Tolnai Népújság, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-06 / 106. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK HÍREK A menhelynek adtak segítséget DOMBÓVÁR Adománnyal segí­tette a Természetesen Dom­bóvár képviselőcsoport az új­dombóvári gyepmesteri tele­pen működő Help-Dombóvár Egyesület munkáját. Százöt­ven konzerves kutyaeledelt vittek a menhelyre, ezzel is segítve a gazdára váró kutyák ellátását. Az egyesület önkén­tesei örömmel fogadnak bár­mely más felajánlást. H. E. Amatőr alkotó kiállítása SZEKSZÁRD Bárdos Gutpintér Edit, amatőr festő, ékszerké­szítő és műkörömfestő kiállí­tása nyílt meg tegnap a Szent László Szakképző Iskola Szé­kely galériájában. A tárlatot Juhász Gábor igazgató nyitot­ta meg. Az alkotások május végéig tekinthetők meg hét­főtől csütörtökig 8-16, pénte­ken pedig 15 óráig. 1.1. Májustól nyári miserend lesz SZEKSZÁRD Változott a mise­rend májusban a katolikus templomokban. A hétközna­pi esti misék előttiéi 6-tól májusi litániát tartanak, pén­teken a litánia után csendes adoráció (szentségimádás). Májustól a szombati és va­sárnap esti misék a belváro­si templomban este fél 7-kor kezdődnek, ez így lesz au­gusztus 31-ig. Az Újvárosban a szombat esti szentmise is fél órával később lesz, tehát fél 6-kor kezdődik. Májustól szeptember végéig, a szom­bat reggeli szentmisék a Kór­házkápolna helyett a Remete kápolnában lesznek. M. I. Beruházás után helyreállítás TAMÁSI A szennyvízberuhá­zást követően a Bercsényi, Damjanich, Honvéd, Csoko­nai és Vágóhíd utcákban - il­letve egyes szakaszaikon - előreláthatólag 2016. május 5-től június 30-ig helyreállítá­si munkák zajlanak. Május 9., hétfő 7.00 órától május 11., szerda 16.30 óráig aszfaltoz­nak majd a Csokonai és Hon­véd utcákban. A forgalom kor­látozására, az ingatlanok ne­hezebb megközelíthetőségé­re esetenként hosszabb ideig is számítani lehet. B. L. Sós Dorína nem ismerkedne így a profilját, lecsekkoltam, van-e fent normális fényképe. Ha va­laki nem tudott legalább egy értelmes összetett mondatot írni az üzenetben, kapásból tö­röltem, ha zaklatott, le is tiltot­tam azzal a lendülettel. A fel­használó nevekről ne is beszél­jünk, „21 cm* és társai. Bor­zasztó, hogy milyen emberek vannak. Talán ezért is töröltem magam, és nem keltették fel a figyelmem a társkeresők sem. Nem kívánom azt a kínos ér­zést, amikor egy fényképem alatt méregetnek, mint egy da­rab húst. Vannak persze igazi lovestory-k is, amelyek a neten kezdődnek, de én nem hiszek bennük - fejezte be mondan­dóját Dobna. A fiatal lány elmondta, nem használt még ilyen társkereső lapot, és nem is ál! szándéká­ban. Szerinte csak megszállott párkeresők használják őket, akik már mindent feladtak. Jönnek rajta a nyomulós üze­netek, a kamu profilok egy-egy netrő! letöltött képpel. Minden­ki ferdít valamit. Nem megbíz­hatóak,- Láttam már reklámban, vagy e-mail-ben kaptam va­lami meghívót, de sose jutott eszembe, hogy regisztráljak. A közösségi portálokhoz tud­nám hasonlítani, mint a „Hot­dog" és társai. Hotdogom még volt valamikor az ókorban. Ha valaki ismeretlenül üzenetét írt, tuti, hogy végigpásztáztam A tovebox.hu online társke­reső oldal felmérése sze­rint könnyebb rálelni az iga­zira elváltán, gyerekkel, mint dohányosként. Fontos szempont lehet azonban például a jó helyesírás is az ideális partner kiválasztása esetén az elittars.hu kuta­tásai alapján. Kvanduk Bence tolnai.nepujsag@mediaworks.hu MAGYARORSZÁG A lovebox.hu 1159 felhasználója nyilatko­zott, melyek a legfontosabb szempontok számukra. A fel­mérés alapján egyik nemnél sem kizáró ok, ha elvált vala­ki, és csak 10 százalék lép to­vább, ha szülő, azaz gyermek­kel rendelkezik a másik is­merkedő fél. A kutatás meg­mutatta, hogy az online ismer­kedők bátrabban vállalják fel napjainkban, hogy neten ke­resik az igazit. A nők 60 százaléka első­sorban a szöveges tartalmak alapján választ, a humor, ha­sonló érdeklődés számuk­ra magasabb választási fak­tor, mint a külső. A dohányzás azonban mindkét nemnél hát­ráltató erő. Külső szempontokból a túl­súly a férfiak 44 százalékát, a rossz fogsor a nők 20 százalé­kát zavarja. Egy másik online társkere­ső, az elittars.hu adatai alap­ján egyértelműnek látszik, hogy a fényképek a legfonto­sabb tényezők a párválasztás­ban. A túl kihívó képeket a vá­laszadók fele elfogadhatatlan­nak tartja. A férfiak egyhar­­mada, a nők kétharmada tart­ja a merész képet kizáró té­nyezőnek. A második fő szempont a kor, de 40 százalékuknál a do­hányzás is legalább ennyire mérvadó. Emellett a nyelvtani és helyesírási hibák is a több­ségnél negatív hatást váltanak ki: a válaszadók 61 százaléka szerint nem csak az alapmű­veltség hiánya, hanem a szán­dék komolytalansága is meg­jelenik ezáltal. A szexuális utalásokat a nők több mint fele, a férfiak egy­­harmada elutasítja. Az egois­ta kijelentések pedig a válasz­adók közel felénél kelt vissza­tetszést. Kovács Dániel másképp látja Pár éve történt, a kollégium­ban üldögéltem, velem szem­ben a szobatársam, és folyama­tosan jöttek neki hangos értesí­tések - kezdte saját történetét.- Rákérdeztem, mi ez. Vigyorog­va mondta: belépett egy társke­reső oldalra, és ezek a vissza­jelzések. Alig volt tanulnivalóm, gondoltam belefér az időmbe, hogy ránézzek én is. A regisztrá­ció egyszerű, és néhány kép fel­­töltésével el is kezdheted a bön­gészést. Olyan a rendszer, hogy először az első, vagy a kiválasz­tott képét látod, ezért az első benyomás nagyon fontos, még így monitor előtt is. Aki ezt ko­molyan gondolja, ügyesen kell megválasztania az ismerkedős képét. Sajnos ezek az oldalak rossz irányba mentek el, inkább ágyaskeresésről szólnak. Mégis tudok róla pozitív dolgot monda­ni. Összeakadtam egy lánnyal, aki elmondása szerint szintén poénból regisztrált. Találkoztunk egyszer-kétszer, végül másfél éves kapcsolat lett. Túl szép idő­szak volt, ahhoz képest, hogyan ismerkedtünk meg. Interneten párt keresni? Milyen viccesen hangzik. A barátaim is nevettek, aztán meglepődtek, mennyire jól érzem magam a kapcsolat­ban és boldog vagyok. Napjainkban fontos az idegennyelv TOLNA MEGYE Végül a nyelvtu­dásukról is számot adnak a kö­zépiskolás diákok. Tegnap, má­jus 5-én az angolosok, ma pe­dig a németesek mutathatják be nyelvi képzettségüket. Az angol vizsga olvasott szö­vegértés részében az első fel­adat egy vásárlói levél volt, mely után különböző állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy ha­misak. A második feladat egy interjú volt, melyben csak a vá­laszok láthatók, a kérdéseket a vizsgázóknak kellett megtalál­ni. A harmadik szöveg egy vic­ces óvodai szökés története volt, és kapcsolódó állítások félmon­datait kellett összepárosítani. A negyedik feladat egy hiányos szöveget tartalmazott egy férfi­ról, aki feladta magát postán. Itt a hiányzó mondatrészeket kel­lett a vizsgázóknak megtalálni. A nyelvhelyesség részben az első feladatban Anglia védő­szentjéről, Szent Györgyről szó­ló szövegben kellett a hiányzó egy-egy szót helyesen felismer-Nem nehéz, hajói felkészül előtte a diák niük. Ezt követően a krími há­borúban a katonákat hősiesen ápoló nővér, Florence Nightin­gale történetében kellett a sza­vakat pótolniuk. A harmadik feladat is hasonló, melyben egy anekdotáról olvashattak. A hallott szövegértés részé­ben egy mentő kutyával, Mu­hammad Alival és egy auszt­rál turista útmutatóval talál­kozhattak. Az íráskészséget egy brit is­merősnek írt levéllel, illetve egy amerikai barátnak írt levéllel kellett bizonyítani. A Szekszárdi SZC Vendéglá­tó Szakképző Iskolájának diák­jai, Gellér Nikolett és Vince Pat­rik sem találta nehéznek a fel­adatsort, mert jól készítették fel őket tanáraik. Nikolett elmond­ta, hogy számára a tovább tanu­lásban is fontos szerepe van az eredménynek, mert a szekszár­di főiskolai karon tanul tovább Vendéglátás és idegenforgalom szakon, Patrik pedig kiemelte, hogy a nyelvtudásnak nagyon fontos szerepe van a mai világ­ban. Az előző napokról elmond­ták, hogy minden tesztben volt, ami nehezebben, volt, ami köny­­nyebben ment nekik. K. B. A természetben is tanulnak a tamási diákok Iskolások az erdőben Nyolc alkotó gobelinjeit nézheti meg a közönség Kézműves remekek TAMÁSI-KASZÓ Élménypedagó­gia az erdőben címmel tartott továbbképzést a dél-dunántú­li régió általános iskolái képvi­selőinek a Kaszó Zrt. Gál Lász­ló, a Gyulaj Zrt. munkatársa ál­modta meg a programsorozatot, amelynek ez volt az egyik állo­mása. Mint arról Dobos Rita is­kolatitkár tájékoztatott, a részt­vevők megtekintették az erdei iskolai standok kínálatát, és nagy lelkesedéssel vettek rész a terepi foglalkozáson. A Tamá­si Általános Iskolából két peda­gógus vett részt a programon. Diákjaik rendszeresen utaznak erdei iskolába, így a továbbkép­zésen elsajátított ismereteket jól tudják majd használni. V. M. A résztvevők megtekintették az erdei iskolák kínálatát BGNYHÁD Mi és a gobelin cím­mel nyílt kiállítás a Solymár Im­re Városi Könyvtárban, Bony­­hádon. Az érdeklődők Fazekas Andrásné, Halász Józsefné, Kál­mán Jánosné, Klészátl Jánosné, Kult Imréné, Sebes Lászlóné, Videcz Ferencné és Varga Gyu­­láné kézműves remekeit tekint­hetik meg. A május 31-ig tartó tárlaton tűvel és normál gobe­lin technikával, előfestett alap­ra, vagy fénykép alapján, saját tervezésben készült képeket, illetve dísztárgyakat, például díszpárnát láthatnak az érdek­lődők a bibliotékában - tudtuk meg Varga Gyulánétól. A kiál­lítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében. H.É. Szerdán nyílt gobelinkiállítás a bonyhádi városi könyvtárban

Next

/
Oldalképek
Tartalom