényeit optimáli­san kizárólag a szoptatás elégíti ki. Az anyák mintegy kilencven százaléka képes lenne szoptat­ni gyermekét, ha megfelelő ön­bizalommal rendelkezne. Ehhez azonban nem elég a védőnők segítsége, szükséges a környe­zet, a család, a barátok és a tár­sadalom támogató segítsége - mondja Markó Aranka megyei vezető védőnő. Azért kiemelten fontos ez a kérdés, mert a nö­vekvő számú légúti és bélrend­szeri betegségek gyógyításának sarkalatos kérdése a már cse­csemőkorban elkezdett preven­ció. Ennek egyik feltétele, hogy fajidegen fehérjéket amíg csak lehet, ne kapjon a gyerek, így egyéves korig nem javasolt a te­hén- vagy kecsketej fogyasz­tása a kicsik számára. Szeren­csére már számos gyógytáp­­szer áll rendelkezésre erre a cél­ra . megfelelő vitamin- és ásvá­­nyianyag-tartalommal. Az úgy­nevezett hipoallergén tápszerek módosított formában, illetve egyáltalán nem tartalmaznak tehéntejfehérjét. A gyerekek fejlődéséhez szükséges a kalcium A nők a terhesség és a menst­ruáció alatt kalciumot is veszí­tenek, amit megfelelő táplál­kozással pótolni kell, ugyan­ez vonatkozik a szoptatás ide­jére is. A gyermek testi fejlődé­séhez szintén biztosítani kell a szükséges kalciumadagot. Idő­sebb korban a kalciumcsökke­­hés miatt a csont elveszíti el­lenálló képességét, könnyeb­ben törik, fájdalmassá válnak a mozdulatok. A klimax után egyre nehezebben épül be a kalcium a szervezetbe, ezért még több kalciumban gazdag ételt kell ebben a korban fo­gyasztani. A kalcium felszívó­dását akadályozza a dohány­zás, a nagymértékű alkohol­­fogyasztás, a túlzott koffein­fogyasztás. A testmozgás hi­ánya is jelentős kalciumvesz­teséget okoz. Dietetikusok vé­leménye szerint napi fél liter 0,1-1,5 százalékos zsírtartal­mú tej, vagy ennek megfele­lő kalciumtartalmú tejtermék (5 dl joghurt vagy kefir, 10 dkg sovány sajt) fedezi a felnőttek napi kalciumszükségletének nagy részét. fogyasztás növelése. Annál is Inkább, mert a tej talán a leg­jobb kalcium- és D-vitamin­­forrásunk, és számos más hasznos tápanyagot is tartal­maz. Egy deci tejben átlago­san 3,4 gramm fehérjét, 1,5-3,6 gramm zsírt, 5,3 gramm szénhidrátot és 48-64 kcal-t (202-267 kJ) energia találha­tó. Emellett A-, D-, E-vitamint, valamint Bl, B2, B12 és C-vi­­taminokat, niacint és folsa­­vat tartalmaz. Egy liter tejben körülbelül 4 gramm ásványi anyag is van, például kálium, nátrium, magnézium és cink, kalciumtartalma körülbelül 125 mg deciliterenként. A tej­nek a legfontosabb szerepe gyermekkorban van, ilyenkor a benne lévő kalcium és D-vi­­tamin hozzájárul az egészsé­ges csontfejlődéshez és növe­li az úgynevezett csúcs-csont­tömeget is, amely a legfonto­sabb preventív faktor a XXI. század járványának is neve­zett oszteoporózis szempont­jából. Az újra és újra felbuk­kanó étkezési divattrendek miatt azonban a felnőttek egy része szinte teljesen kiiktatja étrendjéből a tejet, sőt a tejter­mékeket is. Pedig a csontritkulásnak is nevezett betegségben Ma­gyarországon mintegy 800 ez­ren érintettek, és évi 64 ezer csonttörésért tehető felelőssé. Kisszékely sok voksot kapott KISSZÉKELY Negyedik helyen végzett a település Magyaror­szág legszebb fekvésű falvai­nak versenyében. Az Origó ál­tal meghirdetett szavazást á Ko­­máron-Esztergom megyei Súr nyerte meg 22445 vokssal, a második helyen a Bács-Kiskun megyei Császáröltés végzett (19864), a dobogó harmadik fo­kára pedig a Baranya megyei Feked állhatott (19670). Kisszé­­kelyre 19190 szavazat érkezett, köszönhetően annak is, hogy a TEOL.hu oldalon is lehetett sza­vazni. Ez a négy település maga­san kiemelkedett a 19 verseny­ző falu közül, az ötödikként záró Gántra már több mint tízezerrel kevesebben szavaztak. Az először meghirdetett ver­senyben minden megye három faluval nevezhetett, arról, hogy mely települések indulnak, a megyei közgyűlés döntött. Tol­nából Kisszékely mellett Szál­ka és Váralja mérettette meg magát, a megyei versenyt 7931 vokssal nyerte meg Kisszékely, Szálkára 6770, Váraljára 2823 szavazat érkezett. R. G. Dal, jelenet az idősek világnapján SZEDRES Színes kulturális prog­rammal köszöntötték a nyugdí­jasokat az idősek vüágnapja al­kalmából a szedresi Nyugdíjas Érdekszövetségben, tájékozta­tott Varga Ferenc elnök. A Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Megyei Elnökségét Böröcz Ár­pád alelnök képviselte. A szép­­korúakat Kovács János polgár­­mester ünnepi beszéddel kö­szöntötte. A helyi kórus új dal­csokorral, Varga Gyula nótával, Dombi Józsefné és Varga Gyu­­láné vidám jelenettel készült. A zombai vendégek vezetője, Ba­rabás Jánosné jelképes ajándék­kal kedveseden Varga Ferenc el­nöknek 85. születésnapja alkal­mából a további példás együtt­működés reményében. Ezt köve­tően a vendég csoport kocsmai jelenettel nevettette meg az egy­begyűlteket. A nap fénypontja a Siklósi Krisztián vezette Csur­gó Zenekar fergeteges koncert­je volt, amelyet a közönség vas­tapssal jutalmazott. A rendez­vényt kakas pörkölt, tombola és bál zárta. B. K. Rajzokon, festményeken elevenedik meg az erdő a Vármegyeházán Közösség részévé lehet itt válni SZEKSZÁRD Idén ősszel gondol­junk úgy a múzeumokra, mint a helyi közösség aktív élettereire, melyekhez jó érzés kapcsolód­ni, ahol egyszerre lehet kikap­csolódni és részesésévé válni egy közösségnek. Ezt a célt szol­gálja a Múzeumok Őszi Feszti­válja. A Magyar Festészet Nap­jához kapcsolódó Mesél az árté­ri erdő... címmel vizuális alkotó­munka keretében gyerekek elő­zetesen elkészített rajzait, fest­ményeit, grafikáit - melyek az erdő állat- és növényvilágát áb­rázolják - tegnap a Vármegye­­házán egyetlen hatalmas közös képpé állították össze. A rendez­vényen közreműködtek a zeneis­kola diákjai. B. L. Az udvarra tervezték, de végül a Vármegyeháza aulájába vitték a gyerekek a képeket A történelem feketedobozai PAKS Egyhetes, változatos mű­faji repertoárt kínáló program­­sorozattal emlékeznek Pakson az 1956-os eseményekre. Az ön­­kormányzat és a Csengey Dénes Kulturális Központ több meg­közelítéssel segíti a történelmi események méltó felidézését. A programok között film, koncert és szavalóverseny, tudományos konferencia, alkotópályázat és fotókiállítás is szerepel. A szervezők külön figyelmet szentelnek a helyi aktualitások felidézésének. Az eseményeket Inotai Imre korabeli fotóiból ké­szült tárlat és tudományos kon­ferencia eleveníti meg, a Jézus Szíve katolikus templomban paksi szerző, Károly János mű­ve - a Requiem ’56 című mise - csendül fel. A Történelem feke­tedobozai című előadássorozat is ezzel a témával foglalkozik, a filmklub pedig rendkívüli vetí­tést tart. A református temető­ben Tuba János nemzetőr pa­rancsnok tiszteletére korábban rendszeresen megtartott váro­si megemlékezést a róla elne­vezett vers- és prózamondó ver­seny váltja fel. A városi ünnep­ségen rangos kitüoontetések - Paks Város Díszpolgára, Pro Űr­be - átadására kerül sor és dí­jazzák a tehetségeket. A prog­ramot az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordu­lójára létrehozott Emlékbizott­ság támogatja. V. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom