Tolnai Népújság, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-07 / 107. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁJUS 7., SZOMBAT HÍREK Dunaföldvári férfi lopott Szekszárdon SZEKSZARD Festményeket, szerszámokat, műszaki be­rendezéseket és kerékpáro­kat loptak el egy szekszárdi tanyából valamikor április 1. és május 5. között, összesen milliós értékben. A rendőrök a nyomozás eredményekép­pen egy 18 éves dunaföldvá­ri férfit gyanúsítanak a bűn­­cselekmény elkövetésével, aki tettét kihallgatása során be is ismerte, közölte Farkas Kinga, a megyei rendőr-főka­pitányság sajtóreferense. 1.1. Vádat emelhetnek a fatolvaj ellen DOMBÓVÁR Vádemelési javas­lattal zárta le a rendőrség egy lopási ügy nyomozását. Az akkor még ismeretlen tettes idén február 24-én reggel egy Dombóvár melletti területről három fát vágott ki és lopott el. A nyomozás eredménye­ként a Dombóvári Rendőrka­pitányság munkatársai elju­tottak egy 42 éves kurdi férfi­hoz, akit megalapozottan gya­núsítanak lopással. 1.1. Kirándulásra és roma napra TOLNA Rászoruló gyermekek és nyugdíjasok számára szer­vezendő kirándulásra 200 ezer forint, a hagyományőr­ző roma napra 400 ezer forint támogatást kért a tolnai roma nemzetiségi önkormányzat a helyi képviselő-testülettől. A képviselők a kirándulást 100 ezer forinttal, a roma nap megrendezését 200 ezer fo­rinttal támogatták. S. K. Esztergomtól Máriagyűdig BONYHÁD A Magyar Zarán­dokút gyöngyszemei címmel tartott fényképes előadást Majorcsics Gábor bajai za­rándoksegítő, a bonyhádi Solymár Imre könyvtár Nap­sugár szabadidő klubjában csütörtökön. Az Esztergom­tól Máriagyűdig tartó 420 ki­lométer hosszú zarándok­utat átlagos tempóban 17 nap alatt lehet teljesíteni. A szent, illetve kegyhelyek so­kak tapasztalata, hite szerint különleges erővel rendelkez­nek, gyógyító hatással bír­nak és még a gondolatokat is befolyásolják. 1.1. A Tinódi Ház környékére termelői piacot tervez a dombóvári ónknrmánvzaf Számos területet érintően már kész fejlesztési tervekkel ren­delkezik a dombóvári önkor­mányzat. Ezek megvalósítását pályázati forrásoktól remélik. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu DOMBÓVÁR Milliárdos nagyság­rendben szeretne fejlesztéseket megvalósítani az önkormány­zat. A Terület- és Településfej­lesztési Operatív Programban (TOP) meghirdetett aktuális ki­írások közül többre is pályáza­tot nyújtottak be. Ilyen a helyi gazdaságfejlesztés, a társadal­mi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, a települési környezetvédelmi-infrastuktü­­ra fejlesztések, a szociális alap­szolgáltatások infrastruktúrá­jának bővítése, fejlesztése, vala­mint a társadalmi együttműkö­dést szolgáló helyi szintű komp­lex programok. Vízrendezés a Szül Szabó Loránd polgármester­től megtudtuk, hogy a telepü­lési környezetvédelmi-infra­struktúra fejlesztések címen a Szuhay-domb vízelvezetésére adott be pályázatot az önkor­mányzat. A cél, hogy a csapa­dékvíz-elvezetési, gazdálkodó-Turizmus A Megbékélés Háza Látoga­­tóközpontot szeretnék kiala­kítani az országos műemlék­­védelem alatt álló zsinagó­ga fejlesztésével. Egy olyan helyszínt szeretnének, amely a török hódoltság utáni idő­szak ki- és betelepítéseit, a dél-dunántúli régióban tör­tént népmozgásokat mutat­ja be. A látogatóközpontot a Társadalmi szempontból fenntartható turizmusfejlesz­tés című TOP-os pályázat ré­vén szeretnék megvalósíta­ni. Akárcsak a Szigeterdő fej­lesztését, amely egyben egy új rendezvénytér kialakítását is jelentené. Szintén ebben a felhívásban nyújtottak be pályázatot a Tüskei és a Nyerges horgász­tó infrastrukturális fejlesz­tésére. ay-dombon si rendszer kialakításával, va­lamint egy víztározó megépíté­sével a JAM-csarnok területén meg tudják védeni a területen található ingatlanokat a na­gyobb esőzések idején. A pro­jekt elszámolható összköltsé­ge több mint 314 millió forint. Fejlesztenék a HEMI főzőkonyháját A helyi gazdaságfejlesztés ré­vén a Szekszárdi SZC Esterhá­zy Miklós Szakképző Iskolájá­nak (HEMI) főzőkonyháját sze­retnék korszerűsíteni. Azt ter­vezik, hogy kisebb építésze­ti átalakítást végeznek a ha­tályos jogszabályi követelmé­nyek figyelembevételével, illet­ve épületgépészeti beruházá­sokat hajtanak végre, és fej­lesztik a konyha eszközállomá­nyát. Az átalakítástól a helyi közétkeztetés racionalizálását várják, mivel a fejlesztés ered­ményeként a bölcsődén kívül a többi intézmény főzőkonyhá­ját visszaminősítenék tálaló­­konyhává, és a HEMI főzőkony­hája látná el az óvodákat, az általános és a középiskolákat. A beruházás várható költsége 150 millió forint. Szintén ebben a pályázati fel­hívásban tervezik a termelői piac megvalósítását. A Tinódi Ház melletti területen helyi és környékbeli termelők számá­ra szeretnének megfelelő inf­rastruktúrával - piaci építmé­nyek, parkolók - helyet bizto­sítani. Intézményeket költöztetnének át Az Öszikék Szociális Alapszol­gáltatások Intézményének át­helyezését, tárgyi feltételei­nek javítását szintén pályáza­ti forrás felhasználásával sze­retnék megvalósítani. Az in­tézmény a Szabadság utca 8. szám alatti épületbe költözne, amelyet felújítanának. A pro­jekt várható költsége 111 mil­lió forint. Ugyanebben a TOP-os felhí­vásban adtak be pályázatot a nappali melegedő és nép­konyha áthelyezésére és fej­lesztésére. A hajléktalanok nappali ellátását és a szociá­lisan rászorulók étkeztetését biztosító intézmény az Arany János térről a Kinizsi utca 37. alatti, jelenleg funkció nél­küli önkormányzati épületbe költözhetne át. a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Csa­lád- és Gyermekjóléti Szolgá­lat, valamint a Kapocs Alap­szolgáltató Központ szom­szédságába. Ettől komple­xebb szolgáltatásnyújtást és az ellátás hatékonyságának növelését várják. Mindez per­sze felújítást igényel. Gyorsított eljárásban ítélték el SZEKSZÁRD Gyorsított eljá­rással állította bíróság elé az ügyészség a bombariadót oko­zó hajléktalan férfit, így már pénteken délelőtt, nem jogerő­sen elítélték. Tettét bosszúból követte el, ugyanis nem sok­kal előtte ittassága miatt ki­utasították a hipermarketbó'l. Ennek kapcsán összetűzésbe keveredett a biztonsági őrrel, de végül mégis hajlandó volt elhagyni az áruházat. Annyi­ra ittas és dühös volt, hogy hiá­ba akarta a barátja lebeszélni, éppen a járásbíróság előtti te­lefonfülkéből hívta fel a rend­őrséget. Fél hatkor a rendőrség lezárta a környező utcákat, ki­ürítette az áruházát, amelyben 15 vásárló és 6 alkalmazott tar­tózkodott. Este hét óráig tartott az épület átvizsgálása, de ter­mészetesen nem találtak sem­miféle robbanóanyagot. Fél nyolckor igazoltatták a több­szörösen büntetett férfit az ut­cán, aki a bűncselekmény el­követését beismerte. Később a gyorsított eljárásba is bele­egyezett. 1.1. A lakosság támogatását kéri Paks PAKS Lakossági támogatást kér Süli János polgármester két vá­rosi nagyrendezvényhez, ame­lyeket új helyszínen, a köz­pontban, a Táncsics parkban rendeznek. A város nagy gon­dot fordít arra, hogy méltó kö­rülményeket biztosítson az ér­tékeket őrző és teremtő rendez­vényei számára. A Duna-par­­ton álló hajószínpad hosszú évekig nagyszerű helyszín­nek bizonyult. Az új építésű, korszerű vízi színpad azonban csak 2017-ben készül el, ezért van szükség más helyszínre idén. Az első május 14-én az ULTRAmarATOM és sport nap lesz, ami koncerttel zárul, má­jus 21-én pedig német nemzeti­ségi napot rendeznek. Az ezek­ről szóló tájékoztatóban a hiva­tal felhívja a figyelmet arra, hogy a programok este 10 órá­ig a megszokottnál magasabb zajszinttel, nagyobb forgalom­mal járnak majd. A környéken élőket arra kéri az önkormány­zat, hogy türelmükkel és meg­értésükkel támogassák a ren­dezvényeket. V. T. Viszonozzák a besigheimi diákoknak a vendéglátást Hazánkkal ismerkednek DECS-BÁTASZÉK Besigheimi di­ákokat lát vendégül a bátaszé­­ki általános iskola. A két intéz­mény között kiváló a kapcsolat, a mostani látogatás előtt szeptem­berben a bátaszékiek jártak a német testvérvárosban. A 6. és 7. osztályos besigheimi diákoknak vendéglátóik szerdától jövő csü­törtökig tartalmas programot állítottak össze, melybe óraláto­gatás éppúgy került, mint bika­­li, decsi kirándulás. Ez utóbbit il­letően pénteken délelőtt a baba­múzeumot illetve a tájházat néz­ték meg a gyerekek és kísérőik, délután a bátaszéki helytörténe­ti gyűjteményt és templomot. A hétvégén Budapestre és Tihany­ba utaznak. B. K. A decsi tájházat is megnézték a német gyerekek és kísérőik A Dienes-iskola csapata nyerte a vetélkedőt Angol nyelvi játékok SZEKSZÁRD Az 5. és 6. osztályo­sok csapatai adtak számot an­gol nyelvtudásukról csütörtö­kön a Comenius Általános Is­kolában rendezett versenyen. Morvái Szilveszter, az iskola igazgatója elmondta, minden évben megmérettetésre hívják a város általános iskoláinak ta­nulóit. A háromtagú csapatok­nak ezúttal elméleti és szituá­ciós feladatokkal kellett meg­küzdeniük. A játékos, jó han­gulatban zajló vetélkedőt a Di­enes csapata nyerte, a máso­dik a Comenius, a harmadik a Babits iskola csapata lett. A legjobbak könyveket, illetve egyéb angol és magyar nyelvű kiadványokat vehettek át. B. L. A Comenius-iskola csapatának tagjai küzdenek a feladatokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalom