Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-06 / 80. szám

2016. ÁPRILIS 6., SZERDA KITEKINTŐ g korán kezdődik az allergiaszezon Az idő javulásával egyre több virágpor száll a levegőben.^ Érdemes korán felkészíteni magunkat az allergia elleni harcra Mintegy tízféle allergén nö­vény pollenje fordul elő egy­szerre a levegőben, az arra érzékenyek esetében az al­lergiás tünetek felerősöd­hetnek, ezért érdemes meg­kezdeni a megelőző terápi­át - közölte az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ). Kvanduk Bence tolnai.nepujsag@mediaworks.hu Az enyhe télnek köszönhető­en idén is szokatlanul korán indult a pollenszezon. A mo­gyoró egyes példányainak vi­rágpora minimális koncent­rációban, de jelen volt a leve­gőben az egész évszak során, de már egyre csökken. Mellet­te az éger és a szil pollensze­zonja is lecsengőben van már, de a kőris, a nyárfa, a ciprus- és tiszafafélék, a juhar és a fűz pollenszórása tart még, illetve elkezdődött a gyertyán és a nyír virágzása is. Az Országos Közegészség- ügyi Központ (OKK) legfris­sebb pollenjelentése szerint a nyír első pollenszemei már március utolsó heteiben meg­jelentek, az elmúlt héten pe­dig koncentrációjuk a déli, dél­nyugati országrészben többfe­lé elérhette az allergiás tüne­teket okozó magas szintet is. Az átvonuló hidegfrontot kí­sérő eső átmenetileg csökken­tette a levegőben lévő virág­por mennyiségét, a hét máso­dik felében azonban, ahogy ja­vult az idő, a pollenkoncentrá­ció gyorsan emelkedett. A héten a nyír pollenkon­centrációja országszerte elér­hette a magas, illetve nagyon magas szintet. Továbbá magas koncentrációban lehetett a le­vegőben a gyertyán, a nyárfa, valamint a ciprus- és tiszafa­félék pollenje is. A kőris, a fűz és a juhar pollenkoncentráci­ójának a közepes tartomány­ban maradását várták. Ala­csony mennyiségben, de még mindig jelen van a levegőben a mogyoró, az éger és a szil vi­rágpora is. A 12-13. héten a hűvösebb, szeles, csapadékos kora tava- szias időjárás hatására ala­csony-közepes szintű volt a vi­rágzó fák pollenszórása Szek- szárdon. Ahogy azonban a hét közepétől javult az idő, a pol­lenszám újból emelkedett. Ebben az időszakban a kő­ris pollenkoncentrációja több napon keresztül elérte vagy meghaladta, a juhar pollen mennyisége egy napon elér­te a magas értéket, a többi na­pon a közepes szint jellemez­te. A 13. hét elején a nyír pol­lenjei magas koncentrációban voltak megtalálhatók a levegő­ben. Szekszárdon a mogyoró, a fűz és a szil pollenkoncent­rációja általában alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma az alacsony tar­tományban alakult a megye- székhelyen - közölte honlap­ján Tolna Megyei Kormányhi­vatal. Az OKK továbbra is működte­ti az allergiások számára létre­hozott, ingyenesen igénybe ve­hető Pollen Napló szolgáltatá­sát. A www.pollendiary.com/ Phd/hu címen elérhető webla­pon egy gyors regisztrációt kö­vetően az allergiások személy­re szabott, hasznos informá­cióhoz juthatnak felvitt tüne­teik alapján. Segítségével kö­vethetik, hogy a lehetséges tü­netek hogyan függnek össze a levegőbe került allergének- kel, amelyet adott időszakban a tartózkodási hely közelében mértek. Hogyan működik a Pollen Napló A tüneteket az érintett test­részekre vonatkozóan (szem, orr, tüdő), illetve súlyosságuk szerint, több fokozatban lehet megadni. Számításba veszi a rendszer, hogy a felhasználó szed-e valamilyen gyógyszert a tünetei enyhítésére. A prog­ramot évtizedek óta hagyo­mányos formában gyűjtött betegnaplóadatok és sta­tisztikai modellek alapozták meg. Tartalma kialakítása­kor figyelembe vették az ae- robiológia legújabb tudomá­nyos eredményeit és elméle­teit. Azonban kiemelik, hogy az interaktív modulok és szol­gáltatások célja nem az orvo­si tanácsadás helyettesítése, és nem alkalmasak egyéni di­agnózis felállítására. Tanácsok pollenallergiásoknak Figyeljék a pollennaptárt, vi­rágzás előtt két héttel kezd­jék el a terápiás megelőzést, hogy tüneteik mérséklődjenek. A gyógyszerszedés elkezdése előtt érdemes kikérni kezelő­orvos tanácsait. Magas pollen­szám esetén töltsenek minél kevesebb időt szabadban. Mos­sanak hajat naponta lefekvés előtt, hiszen a pollenszemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta. Minél gyakrabban porszívózzák a lakást, amilyen gyakran csak lehet, nedves lemosást is alkal­mazzanak. A cipőket naponta tisztítsák. Gyakran cseréljenek ágyneműt is, első sorban a pár­nahuzatot, és kerüljék a ruhák szabadban történő szárítását. TRAFFIPAX 0830-1030 0830-1130 0930-1130 0930-1130 09:00-11:00 09:30-1130 1130-12:00 1230-1430 1330-15:00 1330-1530 1330-15:00 1330-1530 13:00-1530 1430-1630 1530-17:00 1530-1730 1530-18:30 1630-1930 1730-1930 1730-1930 17:30-19:30 2130-2330 Szekszárd, Tartsay u, 2. M6 jobb 108. km ___________6-os főút 145. km _________ M6jobbl64.km ________Kéty, Rákóczi u. 96/A. 6-o s főút 113. km Szekszárd, Rákóczi u. 126. _______Kakasd, Kossuth u.309. ________ ______W6 bal 153. km . kW bal 119. Km _______Tolna, Alkotmány u. 117. Bonyhá d, Ckoi út 33. 6-os főút 82. km ________6-os főút 154 km 56 102-os matlékút 2 km ____________M6 jobb 153. km To lna, Bajcsy Zsilinszky utca 72. ______________M6 bal 91 km 6-o s főút 145. km 6-os főút 93. km ___Bonyhád, Rákóczi u. 144 6-o s főút 120. km VÉRADÁS SZERDA Tamási Vöröskereszt iroda 12.00-17.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórtiázi véradó 8.00-14.00 Tamási Vöröskereszt iroda 930-15.00 Érdekeset látott, hallott? 06-30/449­FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, 2954 hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila Figyelik a sávváltást, a telefonálást és a biztonsági öv használatát is Élesben dolgoznak a traffipaxok JOBB, ha vigyáznak az autósok, tegnap reggeltől már élesben figyelnek az új szupertraffipa- xok. Tolna megyében - ahogy március 23-én megjelent szá­munkban már közöltük - öt helyen számíthatunk ilyen okos kamerákra: Dunaföldvár- nál, a 6-os úton, Nagydorognál, a 63-as úton, Dombóvárnál, a 611-es úton, Szekszárd déli ha­tárában, az 56-os úton és Bony- hádnál, a 6-os úton. A 14,5 milliárd forint uniós támogatásából kiépített orszá­gos hálózat tavaly készült el: 160 mobil sebességmérőből, il­letve 365 fixtelepítésű komp­lex közlekedés-ellenőrző pont­ból áll 134 útszakaszon. Amit látnak és rögzítenek is • sebességmérés • biztonsági öv használatára vonatkozó előírások megtar­tásának ellenőrzése • behajtási tilalom megszegé­sének észlelése • kötelező haladási irányra vo­natkozó előírások megtartá­sának ellenőrzése • záróvonal-átlépés észlelése • vasúti átjárón történő átha­ladáskor a vonatkozó előírá­sok megtartásának ellen­őrzése • a járműforgalom irányításá­ra szolgáló fényjelző készü­lék jelzéseire vonatkozó elő­írások megtartásának ellen­őrzése • a leállósáv igénybevételére vonatkozó előírások megtar­tásának ellenőrzése • autóbusz forgalmi sáv hasz­nálatára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése • rendszámfelismerés • forgalomszámlálás • forgalomtorlódás észlelése, • veszélyes árut szállítójármű­vek (ADR) észlelése • a járműről készített felvéte­lek továbbítása Drága lesz Aki szabályt sért, várhatja a csekket. Ha például vala­ki ötvenes tábla mellett het­vennel hajt, vagy kilencvenes tábla mellett százhússzal, 30 ezer forintos bírsággal szá­molhat. A záróvonal átlépése tízezer forintot ér, akárcsak a vezetés közbeni telefonálás. Ha nem kötjük be a biztonsá­gi övét, 20 ezer forintot is fi­zethetünk, a buszsáv jogo­sulatlan használatáért pedig akár 50 ezret is. A piros lám­pán szintén 50 ezerért „hajt­hatunk át”. PROGRAMOK SZERDA Szekszárdi Bazi nagy görög lagzi 2 (amerikai romantikus vígjáték), 17 óra. Batman Su­perman ellen - Az igazság haj­nala 3D (amerikai akciófilm), 19 óra. VÁROS HETE Dombóvár Tinódi Ház: Dob­szerda - regionális ütős talál­kozó, 13 óra. A program sztár­vendége 16.30-tól Pálmai Zol­tán rockdobos. „Kis-polgá- rok” parkja: facsemeték ülte­tése az elmúlt egy évben szü­letett gyermekek örömére, kí­sérő programként játszóház, arcfestés, lufi hajtogatás, kéz­műves foglalkozás az idősebb gyerekeknek, a szülőknek pe­dig konzultációs lehetőség vé­dőnőkkel, 15.30. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Koller Mártonná Molnár Veronika festménykiál­lítását Kovács Ferenc festőmű­vész nyitja meg, verset mond Vighné Székely Rozália, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Kung Fu Panda 3. (amerikai animációs kaland­film), 16 óra. Csokoládé (szink­ronizált francia film), 18 óra. A beavatott: A hűséges (amerikai akció sci-fi), 20.30. Szekszárd: Robinson Crusoe (belga-francia animációs csa­ládi film), 17 óra. Eddie, a sas (amerikai dráma), 19 óra. VÁROS HETE Dombóvár A város természe­ti értékeit bemutató tablók át­adója a víztoronynál, 16 óra. Városháza, Ujváry terem: Klí­madilemma - Baka György ter­mészetvédelmi szakmérnök, a Zöldtárs Alapítvány elnökének előadása, 16.30. MÉLTÓSÁG MEZEJE Szekszárd A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány szekszárdi kuratóriumának megemlékezése a Tolna Me­gyei Balassa János Kórház „A" épülete előtti virágágyásnál. Köszöntőt mond Sefcsik Dug- ár Éva kuratóriumi tag, ünnepi műsort adnak a Garay János Általános Iskola és AMI, vala­mint a Liszt Ferenc Zeneisko­la diákjai, 15 óra. VARÁZSOLJUNK ZENÉT Szekszárd Művészetek Háza: a Nehéz Fiúk tuba kvartett gyermekműsora, 10 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd I. Béla Gimnázi­um kollégiuma: a Bemutatom a barátaimat sorozat vendége Törő György fafaragó népi ipar­művész lesz, a meghívott bará­tok Törő Ani tűzzománc-készí­tő, Szemcsuk István fafaragó mester és Kovács György táro­gatóművész, 17.30. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Peru - dr. Széki Jo­lán Gyöngyi nyugdíjas fogorvos vetítéssel egybekötött élmény- beszámolója, 16 óra. VÍZÁLLÁS ■ A Dunán tegnap reggel 7 órakor: § Dunaföldvár-30 cm, Paks 118 cm, Dombori 154 cm, Árvízkapu 538 cm, Baja 251 cm. A Sió Palánknál 291 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom