Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-11 / 84. szám

2016. ÁPRILIS 11., HÉTFŐ KITEKINTŐ g Rendezvények a világnap alkalmából DECS-BÁTASZÉK Múltidéző kiál­lítással vette kezdetét a cigány­ság világnapja alkalmából De­esen rendezett Megyei Roma Fesztivál pénteken. A program szombaton a Faluházban tar­tott hagyományőrző műsorral folytatódott. Mint azt Gómány Ernőné főszervező elmondta, a műsorban fellépett a szekszár­di Ifjú Szív német nemzetiségi táncegyüttes, a decsi Csillagró­zsa néptáncegyüttes, a Rozma­ring népdalkor, a Báta Batrah táncosok, valamint bajai, fad- di, zombai, harci, újiregi, bony­hádi, paksi és decsi csoportok, valamint zenészek. Bátaszéken a Roma Nemze­tiségi Önkormányzat szerve­zésében megünnepelték a vi­lágnapot. Bihari Ilonka, a ren­dezvény szervezője elmondta, a városban 50 cigány család él, zömében a lovári népcsoport­ba sorolják magukat és a XVI- II. század végén települtek Bá- taszékre. A pénteki rendezvé­nyen megemlékeztek arról is, hogy 1971-ben Londonban tar­tották meg az első Roma Vi­lágnapot, hazánk jóval később csatlakozott ehhez a szokás­hoz. A bátaszéki rendezvényen Ráczné Kalányos Gyöngyi fes­tőművész képeit, valamint Ros­tás-Farkas György cigányköltő verseit is megismerhették az érdeklődők. A megemlékezés végén a Bátai Tambura Zene­kar és a Vadvirág tánccsoport fergeteges hangulatot vará­zsolt. V. M.-M. I. Évzáró közgyűlését tartotta a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a hétvégén. Venter Marianna BONYHÁD Alföldi Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a rendezvényen részt vettek a me­gyei katasztrófavédelmi igaz­gatóság és a környező települé­sek tűzoltóságainak képviselői, illetve a társszervek - rendőr­ség, polgárőrség, mentőszolgálat - és a helyi önkormányzat kép­viselője is. Az elnök beszámolt a tavalyi év történéseiről, közöt­tük arról, hogy tavasszal a test­vérvárostól, Wernautól ajándék­ba kaptak egy kitűnő állapotú Mercedes gépjárműfecskendőt, amelyet az ottani önkéntes tűz­oltók ajánlottak fel. A bonyhádi­ak a múlt héten fogadták a wer- naui önkéntes tűzoltók és az ön- kormányzat közös delegációját. A vendégek nagyon jól érezték magukat, és jövőre visszavárják a bonyhádiakat. Alföldi Zoltán egy jó hírt is megoszthatott a résztvevőkkel: Hirt Ferenc országgyűlési kép­viselő támogatásával több mil­lió forintot kap a tűzoltóság, amelyből egy szerállást tud­nak létesíteni az említett tűz­oltókocsinak. A tűzoltóság lét­száma 45, ebből a vonuló állo­mány 13 fő. Tavaly öt tűzeset­hez vonultak, 11 alkalommal műszaki mentés, kétszer se­gítségnyújtás volt a feladat. Tíz esetben vizet szivattyúztak és 25 habpartit tartottak. Szekszárd Robinson Crusoe 3D (belga-francia animációs csalá­di film), 17 óra. A dán lány (an­gol-amerikai életrajzi dráma), 19 óra. KÖLTÉSZET NAPJA Tamási Solymár Imre Városi Könyvtár: XXII. József Attila me­gyei szavalóverseny 9.30-tól. A Szélkiáltó együttes zenés irodal­mi estje, 18 óra. Tolna MAG-Ház: versmaraton 8-16 óráig. „Szaval a város” - ma­gánszemélyek,. intézmények, civil szervezetek tagjai kedvenc ver­seikből válogatnak, 17 óra. „Dal­ban mondom el, s közben prózá­ban” - megzenésített versek Mül­ler József és barátai előadásában, 18 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: „Ének, hajolj ki ajkamon” - Kovács Gábor muzsi­kus előadása, 17 óra. KEDD Szekszárd Robinson Crusoe 3D (belga-francia animációs csalá­di film), 17 óra. A dán lány (an­gol-amerikai életrajzi dráma), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Placc - Ifjúsági Kö­zösségi Tér: Tamási Gábor Az Is­ten balján című fotókiállítását dr. Csokonai-lllés Sándor irodalom- történész nyitja meg, Ady Endre Az Isten balján című versét Kis Pál István költő mondja el, 17 óra. A tárlat április 30-ig látogatható. POSTABONTÁS Nemzetiségi német nap M i, azŐcsényiPerczel Mór Általános Isko­la nemzetiségi néme­tet tanuló diákjai, elutaztunk Geresdlakra, hogy a sváb kul­túráról való tudásunkat bővít- hessük. A kirándulás költsége­it az Őcsényi Német Nemzetisé­gi Önkormányzat biztosította nekünk. Jó hangulatú csopor­tokban végeztük az érdekes fel­adatokat, amit a nevelők állítot­tak össze. Nagyon érdekes ki­állításokat nézhettünk meg és sok hasznos, illetve érdekes in­formációt szerezhettünk, köszö­netérte nagyon kedves vendég­látóinknak, akik élményszerűen magyarázták el nekünk a látot­takat. Megtekintettünk egy sváb asztaldísz- és falvédő kiállítást és az itt lakó magyar szárma­zású lakók alkotásait. Ugyan­itt láthattunk sváb keresztelé­si pólyákat is. Utána a sváb me­zőgazdasági és háztáji munká­kat láthattuk a Babaház ma­kettjein ábrázolva. Szintén ér­dekes és részletes volt, minden­ki érdeklődését felkeltette. Egy hagyományos lakodalmi mene­tet is láthattunk eredeti viselet­ben. Majd később egy mézeska­lács kiállítást csodáltunk meg, ami nagyon káprázatos volta kellemes illatok és a gyönyö­rű alkotások miatt. Indulásunk előtt még ellátogattunk egy sváb házba, ahol a berendezé­sek és azoknak elhelyezése kor­hűen megmaradt. Nagyon élve­zetes kirándulás volt számunk­ra, sok érdekes dolgot tapasz­talhattunk meg saját szemünk­kel, és ezúttal nem tankönyve­ken keresztül. Balázs István, 8. osztályos tanuló A laktanya kerítését újítanák fel BÁTASZÉK A lakosság segítségét kéri a Bátaszéki Tűzoltó Egye­sület. A Hunyadi utcai tűzol­tó laktanya régóta rossz álla­potban lévő felújítására gyűj­tenek. Az új kerítés fa elemek­ből állna, és ezek mindegyikén elhelyeznének egy-egy névtáb­lát az adományozó nevével. Összesen 120 tábla elhelyezé­sére van lehetőség. Azt kérik, hogy aki teheti, támogassa az egyesületet 1500 forinttal. Ez az összeg magában foglalja egy fa elem, illetve a névtábla árát, amelyhez még hozzáadódik a festék, a csavarok költsége. Aki adományozni szeret­ne, az megteheti személyesen a tűzoltó laktanyában vagy utalhat a Bátaszéki Tűzoltó Egyesület bankszámlaszámá­ra (71800288-10111008) neve megadásával. Erre április 15- ig van mód, a később érkező támogatások esetén nem tud­ják garantálni, hogy az átadó­ig elkészül a névtáblája. Az ün­nepséget Szent Flórián napjá­ra, május 4-re tervezik. H. E. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-maii: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor AZ OLVASÓ KÉRDEZ ovatunkban szakértőink segítségével olyan kér­désekre keressük a vá­laszt, amelyeket személyesen nem tettek volna fel. Bármire kí­váncsiak, forduljanak bizalom­mal Mauthner Ilonához, aki to­vábbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. Elérhetnek min­ket az ilona.mauthner@part- ner.mediaworks.hu e-mail cí­men, munkaidőben hívhatnak a 0630/650-3020-as számon, illet­ve küldhetnek levelet is a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. címre. Jelige: Az olvasó kérdez. Szekszárdi olvasónk írta a következő levelet: A segítségét kérném, mivel az E. ON-tól, valamint több egymástól füg­getlen villanyszerelőtől elté­rő válaszokat kaptam a mé­retlen és mért villanyvezeté­kek elvezetésének szabályai­ról. Kérdéseim a következők lennének: Ixikások, házak villanyórá­ja irányába vezetett, de a vil­lanyórába még be nem kötött méretlen fővezetéket tartal­mazó nyomvonalnak ki a tu­lajdonosa, azE.ON vagy pe­dig az ingatlan birtokosa? Ezen a hálózaton bejelentés nélkül - amennyiben az ott ta­lálható méretlen elosztó dobo­zok nincsenek plombával el­látva - szabad-e dolgozni? Ha a munkálatok engedélyköte­lesek, akkor azt kinek, és mi­lyen formában szükséges je­lezni vagy kérelmezni? Méret­len elosztódobozokon keresz­tül mért villanyvezetéket sza- bad-e átvezetni, illetve a mé­retlen elosztó doboz tartal­mazhat-e mért vezetékeket? Általános villanyszerelő jogo­sult ezen a hálózaton dolgoz­ni, vagy ehhez speciális kép­zettség és engedély szüksé­ges? A kérdésekre Varga Ivett, az E.ON kommunikációs ve­zetője válaszolt: 1./ A csatlakozó vezeték az áramszolgáltató tulajdona az első kötési pontig. Csalá­di házak esetében a közcé­lú hálózattól a szigetelt sza­badvezeték a fogyasztás mé­rőhelyig. (Csatlakozó veze­ték: a közcélú kisfeszültsé­gű szabadvezeték vagy föld-. kábel hálózatról - az utcán oszlopokon vagy föld alatt lévő hálózat - a felhasználá­si helyhez - ingatlanhoz - ér­kező szigetelt szabadvezeték vagy földkábel.) Több lakásos épületnél a csat­lakozó vezeték a közcélú háló­zattól az épületnél lévő főelosz­tóhoz kell érkezzen. A főelosztó nem az áramszolgáltató tulajdo­na, plombálható kivitelűnek kell lennie. A főelosztóból indul a fo­gyasztás mérő helyekhez a mé­retlen fővezeték, ami nem az áramszolgáltató tulajdona. 2. / Ezen a hálózaton bejelentés nélkül - amennyiben az ott található méretlen elosztó dobozok nincsenek plombá­val ellátva - szabad-e dolgoz­ni? Nem szabad. Azt be kell jelenteni azE.ON ügyfélszol­gálatán. 3. / Regisztrált szerelő dolgozhat a főelosztónál és a fogyasz­tás mérő helyen a plomba bontási engedély után (amit az ügyfélszolgálaton kell kérni), valamint a feszültség mentesítést követően. 4. /Méretlen elosztódobozokon keresztül mért villanyvezeté­ket szabad-e átvezetni, illetve a méretlen elosztó doboz tar­talmazhat-e mért vezetékeket? A csatlakozó vezeték és a méret­len fővezeték - egy csőben, ve­zeték csatornában - nem lehet mért vezetékkel. 5. /Ezen a hálózaton regisztrált szerelő megbízása szüksé­ges. Az Üzletszabályzatunk­ban előírtak szerint mérőhely létesítését, átalakítását csak a rendszerhasználó által ki­választott, azE.ON elosztói engedélyes által rendszeresí­tett technológiát és irányelve­ket ismerő, regisztrált vállal­kozó végezhet. A regisztrált villanyszerelők elérhetősége az alábbi kereső rendszerbe található, http://www.eon. hu/Uzleti_eon_altal_regiszt- ralt__szerelok TRAFFIPAX 0530-0730 ______Pala, BKerúlő út, Ounacenter 05:40­08:00 ______Szekszárd, Rákóczi u. 126. 08 30-1030 Szekszárd, Keselyűs! út 20, 08:30-1130______________M6 bal 134. km 09:00­11:00 . M6 jobb 164. km 09:00-1100__________Zomba, Rákóczi u. 56. 09 :00-1100_____________6-os (óút 107. km 11:00-12:30_ ____________Hőgyész, Fő u. 26. 13 :00-1500 M6 jobb 108. km 13:00-1530_____________6-os Bút 120. km 13.00-15:00______________M6 hal 153, km 13:00-15:00_ ____________6-os Bút 145. km 13:00-15.00 __......Bonyhád. Rákóczi u, 78. 13:30-16:00__________Kéty, Rákóczi u. 96/A. 15:3 0-17:30 M6 jobb 153. km 15:30-17:30__________Szekszárd, Tartsay u. 2. 15 :30-1730 Bonyhád, Kossuth u. 64. 16:00-19:00______________M6 jobb 120. km 17:00-1900 ~____________6-os Bút 113, km 18:00-19:30_ _______Szekszárd, Keselyüsl u. 20. 18:00-20:00 Bonyhád, Perczel u..123. 20:30-22:30________Szekszárd, Rákóczi u. 126. VÉRADÁS HÉTFŐ Szekszárd Véradó Állomás 8.00-17.00 KEDD Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Fadd Művelődési Ház 12.00-16.00 SZERDA Értény Művelődési Ház 10.0dl2.00 Nagvkónyi Művelődési Ház 13.30-15.00 CSÜTÖRTÖK Szekszárd Szent László Szakképző Iskola 9.00-12.00 PÉNTEK Szekszárd Egészségügyi Szakközépiskola 9.00-13.00 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: í Dunaföldvár 10 cm, Paks 166 cm, Dombori 207 cm, Árvízkapu 576 cm, Baja 298 cm. A Sió Palánknál 244 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom