Tolnai Népújság, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-02 / 52. szám

2016. MÁRCIUS 2., SZERDA KITEKINTŐ g Szekszárd-Alsóváros történetét kutatta és foglalta össze a szerzőpáros Könyvekben megelevenedő múlt Sokan voltak kíváncsiak arra a rendezvényre, amelyen a dr. Nagy Janka Teodóra és dr. Szabó Géza szekszárd-alsó- városi kutatásait összefogla­ló köteteket mutatták be. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Közös hitben - A családért, a szőlőért, a földért címmel írt könyvet dr. Nagy Jan­ka Teodóra az „A’só uccai” szoká­sokról, amellyel egy időben ad­ták ki férje, dr. Szabó Géza Al­sóvárosi tér-képek című kötetét. Mindkét kiadvány a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület gondozá­sában jelent meg. A közönség- találkozóval egybekötött bemu­tatót hétfőn este tartották - Bíró László püspök miséjét követően - a Belvárosi Plébánia Wosinsky Mór Közösségi Házában.- A történelem végeláthatat­lan sorozata „a lelkek emléke­zetének”. Az eltávozottakra va­ló rokoni, baráti emlékezés az, amelyből összerakódik egy kö­zösség - egy család, egy ut­ca, egy városrész, egy város, egy nép, egy ország - történe­te, a nemzeti emlékezet Az or­szág történetét elmondják a tör­ténelemkönyvek, de vajon ki és meddig őrzi, hogyan vigyáz­za egy-egy város, vagy már fel­számolt városrész közösségé­nek történetét, hagyományait? A_kettős könyvbemutatón dr. Szabó Géza (balról), | Bíró László és dr. Nagy Janka Teodóra A könyvemben erre a nem kis feladatra vállalkoztam - mondja dr. Nagy Janka Teodóra. A török kiűzését követően a város e részére érkezett telepe­sek magyarok, németek lakta szomszédos utcáikat A’só uccá- vá, az itt élők nemzedékeit pedig a’só uccaiakká formálták. Közös érték- és szokásrend szerint él­tek, az évek múlásával társas- és rokoni kapcsolataik mind szoro- sabbakká váltak. A felnövek­vő gyermeket a család, a szom­szédság vigyázó tekintete kísér­te, az alsóvárosi óvoda, iskola, az olvasókör nevelte. Ahogy a szer­ző írja: ez a könyv egy múltidéző kalendárium szeretne lenni. Ko­moly és vidám, praktikus és el­mélkedésre egyaránt alkalmat nyújtó írásokkal.- Az elmúlt években több­ször is megpróbáltuk összeírni az egyes utcák lakosainak név­sorát, de már 40 év távlatából is sokszor elhomályosultak az adatközlői visszaemlékezések. Végül megfordítottuk a kutatás irányát: az egyik legkorábbi for­rásból, az 1846-ban a városhá­za építése során a lakosok ház­szám szerint felvett jegyzéké­Az egyetemi kar dékánhelyettese Dr. Nagy Janka Teodóra PhD. etnográfus. Kutatási területei: főiskolai tanár, a PTE Illyés Gyű- jogi néprajz, jogi kultúrtörténet, la Kar általános és tudományos joghatékonysági vizsgálatok dékánhelyettese, a Társada- a szociális területen, szociális lomtudományi Intézet igazgató- közigazgatás-történet, a szoci- ja. Az érettségit követően Sze- ális gondoskodás történeti for- geden, Budapesten, Pécsett mái, esélyegyenlőség a joggya- és Debrecenben járt egyetem- korlatban. Több mint kétszáz re. végzettségei: jogász, ma- tudományos közlemény, könyv, gyar-népművelés és magyar könyvrészlet, tankönyv idegen nyelv és irodalom szakos tanár, nyelvű közlemény szerzője. A régészet szerelmese Dr. Szabó Géza régész, törté­nész a szekszárdi Garay-gim- náziumban érettségizett, majd a JATE BTK-n szerzett diplomát történelem-régészet szakon 1986-ban. Posztgraduális kép­zésen az angliai Bradfordban vett részt, archaeometallurgi- ából. Tagja a Magyar Régésze­ti és Művészettörténeti Társulat­nak, a Historical Metallurgy So­cietynek, alapító tagja a Magyar Régész Szövetségnek, a Magyar Kultúra Lovagja. A szekszárdi Béri Balogh Ádám (ma Wosins­ky) Múzeumban gyűjteményke­zelő 1978-1981 között, 1986- tól a Wosinsky Mór Megyei Mú­zeum régész-muzeológusa. Szá­mos feltárás vezetője a megyé­ben és a megyén kívül, nevéhez publikációk sora fűződik. bői indultunk ki. További forrá­saink, az 1850-es telekkönyvi névsor, az 1900-as évek eleji és 1945-ös adóösszeírások segítet­tek a rekonstrukciós munkában - mondja könyvéről dr. Szabó Géza. Valóságos logikai kirakós játékra volt szükség ahhoz, hogy a sajátságos számozás és az idők során lezajlott változások - pél­dául telekmegosztások - tükré­ben elkészüljön a lakosok listá­ja. A szerzőnek végül az 1860-as térképen található házszámok­hoz viszonyítva sikerült megha­tároznia az adott ingatlant kü­lönböző időszakokban birtok­ló tulajdonosokat. A műfajában egyedi kiadvány révén az olvasó az Alsóváros egykori lakóinak a szerző reményei szerint közel teljes névsorát böngészheti át. AZ OLVASO KERDEZ Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Telefon: 06-30/449-2954, Cím: Tolnai Népújság, hétköznap munkaidőben hívható. 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Napi ügyeletes újságíró: Balázs László SMS: 06/30/411-4816 Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor VERADAS PROGRAMSOROK) R ovatunkban szakértő­ink segítségével olyan kérdésekre keressük a választ, amelyeket személye­sen nem tettek volna fel. Bár­mire kíváncsiak, forduljanak bizalommal Mauthner Iloná­hoz, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. El­érhetnek minket az ilona.ma- uthner@partner.mediaworks. hu e-mail címen, hívhatnak a 0630/650-3020-as számon munkaidőben, illetve küld­hetnek levelet is a 7100 Szek­szárd, Liszt Ferenc tér 3. címre. Jelige: Az olvasó kérdez. 2015. októberében vásá­roltunk egy televíziót egy ta­mási műszaki boltban. Alig három hónapig működött rendesen, majd csak hang volt, kép nem, így január­ban visszavittük az üzletbe. Többszöri telefonos és sze­mélyes érdeklődésünkre azt a választ kaptuk: ha meg­hozzák a kijavított készülé­ket, telefonálnak, de a mai napig nem kaptunk értesí­tést, és nem adtak csereké­szüléket sem. A dolog érde­kessége, hogy ebben az üz­letben lehet megrendelni a kábeltévé szolgáltatást is, amit most a semmiért fize­tünk, hiszen nincs tévénk. Mi a teendő ilyen esetben? A Tolna Megyei Kormány- hivatal Műszaki Ellenőrzé­si és Fogyasztóvédelmi Főosz­tályának Fogyasztóvédelmi Osztálya az alábbi tájékozta­tást adta: „Az egyes tartós fo­gyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. (IX.22.) Kormány- rendelet szerint minimum 1 év kötelező jótállás vonatkozik a televíziókészülékre, amely­be az olvasó által leírtak alap­ján az övék beletartozik. Tar­tósfogyasztási cikkek esetén két jogszabály is foglalkozik a garanciális javítás kérdésé­vel. A Polgári Törvénykönyvé­ről szóló 2013. évi V. törvény szerint a kijavítást vagy kicse­rélést megfelelő határidőn be­lül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Ha a vállalko­zás megfelelő határidőn belül nem tudja elvégezni a kijaví­tást vagy a fogyasztó kijavítás­hoz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó akár el is állhat a szerződéstől. Azt, hogy mi mi­nősül az adott helyzetben meg­felelő határidőnek, számos té­nyező - így például a termék tulajdonságai, a hiba jellege, a hiba gyors orvosolásához fű­ződő fogyasztói érdek - befo­lyásolhatja. Az adott ügy kö­rülményeinek ismeretére van szükség tehát annak megítélé­séhez, hogy az eladó a javítást megfelelő határidőn belül vé- gezte-e el. A kijavítás lehetsé­ges idejét ugyanis nagyban be­folyásolhatják olyan körülmé­nyek, amelyekre az eladónak nincs ráhatása. Ezek a körül­mények adódhatnak a termék adottságaiból vagy a hiba jel­legéből kifolyólag, de előfor­dulhat az is például, hogy a termék kijavításához olyan al­katrész beszerzésére van szük­ség, amelyet a gyártó csak ké­sedelemmel tud leszállítani. A fogyasztó és vállalkozás közöt­ti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatos­sági és jótállási igények inté­zésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet konkrétabban fogal­maz. E szerint a kereskedő­nek törekednie kell arra, hogy a kijavítás tizenöt napon be­lül megtörténjen. Azt azonban fontos tudni, hogy a hatályos előírásokban nincs olyan jog­szabályi rendelkezés, amely kimondaná, hogy ezen határ­idő túllépése esetén hány nap múltán lesz jogosult a vásárló a cserére, illetve pénzvissza­fizetésre. A 15 napos javítá­si határidő eltelte után tehát, ha úgy véli az olvasó, hogy in­dokolatlanul húzódik a javí­tás, írásban, panaszként fel­szólíthatja a kereskedőt a javí­tás általa megadott határidőn (pár napon) belüli elvégzésé­re. Hívja fel a figyelmét arra, hogy ha a javítás ezen belül nem készül el,' úgy tekinti, hogy a termék nem javítható, és kérni fogja a termék cseré­jét vagy a vásárlástól való el­állást. Panaszát bejegyezheti a vásárlók könyvébe vagy írás­beli tértivevénnyel a vállalko­zás részére feladott panaszle­vélben is megteheti, amelyre 30 napon belül érdemi választ kell adnia az üzletnek. Ha a felszólítás ellenére sem kap­ja vissza a (megjavított) termé­ket, és továbbra sem tudnak megegyezni az eladóval a sza­vatossági jogok érvényesítésé­ben, bírósághoz vagy békélte­tő testülethez fordulhat. A bé­kéltető testületi út választását az eljárás gyorsasága, egysze­rűsége, valamint költségkímé­lő jellege indokolhatja.” SZERDA Paks Kulturális Központ 9.00- 16.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Paks Kulturális Központ 9.00- 16.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 114 cm, Paks 296 cm, Dombori 373 cm, Árvízkapu 749 cm, Baja 485 cm. A Sió Palánknál 353 cm. TRAFFIPAX 0530-0730 6-os fótit 113. km 0830-10:30 Bonyhád. Rákóczi u. 78. 0930-10:40 Tolna, Bajcsy- Zs. u. 72. 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 0930-11:00 6232-es út 2. km 0930-11:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 0930-1130 M6 baj 120. km 1330-15:00 M6 bal 153. km 1330-1530 56-os főút 13. km 1330-1530 Bonyhád, Perczel u. 123. 1330-1530 6-es főútlűO. km 13:00-17:00 M6 jobb 134. km 1530-1730 Szekszárd. Rákóczi u. 126, 15:30-17:30 M6 jobb 153. km 1530-1730 6-osfőőtl53.km 1530-1730 Bátaszék, Budai u. 61. 17:00-1930 6-osfóútll3.km 17 30-19:00 M6 jobb 134. km 18:00-1930 6 os főút 134. km 18:00-20:00 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 1830-2030 6-os főút 154. km 2130-23:00 55-ös főút 120. km SZERDA MOZI Szekszárd: Egyiptom istenei 3D (amerikai kalandfilm), 17 óra. A fiú (amerikai horrorfilm), 19 óra. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Szekszárd Placc Ifjúsági Közös­ségi Tér: Forgách Andrással Ágos­ton Zoltán, a Jelenkor főszerkesztő­je beszélget, 18 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Hungária Takarék: A vi­zek szerelmese - Stekly Zsuzsa akvarell kiállítását Kovács Ferenc festőművész nyitja meg, köszöntőt mond Brauer János, a Hungária Ta­karék elnöke, 15.30. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Húsvétváró - Banai Lász­ló tojáspatkoló, Jáhn Éva tojásfestő, Galambos Józsefné csipkekészítő és Szabó Béláné tojásfestő kiállítá­sa, megnyitja Csaba Józsefné, köz­reműködik a Váraljai Hagyományőr­ző Egyesület Dalos köre, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Saul fia (magyar filmdrá­ma), 10 és 16 óra. Hogyan legyünk szinglik? (amerikai filmvígjáték), 18 óra. Szekszárd: Zootropolis - Állati nagy balhé 3D (amerikai animációs csa­ládi film), 15 és 17 óra. Ave Cézár (angol vígjáték), 19 óra. VÁRMEGYEHÁZI ESTÉK Szekszárd Vármegyeháza: A szek­szárdi Vármegyeházától a Parla­mentig - Perczelek a közigazgatás és igazságszolgáltatás élén - dr. Dobos Gyula, a Tolna Megyei Levél­tár nyugalmazott igazgatójának elő­adása, 17 óra. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Szekszárd Placc Ifjúsági Közössé­gi Tér: Érdekel az Érdeked?! - Re­gionális Ifjúsági Találkozó, megnyit­ja dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgár­mestere, Janzsó Ádám, a Nemze­ti Ifjúsági Tanács Egyesület elnöke és Fedor Péter Mózes, a Duna-Kö- rös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági. Szövetség képviselője, 10 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd I. Béla Gimnázium kol­légiumi galériája: Bemutatom a barátaimat, a vendég Kiss Albert fo­tográfus. A meghívott vendég Ritzel Zoltán természetfotós, közreműkö­dik Lóki Hanna (gitár, ének), 17.30. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Vitorlással a Föld körül - Horváth Attila vetítéssel egybe­kötött élménybeszámolója a Dóra hajó 2015-ös kalandjairól, 17.30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom