Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-17 / 244. szám

2016. OKTÓBER 17., HÉTFŐ KITEKINTŐ g Ä2 QflDQftSMl A brit kormány kezd bekemé­nyíteni, komolyan veszik a Bre­­xit-kampányban a kilépéspárti­ak által hangoztatott célokat: közölték, hogy még az unió­ból való kilépést sem kell meg­várni a gazdasági bevándor­lók számának csökkentésével, és hogy mielőbb szeretnének megválni a migráns orvosoktól. Kvanduk Bence bence.kvanduk@partner.mediaworks.hu HAGY-BRITANNIA Amber Rudd brit belügyminiszter a Konzer­vatív Párt kongresszusán azt mondta, arra kötelezné a brit cégeket, hozzák nyilvánosság­ra, hány külföldit foglalkoztat­nak. Emellett szigorítani akarja a külföldi dolgozók felvételi el­járását, és az EU-n kívülről ér­kező diákokra is lecsapna, mert szerinte a túl sok külföldi diák­­migráns rontja a színvonalat. Jeremy Hunt egészségügyi miniszter is a külföldi munka­­vállalók számára aggasztóan nyilatkozott: önellátóvá tenné az angliai egészségügyet mun­kavállalók terén, vagyis egy évtizeden belül fokozatosan ki­szorítaná a brit kórházakból a külföldi orvosokat. Ez nagy fel­adatnak tűnik, a britek ugyan­is az OECD-országok között az elsők a külföldi orvosok ará­nyának szempontjából - meg is támogatják rendesen a prog­ramot, Hunt 100 millió fontos büdzsét kap, hogy kivitelezze. Egy angliai kávézóláncnál dol­gozik Vörös Réka, aki elmond­ta, hogy a Brexit-szavazás előtt és után közvetlen érezhető volt, hogy másképpen állnak a britek a külföldiekhez, mivel a média és az emberek is nagyon felkap­ták a témát, de neki soha nem mondtak semmi bántót. Hozzá­tette, aki bevándorlóellenes, az eddig is az volt és ezután is az lesz, és vannak, akik hangot is adnak ennek. Azóta lecsengett, és senkit nem érdekel. Attól tart egy kicsit, hogy elveszti a mun­káját, vagy elküldik az ország­ból, mert már kialakította az ot­tani életét, vannak helyi barátai, egyre feljebb, jobb pozícióba lép a munkájában, amiért megdol­gozott, tervei vannak, amivel jól halad. Nem lenne jó, ha ez szól­na közbe. Arra még nincs terve, ha el kell jönnie, de mivel ez nem egyik napról a másikra zajlana le, így nem is idegesíti magát ve­le. - Mire ai egész lezajlik, már jogosult leszek az állampolgár­ság megszerzésére, amit min­denképp terveztem - mondta Réka. - Haza csak nagyon vég­ső esetben mennék. Ha mégis megtörténne, akkor megtanu­lok spanyolul, és inkább oda köl­tözök, vagy valahova, ahol az an­gol elég. A szintén a lánc kötelékében dolgozó Horváth Bettina munká­ja során sok emberrel kerül napi kapcsolatba. Elmondta, a válasz­tások közeledtével sokan feltet­ték a kérdést, mit tesz, ha Ang­lia kilép az EU-ból. - Mivel tu­dom, hogy a kétkezi munka ja­vát külföldiek végzik, ezért azt mondtam, nem félek, hogy ha­­zaküldenek - mesélte - Ugyan­is, ha nekünk mennünk kell, ők Egy kalap alá veszik mindet Tóth Árpád 2008 márciusától 2011 júniusáig dolgozott Angli­ában. Bár szoftverfejlesztőnek indult, arra kényszerült, hogy kertépítéssel, majd élelmiszer­­raktárban keresse kenyerét. Ő mesélte, hogy az angolok eleve pikkelnek a külföldiekre, lenézik, megalázzák őket. Pél­dául felidézte még a kertépítő korszakból, amikor új kisfőnö­­köt kaptak, aki azonnal meg­bélyegezte, mert kezet nyújtott neki, emellett sokszor hangoz­tatta az angolok „felsőbbren­dűségét” úgy mint: „Ezt meg tudom csinálni, mert angol va­gyok”, és hasonlók. Hozzátette, hogy minél jobban beszéli va­laki a nyelvet, annál könnyeb­ben.befogadják. Ezzel kapcso­latban hozta fel, hogy a len­gyelek haverokhoz, családta­gokhoz költöznek úgy ki, hogy a nyelvet sem tudják, csak a már korábban kint élőkkel tud­nak kommunikálni, ami nyil­ván bosszantó, viszont ők va­lóban dolgozni akarnak, a ma­gyarokhoz hasonlóan, és igazi „terminátorokat” is lehet talál­ni köztük. Ezzel szemben a pa­kisztániak és az Afrikából be­vándorlók legtöbbje csak a se­gélyekért megy, és nem értik, ha valaki dolgozni akar. Ezért is vannak a fejük búbjá­ig tele az angolok a külföldiek­kel, illetve félre is vannak tá­jékoztatva. Az európai beván­dorlók gazdaságilag haszno­sak, csak egy kalap alá veszik őket a naplopókkal Tóth Árpád szerint. i éhen halnának. Ki szállítana árut? Ki dolgozna a boltokban? Néhányuk hangot ad gyűlöle­tének. Ilyenkor a legjobb válasz egy mosoly. Hozzátette, az Angliában élő külföldiek az angolok kényelmét szolgálják, mivel legtöbbjük ven­déglátásban, áruházakban dol­gozik, illetve hotelekben takarít, amire egy átlag angol nem haj­landó. A magyarok, lengyelek és egyéb országokból érkezők látnak el minden „alapszükség­letet”. Attól nem tart, hogy el kell hagyniuk az országot, ha mégis, mindig van egy „b” terv. Mint el­mondta, minden újság tele van politikával, az idős emberek pe­dig előszeretettel vitatják meg ezeket a dolgokat egy csésze ká­vé mellett. Kifejtette, hogy haza szinte biztos nem jönne jövőbeni tervei miatt. Végül mindenki maradhat? Miközben a brit belügyminisz­ter kemény módszerekhez fo­lyamodna az uniós munkavál­lalókkal szemben, a saját tár­cája azzal számol, hogy sen­kit nem küldenek haza. Mind a 3,6 millió európai uniós mun­kavállalót megtartaná az Egye­sült Királyság, írja az Indepen­dent a Telegraphra hivatkoz­va. A lap egy belügyminisztériu­mi háttéranyagot szerzett meg. amely szerint nagyjából 2.9 mil­lió embernek elég ideje lesz ah­hoz. hogy letelepedési jogot sze­rezzen az EU-ból való kilépésig, a maradéknak pedig felajánla­nák a maradást, lain Lindsay budapesti brit nagykövet is el­ismételte, amit a brit miniszter­­elnök nemrég Szlovákiában és Lengyelországban is elmondott. Theresa May arról beszélt, hogy garantálják a már kint lévők jo­gát a maradáshoz, miután ki­lépnek az Európai Unióból. - Ba­jok csak akkor lehetnek, ha az uniós tagállamok is megpróbál­nák hazaküldeni az ott dolgo­zó briteket. Szükség van a kül­földiekre. mert .az Egyesült Ki­rályság gazdasága sokat nyert és nyer az uniós munkavállalók, köztük a magyarok hozzájáru­lásával" - mondta a nagykövet. A korábbi hírekkel ellentétben most azzal álltak elő Angliában, hogy négy év alatt ezer általá­nos orvost importálnának. Négy célország van. az egyik Magyar­­ország. A másik három „olcsó uniós állam" Románia, Portugá­lia és Spanyolország - írja a Da­ily Mail. HAJDAN 60 ÉVE Fennállásának 75. év­fordulóját ünnepelte a Tolnai Önkéntes Tűzoltó Testület, a megye egyik legrégebbi tűzol­tó egylete. 50 ÉVEA szekszárdi 11-es szá­mú AKÖV műhelyében meg­kezdték az első nyerges au­tóbusz gyártását, mellyel azt szerették volna elérni, hogy reggel a dolgozókat azzal le­hessen munkába vinni, majd leakasszák a telepen, iroda, öltöző, pihenő jelleggel ott ma­radjon, és ezután teherszál­lítóként üzemeljen a nyerges vontató haza indulásig. Tűz ütött ki Ignácz Ferenc decsi portáján. A tűzhöz azonnal ki­vonultak a decsi önkéntes és a szekszárdi állami tűzoltók, mel­lettük nagy segítséget nyújtott Nédics Erzsébet Lakatos Mar­git Linóczki Mária, Zörényi Júlia és Ambrus Györgyi. A Magyar Labdarúgó Szövet­ség Szekszárdra szervezett edzőmérkőzést a B válogatói­nak, melyben két Tolna megyei labdarúgó is helyet kapott: a dunaföldvári származású Rapp és a szekszárdi Török. Nagy felháborodást és napo­kon át tartó vitát eredménye­zett, hogy Szekszárd egyetlen vasárnap is nyitva tartó tejbolt­ját a dolgozók érdekvédelmé­re hivatkozva egyszerűen, a la­kosság érdekeit figyelmen kí­vül hagyva bezárták a hét utol­só napjaira. 25 ÉVEA hatodik ásatási sze­zon végén jártak Bölcskénél a Dunán a Wosinsky Mór Múze­um régészei, Gál Attila és Sza­bó Géza. Az alacsony vízállás­nál pontosították a római kori erőd alapfalait, azok irányát a méreteket, és meglepetésre találtak egy másik erődöt is. TRAFFIPAX 05:0007:00 60s főút 113 km 0900-1100 ______SzMazárt,lto»drtdu.2a 0900-1130 M6 bal 91 km 0930-1130 :e:3C>-1.3C­&os főút 120. km 0930-1130 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 1000-1300 Sós főút 145. km 1230-1530 &os főút 148 km 1300-1530 M6 jobb 108. km 1330-1530 __Bátaszék, Budai u. 90. 13301530 &os főút 100. km 1400-1700 ______Szctazárt, Wáfapqi a. 126. 1400-1700 61-es főút 84. km 160017:00 Hógyész, Fő u. 26. 16301830 M6 bal 153. km 17301830 Kéty. Rákóczi u. 96/A. 17301930 60s főút 113 km 191)02100 Szekszárd, Tartsay u. 1 21-0023-00 Bátaszek. Budai a 90. 21002300 &os főút 120. km 21002400 M6 jobb 119. km 21000000 Dombóvár, Rákóczi u. 48 PROGRAMOK VERADAS HÉTFŐ MOZI SZEKSZÁRD Kubo és a varázshú­rok 3D (amerikai animációs film), 17 óra. A lány a vonaton (amerikai thriller), 19 óra. FORRADALMI HANGULATBAN... BONYHÁD Solymá r Imre Váro­si Könyvtár: megemlékezés so­rozat az.október 23-i forradalom 60. évfordulója alkalmából - A te­­metetlen halott című film vetíté­se, 15.30. ELŐADÁS PAKS Polgármesteri Hivatal, nagyterem: Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme. FÉL-elem az öre­gedéstől? EGÉSZ-séges élet és természetes anti-ageing - prof. Héjj Andreas pszichológus, a PTE KPVK egyetemi tanárának előadá­sa, 15 óra. SZEKSZÁRD PTE KPVK, A/52. te­rem: Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme. Az élet, a születés cso­dája - prof. dr. Bódis József DSc szülész-nőgyógyász főorvos, egye­temi tanár, a PTE rektorának elő­adása, 15 óra. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD Babits Mihály Kultu­rális Központ, Márványterem: Le­hel Jenő Törött rácsok című fotó­­kiállításának, valamint az október 23-i forradalom 60. évfordulójá­hoz kapcsolódó rendezvénysoro­zat megnyitója, 17 óra. Beszédet mond dr. Haag Éva alpolgármes­ter, a kiállítást Katkó Tamás nyit­ja meg, köszöntőt mond dr. Pálos Miklós, a POFOSZ Tolna megyei el­nöke. KEDD MOZI SZEKSZÁRD Kubo és a varázshú­rok 3D (amerikai animációs film), 17 óra. A lány a vonaton (amerikai thriller), 19 óra. FORRADALMI HANGULATBAN... BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: megemlékezés sorozat az október 23-i forradalom 60. évfordulója alkalmából - a Liber­­té ’56 című film vetítése, 15.30. FILMVETÍTÉS SZEKSZÁRD Babits Mihály Kultu­rális Központ, rendezvényterem: a Napló apámnak, anyámnak című film vetítése, 19.56. HANGVERSENY SZEKSZÁRD Vármegyeháza, dísz­terem: Liszt - Szekszárd 170. Em­lékezés a mester 1846. október 18-án tartott két legendás hírű koncertjére. Jandó Jenő Kossuth- és Liszt-díjas érdemes művész hangversenye, 19 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD Vármegyeháza ud­vara: Alkossunk együtt! és A lám­pás én vagyok - Tanárok éjszaká­ja. Vizuális alkotómunka a Magyar Festészet Napján Mesél az ártéri erdő... címmel. A rendezvényen közreműködnek a Liszt Ferenc Ze­neiskola diákjai, 16 óra. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS SZEKSZÁRD PTE KPVK, Kollégiu­mi társalgó: Szekszárd 2.0 Közös­ségi bormarketing a Szekszárdi Borvidéken. Tóth Adrienn és Burai László, a Wineglass Communicati­­ont alapítóinak előadása, 17 óra. A kerekasztal beszélgetés vendé­gei szekszárdi borászok lesznek. ELŐADÁS SZEKSZÁRD PTE KPVK, A/52. te­rem: A Kaukázus napjainkban - Bujdosó Zoltán előadása, 18 óra. HÉTFŐ Szetezáfd Véradó Ájomás________IflMIflO KEDD Oomtóár Kórházi Véradó________MMW SZERDA Md MMHhd Hát___________«»«« CSÜTÖRTÖK Oombóár Kwtim Véradó 8.00-14.00 Masd Faluház____________14001600 Cíkó Művelődési Ház 17.00-13 JO PÉNTEK Szöszért Véradó Momás 800-1800 VÍZÁLLÁS i 5 orakor Dunaföldvár -86 cm, Paks 53 cm, Dombori 77 cm, Árvízkapu 452 cm, Baja 171 cm. A Sió Palánknál 190 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom