Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-10 / 238. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HÍREK Házilag szerelte fel a rendszámot SZEKSZARD Vádemelést java­sol a rendőrség egyedi azono­sítójel meghamisítása miatt egy 28 éves szekszárdi férfi el­len. A férfit 2016. augusztus 3-án este, Szekszárdon igazol­tatták a járőrök. Kiderült, hogy az általa vezetett autón egy másik járműre kiadott rend­szám szerepelt. Kihallgatása során a sofőr elismerte, hogy a rendszámot ő szerelte fel, mivel a gépkocsiról semmilyen hivatalos irata nem volt. H. É. Csalás Tamásiban és Ozorán TAMÁSI Csalás gyanúja miatt folytatott eljárást egy román férfi ellen a rendőrség. Az el­követőjúliusban egy 77 éves ozorai férfinál és egy 78 éves tamási asszonynál is igen jutá­nyos árat ajánlott az ereszcsa­torna cseréjéért, javításáért, majd a munka elkészültével ennek sokszorosát követelte. A sértettek kifizették az össze­get, de amikor tudomásukra jutott, hogy az elvégzett mun­ka értéke jóval alacsonyabb, feljelentést tettek. H. É. Sportnapot tartott a decsi óvoda A decsi óvoda a szülők és gyerekek részvételével, az intézmény alapítványa és az önkormányzat támogatásával nagysikerű sportnapot tartott. A zenés bemelegítést követő­en a gyerekek körbefutották az óvodát, majd több helyszí­nen játékos feladatokat kellett a szüleikkel együtt teljesíteni­ük. Végül friss gyümölcsök jó­ízű elfogyasztásával zárult az esemény. B. K. Találkoznak a textilesek TOLNA Idén is megrendezik a textiles találkozót Tolnán. Az eseményre az egykori Pa­muttextilművek Tolnai Gyárá­nak dolgozóit várják. A talál­kozót a tolnai katolikus isko­la ebédlőjében rendezik októ­ber 14-én, pénteken 16 órá­tól. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet Ezer Jó­zsefnél (74/440-452), Marosi Józsefnénél (441-469), Szen­tes Nándornénál (440-393), Tóth Gizellánál (442-202) és Vidáné Tanos Katalinnál (441- 559). S. K. Öt év alatt duplájára nőtt az egy háztartásra jutó úgyneve­zett szemétposta mennyisé­ge. A környezetvédelmi szem­pontból is megkérdőjelezhe­tő kéretlen levélreklámok ellen egyelőre csak a civil kurázsit lehet bevetni. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A fogyasztóvédel­mi aggályok sorát gyarapítja még, hogy a reklámküldemé­nyek kiadása, országos terjesz­tése százmilliókba kerülhet - amit a termékek árába építve a fogyasztókra hárítanak. Őket terheli a kéretlenül yájuk tuk­mált, majd olvasatlanul kido­bott újságokra eső szemétdíj is. A tudatos fogyasztó vásárlói döntéseit saját értékrendje sze­rint, önállóan hozza. Maga sze­retné eldönteni, hogy mikor és milyen információra van szük­sége. A címzetlen reklámkül­demények elleni védekezéshez nemcsak a jogi eszközök, de a reklámozói önkorlátozás is hi­ányzik. A statisztika szerint az in­gyenes reklámkiadványoknak körülbelül a negyede haszno­sul - vagyis a háromnegyede előregyártott szemétnek mi­nősíthető. A tudatos fogyasz-Energiaigényes az előállítás A Reflex Egyesület felmérései szerint az egy háztartásba jutta­tott szemétposta éves mennyi­sége 26 kilóra nőtt. Országosan körülbelül évi 2,5 milliárd darab szóróanyag került terítésre, ami több mint 60 ezer tonna papírt jelent. Azaz ugyanennyi hulladé­kot. Egy kilogramm „hagyomá­nyos" papír gyártásához 2,3 kg fa. közel 50 liter víz, és 9 KWh energia szükséges - no és ren­geteg vegyszer. A reklámlevelek ökológiai mérlegét tovább ront­ja, hogy legszívesebben klóro­zott, fényezett műnyomó papír­ra nyomják őket. ami fokozott vízfelhasználást és szennyezést jelent. A reklámanyag-hulladé­kok visszagyűjtése sem megol­dott, újrafeldolgozásuk nehéz, a komposztálásra sem jó. tónak akkor van esélye kivon­ni magát az ilyen anyagok ter­jesztéséből, ha postaládáján egyértelműen jelzi, hogy elzár­kózik a címzetlen reklámkül­deményektől. A győri székhelyű Reflex Környezetvédő Egyesület tájé­koztatása szerint a címzetlen küldemények elleni védelmet egy olyan „Robinson lista” je-Termékdíjat fizet a megrendelő A címzetlen reklámküldemé­nyek borzasztó rövid életűek, ugyanakkor elkészítésük jelen­tős energiát és természeti erő­forrást vesz igénybe - mond­ja Baka György, a Zöldtárs Ala­pítvány elnöke. Ezeket a szóró­anyagokat rövid idő alatt készí­tik el, gyorsan terítik szét, aktu­alitásuk néhány napon belül el­vész, és a szemétbe kerülnek, tehát mindenképpen pazarló­­ak. Nem véletlenül vezettek be ezekre környezetvédelmi ter­mékdíjat, kilónként közel száz forintot, és az intézkedés való­ban visszafogta valamennyire a gyártást. A mai társadalomban a gyors haszonszerzés a cél, és kevéssé számít, hogy mindez milyen károkat okoz, milyen ve­szélyes irányba tart. lentené, amelyre feliratkozva a fogyasztó „hivatalosan és álta­lánosan” jelezhetné a küldemé­nyek visszautasítását. Ezt iga­zolhatná a postaládájára kihe­lyezett matrica, amelyet a hir­detői és terjesztői oldal is tisz­teletben tartana. Kétségtelen, hogy hatáso­sabb lenne, ha szankciók is pá­rosulnának ehhez, de egy ha-Nem mindig segít a cédula Több olvasónk is kifogásolta, hogy bár kitették a postaládá­jukra a „Reklámanyagot nem kérünk" feliratot, továbbra is te­letömik a levélszekrényüket. Előfordult már, hogy fontos kül­deményt nem tudott a postás a ládába tenni, és a földön talál­ták meg, egy kupac - más la­kók által a földre szórt - rek­lámanyag miatt. A tapasztalat szerint hiába a kiírás, a reklám­anyagok terjesztője utasítás­ba adja a kézbesítőknek, hogy a tömbházakban minden pos­taládába tegyenek az anyagból. A kézbesítők pedig általában nem mernek kockáztatni, mert ellenőrizni szokták őket. a meg­bízó végigjárja az útvonalat, és ellenőrzi, minden postaládába került-e a küldeményekből. tékony Robinson-lista létre­hozásához az érdekelt érdek­­képviseleti szervek - környe­zetvédelmi, fogyasztóvédel­mi, kereskedelmi és reklám­ipari - önkéntes megállapodá­sa esetén is lenne esély. Az eh­hez szükséges szektorközi tár­gyalások megkezdését az érin­tett civil szervezetek kezdemé­nyezték. Nem szakadt el egymástól Grábócon a két generáció GRÁBÓC A település fiatalasz­­szonyai kedveskedtek a szép­­korúaknak az Idősek Napja al­kalmából Grábócon. Összesen tíz anyuka adta össze pénzt arra, hogy az Őszirózsa idősek klubjában méltóképpen ülhes­sék meg az ünnepet - tájékoz­tatta lapunkat Kásler lánosné, a klub vezetője. Egy kétfogásos ebédre és süteményre is futot­ta ebből a felajánlásból, ame­lyet október 5-én délután köl­töttek el. Az alkalom fényét Kásler Já­­nosné saját versével emelte, a délutánt kellemes beszélgetés­sel töltötték. Az adománnyal kapcsolatban a csoport vezető­je hangsúlyozta, hogy nagyon hálásak érte, és rendkívül ör­vendetesnek tartják, hogy a két generáció nem szakadt el egymástól. Hozzátette, a ta­gokkal korábban is igyekeztek a falu gyermekeinek kedvében járni, ha alkalmuk és lehetősé­gük volt rá, most is azon gon­dolkodnak, hogy milyen for­mában tudják majd viszonozni ezt a kedvességet. H. É. Pályázati sikerek DECS Három pályázatot nyert a napokban a decsi önkormány­zat Antal Zsolt polgármester ar­ról tájékoztatott, hogy a Nemzet­­gazdasági Minisztérium étkez­tetési fejlesztések támogatására vonatkozó kiírására jelentkez­tek, sikerrel, így nettó 15 mil­lió forint támogatást kap a tele­pülés. Az összeg nagyobb részét, 12 milliót az óvoda konyhájának felújítására fordítják, a további 3 millió forintot eszközök beszer­zésére. Az EMMI pályázata köz­­művelődési témájú volt, ezen 1,3 millió forintot nyert a decsi ön­­kormányzat. A pénzből a falu­házba vásárolnak eszközöket: kamerát, mikrofont, hangfalat. A Közép- és Kelet-európai Törté­nelem és Társadalom Kutatásá­ért Közalapítvány 1,5 millió fo­rint támogatást nyújt a község­nek. Az összeget az I. világhá­borús emlékmű restaurálásá­ra, környezetének rendbetételé­re fordítja Decs. Indult már ha­sonló pályázaton a település, de nem járt sikerrel, így a mostani nyeremény nagy öröm. B. K. 2016. OKTÓBER 10., HÉTFŐ A szemfüles látogatók megbocsátást is nyerhettek és ingyen beiratkozhattak a Könyves Vasárnapon Tegnap is várták a könyvtárak az olvasókat TOLNA MEGYE Változatos prog­ramokkal könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, előadá­sokkal, foglalkozásokkal vettek részt megyeszerte a bibliotékák az elmúlt hét napban az Orszá­gos Könyvtári Napok program­­sorozatban. A megyei és a váro­si könyvtárak mellett az olyan kisebb települések is kivették a részüket a programokból, mint Fácánkert. A programsorozat október 9-én, a Könyves Vasárnappal zárult. Ezen a napon ritka élmé­nyeket gyűjthettek be az olvasók az Illyés Gyula Megyei Könyv­tárban is. Többek között bejár­hatták az intézményt a pincé­től a padlásig, közben sok érde­kes információval gyarapodhat­tak. Élhettek az ingyenes beirat­kozás lehetőségével, a megyei könyvtárban délután 2 óráig több mint 200-an iratkoztak be. Szintén népszerű volt, de egész héten tartott a Megbocsá­tás hete, ami annyit jelentett, hogy elengedték a késedelmi dí­jakat. A vasárnapi programsor­ban szerepelt Gáti Mariann Já­ratlan utakon egy kékmadaras dallal című könyvbemutatója, a gyermekkönyvtárba pedig me­se és illusztráció készítésre in­vitálták az ifjabb korosztályokat. Bátaszéken pörgős, játékos, könyves, szóval egy igazán iz­galmas délelőttre várták a gye­rekeket ezen a napon a váro­sok érdekességet láthattak-hallhattak azok, akik bejárták a megyei könyvtár épületét si könyvtár munkatársai. Há­lás közönségük volt, jól sikerült a program. Bonyhádon a Köny­ves Vasárnapra Pásztohy Pan­ka gyermekírót várták író-olva­só találkozóra, majd Balogh Ot­tó - Az első magyar Iditarodon című, a világ legnagyobb ku­tyaszánhúzó versenyéről szóló előadásával készültek. A Soly­már Imre Városi Könyvtárban a programot a Kárikittyom zene­kar koncertje zárta. Tamásiban kézműves foglalkozást és Figura Ede zenés műsorát szervezték a záró napra a Könnyű László Vá­rosi Könyvtárban. Dombóváron Deli Orsi Kerekítő című mondó­­kás mókáját ajánlották a könyv­tárlátogatók figyelmébe. H. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom