Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-30 / 101. szám

2016. ÁPRILIS 30., SZOMBAT KITEKINTŐ g Egy esztendeig a távol-keleti országban járhat középiskolába Egle Luca Japánba készül a szekszárdi diák A szekszárdi Egle Luca mert nagyot álmodni. Ha egy nemzetközi alapítvány és az önzetlen támogatók révén sikerrel jár, egy tanévet Ja­pánban tölthet el. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu SZEKSZÁRD A Japán iránti ér­deklődés, kis túlzással imádat, mint oly sok vele egykorú fiatal esetében, a mangákkal és ani- mékkel - japán nyelvű képre­gények és rajzfilmek - kezdő­dött. A történetek mögül felsej- lő távoli, különleges és olyan nagyon vonzó világ azonban a kilencedik osztályos Luca szá­mára elérhetővé vált.- Az iskolámban, a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium­ban egy német cserediák tar­tott előadást az ASF alapít­vány működéséről. Az előadá­son tolmácsként vettem részt, és az ott elhangzottak felkeltet­ték az érdeklődésemet a csere- diákprogram iránt. Japán elő­ször eszembe sem jutott, hi­szen annyira elérhetetlennek tűnt, angliai lehetőséget keres­tem, de az nem volt. Japán vi­szont igen, és úgy éreztem, ez nem lehet véletlen, egy ilyen le­Ha sikerül összegyűjteni a szükséges összeget, | Egle Luca egy évet ■■ tölthet cserediákként [ Japánban B hetőséget nem szabad kihagy­ni - mondja Luca. Innentől aztán fel­gyorsultak az ese mények, beadta a jelentkezését, részt vett az ilyen­kor szokásos, ko­moly megméret tetést jelentő ki­választáson. S ha sikerül a 11 hónapos tartózkodás költsé­gét - nagyjából három millió forintot - össze­gyűjtenie, akkor au­gusztus 19-én elindul a nagy útra, valaho- S vá Japánba. Mert­hogy még nem tud­ni, pontosan mi lesz a célállomás. Luca anyagat el­küldték a távoli országba, ott fogja majd kiválasztani egy is­kola. A fiatal lány bízik abban, hogy egy hagyományos érték­rendet követő családban, egy barátságos kisváros középis­kolájában töltheti cserediák esztendejét. Reméli, hogy meg­ismerhet egy távoli, különle­ges kultúrát és nyelvet, emel­lett rengeteg élményt, tapasz­talatot szerezhet, és természe­tesen új barátokat. Kitárul a világ a diákok előtt A Nemzetközi Vöröskereszt után a világ második legna­gyobb önkéntes szervezete­ként számon tartott American Field Service (AFS) 1990 óta működik Magyarországon. A nemzetek megbékélésének elősegítése érdekében 1914- ben létrehozott AFS a világ legrégebbi és legnagyobb di­ákcsere-szervezete. amely 80 országban közel 40 ezer - ha­zánkban négyszáz - önkéntes munkáját koordinálja. Az AFS évente mintegy 13 ezer diák számára szervez diákcsere­programokat, s eddig több mint kétezer magyar diák cse­reévét, és nagyjából ugyan­ennyi külföldi diák magyaror­szági tartózkodását szervezte meg. Az AFS által kínált cse­reprogramok nem egyszerű külföldi nyelvtanfolyamok, ha­nem az interkulturális tanulás lehetőségét biztosítják a diá­kok számára, akik megisme­rik más népek szokásait, vi­selkedését, és átfogó képet kapnak a fogadó országok kultúrájárói és értékeiről, így nyitottabbá, érdeklődőbbé és elfogadóbbá válnak. További információ: www.afs.hu Ilyen módon lehet segíteni Luca kis összegű ma­gánadományokat fogad­hat a saját bankszámlájá­ra: K&H Bank 10404601- 86767087-86501007. De a 150.000 forint (450 km) fe­letti adományokat, illetve cé­gek, közületek felajánlása­it az AFS Magyarország Ala­pítvány fogadja részére az MKB 10300002-20387442- 00003285 számlaszámon. Fontos, hogy az átutalás­kor meg kell adni a céltá­mogatás kódját: glrl6 Egle Luca. Facebook-oldalának címe: www.facebook.com/ ajandekozzkilometert. Kis adomány is sokat jelenthet A 2016-2017-es tanévre csak egy középiskolást fo­gadnak a japánok ebben a programban Magyaror­szágról. és az Luca lehet, ha sikerül számára kellő támogatást szerezni. Mi­vel a családnak ennyi pén­ze nincs, de nagyon szeret­nék. ha törekvő, okos gyer­mekük részt vehetne egy ilyen sorsfordító tapasz­talatokat adó interkultu­rális tanulásban, Luca lét­rehozott egy Facebook-ol- dalt. amelynek segítségé­vel kilométer-adományozó­kat keres. Egy-egy támoga­tótól akár icipici adomány is érkezhet. Kiszámolták, hogy egy kilométernyi út 330 forintba kerül. Ez az összeg, amelyet napon­ta könnyedén kiadunk egy kávéra vagy csokoládéra, adományként jó célt szol­gálhat. segít megvalósítani egy kislány álmát. Ha ele­gendő támogató állna az ügy mellé, és a szükséges­nél magasabb összeg gyű­lik össze, Luca elhatározá­sa szerint a fennmaradó összeget a következő, ha­sonló helyzetben lévő diák segítésére ajánlja fel. PROGRAMSOROK) SZOMBAT MOZI Bölcske: Ferenc pápa - Bu­enos Airestől a Vatikánig (ar­gentin dokumentumfilm), 16 óra. Carol (angol-amerikai film), 18 óra. A főnök (ameri­kai vígjáték), 20.30. Paks: Egy őrül pillanat (francia romantikus vígjáték), 19 óra. Szekszárd: A Vadász és a Jég­királynő 3D (amerikai fanta­sy), 17 óra. Anyák napja (ame­rikai romantikus vígjáték), 15 és 19 óra. SZENT GYÖRGY-NAPI BORÜNNEP Szekszárd PTE KPVK: Or­bán György verssel köszönti az ünneplőket, 9.30. A Szent György-napi borünnepet Ács Rezső polgármester nyitja meg, 9.35. A 2016. évi Szek­szárdi Borvidék Borverseny szakmai értékelése, 9.45. Ün­nepélye díjkiosztó, 10 óra. A „Szekszárd Város Bora 2016" díj átadása, 10.20. A jövé- sek könyvének felmutatatá- sa, 10.25. A Muslincák műso­ra, 10.30. VÁROSI MAJÁLIS Bátaszék Szent István tér: Májusfaállítás, 15.30. Utána kulturális program a Piacté­ren, 16 órától. Műsort ad Ka- czor Feri, fellép a Best Street Team, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, a Heimat Német Nemzetiségi Tánccso­port, a Bátaszéki Mazsoret- tek, a Bátaszéki Ifjúsági Fú­vószenekar és Csodák Titkai Orientál Tánc Sport Egyesü­let. Szabadtéri bál 20 órától. Rossz idő esetén a művelő­dési házban rendezik meg a programokat. VASÁRNAP MOZI Bölcske: Ferenc pápa - Bu­enos Airestől a Vatikánig (ar­gentin dokumentumfilm), 16 óra. Carol (angol-amerikai film), 18 óra. A főnök (ameri­kai vígjáték), 20.30. MAJÁLIS Bonyhád Ifjúsági Park: a Ma­gyar Szakszervezeti Szövetség majálisa. Szekszárd Retro, veterán au­tók, motorok felvonulása a négysávos úton. A járművek a 160 lakásos épület elé érkez­nek, ahol a közönség egész nap megtekintheti őket. Ze­nés ébresztő a város különbö­ző pontjain 8 órától. Promét­heusz park program: májusfa állítás táncosok közreműkö­désével, klasszikus TV torna kicsiknek, művészeti csopor­tok bemutatói retro stílusban, „Önök kérték" kívánságműsor élőben, ügyességi versenyek, szkander verseny. Színpa­di programok: a Bartina Nép­tánc Egyesület műsora, 10 óra. A Buborék Zenekar gyer­mekkoncertje, 11 óra. A Moz­gásművészeti Stúdió bemuta­tója, 12 óra. A Fashion Dance csoport bemutatója, 12.30. A Fitt Fitness csoport bemuta­tója, 12.50. Az Iberican Tánc­egyesület bemutatója, 13.10. Japán szamuráj kardművésze­ti bemutató, 13.40. A PTE lly- lyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI balett bemutatója, 14.10. Babszem Jankó Gyermekszín­ház előadása, 15 óra. A Tü­csök Zenés Színpad koncert­je, 16 óra. Kabaré, 16.40. Sub Bass Monster koncert, 18.30. A Miskolci Illés Emlék Zenekar koncertje, 21 óra. Rossz idő esetén a koncerteket a Ba­bits Mihály Kulturális Központ Rendezvénytermében tartják. Kísérő programok: „Régi idők majálisai” fotókiállítás a kul­turális központ árkádjai alatt, gyermekfoglalkoztató, kézmű­ves foglalkoztatók, játékos an­gol, egészségsátor a Vöröske­reszttel, játékok a Szekszár­di „Új Nemzedék” Kontakt­pont Iroda közreműködésé­vel, sakk szimultán Balázs Imre sakk oktatóval, kajako­zás a szökőkút medencéjében a Szekszárdi Kajak-kenu SE közreműködésével, Szekszár­di Rosszcsontok „Bad Bones" amerikai futball bemutató, a Magyar Honvédség tájékoz­tató sátra, retro játékok: cél­lövölde, sporthorgászat, gyer­mekkörhinta, valamint ugráló­vár és játszókamion. HALFŐZŐ VERSENY Szekszárd Szent István Ház: a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör rendéz- vénye 9 órától. A halfőzéshez szükséges alapanyagokról, eszközökről mindenkinek ma­gának kell gondoskodnia. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Hargitai Éva Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor Múltba néztek a versenyen a diákok BONYHÁD A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban tartották a napokban a középiskolások­nak szóló, „Múltba Néző” leve­lező verseny döntőjét, tájékoz­tatott Asztalosné Illés Tama­ra könyvtáros, a verseny szer­vezője. Az elnevezés arra utal, hogy a diákoknak az öt fordu­ló során egy-egy történelmi té­májú filmet kellett megnéz­niük, és az ahhoz kapcsolódó érettségi témában számot kel­lett adniuk tudásukról. A dön­tő témája Géza fejedelem és Ist­ván király műve volt, így az Ist­ván, a király című filmből lát­hattak részleteket a verseny­zők. A témához kapcsolódó fel­adatokat a megyéből több hely­ről - Bonyhád, Szekszárd, Bá­taszék, Gyönk - érkező, össze­sen tizenöt középiskolás oldot­ta meg. Első helyen Kőbányai Dénes (Petőfi Sándor Evangé­likus Gimnázium, Bonyhád), második helyen Horváth Ri- chárd (Bezerédj István Szak­képző Iskola, Szekszárd), har­madik helyen pedig Ember Di­ána (II. Géza Gimnázium, Bá­taszék) végzett. B. K. TRAFFIPAX 09:00-10:30 SZOMBAT Szekszárd. Rákóczi u. 126. OÄ-1LÖO 6-OS főút 153. kn 09:00-11:00 M6 jobb 134. km 0930-1130 6-os főút 107. km 09:30-11:40 _________Dombóvár, Kórház u. 3. 11 «-12« Szekszárd, Tartsa* u. 2. 12:30-14:30 ________Rakasd, Kossuth u. 309. 13 :00-1430 Nagykónyi,Nagyu.4. 13:00-15:30 6-os főút 113. km i3Ä«r Szekszárd, KeseWsia.20. 13:00-15:00 M6 bal 153. km 13:00- IftOO M8JoM>mkffl 15:00-16:20 Tamási. Szabadság u. 95. 15:00-1«30 lawn IHMafii.» 15:30-17:30 M6 jobb 153 km 1530-19» ■ 17:00-18:00 65-ös főút 37 km 17:00-1900 ' 6-csfőút$3km 20:30-22:30 Bonyhád, Rákóczi u. 144. 2130-23» ./fay, fontai iú ftfi 21:00-23:00 6-os főút 120 km 2100-00« M6tall08Íun 09:«-11« VASÁRNAP Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09«-11« XSM» AlrotitKmyu.it?. 09:00-11:00 Kéty, Rákóczi u. 96/A. 0930-1130 6-os főút 113 km 09«-11:30 M6 jobb 91 km 09:30-11» 55-öS Imit 120 lun 12«-14» Tolna, Balcsy-Zsilinszky u. 12D0-15» 56-os főút 20 km 12:30-14:30 6-os főút 153 km íaoo-is« mmmim 1330-15« M6-os bal 153 km 13«-15» 6-os főút 120 tett 15:00-16:30 6-os főút 136 km 15:00-1?«-■Süi Bonyhád, Perczel u. 123. 15:30-17:30 Bátaszék, Budai utca 86. 16:00-19« «Wbrtl34tai 17:00-19:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap 10 órakor: Dunaföldvár ______________ -Mem, Pa te............. 130 cm. Do mbon______________ 168 cm, Ár vakapu 536 cm, Baja —_____262 cm. A Sic Palánknál__________ 180 cm, Az első és a második, Kőbányai Dénes és Horváth Richárd

Next

/
Oldalképek
Tartalom