Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-28 / 99. szám

fl MEGYEI KÖRKÉP 2016. ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK Érdekes előadások, hasznos tapasztalatok SZEKSZÁRD A Polip Ifjúsági Egyesület által szervezett teg­napi Tolna Megyei Diákparla­ment már a 16. volt a sorban. A cél ezúttal is az volt, hogy a diá­kok érdekes előadásokon és mű­helymunkákon szerezhessenek információkat, tapasztalatokat. A regisztrációt követően Csil- lagné Szánthó Polixéna, a szek­szárdi közgyűlés humán bizott­ságának elnöke és Gerzsei La­ura, a Szekszárdi Ifjúsági Ön- kormányzat (SZIFON) diák-al- polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket a Babits Mihály Kulturális Központban. Mind­ezek után Erőss Emese, a Po­lip nemzetközi referense mutat­ta be az egyesületet és munká­ját, beszélt az iskolai közösségi szolgálatról, hazai és nemzetkö­zi önkéntességről. Az előadáson szót kapott két török önkéntes is. Gerzsei Laura is visszakapta később a szót, hogy bemutathas­sa a SZIFON munkáját. Az elő­adások sorát Horváth András, az Élményzóna Egyesület elnö­ke folytatta, aki a TE IS projektet mutatta be, mely tavaly óta fut az országban, és keresi a nem formális oktatási lehetősége­ket, a sporton keresztül próbál­ja megismertetni a tananyagot. Délután két műhely indult, az élménypedagógia módsze­reivel vágy a konfliktus keze­lés eszközeivel ismerkedhettek meg a diákok hétköznapi szitu­ációkon, csoportmunkákon ke­resztül. A programon 26 tanuló vett részt, akik közül a legfiatalabb 12, a legidősebb 21 éves volt. A záró programon sokan jelezték, hogy az élmények mellett hasz­nos tudással is gazdagodtak, vár­ják a következő alkalmat. K. B. Erőss Emese tart előadást A szervezett lakossági szűrések térítésmentesek Vizsgálat a jövőnkért Az időben elvégzett szűrés éle­tet menthet. A szervezett la­kossági szűrésen kívül indo­kolt esetben a háziorvos ren­delhet el további vizsgálatokat. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A rákszűréssel kapcsolatban a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészség­ügyi Főosztálya adott tájékozta­tást. Hazánkban a Népegészség­ügyi Program keretében három­fajta szervezett lakossági szűrő­vizsgálat zajlik. Az emlőrák ko­rai felismerésére irányuló mam­mográfiás szűrés a 45-65 év kö­zötti női lakosságot érinti, mely­re kétévenként meghívásos mó­don kerül sor. Szintén a nőket hívjuk háromévente a kenetvé­tellel történő méhnyakszűrésre, melyben a 25-65 év közöttiek érintettek. Részükre is - közpon­tilag kiküldött - meghívólevéllel történik az értesítés. A harmadik a vastagbélszűrés, amelynek or­szágos kiterjesztése ez évben ke­rül bevezetésre. A vastagbélszű­résen való részvételre az 50-70 éves nőket és férfiakat hívják meg. A korai vastagbélrák és a nagy mirigyes polipok szakaszo­san véreznek, a vérzés a széklet­ből kimutatható. A szervezett la­kossági szűrővizsgálatok min­den esetben térítésmentesek. A népegészségügyi főosztály felhívja a figyelmet arra, hogy az elsődleges megelőzés a legfonto­sabb, vagyis az egyén aktív sze­repvállalása az egészsége megőr­zése érdekében. Ennek a lépéseit szinte mindenki ismeri (dohány­zás elhagyása, alkoholbevitel, szénhidrát- és zsírbevitel csök­kentése, több mozgás, testsúly- kontroli, több alvás stb.), azon­ban a megvalósítás vagy nem történik meg, vagy csak egy rö­vid fellángolás után minden ma­rad a