Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-21 / 248. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2016. OKTÓBER 21., PÉNTEK Vendégek érkeztek az atomerőműbe PAKS Négy település, Duna­­szentbendek, Géderlak, Ordas és Úszód képviselő-testületei­­. nek tagjai látogattak az atom­erőműbe és a vendégeskedtek a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nél. Katona György, Géder­lak polgármestere szervezte a látogatást, aminek volt már előz­ménye, a korábbi önkormány­zati ciklusban is sort kerítettek arra, hogy a településvezetések tagjai közvetlen benyomást sze­rezzenek a Pakson működő nuk­leáris létesítmények működésé­ről. Katona György azt mondta, hasznos, ha saját szemükkel lát­ják, maguk is megtapasztalják, milyen a légkör az atomerőmű­ben, közvetlenül jutnak infor­mációhoz, így a hozzájuk érkező alapvető kérdéseket is meg tud­ják válaszolni. Azt is elmondta, hogy a négy Bács-Kiskun me­gyei község között nagyon szo­ros munkakapcsolat van, nem­csak azért, mert mindannyian alapító tagjai a TEIT-nek, ha­nem azért, mert számos felada­tot, például hivatalaik működ­tetését, közösen látják el. Azt is hozzátette, hogy a polgármeste­rek, min a Társadalmi Ellenőr­ző, Információs és Településfej­lesztési Társulás tagtelepülése­inek vezetői viszonylag gyako­ri vendégek az atomerőműben, de még így is találnak újdonsá­got minden alkalommal. Ezút­tal a látogató központ és az üze­mi terület mellett az Atomener­getikai Múzeumban jártak az erőmű munkatársainak kalau­zolásával. Vida Tünde A Paks környéki településekről érkeztek, sok érdekeset láttak Eltűnt egy idős asszony, keresik NAGYSZOKOLY A lakosság segít­ségét kéri a Tamási Rendőrka­pitányság Varga Imréné felku­tatásában. A 82 éves asszony 2016. október 17-én 18 óra 30 perc körüli időben lakásáról is­meretlen helyre távozott, élet­jelet azóta nem ad magáról. Az eltűnt nő körülbelül 140 cen­timéter magas, normál testal­katú, azonban testtartása erő­sen hajlott. Haja világos barna, szeme kékes szürke, szemüve­get, ékszereket nem viselt. El­tűnésekor viselt ruházata: sö­tétszürke apró mintás szok­nya, barna, gombos kardigán, fejkendő, fekete gumicsizma. A Tamási Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyé­vel kapcsolatban információval rendelkezik, keresse fel a Tamá­si Rendőrkapitányságot, vagy hívja a 0674/573-910-es tele­fonszámot. Névtelensége meg­őrzése mellett is tehet bejelen­tést az ingyenesen hívható 06- 80/555-111 „Telefontanú” zöld számán vagy a 107-es, illetve a 12-es központi segélyhívó tele­fonszámok valamelyikén. 1.1. Varga Imréné A kéményseprőt minden esetben be kell engedni, hogy elvégezhesse az ellenőrzést és Tha szükséges, a tisztítást Október elsejétől a katasztró­favédelem kéményseprő-ipa­ri szervezeti egysége látja el a kéményseprői feladatokat Tol­na megyében. Ez azonban csak az ingyenes lakossági sormun­kára vonatkozik, közéletek esetében továbbra is a Cami­­nus Kft. a szolgáltató. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu TOLNA MEGYE - A lakosság csupán annyit érzékelhet a kéményseprő-ipari szolgálta­tásban történt változásokból, hogy már nem kell fizetniük érte - mondta dr. Balázs Gá­bor, a Tolna Megyei Katasztró­favédelmi Igazgatóság igazga­tója a fűtési szezonnal kapcso­latos tegnapi sajtótájékozta­tón. A hatályos jogszabályok értelmében a katasztrófavéde­lem kéményseprő-ipari szer­ve 2016. július 1-jétől fokoza­tosan veszi át az ingyenes la­kossági szolgáltatást. Tolna megye október elseje óta tar­tozik az új szervezet ellátási körébe. Deli Gyula, a katasztrófa­­védelem kéményseprő-ipa­ri szerv Tolna Megyei Ellá­tási Csoportjának vezető­je elmondta, hogy a lakos­ság ugyanazokkal a kémény­seprőkkel találkozik, akik­kel korábban is. És ahogy ed­dig, úgy ezentúl is ütemezet­ten, sormunkában, előzetes értesítés után végzik el a fel­adatot. Az ellenőrzés a gázü­zemű és a zárt égésterű tüze­lő- és fűtőeszközök esetében kétévente, minden egyéb fű­tőberendezésnél pedig éven­te esedékes. Az ingyenes la­kossági sormunka magában foglalja a kémény ellenőrzé­sét, tisztítását, a levegő-után­pótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki beren­dezések okozta hatások vizs­gálatát, az égéstermék para­métereinek ellenőrzését, illet­ve ott, ahol van, a szén-mon­­oxid-érzékelő berendezés el­lenőrzését is. Ha valaki az ingyenes la­kossági sormunkán felüli szolgáltatást rendel meg, ak­kor azért fizetnie kell. Ugyan­ez igaz a lakossági sormun­kába nem tartozó tevékenysé­gekre is, így költsége van pél­dául annak, ha egy olyan ké­ményt kell újból engedélyez­tetni, amelynek a használatát valamiért betiltották. Az, aki ingyenes lakossá­gi sormunkán kívüli kémény­ellenőrzést szeretne megren­delni, vagy csak tájékoztatást szeretne kapni, az nemcsak személyesen érdeklődhet az ügyfélszolgálatokon, hanem a 1818-as telefonszámon, a 9.1- es menüponton is megteheti. De rendelkezésre áll a www. kemenysepres.katasztrofave­­delem.hu oldal is. Fontos, hogy a katasztrófa­­védelem kéményseprői nem kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyféltől. A meg­rendelésre végzett munkák díját kizárólag számviteli bi­zonylat ellenében, vagy sárga csekken, átutalással lehet ren­dezni. A katasztrófavédelem kéményseprőjét egyértelmű­en azonosítja a munkaruhája és a szolgálati igazolványa. A kéményseprés azon ma­gántulajdonban lévő ingatla­nok esetében ingyenes, ahol nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szer­vezet, és a kéményseprő-ipa­ri szerv. Azoknak, akik nem tartoznak az ingyenes körbe, meg kell rendelniük az ellen­őrzést. Ezeken a helyeken és a közületek esetében a Cami­­nus Kft. látja el a kéménysep­rői feladatokat. Az érzékelő önmagában nem elég Legtöbbször a tüzeló-fütőberen­­dezések, valamint az égéster­mék elvezető rendszerek hely­telen használata, a karbantar­tás hiánya vezet kéménytüzek­­hez, illetve szén-monoxid-mér­­gezéshez. Dr. Balász Gábor el­mondta, hogy megyénkben ta­valy 24 kéménytűzhöz riasztot­ták a tűzoltókat, idén pedig ja­nuár óta már 29 esethez kel­lett vonulniuk. Deli Gyula hoz­zátette, hogy akár egy fél sze­zon alatt elkátrányosodhat egy kémény, ha a kályhában nem megfelelő anyagokat éget­nek el. A lerakodott réteg izza­ni kezdhet, és a gerendára, fö­démre átterjedve nagyobb tűz keletkezhet. Szén-monoxid-mérgezés gya­núja miatt idén négy riasztás volt Tolna megyében, és dr. Ba­lázs Gábor arra is emlékezte­tett, hogy tavaly sajnos Pakson életet követelt a színtelen, szag­talan gáz. Nem csak akkor kell szakembert hívni, ha elromlik a tüzelőberendezés, hanem rend­szeresen ellenőriztetni kell. Oda kell figyelni a levegő-utánpótlás biztosítására, főleg a korszerű nyílászárókkal felszerelt ingat­lanok esetében. Akár egy szag­elszívó is okozhat gondot, mivel ezek a berendezések képesek visszaszívni a kéményből a füst­gázt. Kiegészítő biztonsági fel­szerelésként érdemes szén-mon­­oxid-érzékelőt vásárolni. HIRDETÉS ár megjelent ÚJ SZAKÁCSKÖNYVÜNK! RENOaÄ 'S 0 06-40/510-510 a 'jfcOmsfl Gafpíigeág? feDtaBSfÜcSo TMefiteOK PS® S'íl'O'g'íKtFvsgjjya fefähssffSMhMT I

Next

/
Oldalképek
Tartalom