Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-05 / 79. szám

2016. ÁPRILIS 5., KEDD KITEKINTŐ g Brinyó rügyfakadástól lomb­hullásig címmel nyílt meg Molnár Gyuláné Sólya Vero­nika fotókiállítása a duna- szentgyörgyi faluházban. Az alkotó nemcsak a fotózást, hanem az írást is használja az önkifejezés eszközeként. Vida Tünde vtunde67@gmail.com DUNASZENTGYÖRGY Ha teljes ké­pet nem is ad, kedvet minden­képpen ébreszt a Brinyóhoz Molnár Gyuláné Sólya Vero­nika majd’ negyven képből ál­ló kiállítása, amely szülőfalujá­nak faluházában látható. Nagy érdeklődés kísérte a tárlatmeg­nyitót, ahol Henczéné Borbás Márta, a Csapó Vilmos Általá­nos Iskola vezetője mutatta be a dunaszentgyörgyi közösség nyugdíjaskora ellenére igen ak­tív tagját, a diákok pedig né­hány írását tolmácsolták. Vera néni ugyanis nemcsak az opti­kán keresztül láttatja a világot, hanem írásai által is. Fiatalon özvegyült meg, egye­dül nevelte fel öt gyermekét, akik mellett ma már hat unoka is megszépíti a napjait. Nyug­díjazásáig könyvelőként dolgo­zott, 2000-ben írta meg első no­velláit, verseit, amelyeket az­óta számos írás követett és kö­vet. írásai rendszeresen jelen­nek meg a Szentgyörgyi Hír­hozóban, 2013-ban pedig kéz­be vehette a közönség első ön­álló kötetét, ami a Hazafelé cí­met kapta. A fotózás már nagyon ko­rán érdekelni kezdte, de álmát előbb nem ő, hanem fia, Gyula váltotta valóra, aki hivatásos fo­tós lett. Vera néni azonban az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést mutatott a fényké­pezés iránt, így családja meg­lepte egy profi fényképezőgép­pel, gyermekeitől az elengedhe­tetlen számítógépes ismerete­ket is megszerezte. Mint mesél­te, van egy jegyzetfüzete, ami­be lépésről lépésre leírta, ho­gyan kell a gépről le-, a netre fel­tölteni a képeket. - A fotózást él­vezettel és a szép iránti elkötele­zettséggel művelem - vallja ma­gáról. Képei több internetes felü­leten láthatóak, többször nyert már pályázaton is, fotói rendsze­resen megjelennek országos te­levíziócsatornák időjárás előre­jelzésében, de egyebek között a Montázsmagazin idei naptárá­ban is helyet kapott négy képe. Annak ellenére, hogy elsősor­ban a természetet szereti fotóz­ni, kevés olyan esemény van Du- naszentgyörgyön, ahol ne len­ne ott, s ne örökítené meg a he­lyi lap és a online közösségi mé­dia közönségének örömére. Azt mondja, neki nagy örömet je­lent az aktív élet, az emberek közelsége, el sem tudná kép­zelni, hogy sorozatokat nézve üljön a televízió előtt. Ezt az is alátámasztja, hogy az aktív fo­tós és írói lét mellett tagja a Du­naszentgyörgyi Ezredéves Kert és Borkultúra Körnek, a Duna­szentgyörgyi Nagycsaládosok Egyesületének és énekel a Du­naszentgyörgyi Egyházközség kórusában is. íróként is igen aktív az ötgyermekes Sólya Veronika Molnár Gyuláné Sólya Veronika Molnár Gyuláné Sólya Veroni­ka 1942-ben született Duna- szentgyörgyön, ahol ma is él. Publikálni nyugdíjasként kez­dett. Tagja a Tolnai Tollforga- tók Klubjának, amelynek éven­te megjelenő „Kézjegy” anto­lógiájában olvashatók prózái. Ezenkívül számos egyéb kiad­ványban. magazinban, például a Montázsmagazin „Életutak" antológiájában szerepelt, több alkalommal nyert díjat írása­ival. Számos internetes művésze­ti oldalon jelen van, tagja a Holnap Magazinnak, a Batsá- nyi-Cserhát Művész Körnek. Sólya Veronika korán megözve­gyült, öt gyermekét egyedül ne­velte. hat unokája van. TRAFFIPAX 0830-1130 ___________________M6 bal 134. km 09 :00-1030 .... Smtazád, gétocil u. 126. 09 00-1100____________Bombád, Rákóczi u. 78. 09 :30-1130 6-osfóút82.km 09:30-11:40_____________Dombóvár, Kódláz u. 3. 11 00-1200_____________Stetazérd, Tartsay u. 2. 13 00-14:30_______________Nagykónyi, Nagy u. 4. 13:00-15:00._________________M6 bal 153. km 13 00-1500__________Szekszárd. Keselyúsi u.20. 130 0-15:00 M6 jobb 108. km 1300-1500______________Zomba, Rákóczi a 56. 13 00-1530__________________6-o»föút93,km 1500-16:20___________Tamási, Szabadság u. 95. 15 :30-17:30 M6 jobb 153. km 1530-1730__________________Bonyhád, Rákóczi 11.78 15:30-1900 Szekszád, Rákóczi u. 126. 16:00-19:00__________________M6 jobb 120. km 17 00-1800_________________65-ós főút 37. km 17 00-19:00 ____ 6-os.főút 100. km 1800-1930 Bonyhad. Or. Holta U.43/A. 2100-2300_____________Bátaszék, Budai út 86 21 :00-2300 6-os főút 113. km _______VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár -40 cm, Paks 106 cm, Dombori 142 cm, Árvízkapu 533 cm, Baja 241 cm. A Sió Palánknál 294 cm. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila Közel huszonötmillió forintot nyertek egy pályázaton a felújításra Új tető kerül az orvosi rendelőre PUSZTAHENCSE Új tetőt kap a község polgármesteri hiva­tal mellett álló orvosi rende­lője. Nem ez lesz az egyetlen változás az épületen. Iker Ibo­lya polgármester arról szá­molt be, hogy kívül-belül tel­jesen megújul a korszerűtlen épület. A munkára a Bélügy- minisztérlumtól közel 25 mil­lió forintot nyertek el. Ebből el­végzik a külső, belső nyílászá­rók cseréjét, a már említett te­tőcserét és hőszigetelést. Mivel utóbbi teljes körű lesz, komoly fenntartási költség-megtakarí­tást vár a faluvezető annak el­lenére, hogy továbbra is marad a gázfűtés. A polgármester azt mondta, a beruházásoknál fon­tos szempont, hogy amennyi­Helyi kivitelező végzi az orvosi rendelő külső-belső felújítását ben erre lehetőség van, helyi vállalkozót bízzanak meg. Az orvosi rendelő esetében ez az elv érvényesült, a Profi-Ép Bt. végzi a kivitelezést. A háziorvos ez idő alatt a mű­velődési házban rendel, itt van a védőnői szakszolgálat átme­neti bázisa is. Habár a felújítás novemberig tart, nyár végére olyan fázishoz érnek a munká­latok, hogy a rendelés vissza­költözhet. Az épület ad otthont a fiókgyógyszertárnak is. Ez heti egy-két alkalommal tar­tott eddig nyitva. Iker Ibolya arról számolt be, hogy meg­kezdték az egyeztetést annak érdekében, hogy a nyitva tar­tás igazodjon az orvosi rende­léshez. Vida T. PROGRAMOK KEDD MOZI Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Saul fia (magyar dráma), 14.30. Kung Fu Panda 3. (amerikai animá­ciós családi film), 16.30. Bat­man Superman ellen - Az igaz­ság hajnala (amerikai akció­film), 19 óra. Szekszárd: Bazi nagy görög lagzi 2 (amerikai romantikus vígjáték), 17 óra. Batman Su­perman ellen - Az igazság haj­nala 3D (amerikai akciófilm), 19 óra. VAROS HETE Dombóvár A kórház melletti parkoló ünnepélyes átadója, 10 óra. Városháza Ujváry te­rem: tájékoztató a CSOK-ról, annak helyi lehetőségeiről, 16.30. A szigeterdei futópálya világításának átadója, 18 óra. Városfutás és gyaloglás a Futó­egerekkel a Szigeterdőtől a Vá­rosházához a helyi jelentőségű épületek érintésével, 18.30. TUDOSKLUB Szekszárd I. Béla Gimnázium: „A matematikáról egyes szám első személyben" - dr. Obádo- vics J. Gyula egyetemi tanár, a matematika tudományok kan­didátusának előadása, 17 óra. ELOADAS Szekszárd Babits Mihály Kul­turális Központ: Izületi beteg­ségek felismerése és gyógyítá­sa - dr. Bazsó Anna reumato- lógus szakorvos előadása, 14 óra. KONCERT Szekszárd Babits Mihály Kul­turális Központ: a Budapest Ragtime Band koncertje, 19 óra. SZERDA MOZI Szekszárd: Bazi nagy görög lagzi 2 (amerikai romantikus vígjáték), 17 óra. Batman Su­perman ellen - Az igazság haj­nala 3D (amerikai akciófilm), 19 óra. VAROS HETE Dombóvár Tinódi Ház: Dob­szerda - regionális ütős talál­kozó, 13 óra. A program sztár­vendége 16.30-tól Pálmai Zol­tán rockdobos. „Kis-polgá- rok” parkja: facsemeték ülte­tése az elmúlt egy évben szü­letett gyermekek örömére, kí­sérő programként játszóház, arcfestés, lufihajtogatás, kéz­műves foglalkozás az idősebb gyerekeknek, a szülőknek pe­dig konzultációs lehetőség vé­dőnőkkel, 15.30. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Koller Mártonné Molnár Veronika festménykiál­lítását Kovács Ferenc festőmű­vész nyitja meg, verset mond Vighné Székely Rozália, 17 óra. VÉRADÁS ] KEDD Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Szeteart Garay Gimnázium 10.00-13.00 Szekszárd Alisca Terra 14.00-16.00 SZERDA Tamási Vöröskereszt iroda 12.00-17.00

Next

/
Oldalképek
Tartalom