régiben. A szűrővizsgála­tok lényege - a korai felismeré­sen és az időben elkezdhető gyó­gyításon túl - a jó egészségi ál­lapot igazolása. Hiszen az éven­te több ezer tudatos, szűréseken részt vevő emberek zöme egész­séges, a vizsgálatokat követően nem szorul semmüyen gyógy­kezelésre. Ezért javasolt minden­kinek, aki meghívást kap vala­mely szervezett szűrésre, hogy saját érdekében éljen ezzel a le­hetőséggel. jj I Dr. Ai-Farhat Yousuf belgyógyász-onkológus főorvos i; y : £| beteget vizsgál. Az időben kiszűrt I | páciensnek nagyobb az esélye a gyógyulásra Védőnők is A méhnyakszűrést az elmúlt négy évben - egy európai uni­ós pályázatnak köszönhetően - már területi védőnők is végez­ték. A program sikere alapján az idei évtol ez a lehetőség már beépül a szűrési rendszerbe,,ez­zel is jelentősen növelve a szer­vezett méhnyakszűréshez való hozzáférés lehetőségét, különö­sen a falvakban élő nők számá­ra. Az elmúlt évek alatt bebizo­nyosodott, hogy a védőnők ma­radéktalanul képesek és alkal­masak a méhnyakszűrés gya­korlati elvégzésére, az érintet­tek elérésére, illetve azok szű­résre való megnyerésére. Ennek köszönhetően 2016-tól a meg­hívólevelet kapott nők dönthet­nek, hogy a körzetükben dolgo­zó és szűrést végző védőnőhöz, vagy nőgyógyászhoz fordulnak a szűrővizsgálat elvégeztetésére. Többen jobb A meghívottak megjelené­se a szűrővizsgálatokon saj­nos messze elmarad az elvárt­tól. A mammográfiás emlőszű­résen történő megjelenésről van a legpontosabb adat. amelyen a meghívót kapott hölgyek ke­vesebb, mint 40 százaléka je­lenik meg. Holott az emlőrák a nőknél leggyakrabban előfordu­ló. rosszindulatú daganat. Minél előbb felfedezik, annál nagyobb eséllyel gyógyítható. A méhnyak­szűrésen még ennél is alacso­nyabb a részvétel, pedig évente országosan mintegy félezer asz- szony hal meg méhnyakrákban. Az alacsony megjelenés azért is sajnálatos, mert mindkét szű­résnek éppen az a lényege, hogy a még tünetmentes időszakban fedezze fel a rákmegelőző álla­potot, amely a hatékony gyógyí­tás alapfeltétele. Szempontok A lakossági szűrővizsgálatok bevezetésére egészségpolitikai döntést követően kerül sor. Szá­mos szakmai szempontot kell figyelembe venni, amelyek kö­zül az egyik legfontosabb, hogy az időben felismert elváltozás korai kezelésével teljes gyógyu­lás legyen elérhető, vagy a mi­nőségi életet biztosító meghosz- szabbodott túlélés. Ennek a fel­tételnek a korábban említett emlő- és méhnyakszűrés, illet­ve a most bevezetésre kerü­lő vastagbélszűrés megfelel. A szűrővizsgálat a fentiek mel­lett elérhető a háziorvosnál is, például: vérnyomás-, vércukor-, testsúlymérés és más egyéb egyszerűen kivitelezhető vizsgá­lat. Fokozott kockázatú páciens esetében személyre szabottan szintén a háziorvos tud további vizsgálatokat szervezni. Pár hónapig elegendőek a források a működéshez SZEKSZÁRD Vezetőség megújí­tó küldöttgyűlését tartotta meg tegnap a Tolna Megyei Nyugdí­jas Szervezetek Érdekszövetsé­ge. Az elmúlt négy évben szol­gáló vezetőség beszámolt tevé­kenységéről, majd lemondott posztjáról. Ezt követően az el­nökség és az ellenőrző bizottság tagjait egyhangúlag újraválasz­totta a gyűlés. Korára és egész­ségére hivatkozva Bartos László nem vállalta az elnökségi mun­kát, így a tagok a továbbiakban: dr. Horváth Marcell elnök, Bö- röcz Árpád helyettes, Sztárcse- vity Ervinné helyettes, Aradi Já­nos, Botos Jánosné, Haffner Béla, Pápainé Nagy Zsuzsanna, Zágo- nyi Lukácsné és Fehér Zoltánná tagok. Az ellenőrző bizottság el­nöke Tóth Gizella, tagjai Barabás Jánosné és Farkasfalvi Zoltánná. A vezetőség tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszá­molóban többek között felvázol­ták a folyamatosan romló anyagi helyzetet, amelynek oka a támo­gatások csökkenése. Dr. Horváth Marcelltől megtudtuk, hogy vár­hatóan augusztus végéig lesz elegendő a rendelkezésükre álló összeg. Addig is úgy tudnak ki­tartani, hogy a vezetőség tagjai bizonyos költségeket magukra vállalnak. Hozzátette, hogy kilá­tásban van a megoldás, de erről egyelőre nem nyilatkoznak. Továbbra is céljuk, hogy tag- szervezeteiknek jogi segítséget nyújtsanak az alapszabályok megírásában és a támogatási kérelmek kitöltésében. Dolgoz­nak az őszi idősek napi rendez­vényükön, részt vesznek a Ta­mási fürdőbe tervezett regioná­lis kulturális találkozó szerve­zésében, és kirándulásokat ter­veznek. H. É. Dr. Horváth Marcell elnök A mozgás az élet alapja Vizsgáltassa meg magát ingyen május 9-én! HIRDETÉS Az alsó végtagi érszűkület ha­zánkban kb. 400-500 ezer em­bert érint. Az életkor növeke­désével azonban ez a szám je­lentősen megnő. A betegség maga ugyanaz az érelmeszese­dés, mint a koszorúerek, vagy az agyi erek hasonló betegsé­ge. Az ugyanis globális beteg­ség, az egész érrendszert érin­ti és veszélyezteti, bárhol jelen­jen is meg először a betegség. Az érszűkület tünetei a sze­rint változnak, hogy hol fészkel a baj. A végtagokban jelentke­ző kór elsősorban a járóképes­ség romlásában mutatkozik meg, a beteg egyre rövidebb út­szakaszok megtételére képes, míg végül már néhány méter Az érszűkület rizikófaktora többek között a túlsúly, a cukorbetegség, a dohányzás és a magas vérnyomás. után is jelentkezik az izom- fájdalom. Az utóbbi oka az, hogy a beszűkült erek nem képesek elegendő oxigént és tápanyagot szállítani a végta­gokba. A fájdalom később ál­landósulhat, a láb hűvössé, zsibbadttá, kékes színezetű­vé válik, súlyos esetben elin­dul az üszkösödés folyamata. Az üszkösödés már a láb am- putációját vonja maga után. Kiemelten veszélyeztetet­tek azok, akik dohányoznak, magas a koleszterinszint­jük, cukor- vagy magasvér­nyomás betegségben szen­vednek, illetve ha a család­ban gyakran fordul elő érbe­tegség. Szerencsére a fizioterápiás eljárás segítségével a pácien­sek döntő többségénél jelentős javulás érhető el. A diagnózis és a kezelés egy egyszerű, fáj­dalommentes, beavatkozással nem járó műszeres vizsgálat és az azt követő húsz kezelés­ből álló fájdalommentes kúra, napi egy alkalommal, melynek során a különböző frekvenciá­jú hullámok a szervezetet mel­lékerek képzésére serkenti a beszűkült érszakasz környé­kén. Mindazoknak, akik bejelent­keznek a május 9-én a Szek- szárd, Mátyás király u. 8. szám alatt található rendelőben tar­tandó vizsgálatra, 30 ezer fo­rint kedvezményt kapnak. Sőt a kuponnal további 10 ezer fo­rinttal csökken az ár. A vizsgálat ingyenes. www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-6963. A kezelőcentrum a vizsgá­lati idő változtatásának jogát fenntartja. 16 óra után, illetve hétvégén ügyeleti telefon: 06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum a vizsgá­lati idő változtatásának jogát fenntartja. Nashwan-Parasound Kezelőcentrum-10.000 forint Érvényes: 2016. 05. 31-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalom