Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-11 / 84. szám

12 SZOLGÁLTATÁS 2016. ÁPRILIS 11., HÉTFŐ segitnnk@ mediaworfcs.hu 06-80/922-016 hétfő-péntek: V ft-12 óráig S MA HOLDKELTE 9.02 HOLDNYUGTA ­A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ, SZANISZLÓ napja LEÓ. Az eredetileg Leonnak becézett összes görög név­ből önállósult a rómaiaknál. Jelentése: oroszlán. Védő­szentje: Nagy Szent Leó pá­pa, egyháztanító. Női alakja a Leona. Az 1990-es években a Leó szórványos név volt, a 2000-es esztendőkben nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. szaniszló. A szláv Stanislav névből alakult, jelentése: ál­landó dicsőség. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem sze­repel a 100 leggyakoribb fér­finév között. EGYÉB NÉVNAPOK: Ariel, Ariel- la, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A KATOLIKUS naptárban Szent Szaniszló emléknapja, Gló­ria, Leó napja. A református naptárban Leó, Szaniszló napja. Az evangélikus nap­tárban Leó, Szaniszló, Glória napja. A zsidó naptárban ni­szán hónap 3. napja. NAPI IGÉK. Katolikus: ApCsel 6,8-15. Zsolt 118. Jn 6,22-29. Református: Jel 6,9-17. 5Móz 10. Evangélikus: Jn 10,1-10. lPt 4,1-11. Ezen a napon történt 1842-BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor, magyar orientalista és világ­utazó. 1956-ban Budapesten megszü­letett Hernádi Judit színész­nő, énekesnő, komika. 1963-BAN John Lennon az aláb­biakat mondta egy koncer­ten: „megkérem az olcsóbb helyen ülőket, hogy tapsolja­nak, a többiek pedig zörögje­nek az ékszereikkel”. Forrás: ezertanapon.hu SUDOKU A LEGUTÓBBI SUDOKU MEGFEJTÉSE SKANDINÁV REJTVÉNY A munkaruha* az adott ■■■ / esettől függően, | a munkavégzéshez szükséges tárgyi | feltételnek minősül A munkáltató előírhatja-e, hogy milyen ruhában dol­gozzanak az alkalmazot­tak? Ha igen, köteles-e ru­hapénzt adni a főnök? - kérdezte lapunknak küldött e-mailjében egy előfizetőnk. Az ő munkáltatója elvárja az elegáns öltözetet. A munkáltató a foglalkozta­tási kötelezettsége alapján előírhatja, hogy a mun­kahelyen munkaruha kötelező-e, illetve mi­lyen ruhában dol­gozzanak a mun­kavállalók. A munka törvény- könyvről szóló 2012. évi I. tör­vény (Mt.)Mt. 51. § (1) bek. alapján a „munkáltató kö­teles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztat­ni, továbbá - a felek eltérő meg­állapodása hiányában - a mun­kavégzéshez szükséges feltéte­leket biztosítani.” A munkaru­ha az adott eset konkrét körül­ményeitől függően a munka­végzéshez szükséges tárgyi feltételnek minősül. Ezen túlmenően a munkálta­tó biztosítja az egészséget nem Mire kell a legjobban figyelniük az őstermelőknek? Őstermelőként mire kell te­kintettel lennem az árusí­tóhelyen, hogy az ellenőrök ne büntessenek meg? - fu­tott be a kérdés szerkesztősé­günkhöz. Az őstermelői igazolványok ki­adása előtt az igazolványt ké­rő személy adatnyilvántartó la­pot tölt ki a Nemzeti Agrárgaz­dasági Kamaránál, melyben büntetőjogi felelőssége tudatá­ban nyilatkozatot tesz az ab­ban található adatok valódisá­gáról, valamint kijelenti többek között, hogy saját gazdasággal rendelkezik, és rendelkezési jo­gosultsága van a termelési esz­közök, a termelés szervezése és a termelés eredményének fel- használása felett. Ha az árusítóhelyen, az ellen­őrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági ősterme­lő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége 10 százalékkal vagy azt meg­haladó mértékben több, mint amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehe­tősége van termelni, akkor az igazolványát visszavonják, és 2 hónaptól 2 évig terjedően nem válthat ki új őstermelői igazol­ványt. A jogszerűtlen haszná­latot minden esetben jelzik az adóhatóság (NAV) felé is. Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, mely követelmények tisztelet­ben tartása adott esetben ma­gában foglalja a munkaruha juttatását is a munkáltató ré­széről. A munkáltató alkothat úgy­nevezett öltözködési szabály­zatot és az Mt. szabályaival összhangban meghatározhat­ja, hogy a munkaviszony tel­jesítése során milyen öltözet viselhető. Nemzetgazdasági Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Titkárság Ruhapénz A munkáltató köteles a mun­kavállalónak az Mt. 51. § (2) bekezdése alapján megtérí­teni azt a költségét, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. így pél­dául, ha a munkavállaló sa­ját költségén megelőlegezi a munkaruhát, illetve az öltöz­ködési szabályzatban előírt - a munkaköre ellátásához szükséges - ruhát, a munkál­tató köteles megtéríteni az ezzel kapcsolatban felmerült indokolt költséget, ha a mun­karuha a munkaviszony telje­sítéséhez szükséges. 5 9 8 3 4 8 5 3 6 1 7 4 1 2 6 5 9 6 7 1 4 8 5 2 2 6 4 9 8 3 2 7 5 4 1 2 KERGETÉS MAGYAR FÉRFINÉV Író AZ ÓN JELE SZÓ­ÁRADAT SZEREN­CSEJÁTÉK JÁTÉK­KÉSZLET MADRIDI NAPILAP L ▼ ▼ TÁR NÉMET NŐI NÉV ► ▼ ▼ TUDO­MÁNYÁG ► ▼ ROMÁN AUTÓ ► KENHETŐ ÉLELEM KÍNAI FOLYÓ l ▼ KERESZ­TÜL ÁLLATI FOG ► ZSÓKA, ZSÓFIKA ALKALMI TANÁR ÖT... TEA ► ▼ l ▼ LENGŐ ESZKÖZ ARANY, OLASZUL ► SZEMBE­RÁNC HELTAI JENŐ MŰFORDÍ­TÁSA ► ▼ KIPLING KÍGYÓJA ▼ r GÓLYA ► ▼ KÍVÁN .EL-. TÁVOLIT ► LOTTÓ- 14. HÉT fü 5,22,25,67,87 © 4,12,13,23,32,40 Jokerszám: 628537 00O0O 000000 nem volt 65 382 640 forint 0000 00000 1048 870 forint 220145 forint 00 0 0000 15 080forint 5220 forint 00 ' 000 1185 forint 1195 forint Következő hétre Következő hétre ’ átvitt: 777 átvitt: 60 millió forint millió forint Joker: nem volt | Következő hétre átvitt: 80 millió forint j Akciós termék Akcióval hirdetett termékek esetén is a ténylegesen fize­tendő árat kell feltüntetni, vagy elég a termék ára mí­nusz az engedmény száza­lékos mértékének feltünte­tése az árcímkén? - érdeklő­dött lapunktól egy olvasónk, aki a boltban fizetéskor vitá­ba keveredett. Nem. Mindenkor a ténylege­sen fizetendő eladási árat kell feltüntetni, kormanyablak.hu 9 4 8 5 6 1 7 2 3 7 5 1 3 2 9 4 8 6 2 6 3 8 4 7 9 1 5 5 2 4 1 7 8 6 3 9 8 1 6 9 3 4 5 7 2 3 9 7 6 5 2 1 4 8 1 3 2 4 9 6 8 5 7 4 7 9 2 8 5 3 6 1 6 8 5 7 1 3 2 9 4 HOROSZKÓP ® KOS (03. 21.-04. 20.). A Nap együtt áll az Urá- nusszal a Kos jegyében. Ez balesetveszélyt jelez, legyen körültekintő. A munkahe­lyén jól halad a feladataival, arra azonban vigyázzon, hogy ne sértsen meg máso­kat őszinteségével. © BIKA (04. 21.-05. 20.). A Nap együtt áll az Uránusszal. Most nehezen viseli a kötöttségeket, a rutinfeladatok fárasztják, nincs semmi kedve bemenni a munkahelyére. Ha teheti, vegyen ki szabadságot! © IKREK (05. 21.-06. 21.). Ma nagyon felpörögnek az események, az élete több területén is fontos forduló­ponthoz érkezett. A legfonto­sabb, hogy ne pánikoljon be, ha sikerül megőriznie a hig­gadtságát, akkor rövidesen jó irányt vesznek a dolgok. © RÁK (06. 22.-07.22.). A Hold az Ikrek jegyé­ben jár, a Nap együtt áll az Uránusszal. Ez önt is igen ingerlékennyé teszi, most hajlamos lesz arra, hogy az apró bosszúságokat is a szí­vére vegye. © OROSZLÁN (07.23. - 08. 22.). Ha életmódváltást tervez, akkor most kezdjen bele, mert ma könnyebben megy a dolog, mint a hét többi napján. Délután egy fontos információ birtokába juthat, aminek nagy hasznát látja majd a későbbiekben. © SZÚZ (08. 23.-09. 22.). A Hold az Ikrek jegyében jár, a Nap együtt áll az Urá­nusszal. Most sok élmény­ben lehet része, ha nem ragaszkodik olyan görcsö­sen a megszokott dolgokhoz. Keresse a változást, az újat! © MÉRLEG (09.23.- 10. 22.). Három bolygó is szemben áll az ön jegyével. Az események kemény pró­batétel elé állíthatják, hogy kiderüljön, vajon kitart-e a maga választotta úton, vagy tud-e alkalmazkodni a válto­zásokhoz. © SKORPIÓ (10. 23. - 11. 22.). Váratlan események teszik próbára, hogy meny­nyire képes hű maradni ön­magához és az elveihez. Ha eddig is jó úton járt, akkor sikeresen túllép az akadá­lyokon. © NYILAS (11. 23.-12. 21.). A Mars és a Szatur­nusz is az ön jegyében áll. Most zárkózott lehet, magá­ban őrlődik a problémákon, ahelyett, hogy segítséget és támogatást kérne. Avasson valakit a bizalmába! © BAK (12. 22. -01.20.). Bár nem szükségszerű, de sor kerülhet szakításra ez alatt a tranzit alatt. Ha ezt el szeretné kerülni, akkor beszéljen nyíltan, és ne sö­pörje szőnyeg alá a problé­mákat! © VÍZÖNTŐ (01. 21. - 02.18.). A Hold az Ikrek je­gyében jár, a Nap együtt áll az Uránusszal. Érzelmileg felfokozott állapotban lehet, viszont képes a dolgokat új. nézőpontból látni, ez pedig nagy hasznára lesz a közel­jövőben! © HALAK (02.19. -03. 20.). Érzékeny hangulatban lehet, felfújja a dolgokat, és feleslegesen idegeskedik. Az aggodalmaskodással nem old meg semmit, próbáljon meg inkább egy kicsit ki­kapcsolódni! « « 4 V

Next

/
Oldalképek
Tartalom