Tolnai Népújság, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-24 / 120. szám

3 MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁJUS 24., KEDD HÍREK Ellopta a boltban felejtett bukszát TOLNA Elloptak május 21-én délelőtt egy tolnai boltban fe­lejtett pénztárcát. A tolvaj ha­zafelé menet megbánta tettét, és a tárcát eldobta az utcán. A rendőrök a nyomozás eredmé­nyeként egy 25 éves helyi nőt gyanúsítottak, akit ki is hall­gatott a Szekszárdi Rendőrka­pitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte, közöl­te a rendőrség. 1.1. Két pályázatot is adtak be nemrég NAGYDOROG Pályázatot nyúj­tott be a közelmúltban az ön­­kormányzat a Vécsei és a Vas­út utca vízelvezetésére. A100 milliós beruházás tervei elké­szültek, megvan a vízügyi ha­tósági engedély, csak a forrás hiányzik. Szeretnék elvégezni az egészségház akadálymen­tesítését is, az épület tetőcse­rére is szorul, illetve parkoló­helyekre lenne szükség. Az ön­­kormányzat a 34 milliós beru­házáshoz szintén pályázati tá­mogatást remél. V. T. Szemesztert zárt a Harmadik Kor SZEKSZÁRD A Szekszárdi Har­madik Kor Egyeteme első sze­meszterének utolsó előadásá­ra került sor tegnap. Az érdek­lődők Dr. Kurucz Rózsa (neve­léstörténész, dékánhelyettes) Híres családok - híres gyerme­kek című előadását hallgat­hatták meg. A PTE KPVK és az önkormányzat együttműködé­sében létrejött program részt­vevői ezután vehették át a szemeszter teljesítéséről szóló emléklapot. A program szep­temberben folytatódhat. K. B. Egészséges életmódra neveltek BONYHÁD Európai Elhízás El­lenes Napot tartottak hétfőn a Solymár Imre Városi Könyv­tárban, melynek során általá­nos iskolások részére tartot­tak szemléletformáló interak­tív foglalkozást „Ne élj több­lettel!" címmel 9 és 14 óra kö­zött. Ezt követően felnőttek hallgathattak meg egy elő­adást korunk népbetegségé­ről, felméréseket tartottak, és tanácsokat adtak. K. B. Az első sorban (balról) Tóth György, Pénteken tartotta 2016. évi taggyűlését és szakmai fóru­mát a Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK). A beszámolók elfogadása mellett sor került a kamarai díjak átadására is. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Dr. Germán End­re okleveles fizikus érdemelte ki a Tolna Megyei Mérnöki Ka­mara Körösi Miklós-diját a ka­marában korábban vállalt fel­adatai mellett rendkívüli szak­mai pályafutásával, társadal­mi tevékenységével, Füredi Fe­renc okleveles gépészmérnök, a Fürman Kft. ügyvezetője pe­dig a TMMK alkotói díját ve­hette át alkotó mérnöki mun­kája elismeréseként a Tolna Me­gyei Mérnöki Kamara (TMMK) 2016. évi taggyűlésén és szak­mai fórumán. Ezenfelül a Mérnöki Kamarai Örökös Tag elismerésben Bag­­dy László villamosmérnök, Jó­­földi István okleveles építőmér­nök, városépítési és városgaz­dasági szakmérnök, Molnár Já­nos okleveles építészmérnök, valamint Tóth György okleveles villamosmérnök, atomerőművi szakmérnök részesült. A május 20-aí szekszárdi ösz­­szejövetelen a tagok elfogadták a 2015-ös éves elnökségi beszá­molót, a 2015-ös költségvetés teljesítését, a 2016-os költségve­tési tervet. Palotásné Kővári Terézia el­nök hangsúlyozta, a névjegyzéki és nyilvántartási feladatok mel­lett a kamara legfontosabb fel­adatának a kötelező szakmai to­vábbképzések biztosítását tekin­ti a tagok számára. Ezen feladat minél magasabb szintű ellátása érdekében a szervezet a 2015-ös évre támogatási kérelmet nyúj­tott be a Miniszterelnökséghez. A kérelmet elfogadták, és 5 mil­lió forintos támogatást kapott a kamara a kormányrendeletben előírt kötelező szakmai képzé­sek, egyéb szakmai feladatok tel­jesítéséhez, a személyi és tárgyi feltételek fejlesztéséhez. A továbbképzéseket 2015- ben régiós szinten a somogyi és a Baranya megyei kamará­val együtt szervezték meg, így a szakemberek több képzés és időpont közül választhattak. Szomorú esemény, nagy veszteség volt Bohli Antal, a ka­mara alapító tagjának és meg­alakulása óta elnökének várat­lan halála. A novemberi tiszt­újító gyűlésen a tagság Palotás­né Kővári Terézia okleveles épí­tőmérnököt választotta meg el­nöknek, aki 19 éven keresztül volt a kamara elnökségi tagja. A volt elnök emléke előtt tisz­telegve a pénteki taggyűlésen bővítették a kamarai elisme­rések sorát, megalapították a Bohli Antal ifjúsági díjat a fia­tal mérnökök tevékenységének elismerésére. A szakmai fórum keretében Dr. Germán Endre Csernobil 30 éve, Füredi Ferenc pedig Gépé­szet az építészetben című elő­adását tartotta meg. Dr. Germán Endre - Körösi Miklós-díj Dr. Germán Endre 1970-ben sze­rezte meg fizikus oklevelét a debre­ceni Kossuth-egyetemen. Hat évig az MTA Izotóp Intézetben dolgozott a személyi sugárvédelem terüle­tén. Doktori disszertációját az urán maghasadás tömegeloszlásának témakörében irta. A Paksi Atomerő­mű Környezetellenőrző Laboratóri­umának vezetői pozícióját 1976 és 2007 között töltötte be. Nyugdíjazá­sa óta is aktív, többek között részt vesz az Atomenergetikai Múzeum tárgyainak gyarapításában, a doku­mentációk szakmai elkészítésében. Pályájának egyik legjelentősebb eseménye az 1986-os csernobili atomkatasztrófa volt. Mint arról be­számolt, a mérőlaborban addig gya­korlatilag csak a természetes ra­dioaktív izotópokat és sugárzásu­kat mérték, ekkor volt dolguk elő­ször jól mérhető, mesterséges ere­detű radioaktív koncentrációval. Az új helyzet új feladatokat hozott, más munkarendet követelt, sokkal több mintát kellett rövidebb mérési idővel feldolgozniuk, napi jelentési kötelezettségük volt. Szintén jelen­tős esemény volt a Paksi Atomerő­mű 2003-as üzemzavara, amely­nek szintén voltak mérhető környe­zeti hatásai, de ezek sokkal a cser­nobili értékek alatt maradtak. Sze­rencsére nálunk egyik esemény se okozott környezeti veszélyt, és elha­nyagolható sugárterhelést jelentet­tek a lakosságra. Füredi Ferenc -TMMK Alkotói Díj Füredi Ferenc a gépészmérnö­ki oklevél megszerzése (Buda­pesti Műszaki Egyetem, 1969) után tervezői területen kezdte el pályafutását. Gyakorlati beállí­tottságú szakemberként azon­ban inkább a kivitelezői terület­re vágyott. Tíz évig volt kivitele­ző, építésvezető, majd fő-építés­vezető. Tett egy kitérőt a városi oldalra is, a szekszárdi műsza­ki osztály vezetőjeként, majd ta­nácselnök-helyettesként is szer­zett tapasztalatokat. Vállalkozá­sát 1992-ben indította el, és a megye egyik legjelentősebb gé­pészeti tervező és kivitelező cé­gévé fejlesztette. Önálló gépé­szeti munkákkal kezdte, majd a generálkivitelezés felé vette az irányt. Legnagyobb munkája a 30 ezer négyzetméteres Mas­sive Tamási Lámpagyár gene­ráltervezése és épületgépésze­ti kivitelezése volt. Több mint négy évtizedes szakmai pálya­futása alatt olyan jelentős beru­házásokban vett részt akár ter­vezőként, akár kivitelezőként vagy műszaki ellenőrként, mint a szekszárdi Déli Fűtőmű épí­tése, a megyei kórház műtő­blokkjának elkészülése, a Ba­bits Mihály Művelődési Központ és a Művészetek Háza felújítá­sa, az ozorai vár rekonstrukció­ja, de a sort még hosszan lehet­ne folytatni. Lószállító autó borult fel TOLNA MEGYE Több baleset is történt megyénk útjain a hétvé­gén. Szombaton késő este Du­­nakömlőd és Madocsa között egy személyautó borult árokba. A járműben egy ember utazott, ő kizuhant az autóból, és súlyos sérüléseket szenvedett - mond­ta Boros Brigitta, a Tolna Me­gyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság szóvivője. Az autót a paksi hivatásos tűzoltók áram­­talanították. Vasárnap Nagydorogon, a Pe­tőfi utcai kereszteződésnél egy autó egy lószállítóval ütközött, utóbbi ennek következtében felborult. Személyi sérülés nem történt. A paksi hivatásos tűzol­tók áramtalanítást végeztek és megszüntették a forgalmi aka­dályt. Ezen a napon két sze­mélyautó is ütközött az M9-es 10. kilométerénél, személyi sé­rülés nem történt. Itt a tolnai önkormányzati tűzoltók segí­tettek. H. E. Kártérítés helyett felújítás ►Folytatás az 1. oldalról Lajtár József bv. vezérőr­nagy üzenetértékűnek nevez­te a szekszárdi felújítást. Mint mondta, azt erősíti, hogy Ma­gyarország meg akarja olda­ni azokat a problémákat, ame­lyeket az emberjogi szerveze­tek joggal kifogásolnak. Ennek megfelelően az ország többi bör­tönében is fallal választják el az illemhelyiségeket. A vezérőrnagy elmondta, hogy 4500 per van folyamatban hazánk ellen a fogvatartási kö­rülmények miatt, és 99 ügyben már jogerős kártérítési határo­zat született az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Lajtár József azt hangsúlyozta: a felújítás a megelőzést szolgálja, hiszen in­kább erre fordítják az adóforin­tokat, mintsem kártérítések tel­jesítésére. Arról is beszélt, hogy két kihívásnak kell megfelel­nie a büntetés-végrehajtásnak. Az egyik a teljes foglalkoztatás megvalósítása a börtönökben, a másik pedig a férőhelyek prob­lémájának megoldása, jelenleg ugyanis 130 százalék fölötti az intézmények kihasználtsága. Ezt szeretnék orvosolni a 2019- ig felépülő tíz új börtönnel. H. E. •••••*%• . ' ' \ ^ — • . '■ -í, o •ASááásKlipF© ■ . .. S DIOSBERÉNY Mindenki jól érezte magát a szombaton tartott Fer­geteges Gyermeknapon. A focipályán a szokásos vidámságok (körhinta, ugrálóvár, dodzsem) mellett tánccsoportok, köztük a Szöcske Rock&Roll, a Teveli Fiatalok Együttese és a Koktél tán­cosai szórakoztatták a kilátogatókat. A Liba-vonat, a Végvár és a TheQuilla zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Záró produkcióként tűzijátékban gyönyörködhettek az emberek. K. B. Városi etappal debütál Paks helyszínként a Gemenc Nagydíjon Huszonegy kört teker a mezőny PAKS Története során először érinti Paksot a nemzetközi szinten is nagy érdeklődés ál­tal kísért kerékpáros verseny, a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj. Steig Gábor főszervező pak­si sajtótájékoztatóján elmond­ta, hogy május 28-án, szom­baton délelőtt lesz a paksi for­duló, amelyhez egy 3,4 kilo­méter hosszú körpályát jelöl­tek ki. Ezt huszonegyszer kell megtenniük a versenyzők­nek, ami azt jelenti, hogy más­fél-kétórás látványosságra szá­míthatnak a nézők a lakótelep, a Kölesdi és a Tolnai út, vala­mint az Újtemplom utca alkot­ta körben. Steig Gábor azt ígér­te, hogy nem bénul meg a vá­ros közlekedése, csak két sza­kaszt kell „hermetikusan” le­zárni a biztonság érdekében, egyébként - mint hangsúlyoz­ta - nem fogja zavarni a város azonos pontján zajló rendez­vényt. A Gyermekek és Csalá­dok Napját látogatóktól ugyan­akkor nagy figyelmet kért. Azt mondta, izgalmasnak ígérke­zik a verseny, amelynek paksi állomásán is iktatnak be hegyi és részhajrákat. Idén rekord­számú nevező van, 164-en in­dulnak 11 országból. A paksi rajt május 28-án 10:30-kor lesz a Kishegyi úton a Gagarin és a Gesztenyés utca között. A fu­tam várhatóah 12 óra előtt vé­get ér. Vida T. Steig Gábor főszervező (balról) Girst Ádám polgárőr vezetővel egyeztet I

Next

/
Oldalképek
Tartalom