Tolnai Népújság, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-18 / 115. szám

X MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁJUS 18., SZERDA Madarakat lestek és füleltek a kórházban SZEKSZÁRD A „Fülemülék Éj­szakáján” egy poszáta bizo­nyult visszatérő ismerősnek, ugyanis miként az a pénteki madárlesen kiderült, a résztve­vőknek már tavaly is volt sze­rencséjük a madárkához. Dr. Kis Ernő, a Magyar Madárta­ni és Természetvédelmi Egye­sület (MME) Szekszárdi cso­portjának titkára a program­ról elmondta, hogy a helyszín - a hagyományoknak megfe­lelően - a kórház területén, a belgyógyászati épület mögötti bokros volt, amely a város leg­nagyobb egybefüggő parkja. Itt megfigyelték a madarakat, a hangjukat, és amelyikeket sikerült befogni, azokat meg is gyűrűzték. A madárfigyelést Péntek At­tila László diavetítéssel egy­bekötött előadása előzte meg a kórház kultúrtermében. A hüllő szakértő a 2015-2016-os év kétéltűiről és hüllőiről be­szélt, kiemelten a kockás sikló­ról, amely az MME kétéltű- és hüllővédelmi szakosztályának döntése alapján 2016-ban az év hüllője. H. E. Bronz fokozat a szép és okos kiejtésért MÓRÁGY Kuris Rékát, a Mórá­­gyi Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulóját bronz foko­zatú Kazinczy-jelvénnyel jutal­mazták a Szép Magyar Beszéd regionális - dunántúli - fordu­lóján, Balatonbogláron - tájé­koztatott Mucska Melinda, az általános iskola igazgatója. Az április 21. és 23. között lebo­nyolított anyanyelvi versenyen most is egy szabadon választott és egy kötelező szöveget kellett felolvasni. Ez idén Wacha Im­re egyetemi docens A szöveg­tolmácsolás hibáiról című szin­tézise volt. Réka szabadon vá­lasztott szövege Illyés Gyulától Ki a magyar tanulmánya volt. A dunántúli fordulón a terüle­ti versenyek helyezettjei vettek részt, összesen 65-en. Itt nyer­te el Réka az országos bronzfo­kozatú Kazinczy-jelvényt, mely mellé természetesen oklevél és könyvjutalom is járt. Felkészítő tanára Soós Mária volt. B. L. A tanórai levelezés helyét át­vette a diákok körében egy sokkal gyorsabb, és jóval ke­vésbé látható, hatékonyabb eszköz: a mobiltelefon. Az okostelefonok egyre inkább szélesedő lehetőségeivel és mobilnettel a terem egyik vé­géből a másikba, vagy épp másik órára is eljutathatják a fiatalok gondolataikat, de emellett játékkal vagy más egyébbel is elüthetik a tan­időt. Pedig az oktatás során hasznos eszközzé is válhatna. Kvanduk Bence tolnai.nepujsag@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Sokan vélik úgy, hogy a mobiltelefonok lehető­ségei miatt a diákok kevés fi­gyelmet szentelnek az órára. A legtöbb intézmény házirendjé­ben komolyan szabályozzák is használatukat. Főleg az általá­nos iskolák szabályzata tér ki erre részletesen, de a Szekszár­di Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskola is ko­moly figyelmet szentel neki. Orbán György, a Szent Lász­ló tanára szerint összetett kér­dés, hol és mikor zavaró a mo­biltelefonok órai használata. El­mondta, egy eszközről nem le­het eldönteni jó vagy rossz. A mobil is lehet hasznos, haszon­talan vagy akár káros is. Mivel a mobilok egyre sokrétűbb esz­közök, a tanulás során is hasz­­nosíthatóak lehetnek, de az is­kolák egyelőre nem tudnak lé­pést tartani ezzel a gyors ütemű fejlődéssel. Ezért sem egyszerű bevonni az oktatásba használa­tukat. Viszont káros lehet, ha csak a gyerek céltalan függését elégíti ki, elvonja a figyelmét az óráról vagy más tevékeny­ségtől, vallja az oktató. „Több­féleképpen is hasznos lehet” - mondta - „Először meg kell ta­nítani, hogyan hasznosítható. Régen csak a könyv volt, mint eszköz. Most a számítógép és a mobil nagy segítség lehet. Meg kell találni azt a pontot, amikor a telefon a barátunk. Másrészt az adatgyűjtésben, információ­­szerzésben segítség. Van, hogy én kérem meg a diákokat, ke­ressenek rá valamire, hogy pontosak legyünk.” A használatának szankcioná­lásáról elmondta, hogy mindig az adott esetet és annak kon­textusát kell mérlegelni a dön­tés meghozatala előtt, így nem lehet előre meghatározni a bün­tetést. Ellenségből szövetséges Az okostelefonok egyben fényképezőgépek, kamerák, szótárakat vagy éppen mo­lekulamodellező applikáci­ót lehet tölteni rájuk. Ráadá­sul bármikor, az iskolán kívül, elővehetők - és akár tanulás­ra is használhatók. Az Edu­­catio NKft. ez irányú projek­tet szervezett, melynek ide­jén egy kémiaóra például úgy indult, hogy a párokban dol­gozó diákok kvízt töltöttek ki a mobilok segítségével a mo­lekulákkal kapcsolatos addi­gi ismereteikről. A válaszok rögtön megjelentek, hiszen azokat kivetítették a táblára, így rögtön meg is beszélhet­ték. Azután a tanár felvázol­ta hagyományos módon az új anyagot, majd kísérletek kö­vetkeztek. Itt a diákok tüle­kedtek, hogy a mobileszkö­zökkel fotón, videón rögzítsék a lezajlott látványos reakciót. Majd a letöltött molekulamo­dellező applikáción tanulmá­nyozták az adott anyag szer­kezetét 3D-ben. Aztán jegy­zeteltek „régimódian”, majd szintén egy mobilos feladat­tal foglalták össze a tanul­takat. Nyertünk, tanár úr! Különös kísérletsorozatról szá­molt be a tanárblogon Prievara Tibor, a budapesti Madách Gim­názium angoltanára, aki tavaly megkérte a diákjait, hogy az óra alatt küldjenek neki SMS-t, de úgy, hogy ő ne vegye észre. .Elég magabiztos voltam, azt gondolván, hogy azért nagyjá­ból tudom, hogy mi minden tör­ténik körülöttem. Csúnya bukás lett a vége. csak az nem küldött SMS-t. aki nem akart" - írja a ta­nár. Idén megismételte a kísér­letet. és nem hitt a szemének: .Az, hogy 15 perc után kaptam a 17 fős csoportból 10+ SMS-t, az hagyján. És tényleg nem vet­tem észrt - pontosabban az el­sőt lebuktattam, és ettől nagy lett a mellényem. Aztán kezdő­dött az igazi macska-egér játék. Volt. aki először csak egyszerű­en felhívott messengeren, és volt, aki a táblán látható tízsoros kiírást küldte el hibátlanul, de olyan is, aki megcsinált egy fel­adatot, lefényképezte, és ezt to­vábbította nekem egy üzenettel, hogy akár ki is javíthatnám. Az­tán az egyik diák angol szavakat kérdezett, és megint más az el­olvasandó olvasmányból két ter­jes bekezdést kimásolt és elkül­dött. Volt, aki regisztrált egy tel­jes Facebook-profiit, méghozzá .Nyertünk, tanár úr' néven, majd bejelölt ismerősként.” - írta. Völgység! kotodesu akadémikus kutatók BUDAPEST Huszonhat kiemel­kedő kutató lett az MTA új le­velező tagja az Akadémia 187. közgyűlésének első napján megtartott szavazás eredmé­nyeként. Rendes taggá har­mincegy, külső taggá huszon­három, tiszteleti taggá pedig tizenegy tudóst választottak az akadémikusok. Rendes tag a völgységi kö­tődésű Perczel András, aki az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékének habilitált egyete­mi tanára, az MTA és az ÉLTE közös Fehérjemodellező Kuta­tócsoportjának, valamint az egyetem Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratóriumának ve­zetője. Levelező tag Katz Sán­dor, aki Bonyhádon született. Az MTA-ELTE Rácstérelmé­­let Lendület csoport vezetője, az ELTE Elméleti Fizika Tan­szék vezetője, a Fizikai Inté­zet általános igazgatóhelyette­se. Az elméleti részecskefizika nemzetközi hírnevű professzo­ra. Szakterülete a kvantumtér­­elméleti megoldási módszerek és a rácstérelméleti szimuláci­ók kutatása. B. K. A könyvtárat használták a gyerekek BONYHÁDA bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár olvasóvá nevelési programjának egyik része a levelezőversenyek meg­hirdetése. Matisz Nóra könyv­tárostól megtudtuk, a gyere­kek a nevezés után havonta egy feladatlapot kaptak, amely megoldásához használniuk kellett a könyvtárat. A verseny utolsó fordulóján a csapatok a könyvtárban felállított mun­kaállomásokon oldották meg a feladatokat. Végül az egész év­ben nyújtott teljesítmény alap­ján került sor a díjazásra. A végeredmény kihirdetése, és a jutalmak kiosztása is ekkor zajlott a csapatok, versenyzők egész éves munkáját figyelem­be véve. A levelező döntőkön összesen 192 fő általános isko­lás és 32 fő középiskolás tanu­ló fordult meg. A jutalmazást a bonyhádi Német Önkormány­zat, az NKA és több cég is tá­mogatta. B. K. Több mint 130-an jelentek meg, 110-en adhattak vért a szekszárdi véradáson Kimagaslóan sok donor jelentkezett SZEKSZÁRD Történelmi vér­adásra került sor a múlt héten Szekszárdon, amikor a GoldSoli és a Magyar Vöröskereszt szer­vezésében 134-en jelentek meg az Arany János utcába szerve­zett alkalmon - tájékoztatta la­punkat Gulyás Katalin, a szer­vezet megyei igazgatója. Ilyen nagy számú véradó nagyon rég­óta nem vett részt a megyeszék­helyen véradáson, sőt a megyé­ben is mindössze a paksi atom­erőműbe szervezett alkalmak tudnak hasonló eredmény hoz­ni. Igen alacsony volt a kiszűré­sek aránya is, így 110-en adhat­ták a vérüket. A donorok közül 36-an nyújtották első alkalom­mal véradásra a kezüket. Ezt a tömeget a vállalkozás részéről Jávorné Eszenyi Zsu­zsanna mozgósította, motiváci­óként pedig szoláriumbérletet ajánlott fel a donoroknak. A Vöröskereszt köszöni a rendkívül sikeres együttmű­ködést, és remélik, hogy ezt a jó példát több vállalkozás is kö­veti majd a társadalmi felelős­ségvállalás jegyében. Ugyan­akkor bíznak benne, hogy azok, akik most adakozásra nyújtották a karjukat, a későb­biek során - akár a „Három me­gye összefog” elnevezésű régi­ós akció során júliusban, akár ősszel a szüreti fesztiválon, vagy egyéb alkalommal - újra adakoznak majd. H.É. Összesen 134-en jelentek meg a szekszárdi véradáson A föld alatt is jártak a tolnai nyugdíjasok TOLNA-BÁTAAPÁTI Jó néhány méterrel a föld alatt is jártak a Tolnai Szabadidő Nyugdí­jas Klub által szervezett kirán­dulás résztvevői. A túra fő cél­pontja ugyanis Bátaapáti volt, ahol a Nemzeti Radioaktívhul­­ladék-tároló látogatóközpont­ban tájékoztatást kaptak a pak­si atomerőműből származó hul­ladékok elhelyezéséről, majd a tároló kezdeti, rövid szakaszát is bejárták. Ezután a gyönyörű falu egyéb látnivalóival ismer­kedtek, Darabos Józsefné pol­gármester pedig egy pohár bor­ra is vendégül látta őket. Az öt­venöt fős csoport hazafelé Grá­­bócot ejtette útba, ahol megnéz­ték a szerb templomot. S. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom