Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-07 / 81. szám

2016. ÁPRILIS 7., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g A zoldítést, a vetes.val.tast Megkezdték a gazdálkodók a tavaszi vetéseket a megyében. A talaj hőmérséklete megha­ladja a plusz 12 fokot, így ide­ális a vetés a napraforgónak, a zabnak, a tavaszi árpának, de már a kukoricának is. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE Nagy munkában vannak a gazdálkodók a me­gyében, a hirtelen beköszöntött meleg idő előrehozta a tavaszi munkálatokat. Kovács István bátaszéki gazdálkodó elmond­ta, az őszi vetésű növények fej­trágyázását, gyomirtását már elvégezték, rozsda ellen is kel­lett permetezni a búzánál, és a héten megkezdték a napraforgó vetését.- Sok mindent át kell gon­dolni, mondta a gazdálkodó, hiszen a búza augusztusi tőzs­dei ára csak 38 ezer forint ton­nánként (tavaly 45 ezer volt), így nem érdemes műtrágyáz­ni, mert nem hozza be az árát. A nagy meleg csak úgy húzza felfelé a növény, ami nem sze­rencsés, hiszen ha hosszú szá­rat növeszt, az később könnyen megdől egy-egy szélviharban, a betakarítást ez megnehezíti, és a hozamot csökkenti. Guth István, a Teveli Zrt. igaz­gatója elmondta, a napraforgót már vetik, nagyon jó a talaj mi­nősége. Idén ők is több napra­forgót vetnek, mint tavaly, en­nek oka, hogy a kukoricának nagyon gyenge az ára, ezzel szemben az olajos növényeknek százezer fölött van tonnánként az ára. Az igazgató elmondta, a cégük 300 tehén tartásával is foglalkozik, így lucernát, kuko­ricát is termelnek. Ez utóbbit a jövő héten már vetik. Csak ak­kor van gond, ha mínusz 3-4 fokra visszahűl a levegő, mert az sokat ártana a korai vetések­nek, tette hozzá a szakember. Krieser János a biritói Pusz­tabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaszövetség tag­ja is, elmondta, 11 ősterme­lővel közösen gazdálkodnak 1560 hektáron. Idén kihagyják a napraforgót a vetésváltásból, de figyelembe vették az uniós előírást, a zöldítést és a diverzi­fikálást is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 30 hektár felett minimum három növényt kell termelniük, a zöldítésnek pedig az a feltéte­le, hogy úgynevezett másodve­tésű növényeket is termeszte­niük kell ahhoz, hogy hozzájut­hassanak a hektáronkénti 81,3 eurós támogatáshoz. Ez a felté­tel tavaly lépett életbe, így má­ra már némi tapasztalattal is rendelkeznek. Krieser János el­mondta, a múlt évben inkább az ugaroltatás mellett döntöttek, mert a felkínált másodvetésű növények vetése túl bonyolult lett volna. Véleménye szerint a gazdálkodóknak a legnagyobb gondja az, hogy kiszolgáltatot­tak, nincs egy fix időpont arra, hogy mikor kapják az uniós me­zőgazdasági támogatást. Már szembesültek a gazdák a feltételekkel Komoly feltételei vannak a zöldí­tésnek és az ezzel járó pluszpén­zeknek. Az ökológiai másodve­téseknek legalább kétféle, ren­deletben meghatározott növény­faj keverékéből - például perzsa­heréből, olajretekből vagy fehér mustárból - kell állniuk. Nem le­hetnek betakarítható második haszonnövények, hanem azo­kat a földbe kell forgatni. Nem tudnak eleget tenni a gazdálko­dók a diverzifikálási szabályok­nak például akkor, ha terménye­iket július 15-e után aratják le. Ekkor ugyanis másodnövényei­ket hiába vetik el. azok május 1. és szeptember 30. között rövi­debb ideig lennének a földben, mint az ősszel elvetett haszonnö­vények. Ilyen helyzet leggyakrab­ban az őszi búzánál alakulhat ki, mivel átlagos években e növény 50 százalékát július közepe után takaríthatják csak be a gazdák. Aki pedig az időből kicsúszik, zöl- dítési pénzeit is elbukja. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila AZ OLVASO KERDEZ KERESZTREJTVÉNY Érvényes előfizetéssel rendelke­ző olvasóink a csütörtöki Kereszt- rejtvény melléklet 1. oldalán lévő rejtvény megfejtését a nevükké I, címükkel feltüntetve sms-ben küldhetik be a 06-30/235-0333- as (nem emelt díjas) telefonszá­munkra, illetve postai úton a 7627 Pécs, Engel János u. 8. cím­re a Dunántúli Napló Szerkesztő­ségébe. A mai feladvány megfejtésének beérkezési határideje: 2016. áp­rilis 13., szerda, 9 óra. A helyes megfejtések beküldői között most egy darab Családi ízutazás sza­kácskönyvet sorsolunk ki. (A be­küldők hozzájárulnak nevük köz­zétételéhez.) A 13. heti feladványunk helyes megfejtése: A Pogány Madonna, Gondolj rám. A szerencsés nyer­tes: Dr. Józsa Csaba (Szekszárd). Gratulálunk! VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-25 cm, Paks 125 cm, Dombori 163 cm, Árvízkapu 547 cm, Baja 260 cm. A Sió Palánknál 289 cm. R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tet­tek volna fel. Bármire kíváncsi­ak, forduljanak bizalommal Ma­uthner Ilonához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakember­nek. Elérhetnek minket az ilona. mauthner@partner.mediaworks. hu e-mail címen, munkaidőben hívhatnak a 0630/650-3020-as számon, illetve küldhetnek leve­let is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre, jelige: Az olva­só kérdez. Győréi olvasónk kérdezte, idén mikortól lehet beadni a mezőgazdasági támogatási kérelmeket, földalapú támo­gatásokat és kitől lehet segít­séget kérni ehhez? A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei igazgató­ságán a kérdésre válaszolva el­mondták, április elején veszi kez­detét az egységes kérelmek be­adásának időszaka. Tavaly or­szágosan mintegy 400 milliárd forintot tett ki a 180 ezer termelő által igényelt területalapú támo­gatás, közülük 140 ezer gazdál­kodónak a falugazdászok adták be a kérelmét. Tolna megyében ez a szám 7-8 ezer főt érintett. Az egységes kérelmek közel 3/4-ét a falugazdászok nyújtották be ta­valy. A kamara a korábbi évek­hez hasonlóan, idén is kiemelt fi­gyelmet fordít arra, hogy a gaz­dálkodók számára a kérelmeik beadása során magas szakmai színvonalú, ingyenes segítséget biztosítson. Ennek érdekében a falugazdászok továbbképzésen vettek részt, ahol az idei változ­tatásokról kaptak részletes tájé­koztatást. Az egységes kérelem benyúj­tása a tavalyinál egyszerűbb lesz. Mintegy 50 ezer termelő lé­pett át a kistermelői támogatá­si rendszerbe, emellett a jogsza­bályi háttér is gyakorlatilag vál­tozatlan maradt. A helyzetet az is könnyítő, hogy egyszerszerűbb lesz a benyújtófelület. A NAK az egységes kérelem idei beadási időszakára újabb kézikönyvvel készült, amely a gazdálkodók számára a 2015- ben bevezetett közvetlen támo­gatási jogcímek megértését, va­lamit azok egységes kérelem­ben történő igénylését segíti. A Közvetlen támogatások gazdál­kodói kézikönyv tartalmazza a SAPS, a zöldítés, a fiatal gazda kiegészítő támogatás, a terme­léshez kötött támogatások, va­lamint a kistermelői támogatá­si rendszer szabályrendszerét és a kapcsolódó előírások magya­rázatát. A kézikönyv mintegy 50 ezer példányban készültei, a ka­mara honlapján elektroniku­san, a falugazdász irodákban pedig nyomtatott formában hoz­záférhető. TRAFFIPAX 05:30-0700 Szekaán), Rákóczi u. 126. 08:30-1130______________M6 jobb 134. km 09:00-1100 6-os főút 154. km 09:00-11:30 Tolna, Bajcsy-Zsilinsrky u. 72. 09:15-1115 M6 bal 153. km 0930-1130 _____________6-0» főút 100. km 10 00-12:00 6-os főút 145. km 1300-1430_________Tolna, Alkotmány u. 117. 13 00-1500 M6bal 153.Km 13:00-15:00 ________M6 bal 119. km 13 00-15:00 Bonyhad-Bőrzaőny, Börzsönyi «14. 1300-15:30_____________6-os főút 113. km 1400-1600..............Srokszáfd. Kwefyúsl u. 20. 15:00-16:3 0_____________6-os4őútl27.km 15 30-17:00 6-0» főút 153. km 1530-1700_____________6-os főút 153. km 16 30-18:30 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 16:30-18:30_________Szekszárd, Tartsayu. 2, 17 00-1830 6-os főút 136. km 1700-1900_____________6-os főút 107. km IT É&aiBO ■ 6-os főút 154. km 2100-2300______________6-os főút 93. km 21:00-00:00 M6 jobb 108. km VÉRADÁS SZERDA Tamási Vöröskereszt iroda 12.00- 17.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Tamási Vöröskereszt iroda 9.30-15.00 PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Kung Fu Panda 3. (amerikai animációs kalandfilm), 16 óra. Cso­koládé (szinkronizált francia film), 18 óra. A beavatott: A hűséges (amerikai akció sci-fi), 20.30. Szekszárd: Robinson Crusoe (bel­ga-francia animációs családi film), 17 óra. Eddie, a sas (amerikai dráma), 19 óra. VÁROS HETE Dombóvár A város természeti értékeit bemutató tablók átadója a víztorony­nál, 16 óra. Városháza, Ujváry terem: Klímadilemma - Baka György ter­mészetvédelmi szakmérnök, a Zöld­társ Alapítvány elnökének előadása, 16.30. MÉLTÓSÁG MEZEJE Szekszárd A „Méltósággal az út vé­gén" Hospice Alapítvány szekszárdi kuratóriumának megemlékezése a Tolna Megyei Balassa János Kórház „A" épülete előtti virágágyásnál. Kö­szöntőt mond Sefcsik Dugár Éva ku­ratóriumi tag, ünnepi műsort adnak a Garay János Általános Iskola és AMI, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola di­ákjai, 15 óra. VARÁZSOLJUNK ZENÉT Szekszárd Művészetek Háza: a Ne­héz Fiúk tuba kvartett gyermekműso­ra, 10 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd I. Béla Gimnázium kollé­giuma: a Bemutatom a barátaimat sorozat vendége Törő György fafa­ragó népi iparművész lesz, a meghí­vott barátok Törő Ani tűzzománc-ké­szítő, Szemcsuk István fafaragó mes­ter és Kovács György tárogatómű­vész, 17.30. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Peru - dr. Széki Jolán Gyön­gyi nyugdíjas fogorvos vetítéssel egy­bekötött élménybeszámolója, 16 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: Kung Fu Panda 3. (amerikai animációs kalandfilm), 16 óra. Cso­koládé (szinkronizált francia film), 18 óra. A beavatott: A hűséges (amerikai akció sci-fi), 20.30. Szekszárd: Robinson Crusoe (bel­ga-francia animációs családi film), 17 óra. Eddie, a sas (amerikai dráma), 19 óra. VÁROS HETE Dombóvár József Attila Általános Is­kola: III. Buzánszky Jenő emléktorna 8.30-tól. Helytörténeti Gyűjtemény: „Arra ment életem, amerre a labda gurult” - emlékkiállítás Buzánszky Jenő tiszteletére, 14 óra. Tinódi Ház: Szabó Loránd polgármester tájékoz­tatója a közeljövő pályázati terveiről, 15 óra. KÖLTÉSZET NAPJA Bátaszék Keresztély Gyula Városi Könyvtár: Átharapott fénysugár cím­mel Fekete Dávid mutatja be válo­gatott verseit, 15 óra. Közreműködik Tafnerné Fáll Erika (vers) és Milaskity Vanessza (zene). Iregszemcse Bartók Béla Művelő­dési Központ: az Életet az éveknek Tolna megyei nyugdíjas szervezet sza­valóversenye, 10 óra. KIÁLLÍTÁS Tolna MAG-Ház: Erdő, mező rejtekén - Báró Schell József Antal vadászfes­tő kiállítását a művész fia, Schell Jó­zsef nyitja meg, közreműködnek a Fusz János Zeneiskola növendékei, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Tolna MAG-Ház: a „Kézjegy" Tolnai Toliforgatók Klubja új, 22. antológiá­ját mutatják be az egyesület tagjai, 17 óra. ROMA VILÁGNAP Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: köszöntőt mond Bihari László, a Roma Nemzetiségi Önkor­mányzat elnöke, 17 óra. Ráczné Ka- lányos Gyöngyi festőművész előadá­sa, 17.30. Gitár zene Milaskity Van­essza előadásában, 18 óra. Vers Hor­váth Elekné előadásában, 18.15. Bi­hari László beszédet mond, 18.30. A Bátai Tambura Zenekar és a Vadvirá­gok Tánccsoport fellépése, Zsikó Zol­tán népdalénekes előadása, 19 óra. Decs Faluház: kiállítás megnyitó, 15 óra. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom